ŘÁD VEŘEJNÉHO POHŘEBIŠTĚ
 
 
MČ Praha - Zličín jako provozovatel veřejného pohřebiště podle § 16 odst. 1 zákona č.
256/2001 Sb.,o pohřebnictví a o změně některých zákonů,ve znění zákona Č. 479/2001 Sb.
vydává opatření v souladu s ustanovením § 19 citovaného zákona řád veřejného pohřebiště.
Legislativní zkratky : zákon o pohřebnictví dále jen ( "zákon"), veřejné pohřebiště
("pohřebiště") a řád veřejného pohřebiště (" řád")
 
 
Článek 1
 
Úvodní ustanovení
 
1. Řád upravuje provoz pohřebiště: Za Dolejšákem, Praha-Zličín a Sobín.
2.Provozovatel pohřebiště zajišťuje provozování pohřebiště v souladu s ustanovením
§18odst.2 zákona prostřednictvím správce pohřebiště.
 
Článek 2
 
Provozní doba pohřebiště
 
Provozní doba, v jejímž průběhu je pohřebiště zpřístupněno veřejnosti se stanoví takto
(zajišťuje správce pohřebiště).
říjen - duben 8.00 - 18.00 hod.
květen - září 7.00 - 20.00 hod.
 
Článek 3
 
Pořádek na pohřebišti
 
1. Návštěvníci pohřebiště jsou povinni zdržet se takového jednání, které by se dotýkalo
důstojnosti zemřelých nebo mravního cítění pozůstalých a veřejnosti, zejména chovat
se hlučně, pouštět přenosné nosiče zvuku, požívat alkoholické nápoje, omamné a psychotropní
látky, odhazovat odpadky mimo nádob k tomu určených a používat prostory
pohřebiště ajeho vybavení kjiným účelům, než k jakým jsou určeny.
2. Na pohřebišti je možné se zdržovat pouze v provozní době pohřebiště stanovené v č1.2
tohoto řádu.
3. Děti do 10 let maj í na pohřebiště přístup pouze v doprovodu dospělé osoby.
4. Na pohřebiště je zakázán přístup podnapilým osobám a osobám se psy, kočkami ajinými
zvířaty.
5. Na pohřebišti je zakázáno jezdit na jízdních kolech, koloběžkách, skateboardech a
kolečkových bruslích.
6. Vozidla (s výjimkou invalidních vozíků) mohou na pohřebiště vjíždět a zdržovat se zde
pouze se souhlasem správce pohřebiště a při splnění jím stanovených podmínek. Vozidla
doby pohřebiště a současně musí vozidlo pohřebiště opustit nejpozději 30min. před
ukončením této doby. Chodci mají vždy přednost před vozidly.
7. K parkování vozidel v provozní době pohřebiště je vyhrazen prostor před vstupem na
pohřebiště. Není dovoleno parkovat vozidla u hrobových míst a provádět zde opravy a
údržbu vozidel.
8. Přístup na pohřebiště nebo do jeho části může správce pohřebiště z oprávněných důvodů
(terénní úpravy, náledí, vichřice, exhumace, atd.)na vymezenou dobu omezit.
9. Ukládání nádob, a jiných malých předmětů na místa kolem hrobových míst
je dovoleno pouze za předpokladu, že neomezuje průchod event. sousední hrobová místa.
10. Svítilny a svíčky je možno na pohřebištích rozsvěcovat na jednotlivých hrobových
místech, pokud jsou vhodným způsobem zabezpečeny proti vzniku požáru.
11. Z hygienických důvodů není dovoleno v areálech pohřebišť pít vodu z vodovodních
výpustí a studní.Tato vodaje určena k provozním účelům správce pohřebiště a na zalévání
zeleně při údržbě zeleně na pronajatých hrobových místech. Je zakázáno odnášet vodu
v náhradních obalech z areálu pohřebišť.
12. Odpadky je třeba odkládat na stanovená místa, pokud je na pohřebišti nebo v okolí
zavedeno třídění odpadu je nutno tato opatření respektovat.
13. Návštěvníci nejsou oprávněni provádět jakékoli zásahy do zeleně vysazené správcem
pohřebiště, včetně nové výsadby zeleně, bez jeho souhlasu.
14. Pořádání pietních a vzpomínkových akcí na pohřebišti je možné se souhlasem správce
pohřebiště. Tím není dotčena povinnost svolavatele předem oznámit shromáždění podle
zvláštního předpisu (zák.č.841l990 Sb.,o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších
předpisů).
15. Na pohřebišti je povoleno provádět jakékoli práce spojené s údržbou hrobových míst po
dohodě se správcem pohřebiště způsobem, který nenaruší chod pohřebiště.
16. Dozor nad pořádkem na pohřebišti provádí správce pohřebiště.
 
