město Cheb

 

 

NAŘÍZENÍ MĚSTA

 

9/2018

 

Řád veřejného pohřebiště města Chebu

 

 

Jako provozovatel veřejného pohřebiště podle § 16 odst. 1 zák. č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vydává město Cheb, v souladu s ustanovením § 19 uvedeného zákona, tento Řád veřejného pohřebiště.

 

 

Článek 1

Úvodní ustanovení

 

1.     Rada města Chebu ve smyslu § 102 odst. 2, písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů schválila tento Řád veřejného pohřebiště města Chebu dne…………. pod číslem usnesení……….

 

2.     Řád veřejného pohřebiště se vydává po předchozím souhlasu Krajského úřadu v Karlových Varech ze dne 2. 10. 2018 vydaného pod č. j. 1841/RR/18.

 

3.     Úcta k památce zesnulých a účast na smutku pozůstalých, jakož i společenské poslání pohřebiště jako veřejného pietního místa, určeného k rozloučení se zemřelými, k jejich pohřbívání a k ukládání jejich zpopelněných ostatků vyžaduje, aby pohřebiště bylo udržováno v dobrém stavu a aby bylo dbáno příslušných zdravotních, hygienických a bezpečnostních předpisů.

 

4.     Řád veřejného pohřebiště (dále též “Řád”) upravuje správu pohřebiště města Chebu a povinnosti osob, kterým svědčí právo nájmu místa na pohřebištích, dále osob, které zde vykonávají objednané činnosti a návštěvníků pohřebišť, to vše v souladu se zákonem o pohřebnictví. Vojenský hřbitov jako součást veřejného pohřebiště je provozován v souladu se zákonem č. 122/2004 Sb., o válečných hrobech a tento Řád je pro jeho provoz směrodatný v přiměřeném rozsahu s ohledem na znění Dohody o zřízení válečných hrobů na městském hřbitově v Chebu.

      

5.     Použité pojmy:

 

·    Zákon o pohřebnictví– zákon č. 256/2001Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (po novele zákonem č. 193/2017 Sb.)

·    Veřejné pohřebiště- (dále též „pohřebiště“) je prostor určený k pohřbení lidských pozůstatků nebo uložení zpopelněných lidských ostatků v podobě míst pro hroby a hrobky          nebo úložiště jednotlivých urenči vsypové a rozptylové louky nebo jejich kombinace; součástí pohřebiště jsou rovněž čestná pohřebiště a jednotlivé čestné hroby.

·    Řád veřejného pohřebiště města Chebu– zveřejněná závazná pravidla a podmínky, kterými město Cheb jako provozovatel pohřebiště v souladu s § 19 zákona o pohřebnictví upravuje zejména:

 

a)       rozsah služeb poskytovaných na veřejném pohřebišti a stanovení druhů konečných rakví pro vkládání do hrobů a hrobek, a to včetně vložek a vystýlek do rakví, transportních vaků a rubášů,

b)      podmínky pro sjednání nájmu hrobového místa, které musí být stejné pro všechny osoby,

c)       tlecí dobu pro ukládání lidských pozůstatků do hrobů,

d)      povinnosti návštěvníků veřejného pohřebiště v souvislosti s pořádkem na veřejném pohřebišti a zachováním důstojnosti tohoto místa a způsob a pravidla užívání zařízení veřejného pohřebiště,   

e)       povinnosti provozovatele pohřebiště, správce pohřebiště a dalších osob vykonávajících činnosti související se zajištěním řádného provozu veřejného pohřebiště, 

f)       povinnosti nájemce hrobového místa, zejména pokud jde o rozsah údržby hrobového místa,

g)      dobu, po kterou je veřejné pohřebiště přístupno návštěvníkům,

h)      podmínky pro dohled nad provozovatelem pohřební služby, který na základě smlouvy s vypravitelem pohřbu hodlá na pohřebišti provádět práce podle § 4a odst. 2 zákona o pohřebnictví.                                                                                                                                                                                                                                                                                     

              

·  Provozovatel veřejného pohřebiště – (dále též “Provozovatel”), obec, registrovaná církev či         náboženská společnost zajišťující provoz veřejného pohřebiště jako službu ve veřejném zájmu v samostatné působnosti obce.

·    Správce veřejného pohřebiště – (dále též “Správce”), právnická či fyzická osoba odlišná od provozovatele, jejímž prostřednictvím provozovatel zajišťuje provozování veřejného pohřebiště ve smyslu §18 odst. 2 zákona o pohřebnictví a dle smlouvy s provozovatelem

·        Hrobové místo– místo na pohřebišti určené pro zřízení hrobu nebo hrobky nebo vyhrazené místo v úložišti jednotlivých uren včetně plochy pro zhotovení hrobového zařízení a stavbu hrobky.         

·        Hrob – je hrobové místo určené pro ukládání lidských pozůstatků s následným zásypem zeminou.

·        Hrobové zařízení- je věc movitá sestávající z rozebíratelných dílů, (včetně nezbytných základů), kterou lze přenést z místa na místo bez porušení její podstaty.

·        Hrobka – je hrobové místo určené pro ukládání lidských pozůstatků v rakvi do obestavěného prostoru pod nebo nad zemí, nezasypané zeminou. Hrobka je věc nemovitá mající charakter dočasné stavby, kterou nelze přenést z místa na místo bez porušení její podstaty.

·        Urnové místo– je hrobové místo určené pouze pro ukládání uren se zpopelněnými lidskými ostatky (minimálně v úředních obalech), do vyhrazeného prostoru pod nebo nad zemí; uložení uren se zpopelněnými lidskými ostatky je se souhlasem provozovatele pohřebiště možné i do hrobů a hrobek, nebo v pevných obalech na jejich povrch.

·        Epitafní místo– místo, kde je umístěna deska nebo podobně využitelný předmět s textem, který informuje o zesnulé osobě, přičemž na místě zpravidla nejsou uloženy lidské ostatky.  

·        Kolumbárium– nadzemní stavba se schránkami pro ukládání uren se zpopelněnými ostatky.

·        Místo vsypu a rozptylu zpopelněných lidských ostatků – je hrobové místo určené pouze pro ukládání zpopelněných lidských ostatků bez jakéhokoliv obalu do vyhrazeného prostoru.

·        Lidské pozůstatky– za lidské pozůstatky se považuje mrtvé lidské tělo, jeho části nebo plod po potratu do pohřbení, pokud nejsou za podmínek stanovených zvláštním právním předpisem použity pro potřeby lékařské vědy, výzkumu nebo k výukovým účelům a zpopelněny ve spalovně zdravotnického zařízení podle zvláštního právního předpisu.

·        Náhrobek – je obvykle náhrobní kámen, architektonické či sochařské dílo, označující hrob a je součástí hrobového zařízení

·        Lidské ostatky– lidskými ostatky se rozumí lidské pozůstatky po pohřbení nebo zpopelnění.

