Řád veřejného pohřebiště

 

Obec Ondřejov, jako provozovatel veřejného pohřebiště (dále jen pohřebiště) podle § 16 odst. 1 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 479/2001 Sb. (dále jen zákon), vydává v souladu s ustanovením § 19 citovaného zákona, řád veřejného pohřebiště a to prostřednictvím rady obce Ondřejov, jako jiné opatření v samostatné působnosti s odkazem na § 102 odst. 3 zák. č. 128/200 Sb., o obcích v platném znění.

 

 

Článek 1

Úvodní ustanovení

 

1.     Řád upravuje provoz pohřebiště Ondřejov, které se nachází na pozemku p. č. 2123/2 – ostatní plocha  (hřbitov) v katastrálním území Ondřejov U Prahy.

2.     Provozovatel pohřebiště zajišťuje provozování pohřebiště prostřednictvím svých zaměstnanců

3.      

Článek 2

Provozní doba pohřebiště

 

Provozní doba, v jejímž průběhu je pohřebiště zpřístupněné veřejnosti, se stanoví takto:

Leden, únor, listopad, prosinec……………………………………7,00 - 17, 00 hod

Březen, říjen……………………………………………………… 7,00 – 18,00 hod

Duben, květen, červen, červenec, srpen, září……………………...7,00 – 20,00 hod

Památka zesnulých, vč. předcházející soboty a neděle…………… 7,00 – 19,00 hod

 

Pokud je třeba zpřístupnit pohřebiště mimo takto stanovenou dobu, je takováto situace řešena v konkrétních případech samostatnými dohodami a to na základě písemné a odůvodněné žádosti.

 

 

 

 

Článek 3

Pořádek na pohřebišti

 

1.     Návštěvníci pohřebiště jsou povinni zdržet se takového jednání, které by se dotýkalo důstojnosti zemřelých nebo mravního cítění pozůstalých a veřejnosti: zejména je zakázané chovat se hlučně, pouštět přenosné nosiče zvuku, požívat alkoholické nápoje, omamné a psychotropní látky, odhazovat odpadky mimo nádob k tomu určených a používat prostory pohřebiště a jeho vybavení k jiným účelům, než k jakým jsou určeny.

2.     Na pohřebišti je možné zdržovat se pouze v provozní době pohřebiště stanovené v článku 2 tohoto řádu.

3.     Děti do 10 let mají na pohřebiště přístup pouze v doprovodu dospělé osoby.

4.     Na pohřebiště je zakázán přístup podnapilým osobám a osobám se psy, kočkami a jinými zvířaty.

5.     Na pohřebišti je zakázáno jezdit na jízdních kolech, koloběžkách, skateboardech a kolečkových bruslích.

6.     Vozidla (s výjimkou invalidních vozíků) mohou na pohřebiště vjíždět a zdržovat se zde pouze s přechozím souhlasem provozovatele pohřebiště a při splnění jím stanovených podmínek. Vozidla do areálu pohřebišť jsou vpouštěna nejpozději 1 hod. před ukončením stanovené provozní doby pohřebiště a současně musí vozidlo pohřebiště opustit nejpozději 30 min. před ukončením této doby. Chodci mají vždy přednost před vozidly.

7.     Přístup na pohřebiště nebo do jeho části může správce pohřebiště z oprávněných důvodů (terénní úpravy, náledí, vichřice, exhumace atd.) na vymezenou dobu omezit nebo zakázat.

8.     Ukládání nádob, nářadí a jiných předmětů na zelené pásy a místa kolem hrobových míst není dovoleno.

9.     Svítilny a svíčky je možno na pohřebištích rozsvěcovat na jednotlivých hrobových místech pouze tehdy, pokud jsou vhodným způsobem zabezpečeny proti vzniku požáru. V odůvodněných případech může správce pohřebiště používání otevřeného ohně (svíček aj.) omezit nebo zakázat.

10.  Odpadky je třeba odkládat na stanovená sběrná místa a respektovat určené třídění odpadu stanovené provozovatelem veřejného pohřebiště.

11.  Návštěvníci nejsou oprávnění provádět jakékoli zásahy do zeleně vysazené provozovatelem veřejného pohřebiště, včetně nové výsadby zeleně, bez jako souhlasu.

