ŘÁD VEŘEJNÉHO POHŘEBIŠTĚ VE STÁDLCI

 

Městys Stádlec jako provozovatel veřejného pohřebiště (dále jen "pohřebiště") podle § 16 odst.1 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změnách některých zákonů, ve znění zákona č.479/2001 Sb. (dále jen "zákon") vydává v souladu s ustanovením § 19 citovaného zákona řád veřejného pohřebiště (dále jen "řád").

Článek 1

Úvodní ustanovení

1. Řád upravuje provoz pohřebiště ve Stádlci, který se nachází na pozemcích KN č. 148/1 a 148/2 v k.ú. Stádlec.

2. Pohřebiště je veřejné zařízení určené k pietnímu pohřbívání zemřelých nebo ukládání jejich zpopelněných ostatků. Společné poslání pohřebiště a úcta k památce zemřelých přikazuje, aby byly dodržovány zdravotní a jiné předpisy a aby pohřebiště bylo řádně udržováno.

3. Městys Stádlec jako provozovatel pohřebiště zajišťuje provozování pohřebiště v souladu s ustanovením § 18 odst. 1 zákona.

Článek 2

Provozní doba pohřebiště

Podle místních zvyklostí není provozní doba stanovena. Návštěvník může přijít na pohřebiště kdykoliv.

Článek 3

Pořádek na pohřebišti

1. Návštěvníci pohřebiště jsou povinni zdržet se takového jednání, které by se dotýkalo důstojnosti zemřelých nebo mravního cítění pozůstalých a veřejnosti, zejména nechovat se hlučně, nepouštět přenosné nosiče zvuku, nepožívat alkoholické nápoje, omamné a psychotropní látky, neodhazovat odpadky mimo nádob k tomu určených a nepoužívat prostory pohřebiště a jeho vybavení k jiným účelům, než k jakým jsou určeny.

2. Děti do 10let mají na pohřebiště přístup pouze v doprovodu dospělé osoby.

3. Na pohřebiště je zakázán přístup podnapilým osobám a osobám se psy, kočkami a jinými zvířaty.

4. Na pohřebišti je zakázáno jezdit na jízdních kolech, koloběžkách, skateboardech a kolečkových bruslích.

5. Přístup na pohřebiště nebo do jeho části může provozovatel z oprávněných důvodů (terénní úpravy, náledí,vichřice, exhumace, atd.) na vymezenou dobu omezit nebo zakázat.

6. Svítilny a svíčky je možno na pohřebištích rozsvěcovat na jednotlivých hrobových místech pouze tehdy, pokud jsou vhodným způsobem zabezpečeny proti vzniku požáru. V odůvodněných případech může provozovatel používání otevřeného ohně (svíček aj.) omezit nebo zakázat.

7. Odpadky je třeba odkládat na stanovená místa.

8. Návštěvníci nejsou oprávněni provádět jakékoliv zásahy do zeleně vysazené provozovatelem, včetně nové výsadby zeleně, bez jeho souhlasu.

9. Pořádání pietních a vzpomínkových akcí na pohřebišti je možné pouze se souhlasem provozovatele pohřebiště. Tím není dotčena povinnost svolavatele předem oznámit shromáždění podle zvláštního předpisu (zák.č.256/2001 Sb. ze dne 29.června 2001 o pohřebnictví a změně některých zákonů).

10. Na pohřebišti je povoleno provádět jakékoli práce pouze v takovém rozsahu a takovým způsobem, který stanoví tento řád.

11. Dozor nad pořádkem na pohřebišti a nad dodržováním ustanovení tohoto řádu provádí provozovatel.

Článek 4

Rozsah služeb poskytovaných na pohřebišti

Provozovatel zajišťuje následující služby:

a) pronájem hrobových míst,

b) vedení evidence o hrobových místech a o uložení lidských ostatků,

c) správu a údržbu pohřebiště včetně komunikace a okolní zeleně v areálu pohřebiště - správu a údržbu objektů na pohřebišti (obřadní síně, komunikace, oplocení apod.) - zajišťování likvidace odpadu.

