Řád veřejného pohřebiště

MČ Praha Čakovice

 

čl. I.

Úvodní ustanovení

 

Úcta k památce zemřelých jakož i společenské poslání pohřebiště určeného k pietnímu pohřbívání zemřelých, rozloučení se zemřelými nebo ukládání zpopelněných ostatků vyžadují, aby pohřebiště bylo udržováno v odpovídajícím stavu a aby bylo dbáno všech zdravotních hygienických a jiných obecně závazných právních předpisů.

 

čl. II.

Správa pohřebiště

 

 1. Ustanovení tohoto řádu se vztahuje na hřbitov vč. urnového háje a kolumbária, které jsou ve správě MČ Praha 26.

 

 1. Správu pohřebiště vykonává MČ Praha Čakovice – Odbor životního prostředí a majetkoprávní.

 

 

 1. Správce hřbitova je povinen pečovat o celkový vzhled svěřeného hřbitova, zejména o udržování čistoty, úpravu cest, výsadbu a údržbu zeleně, udržování hygienických a ostatních zařízení v řádném stavu. Provádět veškerá potřebná opatření, včetně odstraňování havarijních situací tak, aby pohřebiště plnilo své poslání beze zbytku.

 

 1. V rámci možností je pohřebiště rozděleno na oddělení pro ukládání těl do země, na oddělení pro ukládání uren (popelnicová pohřebiště). V těchto odděleních jsou vyhrazena jednotlivá místa pro hroby, hrobky a urnová místa.

 

 

 1. Tento řád je závazný pro vlastníka hřbitova a pro všechny subjekty zajišťující pohřební služby, objednavatele služeb, nájemce hrobových a urnových míst, návštěvníky pohřebišť včetně osob, které zde s prokazatelným souhlasem správce pohřebišť provádějí práce.

 

čl. III.

Ukládání zemřelých, zpopelněných ostatků  pohřbívací povinnost

 

 1. Těla zemřelých a nezpopelněné ostatky se ukládají na hřbitově do země a to buď do hrobů nebo hrobek. Nezpopelněné statky, o nichž nikdo neurčil jinak, lze uložit na společném pohřbívacím místu k tomu určenému.

 

 1. Urny s popelem se ukládají na hřbitově nebo urnovém pohřebišti do urnových míst (do země  nebo v kolumbáriu). Uložení urny do hrobu nebo hrobky je možné jen v tom případě, kdy uplynula tlecí doba naposledy uloženého těla zemřelého – 10 let.

 

 

 1. Pohřbívací místa (hroby, hrobky, urnová místa) se pronajímají na dobu určitou, a to úplatně za ceny (nájemné) stanovené v ceníku, který je k dispozici na MČ Praha 26.

 

 1. Správce pohřebišť je povinen pronajmout místo pro hrob na tlecí dobu k uložení těl osob zemřelých na území MČ Praha 26 a těl zemřelých, jež byla na tomto území nalezena nebo vyložena z dopravních prostředků. Místo pro hrob nebo hrobku lze však pronajmout i pro uložení těla osoby zemřelé jinde.

Délku tlecí doby závazně stanovil zvláštní orgán hlavního města Prahy – městský hygienik a to v délce 10-ti let, svým posudkem č. j. 2067/02/P09-HK/Dr.Z ze dne 4.6.2002.

 

 1. Místo pro uložení zpopelněných ostatků je správce pohřebiště povinen pronajmout na dobu 10 let od uložení bez ohledu na to, ve kterém krematoriu byly zpopelněny.

 

 1. Umožňují-li poměry pohřebišti, je správce pohřebiště povinen nájem pronajatého pohřebního místa prodloužení na delší dobu. Správce pohřebiště však může odmítnout prodloužení nájmu hrobového místa pokud není toto místo udržováno.

 

 

 1. Nikdo nemá nárok na pronájem určitého hrobového místa, správce pohřebiště však může vyhovět přání objednatele, umožní-li to poměry na pohřebišti.

 

 1. Správce pohřebiště vede matriku uložených ostatků zemřelých na pohřebišti, které je v jeho správě.

 

čl. IV.

Nájem hrobového místa a povinnosti nájemce hrobového místa

 

      1.  Nájmem hrobového místa nabývá nájemce podle písemné smlouvy se správcem  

pohřebiště užívací právo k hrobovému místu, které jej opravňuje dál do něho uložit ostatky zemřelých, místo zdobit nebo jinak upravit, postavit na hrobovém mís     pomník, případně další hrobové příslušenství, pokud je to z technického, stavebného a provozního hlediska možné. Při tom je však povinen dodržovat všechny zásady a podmínky, za jejichž dodržování odpovídá správce pohřebiště.

