NAŘÍZENÍ

Obec Údlice  č.1/2016

 

Ř Á D     V E Ř E J N É H O      P O H Ř E B I Š T Ě

 

Zastupitelstvo obce Údlice schválilo dne 18.05.2016  na základě zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů v souladu se zákonem č. 256/2001 Sb. o pohřebnictví včetně pozdějších změn a doplňků tuto obecně závaznou vyhlášku - řád veřejného pohřebiště.

 

Článek l.

Úvodní ustanovení

 

        (1).  Řád veřejného pohřebiště (dále jen ŘVP) upravuje provoz obecního hřbitova v souladu s platnými právními předpisy, se zásadami zajištění veřejného pořádku. Provozovatelem obecního hřbitova v Údlicích je obec Údlice (dále jen provozovatel), která zajišťuje správu veřejného pohřebiště (dále jen pohřebiště) prostřednictvím pracovníků Obecního úřadu v Údlicích a externími pracovníky.

              Úcta k památce zemřelých a účast na smutku pozůstalých, jakož i společenské poslání pohřebišť určených k pietnímu pohřbívání zemřelých, rozloučení se zemřelými nebo ukládání zpopelněných ostatků vyžadují, aby pohřebiště bylo udržováno v odpovídajícím stavu a aby bylo dbáno všech zdravotních a jiných předpisů.

 

Článek 2.

Působnost řádu pro pohřebiště.

 

       (1). Tento ŘVP je závazný pro obecní hřbitov, který je umístěn v katastru obce Údlice, obec Údlice na pozemku parc.č.  58/3, 58/8 a st.233

      (2). Ustanovení této vyhlášky je závazné pro návštěvníky hřbitova a osoby provádějící zde se souhlasem správce pohřebiště výkopové nebo údržbové práce. Dále je závazný pro subjekty zajišťující služby pohřební, pro obstaravatele pohřebních a jiných úkonů, objednavatele služeb, nájemce hrobových a urnových míst, pro osoby účastnící se  pohřbu.

 

Článek 3.

Provozovatel pohřebiště.

 

              (1). Provozovatel pohřebiště je povinen:

a)  provozovat veřejné pohřebiště v souladu se schváleným ŘVP, zákonem č. 256/2001 Sb. (zákon o  pohřebnictví) ve znění změn a doplňků a zvláštními právními předpisy,

b) stanovit stejné podmínky pro sjednání nájmu hrobového místa pro každého nájemce,

c)  zdržet se ve styku s pozůstalými chování nešetrného k jejich citům a umožnit při smutečních  obřadech účast registrovaných církví, náboženských společností a jiných osob v souladu s  projevenou vůlí osob, které sjednaly pohřbení,

d) vést evidenci související s provozováním pohřebiště,

e)  v případě, že lidské ostatky nejsou ani po uplynutí stanovené tlecí doby zetlelé, neprodleně zajistit příslušné podklady pro stanovení nové tlecí doby ve smyslu § 22 odst. 2 zákona o pohřebnictví, na jejich základě navrhnout novou tlecí dobu, vyžádat si k ní stanovisko okresního hygienika a na základě tohoto stanoviska upravit odpovídajícím způsobem ŘVP,

f)  v případě  zákazu pohřbívání bezodkladně písemně informovat nájemce hrobových míst, pokud je mu známa jejich adresa, a současně informovat veřejnost o tomto zákazu v místě na daném pohřebišti obvyklém,

g) v  případě rušení pohřebiště postupovat v souladu se zákonem o pohřebnictví č. 256/2001 Sb., § 20, písm.g), odst. 1-6.

           (2).  Provozovatel pohřebiště poskytuje následující služby:

a)  pronájem hrobových míst,

b)  vedení související evidence o hrobových místech a o uložení lidských ostatků,

c) zajišťování  likvidace hřbitovního odpadu (věnce a zvadlé květiny, které jsou nájemci hrobových míst povinni uložit do přistavených nádob - kontejnerů),

d)  výkopové práce související s pohřbením a exhumací.

e)  zajištění užitkové vody v období od duben - listopad

 

Článek 4.