·       Válečný hrob, válečné pohřebiště– jsou místa, kde jsou pohřbeni příslušníci ozbrojených sil nebo civilisté, kteří zahynuli v souvislosti s válečným konfliktem.Válečným hrobem je dle zákona č. 122/2004 Sb., o válečných hrobech i pietní místo, kterým se rozumí pamětní deska, pomník, památník nebo obdobný symbol připomínající válečné události a oběti, které zahynuly v důsledku aktivní účasti ve vojenské operaci nebo v důsledku válečného zajetí, anebo oběti osob, které zahynuly v důsledku účasti v odboji nebo vojenské operaci v době války.

 

6.     Provozovatelem veřejného pohřebiště v Chebu je město Cheb,  IČO: 00253979, se sídlem: Cheb, náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/ 14, zastoupené starostou města.

 

7.     Správcemveřejného pohřebiště v Chebu je firma de Wolf GROUP s.r.o., IČO: 64831442, s místem podnikání Cheb, Americká 2452/14, PSČ 35002,zastoupená jednatelem, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 7300. 

 

 

Článek 2

Doba zpřístupnění pohřebiště

 

1.     Pohřebiště je veřejnosti přístupné denně takto:

         od 1. listopadu do 31. března v době od 08:00 do 18:00 hod,                                                                                                                                               od 1. dubna do 31. října v době od 08:00 do 20:00 hod,

         v den Památky zesnulých, včetně předcházejícíi následující soboty a neděle v době od 08:00 do 20:00 hod.

         Návštěvníci jsou povinni opustit pohřebiště do konce výše uvedené doby zpřístupnění pohřebiště bez upozornění. Mimo vymezenou dobu je pohřebiště uzamčeno.

 

2.     Správce může z oprávněných důvodů přístup veřejnosti na pohřebiště nebo jeho část dočasně omezit nebo zakázat, např. v době provádění terénních úprav, exhumací, za sněhu, náledí apod., pokud nelze zajistit bezpečnost návštěvníků. Správce zabezpečí v zimním období nezbytnou údržbu hlavních komunikací pohřebiště v zájmu zajištění bezpečnosti a je oprávněn povolit odůvodněnou výjimku v odst. 1 tohoto článku stanovené doby zpřístupnění pohřebiště svým individuálním povolením, které je povinen neprodleně sdělit provozovateli.

 

           

Článek 3

Působnost Řádu veřejného pohřebiště

 

1.     Ustanovení tohoto Řádu se vztahují na pohřebiště města Chebu – Karlovarská ulice, umístěného na pozemku parcelní číslo 199/3, ostatní plocha o výměře 94 111 m2, pozemku parcelní číslo st. 26, zastavěná plocha o výměre 376 m2, jejíž součástí je budova s čp. 23 stavba občanské vybavenosti, pozemku parcelní číslo st. 121 – zastavěná plocha o výměre 60 m2, pozemku parcelní číslo st. 390 – zastavěná plocha o výměre 118 m2, jejíž součástí je budova bez čp/če stavba občanské vybavenosti, vše v katastrálním území Hradiště u Chebu, obec Cheb, zapsaného u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, katastrální pracoviště Cheb na listu vlastnictví č. 1 pro město Cheb, jehož součástí jsou: 

 

·       místa pro ukládání lidských pozůstatků a ostatků do hrobů,

·       místa pro ukládání lidských pozůstatků do hrobek,

·       místa pro ukládánízpopelněných lidských ostatků v urnách,

·       vsypová a rozptylová louka,

·       kolumbárium,

·       společnéhroby, památníky, pomníky a pamětní desky mající dle zák. č. 122/2004 Sb., o válečných hrobech charakter válečného hrobu,

·       Německý vojenský hřbitov, který je zřízen a provozován též v souladu se zák. 122/2004 Sb., o válečných hrobech a na základě Dohody o zřízení válečných hrobů na městském hřbitově v Chebu,

·       smuteční obřadnísíň s technickým vybavením a sociálním zázemím,

·       úplné jak vnitřní, tak venkovní vybavení, zařízení, inventář, komunikace, vodovod, kanalizace, veřejné osvětlení, venkovního osvětlení, slaboproud, zeleň, sadové úpravy a mobiliář sloužící pro provoz a zázemí pohřebiště.

 

Vnější hranice tohoto pohřebiště jsou vymezeny oplocením a bránami sloužícími pro vstup na pohřebiště.

 

2.     Řád je závazný pro provozovatele, správce a dále pro všechny subjekty, zajišťující na pohřebišti pohřební služby, pro obstaravatele pohřebních a jiných úkonů, nájemce hrobových a urnových míst, vypravitele pohřbů,návštěvníky pohřebiště včetně osob, které zde s prokazatelným souhlasem správce pohřebiště nebo nájemce provádějí sjednané práce nebo poskytují služby a pro ostatní veřejnost.

 

3.     Hrobové místo, ve kterém je pohřben zemřelý, jehož činnost byla mimořádně společensky prospěšná a všeobecně uznávaná, je možné rozhodnutím Zastupitelstva města Chebu na základě souhlasu nájemce hrobového místa prohlásit za „Čestný hrob“ (dále jen „Čestný hrob“).Toto hrobové místo bude opatřeno nápisem „Čestný hrob“ a jeho nájemci bude prominuto nájemné, včetně plateb za služby, související s nájmem.  Čestný hrob nesmí být bez souhlasu Zastupitelstva města Chebu odstraněn z hrobového místa. V případě, že o další užívání Čestného hrobu neprojeví nájemci hrobového místa zájem nebo v případě, že vykazuje znaky opuštěnosti, nebo nejsou nájemci hrobového místa schopni se o Čestný hrobstarat, je město Cheb povinno učinit na své náklady opatření směřující k zachování pietnosti a důstojnosti hrobu.

 

4.     Hrobové zařízení nebo hrobka, vykazující vysokou úroveň uměleckořemeslného zpracování, je možné se souhlasem jeho vlastníka rozhodnutím Rady města Chebu prohlásit za „Cenný náhrobek či Cenná hrobka“ (dále jen „Cenný náhrobek či Cenná hrobka“). Bez souhlasu Radyměsta Chebu nelze Cenný náhrobeknebo Cennou hrobku odstranit z hrobového místa. V případě, že o další užívání Cenného náhrobku či Cenné hrobky neprojeví jeho vlastníci zájem o další užívání nebo v případě, že vykazuje znaky opuštěnosti, je město Cheb povinno učinit na své náklady opatření směřující k zachování Cenného náhrobku či Cenné hrobky.

