Obec Velké Losiny

jako provozovatel veřejných pohřebišť podle § 16 odst. 1 zák. č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen zákon o pohřebnictví)

vydává v souladu s ustanovením § 19 citovaného zákona

 

Řád veřejných pohřebišť obce Velké Losiny

1.Rada obce Velké Losiny ve smyslu § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů schválila tento Řád veřejných pohřebišť obce Velké Losiny, dne 22. 1. 2018 pod číslem usnesení 82. RO č. 1885/18.

2.Řád veřejných pohřebišť obec vydává po předchozím souhlasu Krajského úřadu Olomouckého kraje, Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc ze dne 12. 1. 2018 vydaného pod č. j.: KUOK 6410/2018 KUOK/114443/2017/OSR/680.

 

Článek 1

Úvodní ustanovení

1.Provozování pohřebišť je nedílnou součástí veřejné infrastruktury a službou ve veřejném zájmu v samostatné působnosti obce.

2.Provozovatelem a správce veřejných pohřebišť je obec Velké Losiny, IČ: 00303551, se sídlem Rudé armády 321, 788 15 Velké Losiny, zastoupené starostkou obce paní Janou Starou, dále jen provozovatel pohřebišť.

Článek 2

Působnost řádu pohřebiště

1.Vysvětlení zkratek pojmů:

a)Řád – Řád veřejných pohřebišť

b)Provozovatel pohřebišť – vykonává provozování veřejných pohřebišť zejména ve smyslu § 16 odst. 1 zákona o pohřebnictví.

c)Správce pohřebišť – vykonává provozování veřejných pohřebišť ve smyslu § 18 odst. 2 zákona o pohřebnictví.

2.Vymezení často používaných pojmů:

a)Hrobka – nemovitá věc, která vznikla stavební nebo montážní technologií, bez zřetele na její stavebně technické provedení, použité stavební výrobky, materiály a konstrukce, na účel využití a dobu trvání.

b)Hrobové zařízení – např. pomník, náhrobek, rám, krycí deska, stéla nebo jiná ozdoba hrobu, které mohou být bez znehodnocení od hrobového místa odděleny (zpravidla movitá věc).

 

 

3.Ustanovení tohoto Řádu se vztahují

a)na veřejné pohřebiště ve Velkých Losinách – v k. ú. Velké Losiny, na p. č. 998,

I. místa pro ukládání lidských pozůstatků do hrobů

II. místa pro ukládání lidských pozůstatků do hrobek

III. místa pro ukládání zpopelněných lidských ostatků v urnách

 

b)a na veřejné pohřebiště v místní části Maršíkov  – v k. ú. Maršíkov, na p. č. 136

a  místní části v Žárové – v k. ú. Žárová, na p. č. 52, jehož součástí jsou:

I. místa pro ukládání lidských pozůstatků do hrobů

II. místa pro ukládání zpopelněných lidských ostatků v urnách

4.Vnější hranice těchto pohřebišť jsou vymezeny oplocením zdí a živým plotem.

5.Řád je závazný pro provozovatele - obec Velké Losiny, správce a dále pro subjekty, zajišťující pohřební služby, pro obstaravatele pohřebních a jiných úkonů, nájemce hrobových a urnových míst, objednatele a zhotovitele služeb, návštěvníky pohřebišť včetně osob, které zde s prokazatelným souhlasem provozovatele pohřebišť nebo nájemce provádějí práce a pro ostatní veřejnost.

6.Pokud bude stejná věc popsána v několika dokumentech a v každém jinak, tak mají přednost v pořadí: samotná nájemní smlouva, Řád, zákon o pohřebnictví a občanský zákoník. Smlouva i řád nesmějí být v rozporu se zákonem nebo být proti zákonu – speciálnímu i obecnému. Zvláštní ustanovení mají vždy přednost před obecnými, a to i když jsou uvedena v jednom dokumentu. Pokud není v žádném dokumentu nějaká věc upravena, řídíme se pravidly uvedenými v právních předpisech.

7.Hrob, ve kterém je pohřben zemřelý, jehož činnost byla mimořádně společensky prospěšná a všeobecně uznávaná, je možné rozhodnutím zastupitelstva obce Velké Losiny prohlásit za „Čestný hrob“ na základě pravidel pro udělování čestného občanství, čestných poct a ceny obce. Hrob, který bude prohlášený „Čestným hrobem“ bude opatřen nápisem „Čestný hrob“. Nájemci hrobového místa, na kterém se nachází hrob prohlášený za „Čestný hrob“ přísluší sleva z nájmu a služeb s nájmem spojených ve výši 50 % u jednohrobu a urnového místa ve výši 50 % u dvojhrobu. Nájemce nesmí bez souhlasu zastupitelstva obce odstranit hrobové zařízení hrobového místa. V případě, že o další užívání hrobového místa, na kterém se nachází hrob prohlášený za „Čestný hrob“, neprojeví nájemci zájem nebo v případě, že hrobové zařízení vykazuje znaky opuštěnosti, je obec povinna učinit na své náklady opatření směřující k zachování pietnosti a důstojnosti hrobu.