 

2       Nájemce hrobového místa, který předloží platnou a účinnou smlouvu o nájmu  hrobového místa se považuje za osobu oprávněnou s hrobovým místem disponovat s právem prodloužit nájem hrobového místa na delší období a s povinností zaplatit nájemné na delší období. Nájemce hrobového místa je oprávněn převést nebo rozšířit právo nájmu na třetí osobu pouze se souhlasem správce pohřebiště. Důsledky zneužití, ztráty, odcizení nebo vypůjčení nájemní smlouvy postihují nájemce, pokud tyto skutečnosti neohlásí neprodleně správci pohřebiště.

 

3       Nájemce je povinen ve vlastním zájmu neprodleně a prokazatelně nahlásit každou měnu svého jména, příjmení a bydliště správci místních poplatků, tj. Odbor životního prostředí a majetkoprávní MČ Praha 26.

 

4       V případě úmrtí nájemce přechází nájemní právo k hrobovému místu na jeho zákonného dědice po předložení příslušných dokladů a vypořádání dědictví.

 

5       Nájemce je povinen udržovat pronajaté hrobové místo v řádném stavu.Shledá-li správce pohřebiště závady, vyzve jej, aby je v přiměřené lhůtě odstranil. Nestane-li se tak, případně je-li zde nebezpečí havárie nebo vzniku škody, učiní správce pohřebiště nutná opatření na účet nájemce, popř. je oprávněn odstoupit od uzavřené nájemní smlouvy.

 

6       Stromy a keře lze vysazovat na propůjčených místech pouze po předchozím písemném souhlasu správce pohřebišť a o jejich odstranění, popřípadě jiné úpravě může rozhodnou jen správce pohřebiště.

 

 

7       Lavičky a schránky lze na pohřebiště umísťovat jen po předchozím písemném souhlasu správce pohřebiště, který může stanovit rozměry i tvar lavičky a schránky, materiál, popřípadě způsob jejich umístění. Lavičky mohou volně používat všichni návštěvníci pohřebiště.

 

8       Zvadlé nebo jinak znehodnocené kytice, věnce a jiné netrvanlivé ozdoby a předměty, které ruší estetický vzhled, může dát správce hřbitova sám z jednotlivých míst odstranit.

 

9       Světla lze na pohřebištích rozsvěcovat jen, jsou-li umístěna ve svítilnách nebo jsou jiným vhodným způsobem zabezpečena.

 

čl. V.

Pronájem hrobky nebo místa pro hrobku

 

 1. Místo pro hrobku pronajímá správce pohřebiště nájemní smlouvou na dobu 10 až 20 let. Stavba hrobky musí být schválena správcem pohřebiště a dokončena do jednoho roku od povolení stavby. Nestane-li se tak, může správce pohřebiště od uzavřené nájemné smlouvy odstoupit.

 

 1. V ostatním platí o pronájmu hrobky a hrobového místa ustanovení čl. III., IV. a VI., pokud v písemné nájemní smlouvě není dohodnuto jinak.

 

 1. Správce pohřebiště může po předchozím souhlasu městského hygienika propůjčit objednavateli zápůjční hrobku k přechodnému uložení těla zemřelého.

 

 1. Nezajistí-li objednavatel do doby dohodnuté se správcem pohřebiště konečné pohřbení těla zemřelého, zařídí správce pohřebiště, po předchozím upozornění objednavatele na jeho náklad, uložení těla zemřelého do společného hrobu.

 

čl. VI.

Zánik nájmu hrobového místa a zrušení hrobového místa

 

 1. Právo nájmu k hrobovému místo zaniká:

a)     je-li pohřebiště zrušeno

b)     neumožňují-li poměry na pohřebišti (úprava pohřebiště, hygienické důvody, podzemní voda apod.) další nájem hrobového místa

c)     není-li uhrazeno nájemné za nájem hrobového místa na další období nejpozději do 3 měsíců po dni, kdy nájemce byl na uplynutí doby nájmu z uzavřené nájemní smlouvy upozorněn.

Nelze-li oznámení o zániku práva nájmu k hrobovému místu nájemci doručit, upozorní ho správce pohřebiště na tuto skutečnost veřejnou vyhláškou vyvěšenou po dobu 6 týdnů u každého vchodu příslušného pohřebiště na vyhrazeném místě. Jinak platí ustanovení čl. III. odst 6.

 

 1. Zanikne-li nájemní právo k hrobovému místu, je nájemce povinen odstranit hrobové

      příslušenství. Neučiní-li tak do 6 týdnů, může je správce pohřebiště odstranit a   

uskladnit na náklady a nebezpečí nájemce (vlastníka). Hrobové příslušenství, o které   se vlastník do 1 roku od zániku nájemného práva  k hrobovému místu nepřihlásil, bude       pokládáno za opuštěné a stane se vlastnictvím správce pohřebiště. Na tyto důsledky je správce pohřebiště povinen nájemce upozornit současně s vyrozuměním podle odst. 1.