 

 

Článek 4

Rozsah poskytovaných služeb

 

1.     Na pohřebišti města Cheb jsou poskytovány tyto služby:

 

a)      Základní – nezbytné pro řádný chod pohřebiště:

·       nájem místa              - pro hroby a hrobky k uložení lidských pozůstatků,

                                   - pro uložení lidských ostatků v urnách,

                                   - na vsypové loučce,

                                   - v kolumbáriu,

·       správa pohřebiště,

·       provoz a údržba smuteční obřadní síně, včetně zajišťování harmonogramu jejího provozu,

·       vedení předepsané evidence související s provozováním pohřebiště,

·       zveřejňování informací v místě na daném pohřebišti obvyklém, pro potřeby nájemců a veřejnosti,

·       vykonávaní dozoru nad dodržováním Řádu,

·       vykonávání dozoru nad dodržováním stanovené tlecí doby stanovené v souladu se stanoviskemKrajské hygienické stanice ze dne 8.7.2002 Zn. 219/3194/2002.

·       údržba pohřebiště včetně zeleně, oplocení, mobiliáře a inženýrskýchsítí,

·       údržba komunikací a zpevněných ploch (celoročně),

·       zajišťování svozu, odvozu a likvidace odpadů,

·       údržba a úprava společných hrobů a v provozovatelem sjednaném rozsahu i čestných hrobových míst a válečných hrobů s výjimkou Německého vojenského hřbitova,

·       občasný fyzický dozor na pohřebišti,

·       provoz veřejných WC na pohřebišti.

 

b)      Individuální – na objednávku či požadavek nájemce nebo vlastníka hrobového místa:

·     pohřbívání do hrobů a hrobek,

·     výkopové práce související s pohřbením do hrobu, nebo exhumací,

·     ukládání zpopelněných lidských ostatků,

·     provádění exhumací,

·     údržba a úprava hrobových míst,

·     půjčování nářadí,

·     prodej hřbitovních doplňků,

 

 

c)     Individuální – propůjčení smuteční obřadní síně k obřadům.

 

1.     Na pohřebišti se pohřbívají zpravidla těla osob, které ke dni úmrtí měly trvalé bydliště na území města Chebu, osob zemřelých na území města Chebu a těch, jejichž těla byla na území města Chebu nalezena nebo vyložena z dopravního prostředku, nastala-li smrt v průběhu jízdy.

 

2.     Dovolují-li to provozní podmínky, lze provést na pohřebišti pohřbení těl osob zemřelých i z jiných měst a obcí, požádá-li o to vypravitel (objednavatel) pohřbu. Zemřelí mohou být na pohřebišti pohřbeni jen s prokazatelným souhlasem správce po předložení listu o prohlídce zemřelého, a to zpravidla před vydáním povolení k výkopu hrobu nebo přípravou jiného hrobového místa k uložení pozůstatků zemřelých.

 

 

 

Článek 5

Povinnosti návštěvníků pohřebiště

 

1.   Návštěvníci pohřebiště jsou povinni se zdržet takového jednání, které by se dotýkalo důstojnosti zemřelých nebo mravního cítění pozůstalých a veřejnosti: tzn. zejména nechovat se hlučně, nepouštět přenosné nosičezvuku, nepožívat alkohol, omamné a psychotropní látky a nebýt pod jejich zjevným vlivem, neodhazovat odpadky mimo nádoby k tomu určené a nepoužívat prostory pohřebiště a jeho vybavení k jiným účelům, než k jakým jsou určeny tímto Řádem.

 

2.     Dětem do 10 let věku je dovolen vstup na pohřebiště pouze v doprovodu dospělých osob.

 

3.      Motorová a nemotorová vozidla, včetně jízdních kol, mají zákaz na pohřebiště vjíždět a zdržovat se tam. Na pohřebišti je rovněž zakázáno pohybovat se na kolečkových bruslích, koloběžkách a skateboardech. Ve výjimečných případech hodných zřetele mohou motorová a nemotorová vozidla, včetně jízdných kol na pohřebiště vjíždět a zdržovat se tam po nezbytně nutnou dobu jen s prokazatelným souhlasem správce a dle podmínek, stanovených správcem. V takovém případě mají při pohybu na pohřebišti chodci vždy přednost před vozidly.Jízdní kola mohou být odložena v prostoru u správní budovy pohřebiště na místě k tomu určeném.

 

4.      Z hygienických důvodů není dovoleno na pohřebišti pít vodu z vodovodních výpustí a studní. Rovněž není dovoleno tuto vodu odnášet v náhradních obalech mimo pohřebiště.

 

5.      Svítidla mohou návštěvníci a nájemci na pohřebišti rozsvěcovat jen pokud jsou vhodným způsobem zabezpečena proti vzniku požáru.

 

6.      Na vsypových a rozptylových loukách je dovoleno používat svítidel jen na místech k tomu určených.

 

7.      Vstup na vsypové a rozptylové louky je pro veřejnost zakázán. Věnce a kytice lze umísťovat jen na vyhrazené plochy a způsobem na místě určeném.

 

8.      Ukládání nádob, nářadí a jiných předmětů, včetně dílů hrobového zařízení na zelené pásy a místa kolem hrobových míst není dovoleno.

 

9.      Nádoby na odpadky na pohřebišti sloužíjen pro ukládání odpadu z pohřebiště mimo odpadu stavebního. Pokud je na pohřebišti zavedeno třídění odpadu, je nutno toto opatření respektovat.

 

10.  Návštěvníkům je zakázáno provádět jakékoliv zásahy do vzrostlé a okrasné zeleně včetně květinových záhonů, která je součástí pohřebiště.

 

11.  Na pohřebišti je povoleno provádět práce pouze v takovém rozsahu a způsobem, který stanoví tento Řád a správce.

 

12.  Smuteční obřadní síň slouží k obřadům pro rozloučení s lidskými pozůstatky v konečné rakvi před uložením do hrobu nebo před zpopelněním, nebo k rozloučení se zpopelněnými lidskými ostatky, popř. k rozloučení se zesnulými bez pozůstatků a to všem osobám za rovných podmínek. Jiný způsob užití obřadní síně může povolit Rada města vsouladu se zákonem. Provozní doba se upravuje podle potřeby objednatelů, kapacity obřadů a provozních možností správce.

 

13.  Smuteční obřadní síň lze užívat pouze na základě uzavřeného smluvního vztahu mezi správcem a objednatelem a za úplatu dle platného ceníku.

 

14.  Všechny osoby, vykonávající činnosti, související se zajištěním řádného provozu pohřebiště, jsou povinny tak činit v souladu se zákonem a ostatními právními normami, upravujícími takovou činnost, dodržovat tento Řád a to vždy s vědomím správce, nebo s jeho předchozím souhlasem, je-li jej dle tohoto řádu potřeba.