12.  Pořádání pietních a vzpomínkových akcí na pohřebišti je možné se souhlasem provozovatele pohřebiště. Tím není dotčena povinnost svolavatele předem oznámit shromáždění podle zvláštního předpisu (zák. č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů).

13.  Zpopelněné lidské ostatky je možné uložit na veřejném pohřebišti vždy jen se souhlasem provozovatele pohřebiště a způsobem, který odpovídá podmínkám pohřbívání na daném veřejném pohřebišti.

14.  Na pohřebišti je povoleno provádět jakékoli práce pouze v takovém rozsahu a takovým způsobem, který stanoví tento řád.

15.  Dozor nad pořádkem na pohřebišti provádí provozovatel pohřebiště.

 

 

Článek 4

Rozsah služeb poskytovaných na pohřebišti

 

Správce pohřebiště poskytuje zejména následující služby:

a)     výkopové práce související s pohřbením a exhumací

b)     pohřbívání

c)     provádění exhumací

d)     ukládání, rozptyl a vsyp zpopelněných lidských pozůstatků

e)     pronájem hrobových míst

f)      vedení související evidence o hrobových místech a o uložení lidských ostatků

g)     správu a údržbu pohřebiště včetně komunikací a okolní zeleně v areálu pohřebiště

h)     zajišťování likvidace odpadu

 

Článek 5

Povinnosti a činnost provozovatele pohřebiště v souvislosti s nájmem hrobových míst

 

1.     Provozovatel pohřebiště je povinen:

a)     Předat nájemci hrobového místa (dále jen „nájemce“) k užívání vyznačené, číselně označené hrobové místo

b)     Umožnit nájemci zřízení hrobového zařízení hrobu nebo hrobky za podmínek stanovených v článku 9.

c)     Umožnit nájemci užívání jeho hrobového místa a zařízení pohřebiště, zajistit přístup ke hrobovému místu a zdržet se jakýchkoli zásahů do hrobového místa nebo hrobového zařízení s výjimkou případů, kdy je nezbytné, např. v důsledku živelní pohromy, bezodkladně zajistit bezpečný a plynulý provoz pohřebiště, nebo kdy je třeba provést pohřbení do sousedního hrobu, kamenosochařské práce nebo úpravu pohřebiště – v takovém případě je omezení přístupu ke hrobovému místu možné pouze po nebytně nutnou dobu. Dojde-li k zásahu do hrobového místa nebo hrobového zařízení vinou provozovatele pohřebiště a vznikne-li škoda, je provozovatel pohřebiště povinen hrobové místo uvést do původního stavu.

2.     Hrobová místa provozovatel pohřebiště zřizuje a připravuje k pronájmu tak, aby vznikly ucelené řady a skupiny hrobů a hrobek stejného charakteru a rozměrů. Nikdo nemá nárok na individuální umístění mimo vymezený prostor.

 

Článek 6

Povinnosti nájemce hrobového místa

 

Nájemce hrobového místa je povinen při užívání hrobového místa postupovat takto:

1.     Hrobové zařízení zřídit v souladu s ustanoveními článku 9. Před zahájením prací si vyžádat písemný souhlas provozovatele pohřebiště a řídit se při provádění prací jeho pokyny, má-li být zřízena hrobka, předat provozovateli pohřebiště k odsouhlasení dokumentaci obsahující technickou zprávu, půdorys, bokorys a řez hrobkou s uvedením jména a adresy realizátora záměru a řídit se pokyny vydanými provozovatelem pohřebiště k trvalému užívání hrobky.

2.     Provádět údržbu pronajatého hrobového místa a hrobového zařízení v následujícím rozsahu a následujícím způsobem:

a)     nejpozději do 3 měsíců od pohřbení do hrobu zajistit úpravu pohřbívací plochy hrobového místa

b)     zajistit, aby plocha hrobového místa nezarůstala nevhodným porostem narušujícím estetický vzhled pohřebiště a průběžně zajišťovat údržbu hrobového místa a hrobového zařízení na vlastní náklady tak, aby jejich stav nebránil užívání hrobových míst ostatních nájemců a dalších osob. 

c)     odstranit včas znehodnocené květinové a jiné dary, odpad z vyhořelých svíček a další předměty, které narušují estetický vzhled pohřebiště

d)     neprodleně zajistit opravy hrobového zařízení pokud je narušena jeho stabilita, a ohrožuje tak zdraví, životy nebo majetek dalších osob. Pokud tak nájemce neučiní, je správce pohřebiště oprávněn zajistit bezpečnost na náklady a riziko nájemce hrobového místa.

