VYHLÁŠKA

č. 1/2005  obce Dobratice

 

Řád veřejného pohřebiště

 

Zastupitelstvo obce Dobratice se na svém 35. zasedání konaném dne 10.8.2005 usneslo vydat jako provozovatel veřejného pohřebiště podle zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů ( dále jen „zákon o pohřebnictví“). 

 

 

Článek 1

Úvodní ustanovení

 

1.     Řád upravuje provoz pohřebiště Dobratice, parc.číslo 505 a 534/2.

2.     Provozovatel pohřebiště zajišťuje provozování pohřebiště v souladu s ustanovením § 18 odst. 2 zákona, provozovatel pohřebiště je obec Dobratice ( dále jen provozovatel).

 

 

Článek 2

Provozní doba pohřebiště

 

Provozní doba, v jejímž průběhu je pohřebiště zpřístupněno veřejnosti, se stanoví takto:

 

leden, únor, březen, říjen, listopad, prosinec………………….7-18 hod

duben, květen, červen, červenec, srpen, září………………….7-20 hod

Památka zesnulých, vč. předcházející soboty a neděle… ……7-20 hod

 

Pokud je třeba např. v souvislosti s prováděním prací zpřístupnit pohřebiště  jiným osobám mimo takto stanovenou dobu, lze takovou situaci řešit v konkrétních případech samostatnými dohodami.   

 

 

Článek 3

Pořádek na pohřebišti

 

1.     Návštěvníci pohřebiště jsou povinni zdržet se takového jednání, které by se dotýkalo důstojnosti zemřelých nebo mravního cítění pozůstalých a veřejnosti: tz. zejména chovat se hlučně, pouštět přenosné nosiče zvuku, požívat alkoholické nápoje, omamné a psychotropní látky, odhazovat odpadky mimo nádob k tomu určených a používat prostory pohřebiště a jeho vybavení k jiným účelům, než k jakým jsou určeny.

2.     Na pohřebišti je možné zdržovat se pouze v provozní době pohřebiště stanovené v článku 2 tohoto řádu.

3.     Děti do 10 let mají na pohřebiště přístup pouze v doprovodu dospělé osoby.

4.     Na pohřebiště je zakázán přístup podnapilým osobám a  osobám se psy, kočkami a jinými zvířaty.

5.     Na pohřebišti je zakázáno jezdit na jízdních kolech, koloběžkách, skateboardech a kolečkových bruslích.

6.     Vozidla (s výjimkou invalidních vozíků) mohou na pohřebiště vjíždět a zdržovat se zde pouze se  souhlasem provozovatele a při splnění jím stanovených podmínek. Vozidla do areálu pohřebišť jsou vpouštěna nejpozději 1 hod. před ukončením stanovené provozní doby pohřebiště a současně musí vozidlo pohřebiště opustit nejpozději 30 min. před ukončením  této doby. Chodci mají vždy přednost před vozidly.

7.     Pojízdné a průchodné plochy na pohřebištích je povoleno používat k parkování vozidel jenom v provozní době pohřebiště, a to pouze se  souhlasem provozovatele. Není dovoleno parkovat vozidla u hrobových míst a provádět zde opravy a údržbu vozidel.

8.     Přístup na pohřebiště nebo do jeho části může provozovatel z oprávněných důvodů (terénní úpravy, náledí, vichřice, exhumace atd.) na vymezenou dobu omezit nebo zakázat.

9.     Ukládání nádob, nářadí a jiných předmětů na zelené pásy a místa kolem hrobových míst není dovoleno.

10.  Svítilny a svíčky je možno na pohřebištích rozsvěcovat na jednotlivých hrobových místech pouze tehdy, pokud jsou vhodným způsobem zabezpečeny proti vzniku požáru. V odůvodněných případech může provozovatel používání otevřeného ohně (svíček aj.) omezit nebo zakázat.

11.  Z hygienických důvodů není dovoleno v areálech pohřebišť pít vodu z vodovodních výpustí a studní. Tato voda je určena k provozním účelům provozovatele a na zalévání zeleně při údržbě zeleně na pronajatých hrobových místech. Je zakázáno odnášet vodu v náhradních obalech z areálu pohřebišť.

12.  Odpadky je třeba odkládat na stanovená místa; pokud je na pohřebišti zavedeno třídění odpadu, je nutno tato opatření respektovat.

13.  Návštěvníci nejsou oprávněni provádět jakékoli zásahy do zeleně vysazené provozovatelem, včetně nové  výsadby zeleně, bez jeho souhlasu.

14.  Pořádání pietních a vzpomínkových akci na pohřebišti je možné se souhlasem provozovatele. Tím není dotčena povinnost svolavatele předem oznámit shromáždění podle zvláštního předpisu (zák. č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů).