 

15.  Na pohřebišti není dovoleno bez souhlasu provozovatele umístění reklam ani žádných písemných a obrazových materiálů, kromě provozních sdělení Provozovatele a správy hřbitova na k tomu vyhrazených místech.

 

16.  Na pohřebišti a v bezprostředním okolí není rovněž dovoleno pořádat prezentační akce soukromých subjektů, zaměřené na výkon služeb, či prodej jimi nabízeného zboží. Všechny subjekty, které chtějí vykonávat jakékoliv práce či služby na pohřebišti, mají povinnost žádat o povolení k této činnosti správce.

 

17.  Na pohřebišti není povolen vstup psů a jakýchkoliv dalších zvířat.

 

 

 

Článek 6

Povinnosti a činnost Správce pohřebiště

 

Správce pohřebiště je povinen zejména:

 

1.     Provozovat pohřebiště v souladu se zákonem o pohřebnictví, tímto Řádem a dalšími právními předpisy (např. Zákon o válečných hrobech, zákon o odpadech, zákon o ochraně osobních údajů, zákon o shromažďování, zákon o zdraví lidu apod.).

 

2.     Stanovit stejné podmínky pro sjednání nájmu hrobového místa pro každého nájemce hrobového místa (dále též jen “Nájemce”).

 

3.     Zajistit, aby pracovníci, podílející se na pohřebních obřadech, jakož i pracovníci, sjednávající a realizující pronájem hrobového místa a služby s tím spojené, dodržovali odpovídající normy vystupování, chování a vzhledu svého zevnějšku. Dále musí správce dbát na to, aby se tito pracovníci zdrželi ve styku s veřejností nešetrného chování k citům pozůstalých a umožnili při smutečních obřadech účast registrovaných církví, náboženských společností a jiných osob v souladu s projevenou vůlí zemřelé osoby;  pokud se tato osoba během svého života ke smutečnímu obřadu nevyslovila, také s projevenou vůlí osob uvedených v § 114 odst. 1 občanského zákoníku, jsou-li tyto osoby Správci známy.

 

4.     Z pověření provozovatele vést evidence související s provozováním pohřebiště dle § 21 zákona o pohřebnictví v elektronické podobě s roční frekvencí výtisku a jejich následném svázání. Případně lze vést správcem vybranou evidenci ve vázané knize. Současně je povinen udržovat aktuální plán pohřebišť s vedením evidence volných hrobových míst. Zájemcům o uzavření nájemní smlouvy je povinen na jejich žádost nechat nahlédnout do plánu pohřebiště a evidence volných hrobových míst.

 

5.     Vypraviteli pohřbu vystavit doklad o pohřbení, obsahující číslo hrobu nebo jiného hrobového místa, jméno, popř. jména a příjmení zemřelého (zemřelých), místo a datum jeho (jejich) narození, úmrtí, pohřbení a jednoznačnou identifikaci právnické nebo podnikající fyzické osoby, která pohřbení provedla; u jiných lidských pozůstatků vést evidenci v rozsahu identifikace jiných lidských pozůstatků.

 

6.     V případě zákazu pohřbívání bezodkladně písemně informovat nájemce, pokud je mu známa jejich adresa a současně informovat veřejnost o tomto zákazu v místě na veřejném pohřebišti obvyklém.

 

7.     V případě rušení pohřebiště, správce postupuje dle § 24 zákona o pohřebnictví a je povinen vůči zúčastněným osobám a veřejnosti bezodkladněsplnit veškerou informační povinnost.

 

8.     Připravit k pronájmu nová místa pro pronájem hrobových míst (tzn. vytýčit - označit  schématickým plánkem, v terénu číselně označit a vyčistit), a to v částech k tomu provozovatelem určených a stavebně připravených minimálně vrozsahu přístupových komunikací, inženýrských sítí a výškového srovnání konečného terénu se zatravněním. Pronajímat tato hrobová místa a provádět obnovu nájmu zájemcům za podmínek, stanovených zákonem a Řádem tak, aby vznikly ucelené řady, oddíly, či skupiny hrobových míst stejného charakteru a rozměrů.

 

9.     Novým žadatelům přiděluje volná hrobová místa přednostně v již existujících skupinách, vyklizená od hrobových zařízení předchozích nájemců. Žádný zájemce o pronájem místa na pohřebišti nemá nárok na individuální umístění hrobového místa mimo vymezený prostor stejného charakteru a rozměru. Výjimky jsou možné v případech hodných zřetele pouze na základě písemného souhlasu provozovatele.

 

10.  Zabezpečovat výkopy hrobů a služby, související s pohřbíváním, exhumacemi a ukládáním zpopelněných ostatků, (vsypy, rozptyly, uložení uren). Tuto povinnost může zajistit i u třetí osoby po protokolárním předání pracoviště a nejbližšího okolí. Může tak učinit i provozovatel pohřební služby na základě prokazatelného souhlasu vypravitele pohřbu za podmínek stanovených zákonem o pohřebnictví a uvedených v článku 11 Řádu.

 

11.  Zajišťovat na pohřebišti, v rozsahu stanoveném provozovatelem, údržbu veřejné zeleně podle platných předpisů, pokynů příslušného správního orgánu, provádět údržbu cest a chodníků, oplocení, společných zařízení a inženýrských sítí v rozsahu stanoveném smlouvou, uzavřenou s provozovatelem, dbát na úpravu pohřebiště a předkládat městu Cheb návrhy narozvoj a modernizaci pohřebiště.

 

12.  Zajišťovat likvidaci odpadů z pohřebiště předepsaným způsobem, včetně jejich základního třídění.

 

13.  Zabezpečovat pořádek a čistotu na pohřebišti, včetně údržby veřejných travnatých ploch, opuštěných hrobových míst, společných hrobů a vyhrazených ploch.

 

14.  Umožnit v souladu s § 4a zákona o pohřebnictví oprávněným osobám manipulaci se zetlelými i nezetlelými ostatky v rámci pohřebiště nebo provedení exhumace za podmínek stanovených zákonem o pohřebnictví a tímto Řádem.

 

15.  Spolupracovat při provádění evidence a vyřizování stížností včetně reklamací, souvisejících se správou pohřebiště města Chebu, s MěÚ Cheb, zastoupeným příslušným odborem odpovědným za pohřebiště, kterým je v době vydání tohoto Řádu Odbor správy majetku.

 

16.  Písemně upozornit nájemce hrobového místa na skončení sjednané doby nájmu, nejméně 90 dnů před jejím skončením. Není-li mu znám trvalý pobyt nájemce, nebo jeho sídlo, uveřejní předmětnou informaci v místě na pohřebišti obvyklém na základě vydaného souhlasu nájemce sjednaného v smlouvě o nájmu hrobového místa, v souladu s ustanoveními NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, nejméně 60 dnů před skončením sjednané doby nájmu a po dobu minimálně 1 roku od uplynutí tlecí doby od posledního uložení lidských pozůstatků do hrobu a odkaz na uveřejněnou informaci umístí vhodným způsobem na příslušné hrobové místo.