8.Náhrobek, vykazující vysoké uměleckořemeslné zpracování, je možné rozhodnutím rady obce prohlásit za „Cenný náhrobek“. Nájemce nesmí bez souhlasu rady obce odstranit hrobové zařízení hrobového místa. V případě, že o další užívání hrobového místa, na kterém se nachází hrob prohlášený za „Cenný náhrobek“, neprojeví zájem nájemci nebo v případě, že hrobové zařízení vykazuje znaky opuštěnosti, je obec povinna učinit na své náklady opatření směřující k zachování „Cenného náhrobku“.

 

 

Článek 3

Rozsah poskytovaných služeb

1.Na pohřebištích obce Velké Losiny a místních částech obce jsou poskytovány zejména tyto základní služby.

a)nájem hrobového místa

I. pro hroby, hrobky

II. pro uložení lidských ostatků v urnách

III. pro uložení uren s lidskými ostatky v kolumbáriích

b)správa a údržba pohřebišť včetně inženýrských sítí, zeleně, oplocení a mobiliáře

c)údržba páteřních komunikací a zpevněných ploch (v létě i v zimě)

d)  vedení předepsané evidence související s provozováním pohřebišť

e)zajišťování sběru, třídění, odvozu a likvidace odpadů včetně biologicky nebezpečných odpadů

f)spravování a udržování objektů na pohřebištích (kaple, ……)

g)vykonávání dozoru nad dodržování tohoto Řádu

h)údržba a úprava společných hrobů, kostnic, mezinárodního pohřebiště a ve sjednaném rozsahu i čestných hrobových míst

i)zveřejňování informací v místě na daném pohřebišti obvyklém pro potřeby veřejnosti

2.Při nakládání s hrobovým zařízením jako s věcí opuštěnou bude provozovatel  pohřebišť postupovat nejen podle občanského zákoníku, ale také ve smyslu č. 24 a 30 bilaterální českoněmecké Smlouvy o dobrém sousedství a přátelské spolupráci č. 521/1992 Sb. Řešení všech problémů spojených s péči o opuštěné německé hroby by mělo probíhat v duchu smíření. Podrobnosti viz Příručka pro obce k péči o opuštěné německé a další hroby v České republice, Úřad vlády, Praha 2017.

3.V souladu se stanoviskem krajské hygienické stanice č. j. KHSOC/04645/2017/SU/HOK ze dne 14. 3. 2017  je na základě zákona o pohřebnictví tímto Řádem pro uložení lidských ostatků do hrobů stanovena na ústředním pohřebišti v k. ú. Velké Losiny tlecí doba v délce 15 let s možností pohřbívání do prohloubených hrobů hlubokých dva metry a do standartních hrobů hlubokých jeden a půl metru dle hydrogeologického posudku č. 02 2132 0024  -   ze dne 7. 5. 2002, který je přílohou Řádu.

4.Na pohřebišti v místní části Maršíkov je tlecí doba stanovena v délce 15 let, v místní části Žárová je tlecí doba stanovena v délce 10 let za současné podmínky, že ukládání lidských ostatků je možné pouze do standardních hrobů. Tato podmínka platí do doby vybudování odvodnění hřbitova, kterým bude zajištěno trvalé snížení hladiny podzemní vody nad úrovní jejího kolísání.

V odůvodnění stanoviska krajské hygienické stanice č. j KHSOC/04645/2017/SU/HOK ze dne 14. 3. 2017 k tlecí době se stanovují opatření týkající se zřízení studní individuálního zásobování, a to:

- minimálně 100 m jižně od pohřebiště Žárová nebude zřízena studna jako zdroj pitné vody (potenciální zbytkové znečištění z tlení).

5.  Všichni zemřelí nezávisle na místě úmrtí mohou být na těchto veřejných pohřebištích pohřbeni, ale pouze se souhlasem provozovatele pohřebišť. Den před přijetím lidských pozůstatků je potřeba předložit provozovateli kopii Listu o prohlídce zemřelého, kterou uloží minimálně po tlecí dobu v příloze hřbitovní knihy.

 

Článek 4

Doba zpřístupnění pohřebišť, povinnosti návštěvníků, způsob a pravidla užívání zařízení

1.Pohřebiště jsou místa veřejně přístupné

V zimním období (1. 10. - 31. 3.)                  od 9:00 hod.  do 18:00 hod.

V letním období (1. 4. – 30. 9.)                      od 8:00 hod.  do 20:00 hod.

V den Památky zesnulých, včetně předcházející soboty a neděle    od 8:00 hod.   do 21:00 hod.

Letní období je vymezeno platností letního času.

 

2.Provozovatel je oprávněn povolit odůvodněnou výjimku individuálním povolením

3.Návštěvníci jsou povinni opustit pohřebiště do konce uzavírací doby bez upozornění.

4.Mimo vymezenou dobu jsou pohřebiště uzamčena.

5.Provozovatel pohřebišť může z oprávněných důvodů přístup veřejnosti na pohřebiště nebo jeho část dočasně omezit nebo zakázat, např. v době provádění terénních úprav, manipulování se zetlelými, nezetlelými i zpopelněnými lidskými ostatky v rámci pohřebišť, exhumací, za sněhu, náledí apod., pokud nelze zajistit bezpečnost návštěvníků. Provozovatel pohřebišť zabezpečí v zimním období nezbytnou údržbu hlavních komunikací pohřebišť v zájmu zajištění bezpečnosti.

6.Dětem do 10 let věku je dovolen vstup na pohřebiště pouze v doprovodu dospělých osob.