Ukládání lidských pozůstatků a zpopelněných lidských ostatků a jejich exhumace.

 

        (1).  Hroby pro ukládání lidských pozůstatků musí splňovat následující požadavky:

a)  lidské pozůstatky může do hrobů a hrobek ukládat pouze správce pohřebiště, jiná osoba jen s jeho souhlasem. Obdobně to platí i o provádění prací spojených se zajišťováním exhumací,

b) jejich hloubka musí být u dospělých osob a dětí od 10 let nejméně 1,5 m, u dětí mladších 10 let nejméně 1,2 m (doporučený rozměr: u hrobu 0,8x2 m, u hrobky 0,9x2 m),

c)  dno hrobu musí ležet nejméně 0,5 m nad hladinou podzemní vody,

d)  boční vzdálenosti mezi jednotlivými hroby musí činit nejméně 0,3 m,

e)  rakev s lidskými pozůstatky musí být po uložení do hrobu zasypána zkypřenou zeminou ve výši minimálně 1,2 m,

f)   všechny rakve určené k pohřbení musí být označeny štítkem obsahujícím minimálně jméno zemřelého, datum narození a den pohřbu. Před spuštěním do hrobu musí být víko rakve pevně a trvale spojeno šroubem se spodní částí rakve,

g) pro pohřbívání do hrobů musí být použity takové rakve, které ve stanovené tlecí době zetlí spolu s lidskými ostatky, tzn. nesmí obsahovat díly z PVC a jiných nerozložitelných materiálů, kovové díly jen omezeně, výplň rakví může být pouze z materiálů, jako dřevěné piliny, papír a látky, při výrobě rakví a jejich nátěrů nesmí být použity toxické látky,

h) pro  pohřbívání do hrobek je nutno použít rakve s maximálními rozměry 2,15 x 0,85 m, a to: - celodubové  nebo z jiných tvrdých druhů dřev, do které bude umístěna poloviční zinková vložka nebo - kovové s nepropustným dnem. Přímou manipulaci s lidskými ostatky uloženými v hrobkách může správce pohřebiště provádět pouze se souhlasem okresního hygienika.

        (2). Nezpopelněné lidské ostatky musí být uloženy v hrobě po tlecí dobu, která činí na uvedeném pohřebišti 20 let.

        (3). Před uplynutím tlecí doby mohou být do téhož hrobu uloženy další lidské pozůstatky, pokud je možné je umístit nad úroveň naposledy pohřbených lidských pozůstatků a vrstva ulehlé zeminy nad rakví bude činit nejméně 1 m.

        (4). Před uplynutím tlecí doby mohou být lidské ostatky exhumovány na žádost nájemce hrobového místa jen se souhlasem okresního hygienika, nebo nařídí-li exhumaci v trestním řízení příslušný soudce. Náklady na exhumaci hradí ten, kdo o ni požádal. Provozovatel pohřebiště, prostřednictvím správce, zajistí při exhumaci provoz na pohřebišti tak, aby nebyl narušen veřejný pořádek a aby byl vyloučen přenos možné nákazy.

        (5).  Pokud jsou lidské ostatky uloženy v hrobce, není třeba k jejich přemístění, nemá-li být rakev otevřena, souhlasu okresního hygienika.

        (6).  Zpopelněné lidské ostatky je možné uložit na veřejném pohřebišti vždy jen se souhlasem provozovatele pohřebiště.

 

Článek 5.

Propůjčení místa na pohřebišti.

 

        (1).  Provozovatel pohřebiště pronajímá nájemci místo na veřejném pohřebišti na základě smlouvy o nájmu hrobového místa. Smlouva o nájmu musí mít písemnou formu a musí obsahovat výši nájemného a výši úhrady za služby spojené s nájmem.

