Historie

 

Nejstarší zprávy o městečku   M e č e č í ž    sahají podle některých pramenů až do 11. století. Podle Z. Kalisty (Diplomatikář Benátek nad Jizerou II. 1 – C) český kníže Břetislav I., který žil v letech  1003 – 1055 a vládl v letech 1034 - 1055, založil kolegiátní chrám ve Staré Boleslavi a daroval sboru kleriků této tzv. kapitule některé vesnice, otroky a důchody v Čechách. Pravděpodobně to bylo v letech 1052 nebo 1055. Mezi tyto vesnice patřily Popovice nedaleko Brandýsa nad Labem, Zápy, Dřevčice, Dřísy u Staré Boleslavi, Obodř, ale také M l i c a s i r (Mečeříž). Rovněž se uvádí, že  roku 1052 vydal kníže Břetislav zdejšímu kostelu zakládající listinu, kde se píše: „Známo buď všem jak přítomným, tak budoucím, že já Břetislav, z Boží milosti kníže Český, z toho, čehož mně milost Kristova uděliti ráčila, ve hradě Boleslavi kostelu ode mne postavenému, kdežto někdy tělo patrona našeho Václava, mučedníka Kristova, od nevěrných zabitého, po čas tří let odpočívalo, a kdežto se nyní z milosti Boží těla pěti svatých bratří chovají, pro spasení své duše a dětí mých toto nadání podle své možnosti jsem učinil. Dal jsem totiž vesnice Popovice, Brázdim, Zápy, Dřevčice,  M l é k o ř í ž   (Mečeříž), Dětenice s lesem a Dřísy s vinným lisem. K té vinici za služebníky ustavuji své poddané …“.

Nejstarší historie o městečku   M e č e ř í ž    není dosud přesně doložena. Je však dokázáno, že v roce 1344 ještě není městem, byla zde již fara, ta však byla uváděna jako chudá, a proto osvobozena od papežských desátků (viz Registra decimarum papalium). Roku 1378 Mečeříž má již právo trhové, a tak je uváděna již jako   m ě s t o.

Není známo kdy M e č e ř í ž   byla skutečně založena, a kdy byla povýšena na město a co bylo v jejím původním erbu (znaku). Jméno původního majitele nebo jeho zástupce neznáme, první zápisy o Mečeříži jsou z roku 1326. Z dochovaných místních názvů se dodnes na západní straně obce říká „Na Hrádku“ a zda to bylo místo, kde stál jakýsi hrad nebo spíše tvrz, opět není přesně známo. Současně se zakládáním vesnic či  městeček se stavěly i kostely a případně i školy. Kostel i škola (?) se v Mečeříži připomínají již v roce 1384 a stejně tak i fara.

Podrobnější informace o naší obci jsou zpracovány v publikaci "Mečeříž od historie do současnosti" - autor Doc. PhDr. Jaroslav Jaroš CSc. Publikaci je možno zakoupit na Obecním úřadě v Mečeříži. Cena 96,- Kč.