Obec Bratronice

 

V souladu s ustan. § 102 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, vydává starostka obce Bratronice, formou opatření vydávaného v samostatné působnosti, tento Řád veřejného pohřebiště v obci.

 

 

Ř Á D     V E Ř E J N É H O      P O H Ř E B I Š T Ě

 

 

Čl. I.

Úvodní ustanovení.

 

1.     Řád upravuje provoz veřejného pohřebiště v obci Bratronice na pozemku p. č. 232/3 v k. ú. Bratronice a na pozemku p.č. 202/3 v k. ú. Dolní Bezděkov.

2.     Provozovatelem obou pohřebišť je obec Bratronice. Na zabezpečení služeb podle čl. IV. odst. 1, tj. na výkopové práce, pohřbívání a exhumace, uzavřel provozovatel smlouvu o poskytování služeb s Jiřím Maříkem, Bratronice čp. 115, která je přílohou této vyhlášky.

 

Čl. II.

Provozní doba pohřebiště.

 

1.     Provozní doba, v jejímž průběhu jsou pohřebiště zpřístupněna veřejnosti, se stanovuje takto:  - měsíc duben - září od 08,00 hod. do 19,00 hod.

                                     - měsíc říjen - březen od 08,00 hod. do 17,00 hod.

Mimo tuto dobu bude vstup na obě pohřebiště uzavřen.

 

Čl. III.

Pořádek na pohřebišti.

 

Návštěvníci pohřebišť jsou povinni dodržovat tyto zásady:

1.     Chovat se nehlučně, nepouštět přenosné nosiče zvuku, nepoužívat alkoholické nápoje, neodhazovat odpadky.

2.     Zdržovat se na pohřebišti pouze v určené provozní době pohřebiště.

3.     Na pohřebiště je zakázán přístup podnapilých osob.

4.     Svítilny a svíčky je možno na pohřebišti rozsvěcovat na jednotlivých hrobech jen tehdy, pokud jsou zabezpečeny proti vzniku požáru.

5.     Vodu ze studny lze používat pouze na zalévání, protože není pitná.

6.     Odpadky se odkládají do kontejneru umístěného u pohřebiště.

7.     Dozor nad pořádkem na pohřebišti provádějí pracovníci obecního úřadu a členové kontrolního výboru zastupitelstva obce.

 

Čl. IV.

 

Rozsah služeb poskytovaných na pohřebišti.

 

1.     Provozovatel pohřebiště poskytuje následující služby:

- výkopové práce související s pohřbením a exhumací

- pohřbívání a provádění exhumací

- vedení evidence o hrobových místech a uložení lidských ostatků

- pronájem hrobových míst

- správu a údržbu pohřebiště včetně cest a okolní zeleně

- zajišťování likvidace odpadů

 

Čl. VI.

Povinnosti provozovatele pohřebiště v souvislosti s nájmem hrobových míst.

 

1.     Provozovatel pohřebiště je povinen:

a/ předat nájemci hrobového místa /dále jen „nájemce“/ k vyznačené, číselně označené hrobové místo

b/ umožnit nájemci zřízení hrobky za podmínek stanovených v čl. VIII

c/ umožnit nájemci užívání jeho hrobového místa a zařízení pohřebiště. Dojde-li k nutnému zásahu do hrobového místa provozovatelem pohřebiště a vznikne-li škoda, je provozovatel povinen místo uvést do původního stavu.

2.     Hrobová místa provozovatel pohřebiště zřizuje a připravuje tak, aby vznikly ucelené řády hrobů a hrobek stejného charakteru a rozměrů. Nikdo nemá nárok na individuální umístění mimo vymezený prostor.

3.     Hrobová místa se pronajímají zpravidla na 10 let pokud nájemce splňuje podmínky stanovené pronajímatelem, především řádně a včas platí nájemné.

4.     V případě,že dosavadní uživatel hrobového místa není znám nebo známa adresa jeho právních nástupců, postupuje pronajímatel podle ust. § 29 odst. 4 zákona.

5.     Povinnosti nájemce hrobového místa jsou uvedeny ve smlouvě o nájmu hrobového místa.

 

Čl. VII.

Ukládání lidských pozůstatků a zpopelnění lidských ostatků.

 

1.     Lidské pozůstatky může do hrobů a hrobek ukládat pouze pověřená osoba smlouvou o poskytování služeb, jiná osoba pouze s jejím souhlasem.

2.     Zpopelněné lidské ostatky je možné uložit na pohřebišti vždy se souhlasem provozovatele pohřebiště a způsobem, který stanoví.

3.     Pro pohřbívání do hrobů musí být použity takové rakve, které ve stanovené tlecí době zetlí spolu s lidskými ostatky, tzn. Nesmí obsahovat díly z PVC a jiných nerozložitelných materiálů.

4.     Pro pohřbívání do hrobek je nutno použít rakve s maximálními rozměry 2,15x0,85 metru a to z tvrdého dřeva, do které bude umístěna poloviční zinková vložka nebo kovové rakve s nepropustným dnem.

 

Čl. VIII.

Tlecí doba.

 

1.     Tlecí doba stanovená pro ukládání lidských pozůstatků do hrobu činí 10 let.

 

Čl. IX.

Zřizování hrobového zařízení a podmínky provádění prací na pohřebišti.

 

1.     Podmínky pro zřízení hrobového zařízení hrobu:

a/ hrobové zařízení musí mít tyto minimální rozměry: délku 2,2m, šířku 0,9m, hloubku u prvního pohřbení 2,2m. mezi prvním a druhým pohřbením musí být vrstva alespoň 1 metr.

b/ základy památníků a náhrobků musí být zhotoveny z materiálů odolných proti povětrnostním podmínkám /beton, kamenné nebo cihlové zdivo/

c/ přední a zadní rámy hrobu musí být v jedné přímce s rámy sousedních hrobů

d/ vlastní náhrobek a rámy hrobu musí být mezi sebou jednotlivě kotveny

2.     Podmínky pro zřízení hrobového zařízení hrobky:

a/ hloubky výkopu musí odpovídat počtu uvažovaných uložených rakví /maximálně však 2,6 metru/

b/ stěny hrobky musí být vybudovány z porézních materiálů, např. z cihel

c/ stěny hrobky z porézních materiálů musí mít šíři nejméně 0,3m a v případě užití betonu nejméně 0,15m

d/ do stěn hrobky musí být vybudovány vstupní otvory s madly

e/ na zastropení hrobky musí být použity železobetonové překlady a na ně pak pachová zátka 0,2m zeminy

f/ nosnost stropu musí být nejméně 100 kgna 1 m²

g/ zřizovatel hrobky je povinen předat provozovateli pohřebiště úplnou stavební dokumentaci hrobky.

 

 

 

 

 

 

Čl. X.

Podmínky pro všechny poskytovatele služeb na veřejném pohřebišti.

 

1.     Všichni poskytovatelé služeb na veřejném pohřebišti /např. kameníci, sklenáři aj./ jsou povinni po skončení prací uvést prostor kde pracovali do původního stavu, včetně odklizení zbytků použitého materiálu.

 

 

 

V Bratronicích dne 30. dubna 2010.

 

 

                                                                              Starostka obce:

                                                                         Miloslava Knížetová.