ŘÁD VEŘEJNÉHO POHŘEBIŠTĚ
          
Obec Všestary
 
jako provozovatel veřejného pohřebiště podle § 16 odst. 1 zák. č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů vydává v souladu s ustanovením § 19 citovaného zákona Řád veřejného pohřebiště Obce Všestary
 
 
Článek 1
Úvodní ustanovení
1. Řád veřejného pohřebiště se vydává na základě zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Použité pojmy:
Zákon o pohřebnictví – zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Veřejné pohřebiště - (dále též „pohřebiště“) je prostor určený k pohřbení lidských pozůstatků nebo uložení zpopelněných lidských ostatků v podobě míst pro hroby a hrobky nebo úložiště jednotlivých uren (kolumbárium) či vsypové loučky nebo jejich kombinace.
Řád veřejného pohřebiště Obce Všestary upravuje zejména:
rozsah služeb poskytovaných na veřejném pohřebišti
povinnosti návštěvníků veřejného pohřebiště v souvislosti s pořádkem na veřejném pohřebišti a zachováním důstojnosti tohoto místa a způsob a pravidla užívání zařízení veřejného pohřebiště 
povinnosti provozovatele pohřebiště a dalších osob vykonávajících činnosti související se zajištěním řádného provozu veřejného pohřebiště
povinnosti nájemce hrobového místa, zejména pokud jde o rozsah údržby hrobového místa,
dobu, po kterou je veřejné pohřebiště přístupno návštěvníkům, atd.
Hrobové místo - místo na pohřebišti určené pro zřízení hrobu nebo hrobky nebo vyhrazené místo v úložišti jednotlivých uren.
Hrob - je hrobové místo určené pro ukládání lidských pozůstatků s následným zásypem zeminou.
Hrobka - je hrobové místo určené pro ukládání lidských pozůstatků v rakvi do obestavěného prostoru pod nebo nad zemí, nezasypané zeminou. Hrobka je věc nemovitá mající charakter dočasné stavby, kterou nelze přenést z místa na místo bez porušení její podstaty.
Urnové (epitafní) místo-kolumbárium - je hrobové místo nebo místo určené pouze pro ukládání uren se zpopelněnými lidskými ostatky (minimálně v úředních obalech), do vyhrazeného prostoru pod nebo nad zemí; 
Vsypová loučka – je přesně vymezený prostor s pěstěným trávníkem a esteticky vytvořeným a udržovaným okolím.
Místo vsypu - je hrobové místo určené pouze pro ukládání zpopelněných lidských ostatků ve vyhrazeném prostoru na vsypové loučce.
Hrobové zařízení - je věc movitá sestávající z rozebíratelných dílů, (včetně nezbytných základů), kterou lze přenést z místa na místo bez porušení její podstaty.
Provozovatelem i správcem veřejného pohřebiště (dále jen správce) je Obec Všestary, IČ: 00241016, se sídlem: 

Jaroslava Baťchy 141, všestary, 251 63 Strančice, zastoupené starostou města. 

 
 
 
 
 
 
Článek 2
Doba zpřístupnění pohřebiště
1. Pohřebiště je veřejné místo, denně přístupné takto:
- v zimním období od 8,00 do 18,00 hodin 
- letním období od 7,00 do 20,00 hodin. 
2. Správce pohřebiště může z oprávněných důvodů přístup veřejnosti na pohřebiště nebo jeho část dočasně omezit nebo zakázat, např. v době provádění terénních úprav, exhumací, za sněhu, náledí a pod., pokud nelze zajistit bezpečnost návštěvníků. Správce zabezpečí v zimním období nezbytnou údržbu hlavních komunikací pohřebiště v zájmu zajištění bezpečnosti.
 
