Obec Vrbice 

Opatření zastupitelstva obce č. 1/2007

ŘÁD POHŘEBIŠTĚ VETLÁ

 Zastupitelstvo obce Vrbice se dne 5.9.2007 usneslo vydat na základě zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů  toto opatření.

Článek 1

Úvodní ustanovení

Úcta k památce zemřelých a účast na smutku pozůstalých, jakož i společenské poslání pohřebišť, rozloučení se zemřelými a ukládání ostatků vyžadují, aby pohřebiště bylo udržováno v odpovídajícím stavu a aby bylo dbáno všech předpisů.

Článek 2

Správa pohřebiště

 1. Tento řád se vztahuje na pohřebiště ve Vetlé, č. pozemku 731 v Kú Vetlá, který je ve vlastnictví Římskokatolické církve v Litoměřicích - Farní úřad Vetlá. Provozovatelem veřejného pohřebiště je Obec Vrbice ( dále jen správce ).
 2. Správce pohřebiště pečuje o jeho vzhled, čistotu, o místa bez nájemců, o travnaté plochy, provádí běžnou údržbu cest, oplocení, vysazuje zeleň. 3. Správce dohlíží nad dodržováním řádu.4. Tento řád se je závazný pro správce, návštěvníky, osoby provádějící údržbové práce a všechny ostatní, kteří vstoupí do areálu pohřebiště.

Článek 3

Ukládání lidských pozůstatků a zpopelněných ostatků a jejich exhumace

 1. Na pohřebišti ve Vetlé se pohřbívají zpravidla ostatky zemřelých z katastru obce Vrbice, Vrutice, Brzánek a Kyškovic.
 2. Dovolují-li to provozní podmínky, lze provést i uložení ostatků zemřelých z jiných měst a obcí pokud o to požádá objednavatel pohřbu.Uložení lidských ostatků či zpopelněných ostatků musí být doloženo listem o prohlídce mrtvého, úmrtním listem a nájemní smlouvou k hrobu či hrobce, do které se provede uložení.
 3. Zpopelněné ostatky mohou být uloženy na pohřebišti bez ohledu na místo zpopelnění a to pouze se souhlasem správce a způsobem, který stanoví.
 4. Správce pohřebiště poskytuje zejména následující služby:
  • výkopové práce související s pohřbením a exhumací
  • pohřbívání- provádění exhumací
  • ukládání lidských pozůstatků
  • pronájem hrobových míst
  • vedení související evidence o hrobových místech a o uložení lidských ostatků- správu a údržbu pohřebiště včetně komunikací a okolní zeleně v areálu pohřebiště
  • likvidace odpadu
 5. Lidské pozůstatky může do hrobů a hrobek ukládat pouze správce pohřebiště, jiná osoba jen s jeho souhlasem. Obdobně to platí i o provádění prací spojených se zajišťováním exhumace.
 6. Všechny rakve určené k pohřbení musí být označeny štítkem obsahujícím minimálně jméno zemřelého datum narození a den pohřbu. Před spuštěním do hrobu musí být víko rakve pevně a trvale spojeno šroubem se spodní částí rakve.
 7. Pro pohřbívání do hrobů musí být použity takové rakve, které ve stanovené tlecí době zetlí spolu s lidskými ostatky, tzn. nesmí obsahovat díly z PVC a jiných nerozložitelných materiálů, jako dřevěné piliny, papír a látky, při výrobě rakví a jejich nátěrů nesmí být použity toxické látky.
 8. Pro pohřbívání do hrobek je nutno použít rakve s maximálními rozměry 2,15 x 0,85 m a to celodubové nebo z jiných tvrdých druhů dřev, do které bude umístněna poloviční zinková vložka nebo kovové s nepropustným dnem
 9. Přímou manipulaci s lidskými ostatky uloženými v hrobkách může správce pohřebiště provádět pouze se souhlasem krajského hygienika