15.  Na pohřebišti je povoleno provádět jakékoli práce pouze v takovém rozsahu a takovým způsobem, který stanoví tento řád.

16.  Dozor nad pořádkem na pohřebišti provádí provozovatel.


 

Článek 4

Rozsah služeb poskytovaných na pohřebišti

 

Provozovatel poskytuje zejména následující služby:

a)     výkopové práce související s pohřbením a exhumací

b)     pohřbívání

c)     provádění exhumací

d)     ukládání, rozptyl a vsyp zpopelněných lidských  pozůstatků

e)     pronájem hrobových míst

f)      vedení související evidence o hrobových místech a o uložení lidských ostatků

g)     správu a údržbu pohřebiště včetně komunikací a okolní zeleně v areálu pohřebiště.

·       zajišťování provozu veřejných WC

·       zajišťování vrátní služby

·       správu a údržbu objektů na pohřebišti ( sklad nářadí a materiálů, komunikace, oplocení apod.)

·       zajišťování prostoru skladu odpadu

·       informační služby

 

 

 

Článek 5

Povinnosti  a činnost provozovatele v souvislosti s nájmem hrobových míst

1.    Provozovatel pohřebiště je povinen:

a)     předat nájemci hrobového místa (dále jen “nájemce”) k užívání vyznačené, číselně označené hrobové místo;

b)     umožnit nájemci zřízení hrobového zařízení hrobu nebo hrobky za podmínek stanovených v článku 9.

c)     umožnit nájemci užívání jeho hrobového místa a zařízení pohřebiště, zajistit přístup ke hrobovému místu a zdržet se jakýchkoli zásahů do hrobového místa nebo hrobového zařízení s výjimkou případů, kdy je nezbytné, např. v důsledku živelní pohromy, bezodkladně zajistit bezpečný a plynulý provoz pohřebiště, nebo kdy je třeba provést pohřbení do sousedního hrobu, kamenosochařské práce nebo úpravu pohřebiště - v takovém případě je omezení přístupu ke hrobovému místu možné pouze po nezbytně nutnou dobu; dojde-li k zásahu do hrobového místa nebo hrobového zařízení vinou provozovatele a vznikne-li škoda, je provozovatel  povinen hrobové místo uvést do původního stavu.

 

 2)  Hrobová místa provozovatel zřizuje a připravuje k pronájmu tak, aby vznikly ucelené            řady, oddíly či skupiny hrobů a hrobek stejného charakteru a rozměrů. Nikdo nemá nárok na individuální umístění mimo vymezený prostor.

 

 

Článek 6

Ukládání lidských pozůstatků a zpopelněných lidských ostatků a jejich exhumace

 

1.     Lidské pozůstatky může do hrobů a hrobek ukládat pouze provozovatel,  jiná osoba jen s jeho souhlasem. Obdobně to platí i o provádění prací spojených se zajišťováním exhumací. ( Při přijímání lidských pozůstatků musí provozovatel dbát na to, aby  převzetí lidských  pozůstatků bylo doloženo listem o prohlídce mrtvého; tento  dokument by měl být podkladem i pro evidenci související s provozováním pohřebiště.)  

2.     Zpopelněné lidské ostatky je možné uložit na pohřebišti vždy jen se souhlasem provozovatele a způsobem, který stanoví.

3.     Všechny rakve určené k pohřbení musí být označeny štítkem obsahujícím minimálně jméno zemřelého, datum narození a den pohřbu. Před spuštěním do hrobu musí být víko rakve pevně a trvale spojeno šroubem se spodní částí rakve.

4.     Pro pohřbívání do hrobů musí být použity takové rakve, které ve stanovené tlecí době zetlí spolu s lidskými ostatky, tzn. nesmí obsahovat díly z PVC a jiných nerozložitelných materiálů, kovové díly jen omezeně; výplň rakví může být pouze z materiálů, jako dřevěné piliny, papír a látky, při výrobě rakví a jejich nátěrů nesmí být použity toxické látky.

5.     Pro pohřbívání do hrobek je nutno použít rakve s maximálními rozměry 2,15 x 0,85 m, a to

-        celodubové nebo z jiných tvrdých druhů dřev, do které bude umístěna  poloviční zinková  vložka nebo       

-        kovové s nepropustným dnem.

       6. Přímou manipulaci s lidskými ostatky uloženými v hrobkách může správce pohřebiště   provádět  pouze se souhlasem krajského hygienika.

 

 

Článek 7

Tlecí doba

 

Tlecí doba stanovená pro ukládání lidských pozůstatků do hrobů činí  25 let.

