Město Králův Dvůr

 

jako provozovatel veřejného pohřebiště podle § 16 odst. 1 zákona č.256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a novel, vydává jako opatření obce v souladu s ustanovením § 19 citovaného zákona

 

„Řád veřejného pohřebiště Králův Dvůr“

 

Článek 1

Úvodní ustanovení

 

1. Řád upravuje provoz pohřebiště ve městě Králův Dvůr na pozemcích parcelní čísla 106/5, 1112/1, 111/3 a 261 v katastrálním území Počaply.

2. Město Králův Dvůr jako provozovatel pohřebiště zajišťuje provozování v souladu s ustanovením

§ 18 odst. 2 zákona 256/2001 Sb. a plní zároveň funkci správce pohřebiště.

 

Článek 2

Provozní doba pohřebiště

 

Provozní doba, v jejímž průběhu je pohřebiště zpřístupněno veřejnosti, se stanoví takto:

leden                            7 – 16 hodin

únor – březen              7 – 17 hodin

duben                           7 – 18 hodin

květen                          7 – 19 hodin

červen – srpen            7 – 20 hodin

září                               7 – 19 hodin

říjen                              7 – 18 hodin

listopad                        7 – 17 hodin

prosinec                       7 – 16 hodin

 

Článek 3

Pořádek na pohřebišti

 

1. Návštěvníci pohřebiště jsou povinni zdržet se takového jednání, které by se dotýkalo důstojnosti zemřelých nebo mravního cítění pozůstalých a veřejnosti: tzn. zejména chovat se hlučně, pouštět přenosné nosiče zvuku, požívat alkoholické nápoje, omamné a psychotropní látky, odhazovat odpadky mimo prostor k tomu určeným a používat prostory pohřebiště a jeho vybavení k jiným účelům, než k jakým jsou určeny.

2. Na pohřebišti je možné zdržovat se pouze v provozní době pohřebiště stanovené v článku 2 tohoto řádu.

3. Děti do 10 let mají na pohřebiště přístup pouze v doprovodu dospělé osoby.

4. Na pohřebiště je zakázán přístup podnapilým osobám a osobám se psy a jinými zvířaty.

5. Na pohřebišti je zakázáno jezdit na jízdních kolech, koloběžkách, skateboardech a kolečkových bruslích.

6. Vozidla (s výjimkou invalidních vozíků) mohou na pohřebiště vjíždět a zdržovat se zde pouze se souhlasem správce pohřebiště a při splnění jím stanovených podmínek. Vozidla do areálu pohřebišť jsou vpouštěna nejpozději 1 hod. před ukončením stanovené provozní doby pohřebiště a současně musí vozidlo pohřebiště opustit nejpozději 30 min. před ukončením této doby. Chodci mají vždy přednost před vozidly.

7. Přístup na pohřebiště nebo do jeho části může správce pohřebiště z oprávněných důvodů (terénní úpravy, náledí, vichřice, exhumace atd.) na vymezenou dobu omezit nebo zakázat.

8. Ukládání nádob, nářadí a jiných předmětů na zelené pásy a místa kolem hrobových míst není dovoleno.

9. Svítilny a svíčky je možno na pohřebištích rozsvěcovat na jednotlivých hrobových místech pouze tehdy, pokud jsou vhodným způsobem zabezpečeny proti vzniku požáru. Na vsypových a rozptylových loučkách je dovoleno rozsvěcovat svíčky jenom na vyhrazených plochách. V odůvodněných případech může správce pohřebiště používání otevřeného ohně (svíček aj.) omezit nebo zakázat.

10. Z hygienických důvodů není dovoleno v areálech pohřebišť pít vodu z vodovodních výpustí a studní. Tato voda je určena k provozním účelům správce pohřebiště a na zalévání zeleně při údržbě zeleně na pronajatých hrobových místech. Je zakázáno odnášet vodu v náhradních obalech z areálu pohřebišť.

11. Odpadky je třeba odkládat na stanovená místa.

12. Návštěvníci nejsou oprávněni provádět jakékoli zásahy do zeleně vysazené správcem pohřebiště (včetně nové výsadby zeleně) bez jeho souhlasu.

13. Pořádání pietních a vzpomínkových akci na pohřebišti je možné se souhlasem správce pohřebiště. Tím není dotčena povinnost svolavatele předem oznámit shromáždění podle zvláštního předpisu (zák. č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů).

14. Na pohřebišti je povoleno provádět jakékoli práce pouze v takovém rozsahu a takovým způsobem, který stanoví tento řád.

15. Dozor nad pořádkem na pohřebišti provádí správce pohřebiště.

 

Článek 4

Rozsah služeb poskytovaných na pohřebišti

 

Správce pohřebiště poskytuje zejména následující služby:

a) pronájem hrobových míst

b) vedení související evidence o hrobových místech a o uložení lidských ostatků

c) správu a údržbu pohřebiště včetně komunikací a okolní zeleně v areálu pohřebiště.

d) zajišťování likvidace odpadu

e) správu a údržbu objektů na pohřebišti (komunikace, oplocení apod.)

 

Článek 5

Ukládání lidských pozůstatků a zpopelněných lidských ostatků a jejich exhumace

 

1. Lidské pozůstatky může do hrobů a hrobek ukládat pouze oprávněná osoba se souhlasem správce pohřebiště. Obdobně to platí i o provádění prací spojených se zajišťováním exhumací.

2. Zpopelněné lidské ostatky je možné uložit na pohřebišti vždy jen se souhlasem správce pohřebiště a způsobem, který stanoví.