3.     Do veřejné zeleně na pohřebišti, včetně výsadby nové veřejné zeleně, zasahovat pouze se souhlasem provozovatele pohřebiště, který může ve svém souhlasu stanovit podmínky výsadby a regulace veřejné zeleně.

4.     Zajistit na vlastní náklady, nejpozději do dne ukončení nájmu hrobového místa, odstranění hrobového zařízení včetně uren, jinak s nimi bude naloženo podle §25 odst. 9 zákona

5.     Oznamovat provozovateli pohřebiště veškeré změny údajů, potřebné pro vedení evidence pohřebiště v souladu s § 21 zákona

6.     Strpět číselné označení hrobů provedené provozovatelem pohřebiště způsobem obvyklým na daném pohřebišti nebo jeho části

7.     Uložení lidských pozůstatků a lidských ostatků nebo jakékoli další nakládání s nimi provádět jen způsobem, který je v souladu s článkem 7.

8.     Zdržovat se na pohřebišti pouze v provozní době stanovené v článku 2.

 

 

 

Článek 7

Ukládání lidských pozůstatků a zpopelněných lidských ostatků a jejich exhumace

 

1.     Lidské pozůstatky může do hrobů a hrobek ukládat pouze provozovatel pohřebiště, jiná osoba jen s jeho souhlasem. Obdobně to platí i o provádění prací spojených se zajišťováním exhumací.

2.     Zpopelněné lidské ostatky je možné uložit na pohřebišti vždy jen se souhlasem správce pohřebiště a způsobem, který stanoví.

3.     Všechny rakve určené k pohřbení musí být označeny štítkem obsahujícím minimálně jméno zemřelého, datum narození a den pohřbu. Před spouštěním do hrobu musí být víko rakve pevně a trvale spojeno šroubem se spodní částí rakve.

4.     Pro pohřbívání do hrobů musí být použity takové rakve, které ve stanovené tlecí době zetlí spolu s lidskými ostatky; tzn., že nesmí obsahovat díly z PVC a jiných nerozložitelných materiálů, kovové díly jen omezeně, výplň rakví může být pouze z materiálů, jako dřevěné piliny, papír a látky, při výrobě rakví a jejich nátěrů nesmí být použity toxické látky.

5.     Pro pohřbívání do hrobek je nutno použít rakve s maximálními rozměry 2,15 x 0,85 m, a to

-        celodubové nebo z jiných tvrdých druhů dřev, do které bude umístěna poloviční zinková vložka nebo

-        kovové s nepropustným dnem

6.     Přímou manipulaci s lidskými ostatky uloženými v hrobkách může provozovatel pohřebiště provádět pouze se souhlasem příslušného hygienika.

 

Článek 8

Tlecí doba

 

Tlecí doba stanovená pro ukládání lidských pozůstatků do hrobů činí 10 let.

 

Článek 9

Zřizování hrobového zařízení a podmínky provádění prací na pohřebišti

 

1.     Podmínky pro zřízení hrobového zařízení hrobu:

a)     Základy musí odpovídat půdorysným rozměrům díla a hloubce základové spáry, která činí 700mm

b)     Základy památníků a náhrobků musí být zhotoveny z dostatečně únosného materiálu, odolného proti působení povětrnosti např. z prostého betonu či železobetonu, kamenného, příp. cihelného zdiva apod.

c)     Přední a zadní rámy hrobu musí být v jedné přímce s rámy sousedních hrobů

d)     Vlastní náhrobek a rámy musí být mezi sebou jednotlivě kotveny.

 

2.     Podmínky pro zřízení hrobového zařízení hrobky:

a)     Hloubka výkopu musí odpovídat počtu uvažovaných uložených rakví, max. však 250 cm

b)     Stěny hrobky z porézních materiálů (např. cihly), pokud bude použit litý beton, musí být vyvedena z hrobky difúzní zátka.

c)     Stěny hrobky z porézních materiálů musí mít šíři nejméně 30 cm, v případě užití litého betonu nejméně 15 cm, a musí být izolovány přizdívkou, včetně impregnačních nátěrů.