Článek 4
 
Rozsah služeb poskytovaných na pohřebišti
 
Provozovatel pohřebiště ( MČ Praha - Zličín) poskytuje zejména následující služby:
a) pronájem hrobových míst
b) vedení související evidence o hrobových místech
c) správu a údržbu pohřebiště včetně komunikací a okolní zeleně v areálu pohřebiště
d) správu a údržbu objektů na pohřebišti
e) zajišťování likvidace odpadu
f) informační služby
Správce pohřebiště poskytuje zejména služby:
a) zajišťování odmykání a zamykání hřbitova
b) údržba trávníkových zelených pasů
c) hlášení nutnosti přistavení kontejnerů
 
Článek 5
 
Povinnosti a činnost provozovatele pohřebiště v souvislosti s nájmem hrobových míst
 
l.Provozovatel pohřebiště je povinen:
a) předat nájemci hrobového místa (dále jen "nájemce") k užívání vyznačené, číselně
označené hrobové místo, vytyčené správcem
b) umožnit nájemci zřízení hrobového zařízení hrobu nebo hrobky za podmínek
stanovených v článku 9
c) umožnit nájemci užívání jeho hrobového místa a zařízení pohřebiště, zajistit přístup ke
hrobovému místu a zdržet se jakýchkoli zásahů do hrobového místa nebo hrobového
zařízení s výjimkou případů, kdy je nezbytné, např. v důsledku živelné pohromy
bezodkladně zajistit bezpečný a plynulý provoz pohřebiště, nebo kdy je třeba provést
pohřbení do sousedního hrobu, kamenosochařské práce nebo úpravu pohřebiště, v takovém
případě je omezení přístupu ke hrobovému místu možné pouze po nezbytně nutnou
dobu, dojde-li k zásahu do hrobového místa nebo hrobového zařízení vinou správce
pohřebiště event.jiné právnické a fyzické osoby provozující ukládání lidských ostatků a
vznikne-li škoda, je správce pohřebiště event. výše uvedená osoba povinna hrobové místo
uvést do původního stavu
2. Hrobová místa provozovatel pohřebiště zřizuje a připravuje k pronájmu tak, aby vznikly
ucelené řady, oddíly či skupiny hrobů a hrobek stejného charakteru a rozměrů. Nikdo
nemá nárok na individuální umístění mimo vymezený prostor.
 