7.Osobám pod vlivem návykových a psychotropních látek je vstup na pohřebiště zakázán, rovněž je zakázáno požívání alkoholických nápojů na pohřebištích.

8.Motorová vozidla mohou na pohřebiště vjíždět a zdržovat se jen s prokazatelným souhlasem provozovatele pohřebišť po předchozí úhradě úplaty dle ceníku za podmínek stanovených provozovatelem pohřebišť. Jde zejména o dodržování vyhrazených jízdních tras, maximální povolené rychlosti apod. Ve zvlášť odůvodněných případech může provozovatel pohřebišť povolit výjimku.

9. Na pohřebištích není dovolena jízda i jinými vozidly s výjimkou vozíků invalidních občanů, kteří jsou úplaty zproštěny. Chodci mají vždy přednost před vozidly. Přednost v jízdě má vozidlo, které přijíždí zprava. Pojízdné a zpevněné plochy na pohřebištích mohou být užívány k odstavení vozidla na nezbytně nutnou dobu pouze tak, aby tím nebyl omezován pohyb jiných vozidel. Na pohřebištích je zakázáno provádět opravy, údržbu a mytí vozidel.

10.Na pohřebišti je rovněž zakázáno pohybovat se na kolech, kolečkových bruslích, koloběžkách, skateboardech apod.

11.Návštěvníci jsou povinni chovat se na pohřebištích důstojně a pietně s ohledem na tato místa, řídit se Řádem veřejných pohřebišť. Zejména není návštěvníkům pohřebišť dovoleno se zde chovat hlučně, používat audio a video přijímače, kouřit, požívat alkoholické nápoje a jiné omamné látky, odhazovat odpadky mimo odpadové nádoby, nechat volně pobíhat psy, kočky a jiná zvířat a používat prostory pohřebišť i jeho vybavení k jiným účelům, než k jakým jsou určeny.

12.Z hygienických důvodů není dovoleno na pohřebištích pít vodu z vodovodních výpustí a studní. Rovněž není dovoleno tuto vodu odnášet v náhradních obalech mimo pohřebiště.

13.  Svítidla mohou návštěvníci a nájemci na pohřebištích rozsvěcovat jen pokud jsou vhodným způsobem zabezpečena proti vzniku požáru. Provozovatel pohřebišť může v odůvodněných případech používání svítidel na pohřebištích omezit nebo i zakázat.

14.Ukládání nádob, nářadí, jiných předmětů, včetně dílů hrobového zařízení na zelené pásy a místa kolem hrobových míst není dovoleno. Nádoby na odpadky na pohřebištích slouží jen pro ukládání odpadu z pohřebišť – mimo odpadu stavebního a nebezpečného. Pokud je na pohřebištích zavedeno třídění odpadu, je nutno toto opatření respektovat.

15.Návštěvníkům je zakázáno provádět jakékoli zásahy do vzrostlé zeleně na pohřebištích.

16.Na pohřebištích je povoleno provádět práce pouze v takovém rozsahu a způsobem, který stanoví tento Řád a provozovatel pohřebišť.

17.Na pohřebištích je dovoleno umístění reklam pouze na vyhrazených místech po předchozím souhlasu provozovatele pohřebišť. Není dovoleno umístění reklam na stromech ani zařízeních pohřebišť ani hrobových místech a hrobových zařízeních.

18.Na pohřebištích rovněž není dovoleno pořádat presentační akce soukromých subjektů zaměřené na výkon následné služby pro nájemce či prodej jimi nabízeného zboží. Všechny podnikatelské subjekty, které chtějí vykonávat jakékoli práce či služby pro nájemce, mají oznamovací povinnost k této činnosti vůči provozovateli pohřebišť.

19.Všechny osoby, vykonávající činnosti, související se zajištěním řádného provozu pohřebišť, jsou povinny tak činit v souladu se zákonem o pohřebnictví a ostatními právními normami, upravujícími takovou činnost, dodržovat tento Řád a to vždy s vědomím provozovatele pohřebišť nebo s jeho předchozím souhlasem, jeli ho dle tohoto řádu potřeba.

 

Článek 5

Povinnosti provozovatele pohřebišť

1.Provozovatel pohřebišť je povinen zejména:

a)Všem osobám – zájemcům o nájem stanovit stejné podmínky pro sjednání nájmu dle typu hrobového místa.

b)Zdržet se ve styku s pozůstalými chování nešetrného k jejich citům a umožnit při smutečních obřadech účast registrovaných církví, náboženských společností a jiných osob v souladu s projevenou vůlí zemřelé osoby, a pokud se tato osoba během svého života ke smutečnímu obřadu nevyslovila, také v souladu s projevenou vůli osob uvedených v § 114 odst. 1 občanského zákoníku, je-li provozovateli známa.

c)Vést evidenci související s provozováním pohřebiště v rozsahu dle § 21 zákona o pohřebnictví formou vázané knihy, nebo v elektronické podobě s roční frekvencí výtisku a jejich svázáním.

d)Ukládat Listy o prohlídce zemřelého do spisovny, popřípadě i doklady o zpopelnění dle archivačního a skartačního řádu obce.

e)Vyřizovat stížnosti včetně reklamací souvisejících s provozem a správou pohřebišť. Stížnost vyřizuje provozovatel pohřebišť obce Velké Losiny.

f)Současně je povinen udržovat aktuální plán pohřebišť s vedením evidence volných hrobových míst. Zájemcům o uzavření nájemní smlouvy je povinen na jejich žádost nechat nahlédnout do plánu pohřebiště a evidence volných míst.

g)V případě zákazu pohřbívání bezodkladně písemně informovat nájemce hrobových míst, pokud je mu známa jejich adresa a současně informovat veřejnost o tomto zákazu v místě na daném pohřebišti obvyklém.

h)V případě rušení pohřebiště provozovatel pohřebišť postupuje dle ustanovení § 24 zákona o pohřebnictví a je bezodkladně povinen ve směru k zúčastněným osobám a veřejnosti splnit veškerou informační povinnost.