3. Všechny rakve určené k pohřbení musí být označeny štítkem obsahujícím minimálně jméno zemřelého, datum narození a den pohřbu. Před spuštěním do hrobu musí být víko rakve pevně a trvale spojeno šroubem se spodní částí rakve.

4. Pro pohřbívání do hrobů musí být použity takové rakve, které ve stanovené tlecí době zetlí spolu s lidskými ostatky, tzn. nesmí obsahovat díly z PVC a jiných nerozložitelných materiálů, kovové díly jen omezeně; výplň rakví může být pouze z materiálů, jako dřevěné piliny, papír a látky, při výrobě rakví a jejich nátěrů nesmí být použity toxické látky.

5. Pro pohřbívání do hrobek je nutno použít rakve s maximálními rozměry 2,15 x 0,85 m, a to:

- celodubové nebo z jiných tvrdých druhů dřev, do které bude umístěna poloviční zinková vložka nebo

- kovové s nepropustným dnem.

6. Přímou manipulaci s lidskými ostatky uloženými v hrobkách může provádět oprávněná osoba se souhlasem správce pohřebiště a se souhlasem krajské hygienické stanice.

Článek 6

Tlecí doba

 

Tlecí doba stanovená pro ukládání lidských pozůstatků do hrobů činí 10 let.

 

Článek 7

Zřizování hrobového zařízení a podmínky provádění prací na pohřebišti

 

1. Podmínky pro zřízení hrobového zařízení hrobu:

 1. Základy musí odpovídat půdorysným rozměrům díla a hloubce základové spáry, která činí 800 mm.

 2. Základy památníků a náhrobků musí být zhotoveny z dostatečně únosného materiálu, odolného proti působení povětrnosti např. z prostého betonu či železobetonu, kamenného, příp. cihelného zdiva apod.

 3. Přední a zadní rámy hrobu musí být v jedné přímce s rámy sousedních hrobů.

 4. Vlastní náhrobek a rámy musí být mezi sebou jednotlivě kotveny.

 

2. Podmínky pro zřízení hrobového zařízení hrobky:

 1. Hloubka výkopu musí odpovídat počtu uvažovaných uložených rakví (max. 260 cm).

 2. Stěny musí být vybudovány z porézních materiálů (např. cihly), pokud bude použit litý beton, musí být vyvedena z hrobky difúzní zátka.

 3. Stěny hrobky z porézních materiálů musí mít šíři nejméně 30 cm, v případě užití litého betonu nejméně 15 cm, a musí být izolovány přizdívkou, včetně impregnačních nátěrů.

 4. Dno hrobky může být bez betonového pokryvu (pouze kopaná zemina). V případě, že bude dno vybetonováno, musí být zřízen trativod o rozměrech nejméně 40 x 40 a hloubce 50 cm, vyplněný drenáží.

 5. Zdivo musí být umístěno na betonovém základě min. 50 cm vysokém v šíři podle předpokládané vyzdívky.

 6. Do stěn hrobky musí být zabudovány vstupní otvory s madly.

 7. Kovové prvky v hrobce (traverzy pro uložení rakví a stropní nosiče) musí být opatřeny antikorozními nátěry a jejich stav musí být kontrolován nejméně jednou za 10 let.

 8. Zastropení hrobky je nutné provést tak, aby mohly být rakve lehce umístěny na jednotlivá stanoviště s tím, že vstupní otvor a vlastní světlost hrobky musí být nejméně 220 cm (podle velikosti rakví).

 9. Na zastropení a uzavření hrobky musí být použity železobetonové překlady, jejich spáry zality betonem a povrch zaizolován.

 10. Na zastropení je nutno použít 20 cm zeminy sloužící jako pachová zátka nebo umístit krycí desku neprodyšně uzavírající hrobku, se spárami vytmelenými trvalými tmely.

 11. Nosnost stropu musí být nejméně 100 kg na 1 m2.

 12. Vlastní hrobové zařízení s výjimkou rámů musí být postaveno mimo hlavní konstrukci hrobky, na samostatném základě.

 

3. Správce pohřebiště může ve svém souhlasu se zřízením hrobky stanovit

 1. dobu výstavby hrobky

 2. zabezpečení místa z hlediska pádu osob a bezpečnosti návštěvníků hřbitova

 3. požadavky na ochranu zeleně v okolí staveniště

 4. podmínky používání komunikací pohřebiště

 5. způsob skladování materiálů, odpadů a jejich likvidace

 6. povinnost dozoru při výstavbě

 7. průběžné a závěrečné kontroly postupu prací.

 

4. Zřízenou hrobku přejímá po technické stránce správce pohřebiště, který může pro trvalé užívání stavby určit

 1. druh používaných rakví pro pohřbení v hrobce

 2. způsoby a cyklus revizí hrobky.

Dokumentaci spojenou se zřízením hrobky je správce pohřebiště povinen archivovat.

 

5. Při provádění veškerých prací na pohřebištích je třeba dodržovat podmínky dohodnuté správcem pohřebiště, zejména

 1. respektování důstojnosti a místa a omezení hlučných prací

 2. neomezování průchodnosti komunikací a přístupu k jednotlivým hrobovým místům

 3. nenarušování hrobových míst nebo jakékoli jiné omezování práv nájemců hrob. míst

 4. zajištění ochrany zeleně včetně kořenového systému zeleně

 

6. Po ukončení prací na pohřebišti je nutno uvést okolí místa, kde byly práce prováděny, do původního stavu.