Článek 3
Působnost řádu pohřebiště
1. Ustanovení tohoto Řádu se vztahují na veřejné pohřebiště „hřbitov U sv. Anny“ v Sázavě, část Černé Budy, umístěného na pozemcích evidovaných v KN na parcele parc. čís. 725, KÚ Černé Budy, jehož součástí jsou: 
místa pro ukládání lidských pozůstatků do hrobů
místa pro ukládání lidských pozůstatků do hrobek
místa pro ukládání lidských pozůstatků do urnových hrobů a kolumbária
vsypová loučka
Vnější hranice tohoto pohřebiště jsou vymezeny oplocením.
2. Řád je závazný pro správce a dále pro subjekty, zajišťující pohřební služby, pro obstaravatele pohřebních a jiných úkonů, nájemce hrobových a urnových míst, objednatele a zhotovitele služeb, návštěvníky pohřebiště včetně osob, které zde s prokazatelným souhlasem správce pohřebiště nebo nájemce provádějí práce a pro ostatní veřejnost.
 
Článek 4
Rozsah poskytovaných služeb
Správce Obec Všestary poskytuje tyto služby:
pronájem hrobového místa - pro hroby, hrobky k uložení lidských pozůstatků, 
- pro uložení lidských ostatků do hrobu v urnách 
-pro uložení lidských ostatků na vsypové loučce 
vedení předepsané evidence o hrobových místech a uložení lidských ostatků 
zveřejňování informací v místě obvyklém na daném pohřebišti pro potřeby nájemců a veřejnosti 
zajišťuje údržbu a úpravu hrobových míst neudržovaných a opuštěných do doby jejich likvidace, údržba a úprava společných hrobů a čestných hrobových míst 
údržbu prostoru před vstupem na pohřebiště a přilehlé parkovací plochy
údržba pohřebiště včetně zeleně, oplocení, mobiliáře a inženýrských sítí
údržba páteřních komunikací a zpevněných ploch 
pravidelnou kontrolu a údržbu vodního zdroje (studny) 
zajišťování svozu, odvozu a likvidace odpadů
 
Článek 5
Povinnosti návštěvníků pohřebiště
1. Návštěvníci pohřebiště jsou povinni se zdržet takového jednání, které by se dotýkalo důstojnosti zemřelých, nebo mravního cítění pozůstalých a veřejnosti: tzn. zejména chovat se hlučně, pouštět přenosné nosiče zvuku, požívat alkoholické nápoje, omamné a psychotropní látky, odhazovat odpadky mimo nádob k tomu určených a používat prostory pohřebiště a jeho vybavení k jiným účelům, než k jakým jsou určeny.
2. Dětem do 10 let věku je dovolen vstup na pohřebiště pouze v doprovodu dospělých osob.
3. Osobám pod vlivem návykových a psychotropních látek je vstup na pohřebiště zakázán, rovněž je zakázáno požívání návykových a psychotropních látek na pohřebišti. 
4. Na pohřebišti není dovolena jízda motorovým i jinými vozidly s výjimkou vozíků invalidních občanů. 
5. K parkování vozidel návštěvníků pohřebiště a účastníků smutečních obřadů je vyhrazeno místo před branou hřbitova.
6. Na pohřebišti je rovněž zakázáno pohybovat se na kolech, kolečkových bruslích, koloběžkách, skateboardech. 
7. Z hygienických důvodů není dovoleno na pohřebišti pít vodu z vodovodních výpustí a studní. Rovněž není dovoleno tuto vodu odnášet v náhradních obalech mimo pohřebiště.
8. Svítidla mohou návštěvníci a nájemci na pohřebišti rozsvěcovat jen pokud jsou vhodným způsobem zabezpečena proti vzniku požáru. Správce může v odůvodněných případech používání svítidel na pohřebišti omezit nebo i zakázat.
9. Na vsypové loučce je dovoleno používat svítidel jen na místech k tomu určených. Vstup na vsypovou loučku je pro veřejnost zakázán. Kytice a svítidla lze zde umísťovat jen na vyhrazené plochy a způsobem na místě určeném. 
10. Ukládání nádob, nářadí, jiných předmětů, včetně dílů hrobového zařízení na zelené pásy a místa kolem hrobových míst není dovoleno. Nádoby na odpadky na pohřebišti slouží jen pro ukládání odpadu z pohřebiště mimo odpadu stavebního. Pokud je na pohřebišti zavedeno třídění odpadu, je nutno toto opatření respektovat. 
11. Návštěvníkům je zakázáno provádět jakékoli zásahy do vzrostlé zeleně na pohřebišti.
12. Na pohřebišti je povoleno provádět práce pouze v takovém rozsahu a způsobem, který stanoví tento Řád a správce. 
13. Všechny osoby, vykonávající činnosti, související se zajištěním řádného provozu pohřebiště, jsou povinny tak činit v souladu se zákonem a ostatními právními normami, upravujícími takovou činnost, dodržovat tento Řád a to vždy s vědomím správce pohřebiště, nebo s jeho předchozím souhlasem, je-li ho dle tohoto řádu potřeba.
14. Na pohřebišti je dovoleno umístění reklam pouze ve vyhrazených místech po předchozím souhlasu správce pohřebiště. Není dovoleno umístění reklam na stromech ani zařízeních pohřebiště
 