        (2).  Nájem se sjednává minimálně na dobu, která odpovídá tlecí době pohřebiště, tj. 20 let. Nájem hrobového místa lze sjednat i na dobu předcházející pohřbení nebo uložení urny. Podnájem hrobového místa  je  zakázán. Umožňují-li to poměry na pohřebišti, může provozovatel pohřebiště pronajmout místo po uplynutí sjednané lhůty na další dobu.

        (3).  Pronájmem místa na pohřebišti vznikne nájemci právo zřídit na najatém místě hrob, hrobku nebo urnové místo, uložit do něj tělo zemřelého, nebo zpopelněné ostatky a upravit povrch místa. Propůjčením místa nevzniká oprávněnému k tomuto místu právo vlastnické. Právo k místu včetně nájemného přechází u fyzické osoby v případě úmrtí nájemce na dědice. U právnické osoby v případě úmrtí nájemce na jejího právního nástupce.

      (4).  Provozovatel pohřebiště je povinen během doby trvání nájmu zajistit k hrobovému místu přístup a zdržet se jakýchkoliv zásahů do hrobového místa, s výjimkou případu, kdy je nezbytné bezodkladně zajistit bezpečný provoz veřejného pohřebiště. O takovémto připravovaném zásahu je provozovatel pohřebiště povinen neprodleně písemně vyrozumět nájemce.

     (5).  Nájemce je povinen vlastním nákladem zajišťovat údržbu pronajatého hrobového místa v rozsahu stanoveném smlouvou o nájmu a oznamovat provozovateli pohřebiště veškeré změny údajů potřebných pro vedení evidence pohřebiště.

    (6).   Provozovatel pohřebiště může odstoupit od smlouvy o nájmu, s výjimkou smlouvy o nájmu hrobu, kde dosud neuplynula stanovená tlecí doba, jestliže nájemce neuhradí dlužné nájemné nebo úhradu za služby spojené s nájmem do 3 měsíců ode dne, kdy ho k tomu provozovatel písemně vyzval.

     (7).  Provozovatel pohřebiště je povinen písemně upozornit nájemce na skončení sjednané doby nájmu nejméně 90 dnů před jejím skončením. Není-li mu trvalý pobyt nebo sídlo nájemce znám, uveřejní tuto informaci na veřejném pohřebišti způsobem, který je v místě obvyklý, nejméně 60 dnů před skončením sjednané doby nájmu. Jestliže nájemce podá před uplynutím sjednané doby nájmu návrh na prodloužení smlouvy o nájmu, může provozovatel pohřebiště jeho návrh odmítnout jen v případě, že:

a) nájemce neplní své povinnosti podle odstavce 5,

b) nájemce neuhradil dlužné nájemné nebo úhradu za služby spojené s nájmem do 3 měsíců ode dne, kdy ho k tomu provozovatel písemně vyzval, nebo

c) má-li být veřejné pohřebiště zrušeno podle § 24 odst.1.

    (8).  Pokud si nájemce po skončení nájmu neodebere hrobové zařízení včetně urny, postupuje provozovatel pohřebiště podle zákona o pohřebnictví č. 256/2001 Sb.,§ 20 písm.g)  bodů 4 a 5.

 

Článek 6.

Úhrada za pronájem hrobového místa.

 

       (1). Poplatek za pronájem hrobového místa stanoví provozovatel pohřebiště – obec Údlice na základě ustanovení zákona č. 526/1990 Sb. (zákon o cenách) ve znění pozdějších předpisů.

      (2).  Poplatek podle předchozího odstavce platí pronajímatel hrobového místa, který dle § 663 občanského zákoníku č. 40/1964 Sb., v platném znění uzavřel s provozovatelem pohřebiště smlouvu o nájmu hrobového místa.

 

Článek 7.