 

17.  Během doby trvání nájmu hrobového místa umožnit nájemci přístup k hrobovému místu a zdržet se jakýchkoliv zásahů do pronajatého hrobového místa bez souhlasu nájemce. Toto ustanovení se nevztahuje na případy, kdy je nutné bezodkladně v nezbytně nutné době zajistit bezpečný provoz pohřebiště.

 

18.  Správce pohřebiště předloží písemně (protokolárně) městu Cheb minimálně 1x ročně (nejpozději do 30. 4. příslušného kalendářního roku)  návrh na předání náhrobků, ostatního hrobového zařízení a hrobek, které  si nájemce hrobového místa po ukončení nájemní smlouvy na pronájem hrobového místa neodebere,  nebo nezajistí prokazatelně jeho odstranění, do majetku města Chebu.

 

 

Článek 7

Stanovení tlecí doby

 

1.    V souladu s výsledky hydrogeologického průzkumu a vyžádaným stanoviskem Krajské hygienické stanice je na základě zákona tímto Řádem stanovena prouložení lidských ostatků do hrobů na pohřebišti tlecí doba v délce minimálně 20 let s možností pohřbívání do prohloubených hrobů.

 

 

Článek 8

Užívání hrobového místa

 

1.     Nájem hrobového místa (dále jen nájem) vzniká na základě smlouvy o nájmu hrobového místa uzavřené mezi pronajímatelem - městem Cheb, zastoupeným správcem veřejného pohřebiště a mezi nájemcem hrobového místa (dále též jen “Nájemce” a “Smlouva o nájmu”). Smlouva o nájmu musí mít písemnou formu a musí obsahovat určení druhu hrobového místa, jeho rozměry, dobu trvání nájmu, výši nájemného a výši ceny za služby spojené s nájmem. Výše nájemného a ceny služeb spojených s nájmem je stanovena nařízením (ceníkem), který vydává Rada města Chebu.

 

2.     Žádný zájemce o nájem místa na pohřebišti nemá nárok na budoucí nájem opuštěného hrobového místa, nebo na jiné, individuální umístění hrobu na pohřebišti, popř. zvláštního užití hrobového zařízení v rámci hrobového místa.

 

3.     K uzavření smlouvy o nájmu hrobového místa je nájemce povinen poskytnout pronajímateli zastoupeném správcem veškeré údaje, jejichž vedení je předepsáno ustanovením § 21, odst. 1 zákona o pohřebnictví, kterými jsou:

·       jméno a příjmení osoby, jejíž lidské pozůstatky nebo zpopelněné ostatky jsou na pohřebišti ukládány, místo a datum jejího narození a úmrtí – pokud jsou známy,

·       údaje o jiných lidských pozůstatcích v rozsahu identifikace jiných lidských pozůstatků,

·       datum uložení lidských pozůstatků nebo lidských ostatků na pohřebišti, včetně jejich exhumace, určení hrobového místa, hloubky pohřbení, druhu rakve, vložky do rakve, nebo transportního vaku; u lidských ostatků druh a číslo urny a v případě vsypu i místo jejich uložení,

·    záznam o nebezpečné nemoci, pokud osoba, jejíž lidské pozůstatky mají být uloženy do hrobu nebo hrobky, byl-li zesnulý touto nemocí nakažen,

·       ·        jméno, příjmení, adresu místa trvalého pobytu a datum narození nájemce hrobového místa, jde-li o fyzickouosobu, nebo obchodní jméno, název firmy, sídlo a identifikační číslo nájemce hrobového místa, jde-li o právnickou osobu s dodržením požadavků stanovených v ustanovení NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, datum uzavření nájemní smlouvy a doba trvání závazku včetně údajů o změně smlouvy,

·    údaje o hrobu, hrobce a hrobovém zařízení daného hrobového místa,

·    údaje o vlastníku hrobového zařízení, není-li vlastníkem nájemce a to nejméně v rozsahu jméno, příjmení, trvalý pobyt, datum narození, s dodržením požadavků stanovených v ustanovení NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES,

·       údaje o skutečnosti uvedené v § 20 písm. d) zákona o pohřebnictví, pokud nastala (oznámení o nedostatečné tlecí době), o zákazu pohřbívání, byl-li vydán a o skutečnostech v souvislosti s rušením pohřebiště, pokud nastanou,

·       na žádost nájemce může být smlouva doplněna o osoby, které mohou po smrti nájemce na základě určené posloupnosti pokračovat v nájmu – v rozsahu jméno, příjmení trvalé bydliště a datum narození s dodržením požadavků stanovených v ustanoveními NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES. Lze tak učinit i samostatnou písemnou žádostí.

 

4.     Změny výše uvedených údajů a skutečností je nájemce povinen bez zbytečného odkladu oznámit správci pohřebiště, a to v písemné formě.

 

5.     V případě, že se jedná o nájem hrobového místa v podobě hrobu, musí být doba, na niž se smlouva o nájmu uzavírá, stanovena tak, aby od pohřbení mohla být dodržena tlecí doba stanovená pro pohřebiště, na němž se hrob nachází, tj. 20 let.

 

6.     Nájem hrobových míst se sjednává zpravidla na dobu:

·    pro hrob………………………………………….na 20 let

·    pro hrobku novou.……………………………….na 25 let

·    pro urnová a epitafní místa…………….……….. na10 let.

 

7.     Rada Města Chebu omezila maximální délku nájmu místa na pohřebišti na dobu 25 let a minimální délku nájmu místa na 5 let (ne však na dobu kratší než je stanovená tlecí doba při pohřbení). Osvobození od úhrady nájmu a služeb s nájmem spojených, jakož i slevy z cen může učinit pouze Rada města.

 

8.     Podnájem hrobového místa je zakázán.

 

9.     Platným uzavřením smlouvy o nájmu vzniká nájemci právo zřídit na pronajatém hrobovém místě hrob, hrobku, urnové místo, včetně vybudování náhrobku a hrobového zařízení (rám, krycí desky a pod.) a vysázet květiny, to vše v souladu s obsahem smlouvy o nájmu, tímto Řádem a pokyny správce, s následnou možností uložit v tomto místě lidské pozůstatky a lidské ostatky.

 

10.  Nájemní právo k hrobovému místu lze převést na třetí osobu pouze písemnou dohodou mezi správcem, původním nájemcem a novým nájemcem na základě nové smlouvy o nájmu. Rovněž v případě, že původní vlastník hrobky, náhrobku, nebo hrobového zařízení převede vlastnické právo k těmto věcem na nového vlastníka, je povinen o této skutečnosti bezodkladně písemně informovat správce a předložit správci smlouvu o převodu uvedených věcí do vlastnictví jiné osoby.