Článek 6
Stanovení tlecí doby
V souladu s výsledky hydrogeologického průzkumu a vyžádaným stanoviskem krajské hygienické stanice je na základě zákona tímto Řádem stanovena pro uložení lidských ostatků do hrobů na pohřebišti tlecí doba v délce minimálně 15 let s možností pohřbívání do prohloubených hrobů. 
 
Článek 8
Užívání hrobového místa
1. Nájem hrobového místa (dále jen nájem) vzniká na základě smlouvy o nájmu hrobového místa uzavřené mezi správcem (pronajímatelem) - Městem Sázava a mezi nájemcem (dále jen smlouva o nájmu). Smlouva o nájmu musí mít písemnou formu a musí obsahovat určení druhu hrobového místa, jeho rozměry, dobu trvání nájmu, výši nájemného a výši úhrady za služby spojené s nájmem. 
2. K uzavření smlouvy o nájmu hrobového místa je nájemce povinen poskytnout správci pohřebiště veškeré údaje, jejichž vedení je předepsáno ustanovením § 21, odst. 1 zákona o pohřebnictví, kterými jsou:
jméno a příjmení osoby, jejíž lidské pozůstatky jsou na pohřebišti ukládány, místo a datum jejího narození a úmrtí a její rodné číslo,
záznam o nebezpečné nemoci, pokud osoba, jejíž lidské pozůstatky mají být uloženy do hrobu nebo hrobky, byla-li touto nemocí nakažena,
jméno, příjmení, adresu místa trvalého pobytu a rodné číslo nájemce hrobového místa, jde-li o fyzickou osobu, nebo obchodní jméno, název firmy, sídlo a identifikační číslo nájemce hrobového místa, jde-li o právnickou osobu,
údaje o hrobovém zařízení daného hrobového místa, 
údaje o vlastníku hrobového zařízení, není-li vlastníkem nájemce a to nejméně v rozsahu jméno, příjmení, trvalý pobyt, datum narození, 
Změny výše uvedených údajů a skutečností je nájemce povinen bez zbytečného odkladu oznámit správci pohřebiště.
 