Příslušenství hrobového místa na pohřebišti.

 

      (1). S příslušenstvím hrobového místa (rámem, pomníkem a pod.) je oprávněn disponovat jen vlastník tohoto příslušenství. Zemře-li ,přechází vlastnické právo k tomuto příslušenství na jeho dědice podle ustanovení občanského  zákoníku. Vlastník hrobového příslušenství je povinen kdykoli své vlastnické právo prokázat provozovateli pohřebiště.

      (2). Dojde-li k zániku nájmu hrobového místa, je vlastník příslušenství povinen odstranit ke dni skončení nájmu, pokud neobnovil nájem k místu, nebo se s novým nájemcem nedohodl jinak. Vlastník je povinen hrobové příslušenství odstranit ke dni skončení nájmu. Po uplynutí této lhůty se může provozovatel pohřebiště domáhat odstranění příslušenství prostřednictvím soudu. (Náklady budou vlastníku pohřebiště přiznány podle výsledku soudu).

      (3).  Pokud hrobové příslušenství ohrožuje bezpečnost provozu a osob, zdržujících se na pohřebišti a neuplynula-li doba, na kterou bylo místo na hřbitově pronajato, je provozovatel pohřebiště oprávněn postupovat obdobně podle odstavce 2, pokud vlastník ve lhůtě stanovené provozovatelem neprovede potřebnou úpravu. K zániku nájmu hrobového místa tím nedochází.

 

Článek 8.

Stavby na pohřebišti.

 

        (1).  K vybudování jakékoliv stavby na pohřebišti nebo k úpravě stavby již existující, zejména hrobky, náhrobku, rámu je třeba prokazatelný předchozí souhlas provozovatele pohřebiště. Tím však není nahrazeno povolení stavebního úřadu, pokud je takového povolení třeba podle platných předpisů.

        (2).  Při provádění jakýchkoliv úprav na pronajatém místě, vždy jen po předchozím prokazatelném souhlasu provozovatele pohřebiště, se nájemce musí podřídit pokynům provozovatele pohřebiště, a to pokud jde o rozměry a tvar, pokud jde o druh stavebního materiálu i pokud jde o dodržení základních všeobecných podmínek z hlediska bezpečnosti a hygieny práce na veřejném prostranství. Provozovatel má právo vymezit i další podmínky, které je nutno dodržet v souladu s řádem a jinými obecně platnými právními předpisy.

         (3).  Nájemci a osoby provádějící výkopové práce jsou povinni dodržovat zejména tyto podmínky:

a)   plocha jednotlivých pohřebišť musí být zachována u všech druhů hrobů, hrobek a urnových míst podle dispozic provozovatele pohřebiště,

b)   prostor mezi hroby, hrobkami a urnovými místy musí být zachován v šíři 0,3 m,

c)   přední a zadní hrany rámů musí být souběžné s předními a zadními hranami rámů sousedních hrobů,

d)   při stavbě náhrobků musí být jednotlivé kusy mezi sebou kotveny,

e)   nápisy na hrobech nesmí být v rozporu s jinými obecně právními předpisy,

f) provozovatel je oprávněn určit zodpovědnou osobu, která bude dohlížet nad dodržováním výše uvedených podmínek.

        (4). V průběhu stavebních a výkopových prací je osoba, provádějící tyto práce, povinna udržovat pořádek, potřebný materiál skladovat na místě a způsobem určeným provozovatelem pohřebiště, znehodnocený materiál, náhrobky i jejich části, jakož i vykopanou zeminu nejpozději před přerušením práce téhož dne odvézt na místo skládky, určené provozovatelem pohřebiště, a to na svůj náklad. Cesty na pohřebišti a uličky mezi hroby nelze užívat k jiným účelům než komunikačním a nelze omezovat jejich průchodnost.