 

11.  Je-li nájemcem hrobového místa více spolunájemců, vyberou si tito ze svého středu jednoho, který bude zmocněn ostatními zastupovat je při komunikaci a jednání se správcem v minimálním rozsahu pro zasílání upozornění na konec nájmu, návrhy smluv, předpisy a inkasa podílů úhrad ceny nájmu a služeb s ním spojených. Zmocnění se nevztahuje na uzavírání smlouvy o nájmu a službách s ním spojených. Bude-li kterýkoliv spolunájemce požadovat jednání a komunikaci či korespondenci se správcem jednotlivě, uhradí správci vícenáklady s tím spojené nad míru obvyklou dle ceníku provozovatele.

 

12.  Nájemce je povinen vlastním nákladem zajišťovat údržbu pronajatého hrobového místa a hrobového zařízení či hrobky v následujícím rozsahu a způsobem:

·       nejpozději do 3 měsíců od pohřbení do hrobu zajistit úpravu pohřbívací plochy hrobového místa,

·       zajistit, aby plocha hrobového místa nezarůstala nevhodným porostem, který by narušoval svým vzhledem okolí, průběžně zajišťovat údržbu hrobového místa tak, aby travní i jiný porost, nedosáhly stadia květu, jakož i průběžně zajišťovat údržbu hrobek a hrobového zařízení na vlastní náklady tak, aby jejich stav nebránil užívání hrobových míst ostatních nájemců a dalších osob a neohrožoval jejich bezpečnost,

·       odstranit včas znehodnocené květinové a jiné dary, odpad z vyhořelých svíček a další předměty, které narušují estetický vzhled pohřebiště. Neodstraní-li tyto předměty nájemce hrobového místa, je správce oprávněn učinit tak sám,

·       neprodleně zajistit opravu hrobového zařízení, pokud je narušena jeho stabilita a je tím ohroženo zdraví, životy, nebo majetek dalších osob. Pokud tak nájemce neučiní po uplynutí lhůty uvedené ve výzvě správce, je správce oprávněn zajistit bezpečnost na náklady a riziko nájemce.

 

13.  Právo nájmu hrobového místa přechází na osobu, kterou nájemce určil, popř. na svěřenecký fond určený nájemcem. Je-li nájemcem fyzická osoba a není-li přechod nájmu na určenou osobu možný, anebo neurčil-li nájemce nikoho, přechází právo nájmu na jeho manžela (manželku), není-li ho (jí), na jeho děti a není-li jich, na jeho rodiče, není-li jich, na jeho sourozence, nežijí-li, pak na jejich děti. Není-li přechod práva nájmu na žádnou z těchto osob možný, přechází právo nájmu na dědice zemřelého. Osoba, na niž právo nájmu přešlo, je povinna sdělit provozovateli bez zbytečného odkladu údaje, potřebné pro vedení evidence veřejného pohřebiště; to platí i pro správce svěřeneckého fondu.

 

14.  Provozovatel pohřebiště může na návrh správce odstoupit od smlouvy o nájmu, s výjimkou smlouvy o nájmu hrobu, kde dosud neuplynula stanovená tlecí doba, jestliže nájemce neuhradí dlužné nájemné, nebo úhradu za služby spojené s nájmem do 3 měsíců ode dne, kdy ho k tomu správce písemně vyzval.

 

15.  Jestliže nájemce podá před uplynutím sjednané doby nájmu návrh na prodloužení smlouvy o nájmu a plní své povinnosti dle § 25 odstavec 4 zákona o pohřebnictví, může správce jeho návrh odmítnout jen v případě, žepohřebištěmá být zrušeno podle § 24 zákona o pohřebnictví.

 

16.  Uložení konstrukce pro ukládání vykopané zeminy při výkopu vedlejšího hrobu a nutné kamenické práce na přilehlém hrobovém místě, to vše v odůvodněných případech a na nezbytně nutnou dobu, není omezením práva nájemce ve smyslu § 25 odst. 4zákona o pohřebnictví. Dojde-li k zásahu do hrobového místa, nebo zařízení a vznikne-li tímto škoda, je ten, kdo škodu způsobil, povinen hrobové místo uvést do původního stavu, nebo škodu nahradit. To platí i v případě, že škůdce ke své činnosti přibral třetí osobu.   

 

17.  Je zakázáno odkládat díly hrobového zařízení na sousední hrobová místa, nebo je opírat o sousední hrobová zařízení.

 

18.  Při užívání hrobového místa je nájemci zakázáno manipulovat s lidskými ostatky. Se zpopelněnými lidskými ostatky může nájemce manipulovat a ukládat je na pohřebišti pouze s vědomím správce a nájemce je povinen poskytnout správci veškeré údaje, jejichž vedení je předepsáno § 21 odst. 1 zákona o pohřebnictví.

 

19.  Nájemce je povinen strpět číselné označení hrobových míst provedené správcem, tato čísla nepřemísťovat, nepoškozovat a nepoužívat k jiným účelům. Nájemce je povinen dále strpět na hrobovém místě vhodně umístěný odkaz na uveřejněnou informaci na vývěsce, týkající se upozornění nájemce na skončení doby nájmu, či jiné oznámení.

 

20.  Po zániku nájmu se lidské ostatky, o jejichž nové uložení bývalý nájemce nepožádal, ponechají na dosavadním místě. Při nájmu hrobového místa novým nájemcem budou tyto lidské ostatky uloženy pod úroveň dna hrobu nebo do společného hrobu na témže pohřebišti. Ponechané zpopelněné lidské ostatky se vyjmou a uloží do společných hrobů bez úředních obalů.

 

21.  Byl-li nájemce hrobového místa prokazatelně vyzván před ukončením nájmu k vyklizení hrobu od movitých i nemovitých věcí v souladu s § 2225 občanského zákoníku, při skončení nájmu, předá nájemce hrobové místo vyklizené do 30 dnů od skončení nájmu. Při odevzdání hrobového zařízení nebo hrobky si nájemce vezme všechny věci, kromě uložených lidských ostatků, protože v souladu s § 493 občanského zákoníku lidské ostatky nejsou věci.

 

22.  Při nesplnění odstavce č. 21 tohoto článku je hrobové zařízení umístěno na hrobovém místě po zániku nájemní smlouvy bez právního důvodu, tedy neoprávněně. Není-li smlouvou o nájmu stanoveno jinak a hrobové zařízení není odstraněno, má provozovatel možnost obrátit se na soud, nebo v rámci svépomoci hrobové zařízení z  místa odstranit a uskladnit; následně vyzvat vlastníka k odběru zařízení. Náklady na odstranění a uskladnění hrobového zařízení ponese vlastník hrobového zařízení. Pokud na další výzvu vlastník nereaguje a náklady na odstranění a uskladnění překročí výši odhadované ceny hrobového zařízení, provozovatel hrobové zařízení prodá. Výtěžek použije na úhradu vzniklých nákladů. Smlouvu o nájmu hrobových míst lze ujednat tak, že pokud ke dni skončení sjednané doby nájmu nebude hrobové místo vyklizeno od hrobového zařízení či hrobky, počíná běžet tzv. čekací doba pro opuštěnost, dle občanského zákoníku.