 

2.Dále je provozovatel pohřebišť povinen zejména:

a)Připravit k pronájmu nová místa pro hroby, hrobky, urnová místa apod. (tzn. vytýčit – označit schématickým plánkem, číselně označit, vyčistit) tak, aby se minimalizoval negativní dopad na již existující hrobová místa. Pronajímat tato místa a provádět obnovu nájmu zájemcům za podmínek, stanovených zákonem o pohřebnictví a Řádem tak, aby vznikly ucelené řady, oddíly, či skupiny hrobových míst stejného charakteru a rozměrů.

b)Zabezpečovat výkopy hrobů a služby související s pohřbíváním, manipulací s lidskými ostatky, exhumacemi a ukládáním zpopelněných ostatků (uložení uren). Tuto povinnost může zajistit i u třetího subjektu po protokolárním předání pracoviště a nejbližšího okolí.

c)Zajišťovat údržbu veřejné zeleně na pohřebištích podle platných předpisů, pokynů příslušného správního orgánu, provádět úklid cest a chodníků, běžnou údržbu oplocení, společných zařízení a inženýrských sítí v rozsahu stanoveném smlouvou, dbát na úpravu pohřebišť a předkládat obci Velké Losiny návrhy na rozvoj a modernizaci pohřebišť.

d)Zajišťovat sběr, třídění, uskladňování a likvidaci všech odpadů z pohřebišť, včetně odpadů biologicky nebezpečných.

e)Zabezpečovat pořádek a čistotu na pohřebištích včetně údržby veřejných travnatých ploch, opuštěných hrobových míst, společných hrobů a vyhrazených ploch.

f)Umožnit oprávněným osobám manipulaci se zetlelými, nezetlelými i zpopelněnými lidskými ostatky v rámci pohřebiště nebo provedení exhumace za podmínek stanovených zákonem o pohřebnictví a tímto Řádem.

g)Spolupracovat při provádění evidence a vyřizování stížností včetně reklamací souvisejících se správou pohřebišť.

h)Písemně upozornit nájemce na skončení sjednané doby nájmu nejméně 90 dnů před jejím skončením. Není-li mu trvalý pobyt, nebo sídlo nájemce znám, uveřejní tuto informaci v místě na daném pohřebišti obvyklém, nejméně 60 dnů před skončením sjednané doby nájmu.

i)Během trvání nájmu zajistiti k hrobovému místu přístup a zdržet se jakýchkoli zásahů do hrobového místa, s výjimkou případů, kdy je nezbytné bezodkladně zajistit bezpečný provoz pohřebiště, mimo kopání hrobů nebo opravy hrobových zařízení a hrobek v sousedství, avšak jen na dobu nezbytně nutnou.

j)Písemně předložit Radě obce Velké Losiny alespoň 1x ročně návrh na předání náhrobků a ostatního hrobového zařízení, které si nájemce neodebere, nebo nezajistí prokazatelně jeho odstranění do 30-ti dnů po skončení nájmů, ač byl k tomu vyzván.

 

Článek 6

Užívání hrobového místa

1.Žádný zájemce o nájem místa na pohřebištích nemá nárok na okupaci opuštěného hrobového místa, nebo na jiné, individuální umístění hrobu a hrobového zařízení v rámci hrobového místa.

2.Nájem hrobového místa vzniká na základě smlouvy o nájmu hrobového místa uzavřené mezi pronajímatelem – provozovatelem pohřebišť a mezi nájemcem (dále jen smlouva o nájmu). Smlouva o nájmu musí mít písemnou formu a musí obsahovat určení druhu hrobového místa, jeho rozměry, výši nájemného.

3.K uzavření smlouvy o nájmu hrobového místa je zájemce o nájem povinen poskytnout pronajímateli – provozovateli pohřebišť zejména tyto údaje:

a)jméno a příjmení zemřelé osoby, jejíž lidské pozůstatky nebo ostatky jsou na pohřebišti uloženy, místo a datum jejího narození a úmrtí.

b)List o prohlídce zemřelého

c)údaje o jiných lidských pozůstatcích v rozsahu identifikace jiných lidských pozůstatků, datum uložení lidských pozůstatků nebo lidských ostatků na pohřebišti včetně jejich exhumace, určení hrobového místa, hloubky pohřbení, druhu rakve, vložky do rakve nebo transportního vaku. U lidských ostatků druh a číslo urny a v případě vsypu i místo jejich uložení.

d)záznam o nebezpečné nemoci, pokud lidské pozůstatky, které byly uloženy do hrobu nebo hrobky, byly touto nemocí nakaženy.

e)jméno, příjmení, adresu místa trvalého pobytu a data narození nájemce hrobového místa, jde-li o fyzickou osobu, nebo obchodní jméno, název nebo obchodní firmu, sídlo a identifikační číslo osoby nájemce hrobového místa, jde-li o právnickou osobu.

f)datum uzavření nájemní smlouvy a dobu trvání závazku včetně údajů o změně smlouvy.

g)údaje o hrobce, náhrobku a hrobového zařízení daného hrobového místa, včetně údajů o vlastníku, pokud je znám, není-li vlastníkem nájemce, a to nejméně v rozsahu jméno, příjmení, trvalý pobyt, datum narození.

h)jméno, příjmení, adresu místa trvalého pobytu a další kontakty na osoby, které budou po smrti nájemce na základě určené posloupnosti pokračovat v nájmu.