        (5).   Po ukončení činnosti je osoba provádějící výkopové práce povinna se postarat na svůj náklad o vyčištění okolí uvedením do původního stavu nejpozději ve lhůtě do 48 hodin, včetně odklizení zbylého materiálu a zeminy. Ukončení prací je povinna ohlásit správci pohřebiště. Zároveň na svůj náklad zajistí likvidaci a odvoz odpadu ze stavebních prací a nese náklady spojené s používáním zařízení pohřebiště.

        (6).   Vybudované hrobové příslušenství nelze bez vědomí správce pohřebiště odstraňovat. Bez  prokázání oprávněnosti správci nelze ze hřbitova odnášet a odvážet hrobové příslušenství.

        (7).   Převod vlastnického práva k hrobce nebo hrobovému příslušenství je povinen nájemce místa na pohřebišti sdělit provozovateli i na jeho požádání.

 

Článek 9.

Lavičky.

 

        (1). Přenosné lavičky do areálu pohřebiště instaluje provozovatel pohřebiště. Instalované lavičky mohou užívat všichni návštěvníci hřbitova.

 

Článek 10.

Provádění prací na pohřebišti.

 

        (1). Výkopy a zemní práce všeho druhu, formování a obkládání hrobů na pohřebišti mohou provádět pouze osoby, které k tomu mají oprávnění a to po předchozím souhlasu provozovatele pohřebiště, nebo osoby, které provozovatel pohřebiště k této činnosti zmocnil.

        (2).Jednoduché práce nutné k udržení pronajatého místa, zejména vysazování květin, úklid, údržbu hrobů a okolí, provádějí oprávněni sami, osoby jim blízké, nebo i jiné osoby a subjekty, jež byli k takovéto práci oprávněnými pověřeni.

 

Článek 11.

Zánik práva k místu.

 

         (1). Po uplynutí doby, na kterou je provozovatel pohřebiště povinen pronajat místo (čl. 5), zaniká právo k místu, jestliže:

a)    poměry na pohřebišti neumožňují propůjčení místa na další dobu pro jeho nedostatek,

b)    nedojde-li k prodloužení nájmu místa nejpozději ke dni skončení sjednaného nájmu,

c)    není-li zaplacena za pronájem místa a služby s nájmem související do dvou týdnů od stanovené lhůty.

d)    pohřebiště nebo jeho část má být rozhodnutím příslušeného orgánu zrušena, nebo jinak upravena,

e)    pronajaté místo a hrobové příslušenství není udržováno v řádném stavu ani po prokazatelném upozornění provozovatelem pohřebiště. Provozovatel pohřebiště je povinen na tuto skutečnost upozornit prokazatelně nájemce ve lhůtě alespoň 3 měsíce před uplynutím sjednané doby nájmu formou předložení návrhu na obnovení nájmu.

        (2). Není-li známa adresa nájemce hrobového místa, provozovatel pohřebiště jej upozorní na možnost zániku práva k místu veřejnou vyhláškou či oznámením na úřední desce včetně stanovení lhůty pro uplatnění nároku na prodloužení nájmu.

        (3). Nájemce je povinen odstranit hrobové příslušenství včetně uren se zpopelněnými ostatky z hrobového místa nejpozději ke dni skončení nájmu.

        (4). Provozovatel pohřebiště vyzve ve lhůtě nejméně l měsíc před skončením nájmu na povinnost vyklizení hrobového příslušenství pro případ, že nájemce nájem ke stanovenému datu neobnoví. Nesplní-li nájemce tuto svoji povinnost provede vyklizení provozovatel pohřebiště na náklady nájemce.

        (5).  Zrušit nájem k hrobovému místu nelze žádnou ze smluvních stran po dobu tlecí počínaje dnem pohřbení zemřelého. Hroby, které mají kulturní význam nesmějí  být s výjimkou případů, kdy je pohřebiště zrušeno, odstraněny ani po uplynutí doby, na kterou bylo místo propůjčeno.