Článek 5

Povinnosti a činnost provozovatele v souvislosti s nájmem hrobových míst

1. Provozovatel je povinen:

a) předat nájemci hrobového místa k užívání vyznačené, číselně označené hrobové místo

b) umožnit nájemci zřízení hrobového zařízení hrobu nebo hrobky za podmínek stanovených v čl. 9

c) umožnit nájemci užívání jeho hrobového místa a zařízení pohřebiště, zajistit přístup k hrobovému místu a zdržet se jakýchkoli zásahů do hrobového místa nebo hrobového zařízení s výjimkou případů, kdy je nezbytné (např. v důsledku živelní pohromy), bezodkladně zajistit bezpečný a plynulý provoz pohřebiště, nebo kdy je třeba provést pohřbení do sousedního hrobu, kamenosochařské práce nebo úpravu pohřebiště; v takovém případě je omezení přístupu ke hrobovému místu možné pouze po nezbytně nutnou dobu, dojde-li k zásahu do hrobového místa nebo hrobového zařízení vinou provozovatele a vznikne-li škoda, je provozovatel povinen hrobové místo uvést do původního stavu. 2. Provozovatel zřizuje a připravuje hrobová místa k pronájmu tak, aby vznikly ucelené řady, oddíly či skupiny hrobů a hrobek stejného charakteru a rozměrů. Nikdo nemá nárok na individuální umístění mimo vymezený prostor.

Článek 6

Povinnosti nájemce hrobového místa

Nájemce hrobového místa je při užívání hrobového místa povinen:

1. Zřídit hrobové zařízení v souladu s ustanovením článku 9, před zahájením prací si vyžádat písemný souhlas provozovatele pohřebiště a řídit se při provádění prací jeho pokyny; má-li být zřízena hrobka, předat provozovateli pohřebiště k odsouhlasení dokumentaci obsahující technickou zprávu, půdorys, bokorys a řez hrobkou s uvedením jména a adresy realizátora záměru, po dokončení hrobky požádat provozovatele pohřebiště o její technické převzetí a řídit se pokyny vydanými provozovatelem pohřebiště k trvalému užívání hrobky,

2. Provádět údržbu pronajatého hrobového místa a hrobového zařízení v následujícím rozsahu a následujícím způsobem:

a) nejpozději do 3 měsíců od pohřbení do hrobu zajistit úpravu pohřbívací plochy hrobového místa,

b) zajistit, aby plocha hrobového místa nezarůstala nevhodným porostem narušujícím estetický vzhled pohřebiště a průběžně zajišťovat údržbu hrobového místa a hrobového zařízení na vlastní náklady tak, aby jejich stav nebránil užívání hrobových míst ostatních nájemců a dalších osob,

c) odstranit včas znehodnocené květinové a jiné dary, odpad z vyhořelých svíček a další předměty, které narušují estetický vzhled pohřebiště,

d) neprodleně zajistit opravy hrobového zařízení, pokud je jeho stabilita narušena a ohrožuje tak zdraví, životy, nebo jiný majetek dalších osob a pokud tak nájemce neučiní, je provozovatel pohřebiště oprávněn zajistit bezpečnost na náklady nájemce hrobového místa,

3. Zasahovat do veřejné zeleně na pohřebišti, včetně výsadby nové veřejné zeleně, pouze se souhlasem provozovatele pohřebiště, který může stanovit podmínky výsadby a regulace veřejné zeleně,

4. Zajistit na vlastní náklady, nejpozději do dne ukončení nájmu hrobového místa, odstranění hrobového zařízení včetně uren, jinak s nimi bude naloženo podle § 25 odst. 9 zákona,

5. Oznamovat provozovateli pohřebiště veškeré změny údajů, potřebných pro vedení evidence pohřebiště v souladu s § 21 zákona,

6. Strpět číselné označení hrobů, provedené provozovatelem pohřebiště, způsobem obvyklým na daném pohřebišti nebo jeho částí,

7. Provádět uložení lidských ostatků a lidských pozůstatků nebo jakékoli další nakládání s nimi jen způsobem, který je v souladu s článkem 7.