Článek 6
 
Povinnosti nájemce hrobového místa
 
Nájemce hrobového místa je povinen při užívání hrobového místa postupovat takto:
1. Hrobové zařízení zřídit v souladu s ustanoveními článku 9. Před zahájením prací si
vyžádat souhlas provozovatele pohřebiště a řídit se při provádění prací pokyny
správce pohřebiště, má-li být zřízena hrobka předat provozovateli pohřebiště
k odsouhlasení dokumentaci obsahující technickou zprávu, půdorys, bokorys a řez hrobkou
s uvedením jména a adresy realizátora záměru, po dokončení hrobky požádat
provozovatele pohřebiště o její technické převzetí a řídit se pokyny vydanými
provozovatelem pohřebiště k trvalému užívání hrobky.
2. Provádět údržbu pronajatého hrobového místa a hrobového zařízení a následujícím
rozsahu a následujícím způsobem:
a) Nejpozději do 3 měsíců od pohřbení do hrobu zajistit úpravu pohřební plochy
hrobového místa.
b) Zajistit, aby plocha hrobového místa nezarůstala nevhodným porostem narušujícím
estetický vzhled pohřebiště a průběžně zajišťovat údržbu hrobového místa a
hrobového zařízení na vlastní náklady tak, aby jejich stav nebránil užívání hrobových
míst ostatních nájemců a dalších osob.
c) Odstranit včas znehodnocené květinové ajiné dary, odpad z vyhořelých svíček a další
předměty, které narušují estetický vzhled pohřebiště.
d) Neprodleně zajistit opravy hrobového zařízení, pokud je narušena jeho stabilita a
ohrožuje tak zdraví, životy, nebo majetek dalších osob. Pokud tak nájemce neučiní, je
správce pohřebiště oprávněn zajistit bezpečnost na náklady a riziko nájemce
hrobového místa.
3. Lavičky instalovat pouze se souhlasem provozovatele pohřebiště (který stanoví povolený
rozměr, tvar, barvu, umístění, upevnění apod.) a udržovat je v řádném stavu.Takové
lavičky mohou používat všichni návštěvníci pohřebiště.
4. Do veřejné zeleně na pohřebišti, včetně výsadby nové veřejné zeleně, zasahovat pouze se
souhlasem provozovatele pohřebiště, který pohřebiště může ve svém souhlasu stanovit
podmínky výsadby a regulace veřejné zeleně.
5. Zajistit na vlastní náklady, nejpozději do dne ukončení nájmu hrobového místa, odstranění
hrobového zařízení včetně uren, jinak s nimi bude naloženo podle § 25 odst.9 zákona.
6. Oznamovat správci pohřebiště veškeré změny údajů, potřebných pro vedení evidence
pohřebiště v souladu s § 21 zákona.
7. Strpět číselné označení hrobů provedené provozovatelem pohřebiště způsobem obvyklým
na daném pohřebišti nebo jeho části.
8. Uložení lidských pozůstatků a lidských ostatků nebo jakékoli další nakládání s nimi provádět
jen způsobem, který je v souladu s článkem 7.
9. Zdržovat se na pohřebišti pouze v provozní době stanovené v článku 2.
 
 
Článek 7
 
Ukládání lidských pozůstatků a zpopelněných lidských ostatků a jejich exhumace
 
1. Lidské pozůstatky může do hrobů a hrobek ukládat pouze organizace event. fyzická osoba
k tomuto mající oprávnění, jiná osoba jen s jeho souhlasem. Obdobně to platí i o
provádění prací spojených se zajišťováním exhumací.
2. Zpopelněné lidské ostatky je možné uložit na pohřebišti vždy jen se souhlasem správce
pohřebiště a způsobem, který stanoví.
3. Všechny rakve určené k pohřbení musí být označeny štítkem obsahujícím minimálně
jméno zemřelého, datum narození a den pohřbu. Před spuštěním do hrobu musí být víko
rakve pevně a trvale spojeno se spodní částí rakve (neplatí pro hřbitov Sobín)."
4. Pro pohřbívání do hrobů musí být použity takové rakve, které ve stanovené tlecí době
zetlí spolu s lidskými ostatky, tzn.nesmí obsahovat díly z PVC a jiných nerozložitelných
materiálů, kovové díly jen omezeně, výplň rakví může být pouze z materiálů jako
dřevěné piliny, papír a látky, při výrobě rakví ajejich nátěrů nesmí být zjevně použity
toxické látky. (neplatí pro hřbitov Sobín);'!
5. Pro pohřbívání do hrobek je nutno použít rakve s maximálními rozměry 2,15 x 0,85 m,a to
- celodubové nebo z jiných tvrdých druhů dřev, do které bude umístěna poloviční
zinková vložka
- kovové s nepropustným dnem. (neplatí pro hřbitov Sobín)."
6. Přímou manipulaci s lidskými ostatky uloženými v hrobkách může provozovatel
pohřebiště provádět pouze se souhlasem krajské hygienické stanice.
1) Dle § 22 odst. I písmo a) a b) zákona Č. 256/200 I Sb., a zákona č. 479/2001 Sb. o
pohřebnictví nelze lidské pozůstatky, z důvodu vysoké hladiny spodní vody, na hřbitově
v Sobíně, ukládat.
 
Článek 8
 
Tlecí doba
 
Tlecí doba stanovená pro ukládání lidských pozůstatků do hrobů činí deset let.
 