 
3. V případě, že se jedná o nájem hrobového místa v podobě hrobu, musí být doba, na níž se smlouva o nájmu uzavírá, stanovena tak, aby od pohřbení mohla být dodržena tlecí doba, stanovená pro pohřebiště, na němž se hrob nachází, to je 15 let.
4. Podnájem hrobového místa je zakázán.
5. Platným uzavřením smlouvy o nájmu vzniká nájemci právo zřídit na pronajatém místě hrob, hrobku, urnové místo, včetně vybudování náhrobku a hrobového zařízení (rám, krycí desky apod.) a vysázet květiny, to vše v souladu s obsahem smlouvy o nájmu, tímto Řádem a pokyny správce pohřebiště, s následnou možností uložit v tomto místě lidské pozůstatky a lidské ostatky. 
6. Nájemní právo k hrobovému místu lze převést na třetí osobu pouze písemnou dohodou mezi správcem pohřebiště, původním nájemcem a novým nájemcem. Rovněž v případě, že původní vlastník hrobky, náhrobku, nebo hrobového zařízení převede vlastnické právo k těmto věcem na nového vlastníka, je povinen o této skutečnosti bezodkladně informovat správce veřejného pohřebiště a předložit správci pohřebiště smlouvu o převodu uvedených věcí do vlastnictví jiné osoby.
7. Nájemce je povinen vlastním nákladem zajišťovat údržbu pronajatého hrobového místa v rozsahu stanoveném smlouvou o nájmu.
8. Je-li nájemcem fyzická osoba, přechází právo nájmu na dědice. Je-li nájemcem právnická osoba, přechází právo nájmu na jejího právního nástupce. Dědic, nebo právní nástupce nájemce je povinen doložit správci titul k přechodu nájmu a sdělit údaje, potřebné pro vedení evidence, předepsané zákonem.
9. Správce pohřebiště může odstoupit od smlouvy o nájmu, s výjimkou smlouvy o nájmu hrobu, kde dosud neuplynula stanovená tlecí doba, jestliže nájemce neuhradí dlužné nájemné, nebo úhradu za služby spojené s nájmem do 3 měsíců ode dne, kdy ho k tomu správce písemně vyzval.
10. Pokud si nájemce po skončení nájmu neodebere hrobové zařízení včetně urny, postupuje správce pohřebiště podle § 20 písm. g) bod 4 a 5 zákona o pohřebnictví.
11. Uložení konstrukce pro ukládání vykopané zeminy při výkopu vedlejšího hrobu a nutné kamenické práce na přilehlém hrobovém místě, to vše v odůvodněných případech a na nezbytně nutnou dobu, není omezením práva nájemce ve smyslu § 25 odst. 4 zákona o pohřebnictví. Dojde-li k zásahu do hrobového místa, nebo zařízení a vznikne-li tímto škoda, je povinen hrobové místo uvést do původního stavu, nebo škodu nahradit ten, kdo škodu způsobil. To platí i v případě, že škůdce ke své činnosti přibral třetí osobu.
12. Nájemce je povinen neprodleně zajistit opravu hrobového zařízení pokud je narušena jeho stabilita a ohrožuje tím zdraví, životy, nebo majetek dalších osob. Pokud tak nájemce neučiní po uplynutí lhůty uvedené ve výzvě správce, je správce pohřebiště oprávněn zajistit bezpečnost na náklady a riziko nájemce hrobového místa. 
13. Je zakázáno odkládat díly hrobového zařízení na sousední hrobová místa, nebo je opírat o sousední hrobová zařízení.
14. Při užívání hrobového místa je nájemci zakázáno manipulovat s lidskými ostatky. Se zpopelněnými lidskými ostatky může nájemce manipulovat a ukládat je na pohřebišti pouze s vědomím správce a nájemce je povinen poskytnout správci veškeré údaje, jejichž vedení je předepsáno § 21 odst. 1 zákona o pohřebnictví. 
15. Nájemce je povinen strpět číselné označení hrobových míst provedené správcem, tato čísla nepřemísťovat, nepoškozovat a nepoužívat k jiným účelům. 
16. Po zániku nájmu se lidské ostatky, o jejichž nové uložení se bývalý nájemce nepostaral, ponechají na dosavadním místě. Při nájmu hrobového místa novým nájemcem budou tyto lidské ostatky uloženy pod úroveň dna hrobu. Ponechané zpopelněné lidské ostatky se vyjmou a uloží do společných hrobů bez úředních obalů.
 
 
 
 
 
 
 