Článek 7

Ukládání lidských pozůstatků a zpopelněných lidských ostatků a jejich exhumace

1. Lidské ostatky můžou do hrobů a hrobek ukládat pouze k tomu oprávněná osoba, která je povinna vyžádat si souhlas provozovatele. Obdobně to platí i o provádění prací spojených se zajišťováním exhumací.

2. Zpopelněné lidské ostatky je možné uložit na pohřebišti vždy jen se souhlasem provozovatele pohřebiště a způsobem, který stanoví.

3. Všechny rakve určené k pohřbení musí být označeny štítkem obsahujícím minimálně jméno zemřelého, datum narození a den pohřbu. Před spuštěním do hrobu musí být víko rakve pevně a trvale spojeno šroubem se spodní částí rakve.

4. Pro pohřbívání do hrobů musí být použity takové rakve, které ve stanovené tlecí době zetlí spolu s lidskými ostatky, tzn. nesmí obsahovat díly z PVC a jiných nerozložitelných materiálů, kovové díly jen omezeně, výplň rakví může být pouze z materiálů jako dřevěné piliny, papír a látky, při výrobě rakví a jejich nátěrů nesmí být zjevně použity toxické látky.

5. Pro pohřbívání do hrobek je nutno použít rakve s maximálními rozměry 2,15 x 0,85m, a to - celodubové nebo z jiných tvrdých druhů dřev, do které bude umístěna poloviční zinková vložka nebo - kovové s nepropustným dnem.

6. Přímá manipulace s lidskými ostatky uloženými v hrobkách se může provádět pouze se souhlasem hygienika.

Článek 8

Tlecí doba

Na základě výsledků provedených prací při hydrogeologickém průzkumu hřbitova, který provedla firma Glaukos, s.r.o. dne 28.8.2012, se stanovuje tlecí doba pro ukládání lidských ostatků do hrobů 10 let.

Článek 9

Zřizování hrobového zařízení a podmínky provádění prací na pohřebišti

1. Podmínky pro zřízení hrobového zařízení hrobu:

a) základy musí odpovídat půdorysným rozměrům díla a hloubce základové spáry, která činí 600 mm

b) základy památníků a náhrobků musí být zhotoveny z dostatečně nosného materiálu odolného proti působení povětrnosti např. z prostého betonu či železobetonu, kamenného, příp. cihelného zdiva apod.

c) přední a zadní rámy hrobu musí být v jedné přímce s rámy sousedních hrobů

d) vlastní náhrobek a rámy musí být mezi sebou jednotlivě kotveny.

e) obdobné požadavky jsou uplatňovány na zřízení hrobového zařízení pro urny. 2. Podmínky pro zřízení hrobového zařízení hrobky: a) hloubka výkopu musí odpovídat počtu uvažovaných uložených rakví (max. však 260cm) b) stěny musí být vybudovány z porézních materiálů (např. cihly), pokud bude použit litý beton, musí být vyvedena z hrobky difúzní zátka c) stěny hrobky z porézních materiálů musí mít šíři nejméně 30 cm, v případě užití litého betonu nejméně 15 cm, a musí být izolovány přizdívkou, včetně impregnačních nátěrů d) dno hrobky může být bez betonového pokryvu (pouze kopaná zemina), v případě, že bude dno vybetonováno, musí být zřízen trativod o rozměrech 40 x 40 cm a hloubce 50 cm, vyplněný drenáží e) zdivo musí být umístěno na betonovém základě min. 50 cm vysokém v šíři podle předpokládané vyzdívky

f) do stěn hrobky musí být zabudovány vstupní otvory s madly

g) kovové prvky v hrobce (traverzy pro uložení rakví a stropní nosiče) musí být opatřeny antikorozními nátěry a jejich stav musí být kontrolován nejméně jednou za 10 let