4.Změny výše uvedených údajů a skutečností je nájemce povinen bez zbytečného odkladu oznámit provozovateli pohřebišť.

5.V případě, že se jedná o nájem hrobového místa v podobě hrobu, musí být doba, na niž se smlouva o nájmu uzavírá, stanovena tak, aby od pohřbení mohla být dodržena tlecí doba stanovená pro pohřebiště v čl. 3.

6.Nájem hrobových míst se sjednává zpravidla na dobu:

Pro hrob                                    na 15 let

Pro hrobku novou                     na 15 let

Pro urnová a epitafní místa      na 10 let

 

7.Provozovatel pohřebišť omezil maximální délku nájmu místa na pohřebišti na dobu 15 let a minimální délku nájmu místa na 10 let (ne však na dobu kratší, než je stanovena tlecí doba při pohřbení). Osvobození od úhrady nájmu jakož i slevy z cen může učinit provozovatel pohřebišť.

8.Platným uzavřením nájemní smlouvy k hrobovému místu na pohřebišti vzniká nájemci právo zřídit na místě hrob, hrobku, urnové místo, včetně vybudování náhrobku a hrobového zařízení (rám, krycí desky apod.) a vysázet květiny, a to vše v souladu s obsahem nájemní smlouvy, tímto Řádem a pokyny provozovatele pohřebišť, s následnou možností uložit v tomto místě lidské pozůstatky a lidské ostatky.

9.Nájemní právo k hrobovému místu lez převést na třetí osobu pouze prostřednictvím provozovatele pohřebišť novou smlouvou. Současně s převodem nájemního práva je dosavadní nájemce a vlastník hrobky, náhrobku nebo hrobového zařízení povinen předložit provozovateli pohřebišť smlouvu o převodu uvedených věcí do vlastnictví jiné osoby, nezůstávají-li i nadále v jeho vlastnictví.

10.Uložení konstrukce pro ukládání vykopané zeminy při výkopu vedlejšího hrobu a nutné kamenické práce na přilehlém hrobovém místě, to vše v odůvodněných případech a na nezbytně nutnou dobu, není omezením práva nájemce ve smyslu § 25 zákona o pohřebnictví. Dojde-li k zásahu do hrobového místa, nebo zařízení a vznikne-li tímto škoda, je povinen hrobové místo uvést do původního stavu, nebo škodu nahradit ten, kdo škodu způsobil. To platí i v případě, že škůdce ke své činnosti přibrat třetí osobu.

11.Nájemce je povinen vlastním nákladem zajišťovat údržbu hrobového místa a hrobového zařízení v rozsahu stanoveném smlouvou o nájmu a v následujícím rozsahu a způsobem:

a)nejpozději do 3 měsíců od pohřbení do hrobu zajistit úpravu pohřbívací plochy hrobového místa,

b)zajistit, aby plocha hrobového místa nezarůstala nevhodným porostem, který by narušoval svým vzhledem okolí, průběžně zajišťovat údržbu hrobového místa tak, aby travní porost nedosáhl květenství (vymetání trav), jakož i průběžně zajišťovat údržbu hrobového zařízení na vlastní náklady tak, aby jejich stav nebránil užívání hrobových míst ostatních nájemců a dalších osob,

c)odstranit včas znehodnocené květinové a jiné dary, odpad z vyhořelých svíček a další předměty, které narušují estetický vzhled pohřebiště. Neodstraní-li tyto předměty nájemce hrobového místa, je provozovatel pohřebišť oprávněn tak učinit sám.

12.Nájemce je povinen neprodleně zajistit opravu hrobového zařízení, pokud je narušena jeho stabilita a ohrožuje tím zdraví, životy, nebo majetek dalších osob. Pokud tak nájemce neučiní po uplynutí lhůty uvedené ve výzvě provozovatele pohřebišť, je provozovatel pohřebišť oprávněn zajistit bezpečnost na náklady a riziko nájemce hrobového místa.

13.Je zakázáno odkládat díly hrobového zařízení na sousední hrobová místa, nebo je opírat o sousední hrobová zařízení.

14.Při užívání hrobového místa je nájemci zakázáno manipulovat s lidskými ostatky.  Se zpopelněnými lidskými ostatky může nájemce manipulovat a ukládat je na pohřebišti pouze s vědomím provozovatele pohřebišť.

15.Nájemce je povinen strpět číselné označení hrobových míst provedené provozovatelem pohřebišť, tyto čísla nepřemísťovat, nepoškozovat a nepoužívat k jiným účelům. Nájemce je povinen strpět na hrobovém místě vhodně umístěný odkaz na uveřejněnou informaci ve vývěsce týkající se upozornění nájemce na skončení doby nájmu.