 
Článek 9
Podmínky zřízení hrobky, náhrobku, hrobového zařízení
1. Ke zhotovení hrobky, náhrobku, hrobového zařízení na pohřebišti, nebo úpravě již existujících je oprávněn pouze vlastník, nebo jím zmocněná osoba po prokazatelném předchozím souhlasu správce pohřebiště za jím stanovených podmínek.
2. Při provádění prací směřujících ke zhotovení, údržbě, opravám, nebo odstranění věcí (viz odst. 1) na pronajatém hrobovém místě je vždy třeba předchozího prokazatelného souhlasu nájemce, neprovádí-li tyto práce sám, přičemž je ten, kdo tyto práce provádí povinen činit tak dle pokynů správce pohřebiště, smlouvy o nájmu, tohoto Řádu a zákona.
3. Podmínky ke zřízení hrobového zařízení mimo hrobky určuje správce v rozsahu:
Určí rozměry, tvar hrobového zařízení, případně druh použitého materiálu, minimální hloubku základů, odstupňování hrobového zařízení ve svahovitém terénu, šířku uliček mezi hrobovým zařízením, způsob uložení zeminy a odpadu při zřizování hrobového zařízení, jeho opravách a likvidaci. Jednotlivé díly hrobového zařízení musí být mezi sebou pevně kotveny.
Základy musí být provedeny do nezamrzající hloubky 80 cm, dimenzovány se zřetelem na únosnost půdy a nesmí zasahovat do pohřbívací plochy. Základy pod rám musí být provedeny do hloubky nejméně 50 cm pod terén (pokud jsou vyztuženy).
 Přední a zadní rámy hrobu musí být v jedné přímce s rámy sousedních hrobů. 
 Nápisy na náhrobcích nesmí být v rozporu s obecně závaznými právními normami.
4. V případě, že je místo na pohřebišti pronajato ke zřízení hrobky, je nájemce oprávněn zřídit hrobku způsobem,
v rozsahu a za podmínek stanovených souhlasem správce ke zřízení hrobky. 
5. V průběhu zhotovování, údržby, oprav, nebo odstraňování hrobky, hrobového zařízení na pohřebišti odpovídá nájemce hrobového místa za udržování pořádku, za skladování potřebného materiálu na místech a způsobem určeným správcem pohřebiště. Odstraňovaný stavební materiál, náhrobky, či jejich části, stejně tak i vykopanou zeminu je nájemce povinen nejpozději před přerušením práce téhož dne odvézt na určené místo skládky a případně uložit do příslušného kontejneru. Při těchto pracích nesmí být cesty a uličky na pohřebišti užívány k jinému účelu než ke komunikačním a nesmí být jejich průchodnost omezována. 
6. Po skončení uvedených prací je nájemce povinen na svůj náklad uvést okolí příslušného hrobového místa a místa, která při práci znečistil, do původního stavu nejpozději do 48 hodin. Ukončení prací je nájemce povinen ohlásit správci pohřebiště a je povinen uhradit náklady spojené s odvozem a likvidací odpadu, vzniklého při pracích na hrobovém místě, pokud tak neučinil na vlastní náklad sám. Spolu s tím nahlásí změny hrobového zařízení, zakládající povinnost změnit, či doplnit předepsanou evidenci dle zákona. Totéž platí při likvidaci hrobového zařízení včetně základů a stavby hrobky.
7. Na pronajatém hrobovém místě lze vysadit strom, nebo keř pouze s předchozím písemným povolením správce pohřebiště. Správce může nájemci přikázat odstranění vysazené dřeviny bez jeho souhlasu, případně odstranit takovou výsadbu na náklad nájemce hrobového místa.
 8. Vlastník hrobového zařízení je oprávněn s ním nakládat bez omezení vlastnických práv, včetně odstranění hrobového zařízení z pohřebiště po předchozím projednání se správcem. 
 