Článek 4

Propůjčení místa pro hrob nebo urnu, tlecí doba, zeleň

 1. Správce pohřebiště pronajímá místo na základě písemné smlouvy pro hrob nebo urnu na  dobu 10-ti let. Po každém uložení zesnulého však minimálně na tlecí dobu, která je stanovena na 10 let.
 2. Přenechání hrobových nebo urnových míst provádí správce zpravidla tak, aby vznikly ucelené řady či skupiny stejného charakteru.
 3. Správce je povinen mít plán pohřebiště, vést evidenci volných míst a dovolit na  požádání občanům nahlížet do plánu a evidence volných míst.
 4. Pronájmem místa na pohřebišti v souladu s ujednáním ve smlouvě a s tímto řádem, vznikne nájemci právo zřídit na najatém místě hrob, hrobku nebo urnové místo, uložit do něj lidské pozůstatky nebo zpopelněné ostatky a upravit povrch místa, zejména zřídit náhrobek podle rozměrů a dispozic daných správcem a vysázet květiny. Propůjčením místa nevzniká právo vlastnické k tomuto místu. Není dovoleno vysazovat dřeviny.Při likvidaci stromů je nutno postupovat podle zák. č. 114/92 Sb. o ochraně přírody, ve znění pozdějších předpisů, či místních vyhlášek o ochraně zeleně.
 5. Právo k místu může být převedeno jen prostřednictvím správce. Právo k místu přechází v případě úmrtí nájemce na jednoho z dědiců (po dohodě mezi dědici ).
 6. Právo k místu se prokazuje písemnou smlouvoua potvrzením, že byla provedena úhrada za nájem místa a služby s nájmem související. V případě úmrtí nájemce, právoplatným dokladem o dědickém řízení. Možno též nahradit čestným prohlášením nového nájemce, že je dědicem.
 7. Výše ceny za nájem se stanoví za každý započatý metr v souladu s platnými předpisy a je uvedena v nájemní smlouvě. Cena za poskytované služby je stanovena jednorázově částkou na rok a je též uvedena ve smlouvě.

 

 

 1. Nájemce je povinen neprodleně oznamovat správci veškeré změny údajů, potřebných pro vedení evidence pohřebiště v souladu s § 21 zákona. 9. Nájemce musí strpět číselné označení hrobů provedené správcem způsobem obvyklým na daném pohřebišti.

Článek 5

Zřizování a úpravy hrobového zařízení

 1. Při zřizování a úpravě místa na hřbitově je uživatel místa povinen řídit se podmínkami stanovenými správcem, zejména pokud jde o povahu úpravy, rozměru a tvaru, výzdoby a druhu užitého materiálu.
 2. Při zřizování či úpravě hrobů a hrobek platí tyto zásady:
  1. pohřbívací plocha / š x d / má odpovídat svými rozměry konkrétním potřebám a nárokům plynoucím z úpravy ostatků, charakteru hrobu a rozměru rakve:jednohrob 1,2 m x 2,5 m dvouhrob 2,6 m x 2,5 m hrobka dle projektové dokumentace urnové místo 1 m x 1,3 m
  2. dno musí být nejméně 50 cm nad hladinou podzemní vody. Maximální hloubka hrobu je 2 m.
  3. základy musí být provedeny do nezamrzající hloubky, minimálně 70 cm a dimenzovány se zřetelem na únosnost půdy. Základové zdivo nesmí přesahovat do pohřbívací plochy.
  4. uličky mezi hroby, hrobkami, které tvoří součást veřejného prostranství, musí být nejméně 30 cm a maximálně 40 cm široké.
  5. mezi jednotlivými hroby, hrobkami musí být pod povrchem země nejméně 60 cm přepažení / stěny, půda /.
  6. vrstva hlíny určená k zakrytí rakve v hrobě musí být nejméně 140 cm vysoká s přiměřeným převýšením vzhledem k okolní úpravě terénu.
  7. přední a zadní hrany rámů musí být zásadně navzájem v jedné přímce, pokud správce výslovně nestanový jinak.
  8. při stavbě náhrobků a rámů musí být jednotlivé součásti mezi sebou kotveny.ch) zřízení hrobky a pokrytí hrobu krycí deskou lze povolit jen pokud šířka a kvalita přístupových cest umožní jejich přepravu a nebude hrozit nebezpečí vzniku úrazu osob a škod na okolních hrobech a hrobovém příslušenství.
  9. příprava a zřízení hrobky musí odpovídat požadavkům krajského hygienika.
  10. texty a úprava nápisů musí odpovídat důstojnosti a pietě hřbitova.
  11. vybudované stavby lze odstranit jen po předchozím písemném oznámení správci.
  12. po ukončení prací je stavebník povinen se postarat na svůj náklad o vyčištění okolí uvedením do původního stavu nejpozději do 48 hod, včetně odklizení zbylého materiálu a zeminy. Ukončení prací je stavebník povinen ohlásit správci. Stavebník nese náklady na likvidaci o odvoz odpadu ze stavebních prací, jakož i náklady spojené s používáním zařízení pohřebiště dle ceníku správce. V průběhu stavebních prací je stavebník povinen udržovat pořádek, potřebný materiál skladovat na místech a způsobem určeným správcem. Znehodnocený stavební materiál a náhrobky i jejich části, jakož i vykopanou zeminu je stavebník povinen nejpozději před přerušením práce téhož dne odvézt na místo skládky, určené správcem a to na svůj náklad. Cesty a uličky na pohřebišti nelze užívat k jiným účelům než komunikačním a nelze omezovat jejich průchodnost.
  13. se zařízením hrobového místa / rámem, pomníkem apod./ je oprávněn disponovat jen vlastník tohoto příslušenství. Zemře-li, přechází právo na dědice dle občanského zákoníku. Vlastník je povinen se kdykoliv prokázat správci.
  14. dojde-li k zániku nájmu hrobového místa, je vlastník povinen odstranit hrobové zařízení, pokud neobnovil nájem k místu, nebo se s novým nájemcem nedohodl jinak. Vlastník je povinen odstranit hrobové zařízení ke dni skončení nájmu.Po uplynutí této doby, se může správce domáhat odstranění prostřednictvím soudu.
  15. pokud hrobové zařízení ohrožuje bezpečnost osob a neuplynula-li doba nájmu, je správce oprávněn postupovat tak, aby nebezpečí ohrožení zdraví, života, majetku bylo odstraněno. Pokud vlastník ve stanovené lhůtě neprovede odstranění, provede je správce na náklady nájemce. K zániku nájmu hrobového místa tímto nedochází.
  16. převod nebo přechod vlastnického práva k hrobovému místu a zařízení je nabyvatel povinen prokázat správci bez zbytečného odkladu nebo na vyzvání.
  17. lidské pozůstatky mohou být do hrobů ukládány pouze pracovníky správce pohřebiště k tomu určenými nebo zajištěnými smluvním vztahem se správcem. Vždy je nutný písemný souhlas správce pohřebiště.
  18. uložení zpopelněných ostatků na pohřebišti je možno jen se souhlasem správce.
  19. výkopy a zemní práce všeho druhu, formování a obkládání hrobů, mohou provádět pouze osoby, které k tomu mají oprávnění a souhlas správce.
  20. jednoduché práce nutné k udržení pronajatého místa, zejména vysazování květin, úklid, údržbu hrobů a okolí, provádějí nájemci sami, osoby jim blízké nebo i jiné osoby mající souhlas nájemce.

Článek 6

Přístup na pohřebiště

 1. Pohřebiště jsou veřejně přístupná denně od 1. listopadu do 30. dubna od 8,00 - 18,00 hod a od 1. května do 31. října od 7,00 - 20,00 hod.
 2. Správce může v odůvodněných případech přístup veřejnosti na pohřebiště omezit nebo dočasně zakázat, např. v době provádění terénních úprav, exhumací, za sněhu, náledí apod., nelze-li zajistit bezpečnost návštěvníků. Správce zabezpečí v zimním období nezbytnou údržbu hlavních komunikací v zájmu zajištění plynulého provozu.
 3. Dětem do 8 let je povolen vstup pouze v doprovodu dospělé osoby.
 4. Osobám podnapilým je vstup zakázán.
 5. Motorová vozidla mohou vjíždět na pohřebiště v případě pohřbu či stavebních prací, pouze s písemným souhlasem správce po zaplacení poplatku a musí dodržovat stanovená pravidla - max. rychlost, jízda po vyhrazené trase, zákaz mytí nebo opravy vozidel apod. Na pohřebiště je povolen vjezd pouze invalidním vozíkům.
 6. Návštěvníkům není dovoleno se na pohřebišti chovat hlučně, pouštět radiopříjímače, kouřit, pít alkoholické nápoje a jiné omamné látky, odhazovat odpadky mimo odpadové nádoby, vodit psy, kočky a jiná zvířata.
 7. Není dovoleno používat hřbitovní zařízení a vybavení k účelům jiným, než k provozu pohřebiště.
 8. Zvadlé nebo jinak znehodnocené věnce nebo kytice, jakož i znehodnocené dekorace, je nájemce povinen odstranit a odnést do vyhrazených odpadových nádob. Je nepřípustné odkládat sklenice, plechovky a jiné předměty v zelených pásech za pomníky.
 9. Na vsypovou a rozptylovou loučku / je-li zřízena / je vstup osob zakázán. Není přípustné zde pokládat věnce, kytice, svíčky a jiné dekorace. Toto lze ukládat pouze na k tomu určených místech. Údržbu louček zajišťuje správce.
 10. Svítidla lze rozsvěcovat jen pokud jsou vhodným způsobem zabezpečena. Správce může v odůvodněných případech používání svítidel omezit nebo zakázat.
 11. Lavičky instaluje pouze správce. Občané mohou lavičky instalovat jen po předchozím písemném souhlasu správce. Tato lavičky mohou užívat všichni návštěvníci hřbitova.
 12. Voda na pohřebišti není pitná !

Článek 7

Ostatní ustanovení, sankce

 1. Pokud vyhláška neupravuje některé právní poměry týkající se pohřebiště, platí pro ně právní předpis o pohřebnictví / zák. č. 256/2001 Sb./.
 2. Odpovědnost správce za škody upravují zvláštní předpisy.
 3. Porušení veřejného pořádku na pohřebišti bude postihováno jako přestupek podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů

 

Vlastimil Mikl                                                                                     Ivana Brožová

     starosta                                                                                           místostarostka

 

Vyvěšeno : 6.9.2007

Sejmuto : 21.9.2007