d)     Dno hrobky může být bez betonového pokryvu (pouze kopaná zemina). V případě, že bude dno vybetonováno, musí být zřízen trativod o rozměrech nejméně 40 x 40 a hloubce 50 cm, vyplněný drenáží.

e)     Zdivo musí být umístěno na betonovém základě min. 50 cm vysokém v šíři podle předpokládané vyzdívky.

f)      Do stěn hrobky musí být zabudovány vstupní otvory s madly.

g)     Kovové prvky v hrobce (traverzy pro uložení rakví a stropní nosiče) musí být opatřeny antikorozními nátěry a jejich stav musí být kontrolován nejméně jednou za 10 let.

h)     Zastropení hrobky je nutné provést tak, aby mohly být rakve lehce umístěny na jednotlivá stanoviště s tím, že vstupní otvor a vlastní světlost hrobky musí být nejméně 220 cm

i)      Na zastropení a uzavření hrobky musí být použity železobetonové překlady, jejich spáry zality betonem a povrch zaizolován.

j)      Na zastropení je nutno použít 20 cm zeminy sloužící jako pachová zátka nebo umístit krycí desku neprodyšně uzavírající hrobku, se spárami vytmelenými trvalými tmely.

k)     Nosnosti stropu musí být nejméně 100 kg na 1m2 .

l)      Vlastní hrobové zařízení s výjimkou rámů musí být postaveno mimo hlavní konstrukci hrobky, na samostatném základě.

 

 

3.     Provozovatel pohřebiště může ve svém souhlasu se zřízením hrobky stanovit

-        dobu výstavby hrobky

-        zabezpečení místa z hlediska pádu osob a bezpečnosti návštěvníků hřbitova

-        požadavky na ochranu zeleně v okolí staveniště

-        podmínky používání komunikací pohřebiště

-        způsob skladování materiálů, odpadů a jejich likvidace

-        povinnost dozoru při výstavbě

-        průběžné a závěrečné kontroly postupu prací

 

4.     Zřízenou hrobku přejímá po technické stránce provozovatel pohřebiště, který může pro trvalé užívání stavby určit:

-        druh používaných rakví pro pohřbení v hrobce

-        způsoby a cyklus revizí hrobky

Dokumentaci spojenou se zřízením hrobky je provozovatel pohřebiště povinen archivovat.

5.     Při provádění veškerých prací na pohřebištích je třeba dodržovat podmínky dohodnuté a stanovené provozovatelem pohřebiště, zejména:

-        Respektování důstojnosti místa a omezení hlučných prací

-        Neomezování průchodnosti a přístupu k jednotlivým hrobovým místům

-        Nenarušování hrobových míst nebo jiné omezování práv nájemců hrobových míst

-        Zajištění ochrany zeleně a kořenového systému zeleně

 

6.     Po ukončení prací na pohřebišti je nutno uvést okolí místa, kde byla práce prováděna, do původního stavu.

 

Článek 10

Sankce

 

Porušení tohoto řádu veřejného pohřebiště v Ondřejově vydaného radou jako jiné opatření v samostatné působnosti obce podle § 102 odst. 3 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, bude postihováno podle příslušných ustanovení obecně závazné vyhlášky obce Ondřejov č. 4/97 – o veřejném pořádku a životním prostředí v Ondřejově ze dne 21. 1. 1997 a podle příslušných ustanovení zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích v platném znění. Znění tohoto článku nevylučuje možnost obce upravit samostatnou vyhláškou sankce za porušování tohoto řádu veřejného pohřebiště.

Článek 11

Zrušovací ustanovení

Tento ŘÁD veřejného pohřebiště Ondřejov ruší dosavadní Řád pro pohřebiště  - obec Ondřejov ze dne 13. 9. 1995, který nabyl účinnosti dne 1. 10. 1995.

 

Článek 12

Účinnost

Řád veřejného pohřebiště Ondřejov, jako jiné opatření vydané v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, nabylo platnosti dnem 22. 7. 2002 a to přijetím příslušného usnesení rady obce Ondřejov o jeho přijetí. V souladu s přijatým usnesením nabyde účinnosti patnáctým dnem po vyhlášení a to za předpokladu, že obec získá od Okresního úřadu Praha – východ jeho písemné schválení v souladu s § 29 odst. 7 zákona.

 

 

 

 

Ing. Tomáš Kiefer                                                                 Mgr. Vladimír Zámyslický

místostarosta obce                                                                          starosta obce