 

 1. U hrobových míst, která byla v minulosti pronajata na dobu 50-ti let, či  na dobu trvání hřbitova, a která nejsou nájemci dlouhodobě udržována a u nichž technický stav hrobového příslušenství je havarijní, bude postupováno dle ust. čl. VI. odst. 1. a 2.

 

 1. Hrobky, hroby , urnová místa a stavební příslušenství, o nichž Magistrát hl. m. Prahy rozhodl, že mají kulturní hodnotu nebo význam (hroby význačných osob, umělecká díla apod.) nesmějí být (s výjimkou případu zrušení pohřebiště) odstraněny, a to ani po uplynutí doby, na kterou bylo místo pronajato.

 

čl. VII.

Ukládání do hrobu a hrobky

 

 1. Těla zemřelých se ukládají zpravidla jen po jednom do každého hrobu.

 

 1. Správce pohřebiště může povolit na žádost nebo se souhlasem toho, komu bylo hrobové místo pro hrob  pronajato. aby do téhož hrobu byla uložena  těla dalších zemřelých příslušníků rodiny nebo i jiných osob (rodinné hroby). Do hrobky lze další těla uložit, jen je-li v ní volné místo.

 

 1. Před uplynutím tlecí doby dříve uložených ostatků zemřelých mohou být do hrobu a hrobky ukládána další těla zemřelých jen se souhlasem městského hygienika a za podmínek jím stanovených.

 

čl. VIII.

Uložení popele

 

 1. Zpopelněné ostatky se ukládají podle přání objednatel pohřbu v urně do země nebo do kolumbárních schránek. Urny lze ukládat do země ve zvláštní schránce nebo bez ní.
 2.  
 3. Správce pohřebiště může písemně povolit uložení urny ve zvláštní ochrané schránce, která je připevněna k náhrobku, pokud tomu nebrání architektonické nebo jiné důvodu zvláštního zřetele vhodné.

 

čl. IX.

Provádění prací na pohřebištích

 

 1. Výkopy hrobů a zemní práce všeho druhu, zejména kopání, formování a obkládání hrobů, ukládání ostatků zemřelých, provádějí výhradně právnické či fyzické osoby na základě živnostenských oprávnění k příslušným činnostem.

 

 1. Jednoduché práce nutné k udržování a výzdobě hrobových míst jsou oprávněni nájemci provádět sami.

 

 1. Z estetických důvodů není přípustné na kalumbária zavěšovat jakékoliv ozdoby.

 

 1. Práce řemeslné nebo umělecké mohou na pohřebišti provádět jen oprávněné firmy nebo osoby pro tyto práce kvalifikované na základě předchozího písemného souhlasu správce pohřebiště.

 

čl. X.

Stavby na pohřebištích

 

 1. Ke zřízení jakékoliv stavby  na pohřebišti (hrobky, náhrobku, rámu apod.) nebo k její úpravě je třeba předchozího souhlasu správce pohřebiště.

 

 1. Při provádění stavby nebo při její úpravě je provádějící povinen se podřídit podmínkám stanoveným správcem pohřebiště, zejména pokud jde o rozměry a tvar stavby, provedení její výzdoby a o druh použitého materiálu.

 

            Pro provádění staveb na pohřebišti platí tyto zásady:

a ) základy musí být provedeny do nezamrzající hloubky a dimenzovány se zřetelem   na únosnost půdy, základové zdivo nesmí přesahovat do pohřbívací plochy

b) dno hrobu musí být nejméně 150 cm nad hladinou podzemní vody

c) pohřbívací plocha musí být zachována v rozměrech u hrobu nejméně 80 cm x 200 cm, u hrobky nejmenší 90 cm x 200 cm, u hrobu dětského nejméně 60 cm x 160 cm a u hrobu pro dítě mladší 3 let nejméně 50 cm x 100 cm

d) uličky mezi hroby (hrobkami) musí být nejméně 30 cm široké, kde tato podmínka není splnitelná, je možno hroby (rámy) sdružovat tak, aby tato podmínka byla splněna alespoň u dvojice hrobů (rámů)

e) u nově zakládaných oddělení pohřebiště musí být stěny mezi jednotlivými hroby vzdáleny nejméně 60 cm

f) vrstva zeminy, určena k zakrytí rakve v hrobě musí být nejméně 140 cm se zřetelem k úrovni okolí hrobu

g) přední a zadní hrany rámů hrobů a hrobek musí být v jedné přímce s předními a zadními hranami rámů sousedních hrobů a hrobek

h) jednotlivé části náhrobků musí být mezi sebou kotveny

i) stavba hrobky a pokrytí hrobu krycí deskou lze povolit jen v případech, že při realizaci nedojde k poškození dalších hrobů

j) texty nápisů na náhrobcích musí odpovídat důstojnosti a pietě pohřebiště

k) projekt i stavební stav hrobky musí odpovídat požadavkům hygienicko-epidemiologické služby

 

 3.   Pořizovatel provádí veškeré stavby a jejich úpravy na vlastní náklady a nebezpečí a je      

       povinen udržovat je v řádném stavu.