 

 

 

Článek 8

Zřizování hrobového zařízení a podmínky provádění prací na pohřebišti

 

1.  Podmínky pro zřízení hrobového zařízení hrobu:

a)     Základy musí odpovídat půdorysným rozměrům  díla a  hloubce základové spáry, která činí 600 mm. 

b)     Základy památníků a náhrobků musí být zhotoveny z dostatečně únosného materiálu, odolného proti působení povětrnosti např. z prostého betonu či železobetonu, kamenného, příp. cihelného zdiva apod.

c)     Přední a zadní rámy hrobu musí být v jedné přímce s rámy sousedních hrobů.

d)     Vlastní náhrobek a rámy musí být mezi sebou jednotlivě kotveny.

 

2.  Podmínky pro zřízení hrobového zařízení hrobky:

a)     Hloubka výkopu musí odpovídat počtu uvažovaných uložených rakví (maximálně však 260 cm).

b)     Stěny musí být vybudovány z porézních materiálů (např. cihly), pokud bude použit litý beton, musí být vyvedena z hrobky difúzní zátka.

c)     Stěny hrobky z porézních materiálů musí mít šíři nejméně 30 cm, v případě užití litého betonu nejméně 15 cm, a musí být izolovány přizdívkou, včetně impregnačních nátěrů.

d)     Dno hrobky může být bez betonového pokryvu (pouze kopaná zemina). V případě, že bude dno vybetonováno, musí být zřízen trativod o rozměrech nejméně 40 x 40 a hloubce 50 cm, vyplněný drenáží a provedena zábrana proti ucpání drenáží.

e)     Zdivo musí být umístěno na betonovém základě min. 50 cm vysokém v šíři podle předpokládané vyzdívky.

f)      Do stěn hrobky musí být zabudovány vstupní otvory s madly.

g)     Kovové prvky v hrobce (traverzy pro uložení rakví a stropní nosiče) musí být opatřeny antikorozními nátěry a jejich stav musí být kontrolován nejméně jednou za 10 let.

h)     Zastropení hrobky je nutné provést tak, aby mohly být rakve lehce umístěny na jednotlivá stanoviště s tím, že vstupní otvor a vlastní světlost hrobky musí být nejméně 220 cm (podle velikosti rakví).

i)      Na zastropení a uzavření hrobky musí být použity železobetonové překlady, jejich spáry zality betonem a povrch zaizolován.

j)      Na zastropení je nutno použít 20 cm zeminy sloužící jako pachová zátka nebo umístit krycí desku neprodyšně uzavírající hrobku, se spárami vytmelenými trvalými tmely.

k)     Nosnost stropu musí být nejméně 100 kg na 1 m2.

l)      Vlastní hrobové zařízení s výjimkou rámů musí být postaveno mimo hlavní konstrukci hrobky, na samostatném základě.

 

3.     Provozovatel může ve svém souhlasu se zřízením hrobky stanovit

a.      dobu výstavby hrobky

b.     zabezpečení místa z hlediska pádu osob a bezpečnosti návštěvníků hřbitova

c.      požadavky na ochranu zeleně v okolí staveniště

d.     podmínky používání komunikací pohřebiště

e.      způsob skladování materiálů, odpadů a jejich likvidace

f.      povinnost dozoru při výstavbě

g.     průběžné a závěrečné kontroly postupu prací.

 

4.     Zřízenou hrobku přejímá po technické stránce provozovatel, který může pro trvalé užívání stavby určit

a.      druh používaných rakví pro pohřbení v hrobce

b.     způsoby a cyklus revizí hrobky.

            Dokumentaci spojenou se zřízením hrobky je provozovatel povinen archivovat.

 

5.     Při provádění veškerých prací na pohřebištích je třeba dodržovat podmínky dohodnuté s provozovatelem, zejména

a.      respektování důstojnosti a místa a omezení hlučných prací

b.     neomezování průchodnosti komunikací a přístupu k jednotlivým hrobovým místům

c.      nenarušování hrobových míst nebo jakékoli jiné omezování práv nájemců hrobových míst

d.     zajištění ochrany zeleně, kořenového systému zeleně

e.      celkovou váhu naložených vozidel s ohledem na únosnost komunikací v areálech pohřebišť

f.      stanovené jízdní trasy, spolu s upozorněním na zjevné závady tras

g.     stanovený způsob napojení na elektrické, vodovodní a jiné sítě

 

6.     Po ukončení prací na pohřebišti je nutno uvést okolí místa, kde byly práce prováděny, do původního stavu. 

 

 

 

Článek 9

Sankce

 

Porušení této obecně závazné vyhlášky bude postihováno podle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích.

 

 

 

Článek 10

Zrušovací ustanovení

 

Tímto se ruší hřbitovní řád, který byl vydán jako Vyhláška dne 17.4.1980 Místního národního výboru v Dobré a schválený Radou MNV.

 

 

Článek 11

Účinnost

 

 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1.9.2005.

 

 

 

 

 

 

 

 

........................................................                                                             ...............................

Milan Hlisnikovský                                                                 Antonín Šigut

místostarosta  obce Dobratice                                                starosta obce Dobratice