Článek 9
 
Zřizování hrobového zařízení a podmínky provádění prací na pohřebišti
 
1. Podmínky pro zřízení hrobového zařízení hrobu:
a) Základy musí odpovídat půdorysným rozměrům díla a hloubce základové spáry, která
minimálně činí 600mm.
b) Základy památníků a náhrobků musí být zhotoveny z dostatečně únosného materiálu,
odolného proti působení povětrnost např.z prostého betonu či železobetonu,
kamenného, příp.cihelného zdiva apod.
c) Přední a zadní rámy hrobu musí být v jedné přímce s rámy sousedních hrobů.
d) Vlastní náhrobek a rámy musí být mezi sebou jednotlivě kotveny.
e) Při stavbě na svahovitém terénu musí být hrobové zařízení stejnoměrně odstupňováno.
2. Podmínky pro zřízení hrobového zařízení hrobky:
a) Hloubka výkopu musí odpovídat počtu uvažovaných uložených rakví (maximálně
však 175 cm u nově zřizovaných hrobů).
b) Stěny musí být vybudovány z porézních materiálů (např.cihly), pokud bude použit
1itý beton, musí být vyvedena z hrobky difuzní zátka.
c) Stěny hrobky z porézních materiálů musí mít šíři nejméně 30 cm, v případě užití
litého betonu nejméně 15 cm a musí být izolovány přizdívkou, včetně impregnačních
nátěrů.
d) Dno hrobky může být bez betonového pokryvu (pouze kopaná zemina).V případě, že
bude dno vybetonováno, musí být zřízen trativod o rozměrech nejméně 40 x 40 a
hloubce 50 cm vyplněný drenáží.
e) Zdivo musí být umístěno na betonovém základě min.50 cm vysokém v šíři podle
předpokládané vyzdívky.
f) Do stěn hrobky musí být zabudovány vstupní otvory s mad1y.
g) Kovové prvky v hrobce (traverzy pro uložení rakví a stropní nosiče) musí být opatřeny
antikorozními nátěry a jej ich stav musí být kontrolován nejméně jednou za 10 let.
h) Zastropení hrobky je nutné provést tak, aby mohly být rakve lehce umístěny na
jednotlivá stanoviště s tím, že vstupní otvor a vlastní světlost hrobky musí být nejméně
220 cm (podle velikosti rakví).
i) Na zastropení a uzavření hrobky musí být použity železobetonové překlady, jejich
spáry zality betonem a povrch zaizo1ován.
j) Na zastropení je nutno použít 20 cm zeminy sloužící jako pachová zátka, nebo umístit
krycí desku neprodyšně uzavírající hrobku, se spárami vytmelenými trvalými tmely.
k) Nosnost stropu musí být nejméně 100 kg / m2
.
1)Vlastní hrobové zařízení s výjimkou rámů musí být postaveno mimo hlavní
konstrukci hrobky, na samostatném základě.
3. Provozovatel pohřebiště může ve svém souhlasu se zřízením hrobky stanovit
- dobu výstavby hrobky
- zabezpečení místa z hlediska pádu osob a bezpečnosti návštěvníků hřbitova
- požadavky na ochranu zeleně v okolí staveniště
- podmínky používání komunikací pohřebiště
- způsob skladování materiálů, odpadů a jejich likvidaci
- povinnost dozoru při výstavbě
- průběžné a závěrečné kontroly postupu prací.
4. Zřízenou hrobku přejímá po technické stránce provozovatel pohřebiště, který může pro
trvalé užívání stavby určit
druh používaných rakví pro pohřbení v hrobce
způsoby a cyklus revizí hrobky.
Dokumentaci spojenou se zřízením hrobky je provozovatel pohřebiště povinen archivovat.
5. Při provádění veškerých prací na pohřebištích je třeba dodržovat podmínky dohodnuté
provozovatelem pohřebiště, zejména
respektování důstojnosti a místa a omezení hlučných prací
neomezování průchodnosti komunikací a přístupu k jednotlivým hrobovým
místům
nenarušování hrobových míst nebo jakékoli jiné omezování práv nájemců
hrobových míst
zajištění ochrany zeleně, kořenového systému zeleně
6. Po ukončení prací na pohřebišti je nutno uvést okolí místa, kde byly práce prováděny, do
původního stavu.
 
Článek 10
 
Sankce
 
Porušení tohoto obecně závazného opatření bude postihováno podle zákona o přestupcích a
zákona o hlavním městě Praze.
 
Článek 11
 
ZrušovacÍ ustanovení
 
Dosud platný řád pohřebiště pozbývá platnosti dnem nabytí účinnosti tohoto řádu.
 
 
Článek 12
 
Účinnost
 
Toto opatření nabývá účinnosti patnáctý den po jejím vyhlášení event. zveřejnění v místě
obvyklém.
 
Ve Zličíně 20.6.2002
Účinné od 6.7.2002