 

23.  V době po úmrtí nájemce, má-li tento být uložen do hrobu, jehož byl nájemcem, zajistí správce úhradu nájemného a služeb spojených s nájmem na stanovenou tlecí dobu od vypravitele pohřbu nebo jiné zmocněné osoby, která obstarává pohřbení zemřelého nájemce. Nepožádá-li nikdo o uzavření smlouvy o nájmu k předmětnému místu, zůstává toto hrobové místo po tlecí dobu bez nájemce, ovšem s povinností správce o toto místo pečovat.

 

24.  Pokud se hrobka nebo hrobové zařízení staly věcí opuštěnou po účinnosti zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (tj. od 1. ledna 2014) a jsou zároveň stavbou, bude od 1. ledna 2024 provedena nabídka příslušnému Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.

 

25.  Pokud byla hrobka opuštěna před účinností zákona č. 89/2012 občanský zákoník (tj. od 1. ledna 2014), bude zaevidována do majetku města Chebu. Oznámení o novém vlastníkovi hrobky, která se stala tímto postupem hrobkou obecní, zveřejní provozovatel vhodným způsobem na veřejném pohřebišti (např. ve vývěsní skříňce). U opuštěného hrobového zařízení probíhá postup shodně.

 

26.  Některá hrobová zařízení nebo hrobky lze jejich vlastníkem provozovateli darovat písemnou darovací smlouvou po vzájemné dohodě.

 

 

 

Článek 9

Podmínky zřízení hrobky, náhrobku, hrobového zařízení

 

 

1.     Ke zhotovení hrobky, náhrobku, hrobového zařízení na pohřebišti, nebo úpravě již existujících je oprávněn pouze vlastník nebo jím zmocněná osoba, po prokazatelném předchozím souhlasu správce za jím stanovených podmínek.

 

2.     Při provádění prací směřujících ke zhotovení, údržbě, opravám, nebo odstranění věcí (viz odst. 1 tohoto článku) na pronajatém hrobovém místě je vždy třeba předchozího prokazatelného souhlasu nájemce, neprovádí-li tyto práce sám, přičemž je ten, kdo tyto práce provádí povinen činit tak dle pokynůsprávce, smlouvy o nájmu, tohoto Řádu a zákona.

 

3.     Podmínky ke zřízení hrobového zařízení mimo hrobky určuje správce v rozsahu:

 

a)  Určí rozměry, tvar hrobového zařízení, případně druh použitého materiálu, minimální hloubku základů, odstupňování hrobového zařízení ve svahovitém terénu, šířku uliček mezi hrobovými zařízeními, způsob uložení zeminy a odpadu při zřizování hrobového zařízení, jeho opravách a likvidaci. Jednotlivé díly hrobového zařízení musí být mezi sebou pevně spojeny a pevně kotveny.  Základy musí být provedeny do nezámrzné hloubky 80 cm, dimenzovány se zřetelem na únosnost půdy a nesmí zasahovat do pohřbívací plochy. Základy pod rám musí být provedeny do hloubky nejméně 50 cm pod terén (pokud jsou vyztuženy).

b)    Přední a zadní rámy hrobu musí být v jedné přímce s rámy sousedních hrobů.

c)    Nápisy na náhrobcích nesmí být v rozporu s obecně závaznými právními normami.

 

4.     V případě, že je místo na pohřebišti pronajato ke zřízení hrobky, je nájemce oprávněn zřídit hrobku způsobem, v rozsahu a za podmínek stanovených individuálním souhlasem správce ke zřízení hrobky v rozsahu:

 

a)     posouzení okolí plánované stavby (vliv na výsadbu, okolní komunikace, přístup k sousedním hrobovým místům),

b)     předložení projektové dokumentace stavby hrobky (tvar hrobky, rozměry, odvětrávání, typ terénu a půdy, prostor hrobky pro požadovaný počet rakví, rozsah výkopu atp.),

c)     návrh materiálu a hlavních konstrukčních prvků včetně požadavků na osazení hrobky hrobovým zařízením (základové pasy, beton, výztuže, betonové tvárnice) na základě předloženého statického výpočtu,

d)     určení místa pro uložení přebytečné zeminy (zajištění oddělení případných lidských ostatků, naložení, odvoz a uložení zeminy na skládku, dodržování hygienických předpisů a opatření),

e)     povinnosti předat stavbu včetně souhlasů provozovatele a správce tuto stavbu užívat.

 

5.     V průběhu zhotovování, údržby, oprav, nebo odstraňování hrobky, hrobového zařízení na pohřebišti odpovídá nájemce za udržování pořádku, za skladování potřebného materiálu na místech a způsobem určeným správcem. Odstraňovaný stavební materiál, náhrobky, či jejich části, stejně tak i vykopanou zeminu je nájemce povinen nejpozději před přerušením práce téhož dne odvézt na určené místo skládky a případně uložit do příslušného kontejneru způsobem určeným správcem. Při těchto pracích nesmí být cesty a uličky na pohřebišti užívány k jiným účelům než komunikačním a jejich průchodnost nesmí být omezována. Další podmínky zhotovování, údržby, oprav, nebo odstraňování hrobky, hrobového zařízení na pohřebišti stanoví správce.

 

6.     Po skončení uvedených prací je nájemce povinen na svůj náklad uvést okolí příslušného hrobového místa a místa, která při pracích znečistil, do 48 hodin. Ukončení prací je nájemce povinen ohlásit správci a je povinen uhradit náklady spojené s odvozem a likvidací odpadu, vzniklého při pracích na hrobovém místě, pokud tak neučinil na vlastní náklad sám. Spolu s tím nahlásí změny hrobového zařízení, zakládající povinnost změnit či doplnit předepsanou evidence dle zákona. Totéž platí při likvidaci hrobového zařízení, včetně základů a stavby hrobky.

 

7.     Na pronajatém hrobovém místě lze vysadit strom nebo keř, pouze s předchozím písemným povolením správce. Správce může nájemci přikázat odstranění vysazené dřeviny bez jeho souhlasu, případně odstranit takovou výsadbu na náklad nájemce.

 

8.     Vlastník hrobového zařízení je oprávněn s ním nakládat bez omezení vlastnických práv, včetně odstranění hrobového zařízení z pohřebiště po předchozím projednání se správcem a nájemcem.