       (6).  Po zániku práva k místu, při jiné likvidaci hrobového (urnového) místa, nebo i v průběhu sjednaného nájmu je nájemce povinen prokázat na žádost provozovatele pohřebiště vlastnictví náhrobku, rámu či jiného příslušenství, a to písemným dokladem o koupi, výstavbě, dokladem o nabytí v pozůstalostním řízení nebo jiným věrohodným dokladem.

 

Článek 12.

Péče o místo.

 

       (1). Nájemce k místu na pohřebišti je povinen udržovat pronajaté místo v řádném stavu, rovněž je povinen čistit prostory po stranách hrobu, půl cesty před hrobem a půl prostoru za hrobem. Shledá-li správce pohřebiště závady, uvědomí provozovatele pohřebiště a ten vyzve oprávněného, aby tyto v přiměřené lhůtě odstranil. Neodstraní-li oprávněný zjištěné závady ve stanovené lhůtě, může provozovatel pohřebiště učinit nutná opatření na náklad oprávněného.

      (2). Zvadlé nebo jinak znehodnocené věnce a kytice, jakož i jiné znehodnocené dekorace je nájemce povinen odstranit a odnést do vyhrazených odpadových nádob. Je nepřípustné odkládat sklenice, plechovky volně nebo za pomníky.

 

Článek l3.

Přístup a pořádek na veřejném pohřebišti.

 

      (1).  Pohřebiště je veřejně přístupné denně od l.listopadu do konce dubna od 8 do 18 hodin a od 1. května do konce října od 7 do 20 hodin.

      (2).  Provozovatel pohřebiště může z oprávněných důvodů přístup veřejnosti na pohřebiště nebo jeho část dočasně omezit nebo zakázat, např. v době provádění terénních úprav, exhumací, za sněhu, náledí a pod., pokud nelze zajistit bezpečnost návštěvníků. Provozovatel zabezpečí v zimním období nezbytnou údržbu hlavních chodníků pohřebiště v zájmu zajištění plynulého provozu.

     (3).  Návštěvníci pohřebiště jsou povinni zdržet se takového jednání, které by se dotýkalo důstojnosti zemřelých nebo mravního cítění pozůstalých a veřejnosti: tzn. zejména chovat se hlučně, pouštět přenosné nosiče zvuku, požívat alkoholické nápoje, omamné a psychotropní látky, odhazovat odpadky mimo nádob k tomu určených a používat prostory pohřebiště a jeho vybavení k jiným účelům, než k jakým jsou určeny.

     (4).  Dětem do 10 let je dovolen vstup na pohřebiště pouze v doprovodu dospělých osob.

     (5).  Na pohřebišti je zakázán přístup podnapilým osobám a osobám se psy, kočkami a jinými zvířaty.

     (6).  Jízda jakýmkoliv dopravním prostředkem (s výjimkou invalidních vozíků) v prostoru pohřebiště není dovolena, kromě vozidel zajišťujících údržbu pohřebiště a provádění kamenosochařských prací, které k tomu mají písemné oprávnění – dohodu s provozovatelem.

      (7).  Z hygienických důvodů není dovoleno v areálech pohřebišť pít vodu z vodovodních výpustí. Tato voda je určena k provozním účelům při údržbě a na zalévání zeleně na pronajatých hrobových místech.

      (8).  Návštěvníci nejsou oprávněni provádět jakékoli zásahy do zeleně vysazené provozovatelem pohřebiště, bez jeho souhlasu.

      (9).  Pořádání pietních a vzpomínkových akci na pohřebišti je možné se souhlasem provozovatele pohřebiště. Tím není dotčena povinnost svolavatele předem oznámit shromáždění podle zvláštního předpisu (zák.č. 84/1990 Sb. o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů).

 

Článek 14.

Závěrečná ustanovení.

 

                                                         Tento řád nabývá účinnosti dnem vyhlášení.