16.Pokud se hrobka nebo hrobové zařízení staly opuštěnou po účinnosti zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (tj. od 1 ledna 2014) a jsou zároveň stavbou, bude od 1. ledna 2024 provozovatelem pohřebišť provedena nabídka příslušnému Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.

17.Pokud byla hrobka opuštěna před účinností zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (tj. před 1. lednem 2014), bude zaevidována do majetku obce, která je vlastníkem pozemku (viz. ustanovení § 3056 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) nebo obce, která je provozovatelem pohřebišť (viz ustanovení § 996 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník). Oznámení o novém vlastníkovi hrobky, která se tímto postupem stala hrobkou obecní, se zveřejní vhodným způsobem na veřejném pohřebišti (např. ve vývěsní skřínce). U opuštěného hrobového zařízení probíhá postup shodně.

18.Byl-li nájemce hrobového místa prokazatelně vyzván před ukončením nájmu k vyklizení hrobu od movitých i nemovitých věcí, v souladu s § 2225 občanského zákoníku při skončení nájmu předá nájemce hrobové místo vyklizené do 30 dnů od skončení nájmu. Při odevzdání hrobového zařízení nebo hrobky si nájemce vezme vše, kromě uložených lidských ostatků, ať zpopelněných nebo nezpopelněných, protože v souladu s § 493 občanského zákoníku lidské ostatky nejsou věcí.

19.Po zániku nájmu se lidské ostatky nezpopelněné i zpopelněné ponechají na dosavadním místě. Při nájmu hrobového místa novým nájemcem budou tyto lidské ostatky v průběhu nového pohřbení uloženy pod úroveň dna hrobu. Není-li možné využít úroveň dna hrobu, uloží se lidské ostatky do společného hrobu téhož pohřebiště.

20.Při nesplnění bodu 18 je hrobové zařízení umístěno na hrobovém místě po zániku nájemní smlouvy bez právního důvodu tedy neoprávněně. Pokud na výzvu není odstraněno, pak má provozovatel pohřebišť možnost obrátit se na soud nebo v rámci svépomoci hrobové zařízení odstranit a uskladnit a následně vyzvat vlastníka ať si zařízení odebere. Náklady na odstranění a uskladnění hrobového zařízení ponese vlastník hrobového zařízení. Pokud na další výzvu vlastník nereaguje a náklady na odstranění a skladné překročí výši odhadované ceny hrobového zařízení, provozovatel pohřebišť hrobové zařízení prodá. Výtěžek použije na úhradu nákladů.

21.Některá hrobová zařízení nebo hrobky lze provozovateli pohřebišť darovat písemnou darovací smlouvou.

 

Článek 7

Podmínky zřízení hrobky, náhrobku, hrobového zařízení

22.Ke zhotovení hrobky, náhrobku, hrobového zařízení na pohřebištích, nebo úpravě již existujících je oprávněn pouze vlastník nebo jím zmocněná osoba po prokazatelném předchozím souhlasu nájemce hrobového místa a provozovatele pohřebišť za jím stanovených podmínek.

 

23.Podmínky ke zřízení hrobového zařízení mimo hrobky určuje provozovatel pohřebišť v rozsahu:

a)Určí rozměry, tvar hrobového zařízení, případně druh použitého materiálu, minimální hloubku základů, odstupňování hrobového zařízení ve svahovitém terénu, šířku uliček mezi hrobovým zařízením, způsob uložení zeminy a odpadu při zřizování hrobového zařízení, jeho opravách a likvidaci. Jednotlivé díly hrobového zařízení musí být mezi sobou pevně kotveny.

b)Základy musí být provedeny do nezamrzající hloubky 80 cm, dimenzovány se zřetelem na únosnost půdy a nesmí zasahovat do pohřbívací plochy.

c)Základy musí odpovídat půdorysným rozměrům díla a podpovrchové hloubce základové spáry, která činí minimálně 80 cm.

d)Základy památníků, náhrobků nebo stél musí být zhotoveny z dostatečně únosného materiálu, odolného proti působení povětrnosti např. z prostého betonu či železobetonu, kamenného, popř. cihelného zdiva.

e)Přední a zadní rámy hrobu nebo hrobky musí být v jedné přímce s rámy sousedních hrobů.

f)Při stavbě na svahovitém terénu musí být hrobové zařízení stejnoměrně odstupňováno

24.Při stavbě hrobky je navíc

a)nutné posoudit okolí plánované stavby (vliv na výsadbu, okolní komunikace, přístup k sousedním hrobovým místům)

b)vytvořit zadání pro projektovou dokumentaci ke stavbě hrobky (např. tvar hrobky a odvětrávání, typ terénu a půdy, prostoru hrobky pro požadovaný počet rakví, výkopu pro požadovaný počet rakví)

c)navrhnout materiály a hlavní konstrukční prvky včetně požadavků pro osazení hrobky hrobovým zařízením kamenickou firmou (základové pasy, beton, výztuže, betonové tvárnice) na základě předloženého statického výpočtu.

d)zhotovit jednoduchý rozpočet stavby (ceny stavebních materiálů a stavebních prací, přesun hmot)

e)provést uložení přebytečné zeminy (zajištění oddělení případných lidských ostatků, naložení, odvoz a uložení zeminy na skládku, dodržování hygienických předpisů a opatření).

f)zhotovit základové pasy včetně dodržení technologických postupů a parametrů pro zvolený materiál stavby

g)zhotovit stěny, vložit svislé i vodorovné výztuže, zhotovit otvory pro patra, zalít betonem a zhotovit odvodnění

h)ukončit stavbu (betonový věnec, popř. zhotovení vnitřního zakrytí stropnicemi a následná izolace proti povrchové vodě)

i)dodržet minimální světlost otvoru pro spuštění rakve s možností opakovaného otevření bez nutnosti demontáže hrobového zařízení

j)obsypat stěny hrobky, upravit okolní terén

k)protokolárně předat stavbu včetně souhlasu provozovatele pohřebišť tuto stavbu užívat.