h) zastropení hrobky je nutné provést tak, aby mohly být rakve lehce umístěny na jednotlivá stanoviště s tím, že vstupní otvor a vlastní světlost hrobky musí být nejm. 220 cm (podle velikosti rakví)

i) na zastropení a uzavření hrobky musí být použity železobetonové překlady, jejich spáry zality betonem a povrch zaizolován

j) na zastropení je nutno použít 20 cm zeminy sloužící jako pachová zátka, nebo umístit krycí desku neprodyšně uzavírající hrobku, se spárami vytmelenými trvalými tmely

k) nosnost stropu musí být nejméně 100 kg/1 m2.

l) vlastní hrobové zařízení s výjimkou rámů musí být postaveno mimo hlavní konstrukce hrobky, na samostatném základě.

3. Provozovatel pohřebiště může ve svém souhlasu se zřízením hrobky stanovit:

- dobu výstavby hrobky

- zabezpečení místa z hlediska pádu osob a bezpečnosti návštěvníků hřbitova

- požadavky na ochranu zeleně v okolí staveniště

- podmínky používání komunikací pohřebiště

- způsob skladování materiálů, odpadů a jejich likvidace

- povinnost dozoru při výstavbě

- průběžné a závěrečné kontroly postupu prací.

4. Zřízenou hrobku přejímá po technické stránce provozovatel pohřebiště, který může pro trvalé užívání stavby určit:

- druh používání rakví pro pohřbení v hrobce

- způsob a cyklus revizí hrobky. Dokumentaci spojenou se zřízením hrobky je provozovatel pohřebiště povinen archivovat.

5. Při provádění veškerých prací na pohřebištích je třeba dodržovat podmínky dohodnuté s provozovatelem pohřebiště, zejména:

- respektování důstojnosti místa a omezení hlučných prací

- neomezování průchodnosti komunikací a přístupu k jednotlivým hrobovým místům

- nenarušování hrobových míst nebo jakékoli jiné omezování práv nájemců hrobových míst

- zajištění ochrany zeleně a kořenového systému zeleně.

6. Po ukončení prací na pohřebišti je nutno uvést okolí místa, kde byly práce prováděny, do původního stavu.

7. Na každou stavební činnost a na jiné práce v prostoru pohřebiště je třeba předchozího souhlasu provozovatele pohřebiště (Městys Stádlec).

Článek 10

Způsob úhrady a její výše za užívání hrobového místa

1) Nájemní smlouva je uzavírána na dobu 10 let.

2) Nájemné je splatné 1x ročně a vychází z ceníku MF ČR – nájem hrobových míst.

3) Cena nájemného za pozemek hrobového místa veřejné pohřebiště ve Stádlci byla stanovena na rok v této výši:

- urnové místo - 10,-Kč

- samostatný hrob - 20,-Kč

- tzv. dvouhrob - 40,-Kč.

Tyto ceny platí u smluv uzavřených od 1.1.2013.

Článek 11

Zánik hrobového místa

1) Podmínkou pro zánik práva k hrobovému místu je, že provozovatel upozornil nejméně šest týdnů předem oprávněného nájemníka na tuto skutečnost.

2) Provozovatel může zrušit právo k hrobovému místu v těchto případech: - nájemce naplatí za užívání hrobového místa ani po několikerém upozornění, - nájemce se o hrobové místo řádně nestará, přestože byl prokazatelně vyzván k nápravě.

Článek 12

Závěrečné ustanovení

Tento Provozní řád byl schválen zastupitelstvem Městyse Stádlec na 14. zasedání zastupitelstva dne 13. 9. 2012, číslo usnesení 201/14 Nabyl platnosti dnem schválení zastupitelstvem.

 

Ing. Pavel Doubek, v.r.                                                                                                                                                          Ing. Milan Kelich, v.r.

místostarosta                                                                                                                                                                           starosta