 

 1. Okamžitě po ukončení prací je provádějící povinen postarat se na svůj náklad o vyčištění okolí, odklizení zbylého materiálu a uvedení všeho dotčeného do řádného stavu.

 

 1. Vybudované stavby nebo jejich části (hrobové příslušenství, ozdoby apod.) lze z pohřebiště odstraňovat nebo je převést na jiný subjekt jen se souhlasem správce pohřebiště.

 

 1. Stavby, které byly pořízeny bez povolení nebo při nichž nebyly dodrženy stanovené podmínky a stavby. které ohrožují bezpečnost okolí, může správce pohřebiště odstranit na náklady vlastníka, jestliže tento nezjedná sám v dané lhůtě nápravu. I bez upozornění může správce pohřebiště v takových případech odstranit stavby, které brání řádnému a bezpečnému vykopání hrobu, provedení pohřbu nebo kde je nebezpečí vzniku škody nebo havárie. Odstraněné stavební příslušenství ponechá správce pohřebiště na místě na riziko vlastníka u hrobového místa nebo je převeze na jiné vhodné místo. O tomto opatření vyrozumí správce pohřebiště vlastníka v souladu s us. čl. VI. odst. 1 – veřejné vyhlášení.

 

 1. Správce pohřebiště odpovídá pouze za ty škody na hrobovém příslušenství, které zavinil porušením svých povinností, vlastníku hrobového příslušenství nevzniká zvláště nárok na náhradu škody v případech, kdy kořeny stromů a keřů i z náletů apod. porušují stavbu (náhrobky, rámy, desky apod.) nebo jejich základy – par. 9 odst. 3.

 

 1. Zakazuje se jakékoliv umísťování nabídek a reklam firem i soukromých osob ve všech prostorách hřbitova a jejich bezprostředním okolí s výjimkou vývěsky MČ.

 

čl. XI.

Přístup na pohřebiště

 

 1. Pohřebiště je veřejnosti přístupné v době, uvedené ve vývěsce u vchodu a mění se podle ročního období takto:

od 1.10.          do 31.10.         8:00 – 17:00 hod

od 1.11.          do 28 (29).2.   8:00 – 16:00 hod

od 1.3.            do 30.4.           8:00 – 17:00 hod

od 1.5.            do 30.9.           8:00 – 18:00 hod

 

 1. Dětem do 8 let je dovolen vstup na pohřebiště pouze v doprovodu dospělé osoby.

 

 1. Každý návštěvník je povinen do stanovené uzavírací hodiny bez zvláštního upozornění pohřebiště opustit.

 

 1. Návštěvníci pohřebiště jsou povinni chovat se způsobem odpovídajícím pietě místa, není dovoleno zejména dělat hluk, hvízdat, kouřit, odhazovat odpadky, vodit (nosit) zvířata na pohřebiště, popřípadě jeho okolí znečišťovat.

 

 1. S motorovými a jinými vozidly lze na pohřebiště vjíždět jen s předchozím souhlasem správce pohřebiště a upřednostňováni mohou být zvláště invalidé. Jízdní kola, kolečkové brusle a obdobné sportovní pomůcky se vylučují. S dětskými kočárky lze jezdit pouze po hlavních cestách.

 

čl. XII.

Závěrečná ustanovení

 

 1. Porušování ustanovení tohoto řádu může být stíháno podle platných právních předpisů.

 

 1. Správce hřbitova zajistí vyvěšení výňatku z řádu veřejné pohřebiště. Platné znění v celém rozsahu bude k dispozici na Odboru životního prostředí a majetkoprávní, který je pověřen uzavíráním smluv o nájmech hrobových míst.

 

 1. Přílohou č. 1 je cení služeb schválený radou MČ Praha 26, který bude vyvěšen ve vývěsce na hřbitově.

 

 1. Tento řád nabývá účinnosti dnem vyvěšení a je vypracován jako vnitřní směrnice.

 

 

V Praze Čakovicích  dne 17.5.2018

 

 

                                                                                              Úřad MČ Praha 26