25.Při provádění prací směřujících ke zhotovení, údržbě, opravám, nebo odstranění věcí na hrobovém místě je vždy třeba předchozího prokazatelného souhlasu nájemce, neprovádí-li tyto práce sám, přičemž je ten, kdo tyto práce provádí povinen činit tak dle pokynů provozovatele pohřebišť, nájemní smlouvy a tohoto Řádu.

26.V případě, že je místo na pohřebišti určeno ke zřízení hrobky, je nájemce oprávněn zřídit hrobku způsobem, v rozsahu a za podmínek stanovených souhlasem provozovatele pohřebišť ke zřízení hrobky, který je jako příloha nedílnou součástí nájemní smlouvy k předmětnému místu.

27.V průběhu zhotovování, údržby, oprav, nebo odstraňování hrobky, hrobového zařízení na pohřebištích odpovídá nájemce hrobového místa za udržování pořádku, za skladování potřebného materiálu na místech a způsobem určeným provozovatelem pohřebišť. Odstraňovaný stavební materiál, náhrobky, či jejich části, stejně tak i vykopanou zeminu je nájemce povinen nejpozději před přerušením práce téhož dne odvézt na určené místo skládky a případně uložit do příslušného kontejneru. Při těchto pracích nesmí být cesty a uličky na pohřebištích užívány k jinému účelu než ke komunikačním a nesmí být jejich průchodnost omezována.

28.Po skončení uvedených prací je nájemce povinen na svůj náklad uvést okolí příslušného hrobového místa a místa, která při práci znečistil, do původního stavu nejpozději do 48 hodin. Ukončení prací je nájemce povinen ohlásit provozovateli pohřebišť a je povinen uhradit náklady spojené s odvozem a likvidací odpadu, včetně odpadu biologicky nebezpečného, vzniklého při pracích na hrobovém místě, pokud tak neučinil na vlastní náklad sám. Spolu s tím nahlásí změny hrobového zařízení, zakládající povinnost změnit, či doplnit předepsanou evidenci. Totéž platí při likvidaci hrobového zařízení včetně základů a stavby hrobky.

29.Na hrobovém místě lze vysadit strom nebo keř pouze s předchozím písemným povolením provozovatele pohřebišť. Provozovatel pohřebišť může nájemci přikázat odstranění vysazené dřeviny bez jeho souhlasu, případně odstranit takovou výsadbu na náklad nájemce hrobového místa.

30.Vlastník hrobového zařízení je oprávněn odstranit hrobové zařízení z pohřebiště po předchozím projednání s provozovatelem pohřebišť a nájemcem hrobového místa.

 

Článek 8

Ukládání lidských pozůstatků a exhumace lidských ostatků

1.Otevřít hrob nebo hrobku na pohřebištích, ukládat do nich lidské pozůstatky nebo provádět exhumaci je oprávněn pouze provozovatel pohřebišť nebo provozovatel pohřební služby, který na základě smlouvy s vypravitelem pohřbu hodlá na pohřebišti pohřbít lidské pozůstatky (viz čl.9).

2.Obdobně jako při přijímání lidských pozůstatků k pohřbení provozovatel pohřebišť dbá na to, aby převzetí nezpopelněných lidských ostatků bylo doloženo alespoň úmrtním listem a průvodním dopisem s uvedením, o čí ostatky se jedná, odkud jsou (číslo hrobu a název pohřebiště) a v koho zájmu se exhumace a převoz prováděl (číslo objednávky a smluvní strany): u urny postačí předložit doklad o zpopelnění, který obsahuje údaje shodné s identifikačním štítkem. Tyto dokumenty by měly být podkladem i pro evidenci související s provozováním pohřebiště.

3.Zpopelněné lidské ostatky je možné uložit na pohřebištích vždy jen se souhlasem nájemce hrobového místa a provozovatele pohřebišť, u hrobů zpravidla k nohám do niky, jinak v ochranném obalu.

4.V době po úmrtí nájemce, má-li být tento uložen do hrobu, jehož byl nájemcem, zajistí provozovatel pohřebišť úhradu nájemného na dobu tlecí od vypravitele pohřbu nebo jiné zmocněné osoby. Nepožádá-li nikdo o uzavření nájemní smlouvy k předmětnému místu, zůstává toto hrobové místo po tlecí dobu bez nájemce s povinností provozovatele pohřebišť o toto místo pečovat.

5.Bez ohledu na uplynutí tlecí doby může být s nezpopelněnými i zpopelněnými lidskými ostatky v rámci pohřebiště manipulováno pouze na základě předchozího souhlasu provozovatele pohřebišť.