Článek 10
Ukládání lidských pozůstatků a exhumace lidských ostatků
1. Při zřizování a úpravě místa na pohřebišti je uživatel povinen se řídit podmínkami stanovenými správcem pohřebiště, zejména pokud jde o povahu úpravy, rozměry, tvar výzdoby a druh užitého materiálu.
2. Pro zřizování hrobů (hrobek) na pohřebišti a jejich úpravy platí tyto zásady:
pohřbívací plocha musí být zachována v rozměrech hrobu, nejméně 80x200 cm, u hrobky nejméně 90x200 cm, u hrobu dětského nejméně 60x160 cm a u hrobu pro dítě mladší 3 let nejméně 50x150 cm
dno musí být nejméně 50 cm nad hladinou podzemní vody
základy musí být provedeny do nezamrzající hloubky a dimenzovány se zřetelem na únosnost půdy, základové zdivo nesmí přesahovat do pohřbívací plochy
uličky mezi hroby (hrobkami), které tvoří součást veřejného prostranství hřbitova, musí být nejméně 30 cm široké
vrstva hlíny, určená k zakrytí rakve v hrobě, musí být nejméně 120 cm vysoká s přiměřeným převýšením vzhledem k okolní úpravě terénu
přední a zadní hrany rámů musí být zásadně navzájem v jedné přímce, pokud správce pohřebiště výslovně nestanoví jinak
při stavbě náhrobků a rámů musí být jednotlivé součásti mezi sebou kotveny, ve svažitém terénu musí být hroby (hrobky) a jejich příslušenství rovnoměrně odstupňovány, pokud správce pohřebiště výslovně nestanoví jinak
zřízení hrobky a pokrytí hrobu krycí deskou lze povolit, jen pokud šířka a kvalita přístupových cest umožní její přepravu a užité technologie budou skýtat záruky úspěšného provedení bez nebezpečí vzniku úrazu osob a škod na okolních hrobech a hrobovém příslušenství
příprava a zřízení hrobky musí odpovídat požadavkům OHS
texty a úprava nápisů musí odpovídat důstojnosti a pietě pohřebiště, není dovoleno na náhrobních deskách nebo jiných místech hrobů, hrobek a jejich příslušenství umisťovat nevhodné nápisy a symboly z doby německé okupace, připomínající ideologii, tituly, hodnosti a příslušnost k nacistickým a fašistickým organizacím, případně jinak zneužívat těchto míst v rozporu se zásadami slušnosti, morálky a občanského soužití.
2. Ukládání uren do kolumbária: jednotlivé schránky slouží  pro uložení 2 uren s poličkou na vnějším rámu schránky. Jednotlivé schránky jsou zakryty deskou (majetek nájemce),  kde je jméno s daty zesnulého. Místa v kolumbáriu se pronajímají stejně jako místa hrobová na 15 let. 
3. Ukládání na vsypovou loučku: je to hrobové místo určené pouze pro ukládání zpopelněných lidských ostatků v keramické nádobě do vyhrazeného prostoru v jamce hluboké cca 50 cm o průměru 20 cm zasypané zeminou a přikryté přírodním plochým kamenem. 
 
Článek 11
Dřeviny, lavičky a ostatní
Stromy a keře lze na pronajatých místech vysazovat a odstraňovat jen na základě písemného souhlasu správce pohřebiště. Správce pohřebiště je může odstranit, jestliže narušují provoz pohřebiště nebo péči o hrobová místa, při tom je třeba respektovat ustanovení předpisů upravujících ochranu veřejné zeleně. Pevné i přenosné lavičky instaluje na pohřebišti správce, nebo osoba, které k tomu udělí správce souhlas s určením rozměrů, tvaru a umístění lavičky a povinnosti udržovat lavičky v řádném stavu. Lavičky mohou užívat všichni návštěvníci pohřebiště. 
 
Článek 12
Sankce
Porušení tohoto řádu bude postihováno podle zákona o pohřebnictví a zvláštních právních předpisů1).
 
Článek 13
Ostatní ustanovení
1. Právní vztahy neupravené tímto Řádem, vztahující se k provozování pohřebiště, se řídí zákonem o pohřebnictví.
2. Kontrolu dodržování tohoto Řádu provádí a je jí pověřen příslušný orgán Obce Všestary - Městská policie. 
3. Výjimky z Řádu dle individuální žádosti může schválit Rada města.
4. Pokud pohřebiště, nebo jeho část, včetně hrobových zařízení, jsou zapsány v seznamu kulturních památek, nebo se nacházejí na území památkového zájmu, či jsou v seznamu vojenských hrobů a pohřebišť, civilních válečných hrobů a pohřebišť, vztahují se na péči o ně zvláštní předpisy (viz např. zákon o státní památkové péči).
 
Článek 14
Zrušující ustanovení
Usnesením zastupitelstva města č. …/2015 se ruší OZV č. 1/2003.
 
 
Článek 15
Závěrečné ustanovení
Tento řád byl schválen usnesením rady města č.xx/2015 na jednání dne 22.4.2015 a odsouhlasen Krajským úřadem Středočeského kraje.č.j. xx
Řád veřejného pohřebiště nabývá účinnosti dnem 15.6.2015.
 
 
 
 
 
 
 
 
Petr Šibrava Ing. Bohuslav Vtípil
  starosta      místostarosta
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1) Například zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů