Řád veřejného pohřebiště

Obec Nemojov jako provozovatel veřejného pohřebiště podle § 16 odst. 1 zák. č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění zák.č. 479/2001 Sb., zák. č. 320/2002 Sb., zák. č. 274/2003 Sb., a zák. č. 122/2004 Sb., vydává  v souladu s ustanovením § 19 zák. č. 256/2001 Sb., Řád veřejného pohřebiště Obce Nemojov, schválený zastupitelstvem obce dne 10.6. 2005, jako Opatření obce č. 1/2005  v souladu s   § 84 odst.4, zák. č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění.

 

Článek 1

Úvodní ustanovení

1. Řád upravuje provoz veřejného pohřebiště (dále je „pohřebiště) Nemojov na p.p.č. 56/16 v  katastrálním území Dolní Nemojov.

2. Provozovatelem i správcem pohřebiště je Obec Nemojov.

3. Činnosti a služby spojené s pohřbíváním, exhumací, výkopem hrobů, přímou manipulaci s lidskými ostatky zabezpečuje Oprávněná osoba takovouto činnost vykonávat (dále jen „Oprávněná osoba“). Vždy pak se souhlasem správce.

 

Článek 2

Provozní doba na pohřebišti

1. Pohřebiště je přístupné veřejnosti bez časového omezení v průběhu celého kalendářního roku.

 

Článek 3

Pořádek na pohřebišti

1.       Návštěvníci pohřebiště jsou povinni zdržet se takového jednání, které by se dotýkalo důstojnosti zemřelých nebo mravního cítění pozůstalých a veřejnosti, zejména chovat se hlučně, pouštět přenosné nosiče zvuku, požívat alkoholické nápoje, omamné a psychotropní látky, odhazovat odpadky mimo nádob k tomu určených a používat prostory pohřebiště a jeho vybavení k jiným účelům, než k jakým jsou určeny.

2.       Děti do 10 let mají na pohřebiště přístup pouze v doprovodu dospělé osoby.

3.       Na pohřebiště je zakázán přístup podnapilým osobám a osobám se psy, kočkami a jinými zvířaty.

4.       Na pohřebišti je zakázáno jezdit na jízdních kolech, koloběžkách, skateboardech a kolečkových bruslích.

5.       Vozidla (s výjimkou invalidních vozíků) mohou na pohřebiště vjíždět a zdržovat se zde pouze se  souhlasem správce pohřebiště a při splnění jím stanovených podmínek. Chodci mají vždy přednost před vozidly.

6.       Přístup na pohřebiště nebo do jeho části může správce pohřebiště z oprávněných důvodů (terénní úpravy, náledí, vichřice, exhumace atd.) na vymezenou dobu omezit nebo zakázat.

7.       Správce je oprávněn zvadlé nebo jinak znehodnocené květinové dary případně jiné předměty vyskytující se na pohřebišti odstranit.

8.       Ukládání nádob, nářadí a jiných předmětů na zelené pásy a místa kolem hrobových míst není dovoleno.

9.       Svítilny a svíčky je možno na pohřebištích rozsvěcovat na jednotlivých hrobových místech pouze tehdy, pokud jsou vhodným způsobem zabezpečeny proti vzniku požáru. V odůvodněných případech může správce používání otevřeného ohně (svíček) omezit nebo zakázat.

10.   Z hygienických důvodů není dovoleno v areálech pohřebiště pít vodu z vodovodního kohoutku. Tato voda je určena k provozním účelům správce             a na zalévání zeleně při údržbě zeleně na pronajatých hrobových místech. Je zakázáno odnášet vodu v náhradních obalech z areálu pohřebiště.

11.   Odpadky je třeba odkládat na stanovené místo vně areálu pohřebiště.

12.   Návštěvníci pohřebiště nejsou oprávněni provádět jakékoli zásahy do zeleně vysazené správcem, včetně nové výsadby zeleně, bez jeho souhlasu.

13.   Pořádání pietních a vzpomínkových akci na pohřebišti je možné se souhlasem správce. Tím není dotčena povinnost svolavatele předem oznámit shromáždění podle zvláštního předpisu (zák. č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů).

14.   Na pohřebišti je povoleno provádět jakékoli práce pouze v takovém rozsahu a takovým způsobem, který stanoví tento řád.

15.   Dozor nad pořádkem na pohřebišti provádí správce.

Článek 4

Rozsah služeb poskytovaných na pohřebišti

Správce poskytuje zejména následující služby:

a)      pronájem hrobových míst

b)      vedení související evidence o hrobových místech a o uložení lidských ostatků

c)       správu a údržbu pohřebiště včetně komunikací a okolní zeleně v areálu pohřebiště

d)      vytýčení nebo určení hrobového místa

e)      pohřbívání

f)       informační služby

g)      údržbu zeleně v areálu pohřebiště

h)      údržbu příjezdových komunikací a okolí areálu pohřebiště

i)        likvidaci odpadu

Činnosti a služby spojené s pohřbením, exhumací, výkopem hrobu, manipulaci s lidskými pozůstatky si mohou pozůstalí zabezpečit prostřednictvím správce nebo po dohodě s ním sami u Oprávněné osoby takovouto činnost vykonávat.

 

Článek 5

Povinnosti a činnost správce v souvislosti s nájmem hrobových míst

1.    Správce je povinen:

a) předat nájemci hrobového místa (dále jen „nájemci“) k užívání vyznačené, číselně označené hrobové místo

b) umožnit nájemci zřízení hrobového zařízení hrobu nebo hrobky za podmínek stanovených v článku 9

c) umožnit nájemci užívání jeho hrobového místa a zařízení pohřebiště, zajistit přístup k hrobovému místu a zdržet se jakýchkoli zásahů do hrobového místa nebo hrobového zařízení s výjimkou případů bezodkladného řešení. Například v důsledku živelné pohromy, nebezpečí vzniku větší škody na jiném zařízení, zajištění bezpečného a plynulého provozu pohřebiště, když je třeba provést pohřbení do sousedního hrobu, kamenosochařské práce nebo úpravu pohřebiště. V takovém případě je omezení přístupu ke hrobovému místu možné pouze po nezbytně nutnou dobu. Dojde-li k zásahu do hrobového místa nebo hrobového zařízení vinou správce a vznikne-li škoda, je správce povinen hrobové místo uvést do původního stavu

2.    Hrobová místa správce zřizuje a připravuje k pronájmu tak, aby vznikly ucelené řady, oddíly či skupiny hrobů a hrobek stejného charakteru a rozměrů. Nikdo nemá nárok na individuální umístění. Umístění mimo vymezený prostor není povoleno.

 

Článek 6

Péče o hrobové místo a povinnosti nájemce

1.       Nájemce je povinen na pohřebišti udržovat pronajaté místo v řádném technickém i estetickém stavu. Shledá-li správce závady, vyzve nájemce, aby tyto v přiměřené lhůtě odstranil. Neodstraní-li nájemce zjištěné závady ve stanoveném termínu na písemnou výzvu správce, bude správce postupovat ve smyslu § 26 zákona č. 256/2001 Sb., (dále jen „zákon“).

2.       Hrobové zařízení zřídit v souladu s ustanoveními článku 9. Před zahájením prací si vyžádat písemný souhlas správce a řídit se při provádění prací jeho pokyny. Má-li být zřízena hrobka, předat správci k odsouhlasení dokumentaci obsahující technickou zprávu, půdorys, bokorys a řez hrobkou s uvedením jména a adresy realizátora záměru, po dokončení hrobky požádat správce o její technické převzetí a řídit se pokyny vydanými správcem k trvalému užívání hrobky.

3.       Nejpozději do 3 měsíců od pohřbení do hrobu zajistit úpravu plochy hrobového místa. Zajistit, aby plocha hrobového místa nezarůstala nevhodným porostem narušujícím estetický vzhled pohřebiště a  průběžně zajišťovat údržbu hrobového místa a hrobového zařízení na vlastní náklady tak, aby jejich stav nebránil užívání hrobových míst ostatních nájemců a dalších osob.

4.       Odstranit včas zvadlé nebo jinak znehodnocené věnce, kytice a jiné dary, včetně odpadu  z vyhořelých svíček a předmětů narušujících estetický vzhled. Tyto odnést na určené místo. Je nepřípustné odkládat sklenice, plechovky a jiné předměty za pomníky nebo na sousední hrobová místa.

5.       Neprodleně zajistit opravu hrobového zařízení pokud je narušena jeho stabilita a ohrožuje tak zdraví, životy nebo majetek dalších osob. Pokud tak nájemce neučiní, je správce oprávněn zajistit bezpečnost na náklady a riziko nájemce.

6.       Stromy a keře lze vysazovat na pohřebišti pouze po předchozím písemném souhlasu správce. Vysázené stromy a keře se stávají součástí pohřebiště a o jejich odstranění, případné jiné úpravy může rozhodnout jen správce.

7.       Na pohřebišti není povoleno další umísťování skříněk a laviček bez souhlasu správce a s ním dohodnutých podmínek.

8.       Svítidla lze na pohřebišti rozsvěcovat jen pokud jsou vhodným způsobem zabezpečena.

9.       Zajistit na vlastní náklady, nejpozději do dne ukončení nájmu hrobového místa, odstranění hrobového zařízení včetně uren, jinak s nimi bude naloženo podle § 25 odst. 9 zákona.

10.   Oznamovat správci veškeré změny údajů, potřebné pro vedení evidence na pohřebišti v souladu s § 21 zákona.

11.   Strpět číselné označení hrobů provedené správcem způsobem obvyklým na daném pohřebišti nebo jeho části.

12.   Uložení lidských pozůstatků a lidských ostatků nebo jakékoli další nakládaní s nimi provádět jen způsobem, který je v souladu s článkem 7.

 

Článek 7

Ukládání lidských pozůstatků a zpopelněných lidských ostatků a jejich exhumace

1.    Lidské pozůstatky může do hrobů a hrobek ukládat pouze Oprávněná osoba, vždy se souhlasem správce. Obdobně to platí i o provádění prací spojených se zajišťováním exhumací.

2.    Zpopelněné lidské ostatky je možné uložit na pohřebišti vždy jen se souhlasem správce a způsobem, který stanoví.

3.    Všechny rakve určené k pohřbení musí být označeny štítkem obsahujícím minimálně jméno zemřelého, datum narození a den pohřbu. Před spuštěním do hrobu musí být víko rakve pevně a trvale spojeno šroubem se spodní částí rakve.

4.    Pro pohřbívání do hrobů musí být použity takové rakve, které ve stanovené tlecí době zetlí spolu s lidskými ostatky, tzn. nesmí obsahovat díly z PVC a jiných nerozložitelných materiálů, kovové díly jen omezeně; výplň rakví může být pouze z materiálů, jako dřevěné piliny, papír a látky, při výrobě rakví a jejich nátěrů nesmí být použity toxické látky.

5.    Pro pohřbívání do hrobek je nutno použít rakve s maximálními rozměry 2,15 x 0,85 m, a to:

- dubové nebo z jiných tvrdých druhů dřev, do které bude umístěna poloviční zinková vložka nebo kovové s nepropustným dnem.     

6.    Přímou manipulaci s lidskými ostatky uloženými v hrobkách může Oprávněná osoba provádět  pouze se souhlasem krajské hygienické stanice a správce.

 

Článek 8

Tlecí doba

1.       Tlecí doba stanovená pro ukládání lidských pozůstatků do hrobů činí 15 let.

2.       Před uplynutím tlecí doby mohou být do téhož hrobu uloženy další lidské pozůstatky, pokud je možné je umístit na úroveň naposled pohřbených lidských pozůstatků a vrstva ulehlé zeminy nad rakví bude činit nejméně 1 m.

3.       Před uplynutím tlecí doby mohou být lidské pozůstatky exhumovány na žádost nájemce hrobového místa jen se souhlasem krajské hygienické stanice, nebo nařídí-li exhumaci v trestním řízení předseda senátu nebo státní zástupce. Náklady na exhumaci hradí ten, kdo o ni požádal. Provozovatel pohřebiště zajistí při exhumaci provoz na pohřebišti tak, aby nebyl narušen veřejný pořádek a aby byl vyloučen přenos možné nákazy. Pokud jsou lidské pozůstatky uloženy v hrobce, není třeba k jejich přemístění, nemá-li být rakev otevřena, souhlas krajské hygienické stanice.

 

Článek 9

Zřizování hrobového zařízení a podmínky provádění prací na pohřebišti

1.  Podmínky pro zřízení hrobového zařízení hrobu:

a)    Základy musí odpovídat půdorysným rozměrům díla a hloubce základové spáry, která činí 0,9  m. 

b)   Základy památníků a náhrobků musí být zhotoveny z dostatečně únosného materiálu, odolného proti působení povětrnosti např. z prostého betonu či železobetonu, kamenného, příp. cihelného zdiva apod.

c)    Přední a zadní rámy hrobu musí být v jedné přímce s rámy sousedních hrobů.

d)   Vlastní náhrobek a rámy musí být mezi sebou jednotlivě kotveny.

e)   Při stavbě na svahovitém terénu musí být hrobové zařízení stejnoměrně odstupňováno (toto  ustanovení je vhodné  uplatnit, pokud to vyžadují terénní podmínky).

2.    Podmínky pro zřízení hrobového zařízení hrobky:

a)    Hloubka výkopu musí odpovídat počtu uvažovaných uložených rakví (maximálně však 260 cm).

b)   Stěny musí být vybudovány z porézních materiálů (např. cihly), pokud bude použit litý beton, musí být vyvedena z hrobky difúzní zátka.

c)    Stěny hrobky z porézních materiálů musí mít šíři nejméně 30 cm, v případě užití litého betonu nejméně 15 cm, a musí být izolovány přizdívkou, včetně impregnačních nátěrů.

d)   Dno hrobky může být bez betonového pokryvu (pouze kopaná zemina). V případě, že bude dno vybetonováno, musí být zřízen trativod o rozměrech nejméně 40 x 40 a hloubce 50 cm, vyplněný drenáží.

e)   Zdivo musí být umístěno na betonovém základě min. 50 cm vysokém v šíři podle předpokládané vyzdívky.

f)     Do stěn hrobky musí být zabudovány vstupní otvory s madly.

g)    Kovové prvky v hrobce (traverzy pro uložení rakví a stropní nosiče) musí být opatřeny antikorozními nátěry a jejich stav musí být kontrolován nejméně jednou za 10 let.

h)   Zastropení hrobky je nutné provést tak, aby mohly být rakve lehce umístěny na jednotlivá stanoviště s tím, že vstupní otvor a vlastní světlost hrobky musí být nejméně 220 cm (podle velikosti rakví).

i)      Na zastropení a uzavření hrobky musí být použity železobetonové překlady, jejich spáry zality betonem a povrch zaizolován.

j)     Na zastropení je nutno použít 20 cm zeminy sloužící jako pachová zátka nebo umístit krycí desku neprodyšně uzavírající hrobku, se spárami vytmelenými trvalými tmely.

k)    Nosnost stropu musí být nejméně 100 kg na 1 m2.

l)      Vlastní hrobové zařízení s výjimkou rámů musí být postaveno mimo hlavní konstrukci hrobky, na samostatném základě.

 

Správce může ve svém souhlasu se zřízením hrobky stanovit:

-          dobu výstavby hrobky

-          zabezpečení místa z hlediska pádu osob a bezpečnosti návštěvníků hřbitova

-          požadavky na ochranu zeleně v okolí staveniště

-          podmínky používání komunikací pohřebiště

-          způsob skladování materiálů, odpadů a jejich likvidace

-          povinnost dozoru při výstavbě

-          průběžné a závěrečné kontroly postupu prací

 

Zřízenou hrobku přejímá po technické stránce správce, který může pro trvalé užívání stavby určit:

-          druh používaných rakví pro pohřbení v hrobce

-          způsoby a cyklus revizí hrobky. Dokumentaci spojenou se zřízením hrobky je správce povinen archivovat.

 

Při provádění veškerých prací na pohřebištích je třeba dodržovat podmínky dohodnuté se správcem, zejména:

-          respektování důstojnosti a místa a omezení hlučných prací

-          neomezování průchodnosti komunikací a přístupu k jednotlivým hrobovým místům

-          nenarušování hrobových míst nebo jakékoli jiné omezování práv nájemců hrobových míst

-          zajištění ochrany zeleně, kořenového systému zeleně

Po ukončení prací na pohřebišti je nutno uvést okolí místa, kde byly práce prováděny, do původního stavu. 

 

Článek 10

Účinnost

 

Toto Opatření nabývá účinnosti dnem 25.6.2005.

 

 

Zdeněk Šedivý                                                                                                                                   Libuše Zavoralová

………………………………..                                                                                                              ……………………………….

místostarosta                                                                                                                                    starostka