6.Nezpopelněné i zpopelněné lidské ostatky mohou být exhumovány, tj. přemístěny nebo převezeny na jiné pohřebiště, pouze na písemnou a odůvodněnou žádost nájemce hrobového místa a nájemce nového hrobového místa na jiném pohřebišti, a to jen s písemným souhlasem provozovatele pohřebišť. Převoz exhumovaných nezpopelněných lidských ostatků na jiné pohřebiště musí být předem objednán u provozovatele pohřební služby a objednávka k žádosti přiložena. Nájemce hrobového místa doloží k žádosti o exhumaci vždy skutečnost úmrtí podle § 22 odst. 2 zákona o pohřebnictví a písemný souhlas osoby uvedené v  § 114 odst. 1 občanského zákoníku. Před exhumací nezetlelých lidských ostatků musí nájemce hrobového místa požádat o souhlas také krajskou hygienickou stanici.

7.Exhumace nezpopelněných lidských ostatků za účelem jejich zpopelnění v krematoriu je zakázáno. Výjimky dle individuální žádosti může podle Čl. 11 schválit pouze provozovatel pohřebišť.

8.Všechny rakve včetně exhumačních musí být označeny štítkem nejméně se jménem zemřelého, datem narození, datem úmrtí, dne pohřbu a názvem provádějící pohřební služby.

9.Rakve, použité pro pohřbívání do země, musí být vyrobeny z takových materiálů, aby ve stanovené tlecí době zetlely spolu s lidskými ostatky. Za zetlelé se považují zbytky rakví (hlavních desek) o maximální velikosti 0,5 m2 držící vcelku. Pro výrobu rakví ukládaných do hrobu na pohřebištích, nesmějí být použity díly z nerozložitelných materiálů. Kovový díl (madla rakve apod.) lze použít jen omezeně.

10.Výplň rakví (výstelka), transportní vaky vložené do rakví a rubáše mohou být vyrobeny pouze z lehce rozložitelných materiálů jako dřevěné piliny, papír, u vaků rozložitelné plasty a u rubášů látky. Tkanina, ze které je oblečení zemřelého vyrobeno, by měla být nejlépe bez chemických příměsí.

11.K výrobě rakví a jejich nátěrů nesmí být použity barvy, lepidla a tvrdidla, obsahující složky škodlivých látek.

12.Milodary vložené do rakve mohou být vyrobeny také pouze ze snadno rozložitelných materiálů.

13.Pro pohřbívání do hrobek je nutno použít rakve:

a)vyrobené z dřevního materiálu s dlouhou trvanlivostí, do které bude umístěna poloviční zinková vložka, nebo

b)kovové, nebo

c)dle ČSN Rakve.

14.Maximální rozměry rakví v hrobkách nesmějí překročit délku 2,15 m a šíři 0,85 m.

 

 

 

 

 

Článek 9

Podmínky pro otevření hrobu nebo hrobky provozovatelem pohřební služby

1.Provozovatel pohřební služby nesmí otevřít hrob nebo hrobku na pohřebištích pro uložení lidských pozůstatků, nebo lidských ostatků, k provedení exhumace, popř. k jiným účelům, pokud provozovatel pohřebišť obdrží v dostatečném předstihu před samotným otevřením hrobu nebo hrobky

a)písemnou žádost vypravitele pohřbu, nájemce hrobu a majitele hrobového zařízení o otevření hrobu nebo hrobky provozovatelem pohřební služby,

b)kopii té části smlouvy uzavřené mezi provozovatelem pohřební služby a vypravitelem pohřbu o vypravení pohřbu, která přikazuje pohřbít do příslušného hrobového místa,

c)doklad o oprávnění k podnikatelské činnosti v oblasti provozování pohřební služby a o oprávněnosti vykonávat podnikatelskou činnost technické služby – práce při kopání hrobů na pohřebištích (výpis z živnostenského rejstříku),

d)prohlášení, že uvedené práce zajistí provozovatel pohřební služby na vlastní náklad, vlastními zaměstnanci a s použitím vlastních pomůcek i nářadí a na vlastní odpovědnost,

e)osvědčení o získání profesní kvalifikace Hrobník nebo potvrzení o absolvování školení hrobníků od zaměstnance provozovatele pohřební služby, který bude hrob nebo hrobku otevírat,

f)doklad o ověření znalostí předpisů BOZP a PO,

g)návrh na protokolování předání pracoviště před i po pohřbení včetně fotografií příslušného hrobového místa před jeho otevřením a fotografie bezprostředně sousedících hrobů.

2. Zaměstnanec pohřební služby, který bude hrob nebo hrobku otevírat, musí být provozovatelem pohřebišť seznámen s řádem pohřebišť místními podmínkami a s jinými informacemi nezbytnými pro bezpečné a nezávadné otevření hrobu nebo hrobky.

3.Provádí-li otevření hrobu nebo hrobky zaměstnanec provozovatele pohřební služby, provozovatel pohřebišť je oprávněn kdykoli

a)zkontrolovat průběh prací, stav výkopu a pažení, dohlédnout na zabezpečení vykopané hrobové jámy proti pádu třetí osoby a přítomnost druhého pracovníka provozovatele pohřební služby,

b)požádat o přerušení prací: v takovém případě je zaměstnanec provozovatele pohřební služby povinen práce neprodleně pozastavit.

4.Provozovatel pohřebišť může po dohodě s provozovatelem pohřební služby vybavit jeho zaměstnance pověřeného otevřen&