 

9.     Jednoduché práce nutné k udržování a výzdobě hrobových míst provádějí na pronajatých místech nájemci nebo fyzické či právnické osoby nájemci pověřené.

 

 

Článek10

Ukládání lidských pozůstatků a exhumace lidských ostatků

 

1.     Otevřít hrob nebo hrobku na pohřebišti, ukládat do nich lidské pozůstatky nebo provádět exhumaci lidských ostatků je oprávněn pouze provozovatel nebo správce nebo provozovatel pohřební služby, který na základě smlouvy s vypravitelem pohřbu hodlá na pohřebišti pohřbít lidské pozůstatky (viz čl. 11 Řádu).

 

2.     Před uplynutím tlecí doby mohou být lidské ostatky exhumovány na žádost nájemce hrobového místa jen se souhlasem Krajské hygienické stanice, nebo nařídí-li exhumaci v trestním řízení soud, nebo státní zástupce. Náklady na exhumaci hradí ten, kdo o ni požádal. Správce pohřebiště zajistí při exhumaci provoz na pohřebišti tak, aby nebyl narušen veřejný pořádek a aby byl vyloučen přenos možné nákazy.

 

3.     Nezpopelněné i zpopelněné lidské ostatky mohou být exhumovány, tj. přemístěny nebo převezeny na jiné pohřebiště pouze na písemnou a odůvodněnou žádost nájemce hrobového místa a nájemce nového hrobového místa na jiném pohřebišti, a to jen s písemným souhlasem správce. Převoz exhumovaných nezpopelněných lidských ostatků na jiné pohřebiště musí být předem objednán u provozovatele pohřební služby a objednávka k žádosti přiložena. Nájemce hrobového místa doloží k žádosti o exhumaci vždy skutečnost úmrtí podle § 22 odst. 2 zákona o pohřebnictví a písemný souhlas osoby uvedené v § 114 odst. 1 občanského zákoníku. Před exhumací a vyjmutím nezetlelých lidských ostatků z hrobu nebo hrobky musí nájemce hrobového místa písemně požádat o souhlas také příslušnou krajskou hygienickou stanici.

 

4.     Lidské pozůstatky a ostatky mohou být do hrobů, hrobek a dalších hrobových míst ukládány pouze pracovníky správce k tomu určenými, nebo zaměstnanci příslušné právnické nebo fyzické osoby, která má oprávnění k provozování pohřebních služeb; v tomto případě vždy po předchozím písemném souhlasu správce.Lidské pozůstatky lze do hrobů a hrobek ukládat pouze po předání opisu listu o prohlídce mrtvého správci.

 

5.     Při přijímání lidských ostatků k pohřbení správce dbá na to, aby převzetí nezpopelněných lidských ostatků bylo doloženo alespoň úmrtním listem zemřelého a průvodním dopisem s uvedením, o čí ostatky se jedná, odkud pocházejí (název pohřebiště, číslo hrobu) a v čím zájmu se exhumace a převoz prováděl (smluvní strany, číslo objednávky); u urny postačí předložit doklad o zpopelnění, který obsahuje údaje shodné s identifikačním štítkem. Tyto dokumenty slouží i pro evidence, související s provozováním pohřebiště.

 

6.      Pokud jsou lidské ostatky uloženy v hrobce, není třeba k jejich přemístění, nemá-li být rakev otevřena, souhlasu krajské hygienické stanice.

 

7.     Bez ohledu na uplynutí tlecí doby může být s nezpopelněnými i zpopelněnými lidskými ostatky v rámci pohřebiště manipulováno pouze na základě předchozího souhlasu správce.

 

8.     Hroby pro ukládání lidských pozůstatků musí splňovat následující požadavky:

a)      jejich hloubka musí být u dospělých osob a dětí od 10 let nejméně 1,5 m, u dětí mladších 10 let nejméně1,2 m,

b)       dno hrobu musí ležet nad úrovní kolísání hladiny podzemní vody,

c)       boční vzdálenosti mezi jednotlivými hroby musí činit nejméně 30cm,

d)       rakev s lidskými pozůstatky musí být po uložení do hrobu zasypána zkypřenou zeminou ve výši minimálně1,2 m.

 

9.     Před uplynutím tlecí doby mohou být do téhož hrobu uloženy další lidské pozůstatky, pokud je možné je umístit nad úroveň naposledy pohřbených lidských ostatků a vrstva ulehlé zeminy nad rakví bude činit nejméně 1,00 m.

 

10.      Zpopelněné lidské ostatky je možné uložit na pohřebišti vždy jen se souhlasem nájemce hrobového místa a správce a způsobem, který odpovídá podmínkám ukládání na daném pohřebišti; u hrobů zpravidla k nohám do niky – sklípku, jinak v ochranném obalu.

 

11.      Rakve, použité pro pohřbívání do země, musí být vyrobeny z takových materiálů, aby ve stanovené tlecí době zetlely (mineralizace) spolu s lidskými ostatky. Za zetlelé se považují zbytky rakví (hlavních desek) o maximální velikosti 0,5 m2 držící vcelku. Pro výrobu rakví, ukládaných do hrobu na pohřebišti, nesmějí být použity díly z nerozložitelných materiálů.  Kovový díl lze použít jen omezeně.

 

12.      Výplň rakví může být pouze z lehce rozložitelných materiálů jako dřevěné piliny, papír a textilie u vaků rozložitelné plasty a u rubášů textilie. K výrobě rakví a jejich nátěrů nesmí být použity barvy, lepidla a tvrdidla, obsahující složky škodlivých látek. Před spuštěním do hrobu musí být víko rakve pevně a trvale spojeno se spodní částí rakve.

 

13.      Milodary vložené do rakve mohou být vyrobeny také pouze z rozložitelných materiálů.

 

14.      Pro pohřbívání do hrobek je nutno použít rakve:

·    vyrobené z dřevního materiálu s dlouhou trvanlivostí, do které bude umístěna poloviční zinková vložka,  

·    kovové,

·    dle platných právních předpisů a norem

 

Maximální rozměry rakví v hrobkách nesmějí překročit délku 2,15 m a šíři 0,85 m.

 

15.      Všechny rakve včetně exhumačních musí být označeny štítkem, nejméně se jménem zemřelého, datem narození, datem úmrtí, dnem pohřbu a názvem provádějící pohřební

 

 

Článek 11

Podmínky pro otevření hrobu – hrobky provozovatelem pohřební služby

 

1.     Provozovatel pohřební služby smí otevřít hrob nebo hrobku na pohřebišti pro uložení lidských pozůstatků, nebo lidských ostatků, k provedení exhumace, popř. k jiným účelům, pokud správce od něho obdrží v dostatečném předstihu před zamýšleným otevřením hrobu nebo hrobky:

a)           písemnou žádost vypravitele pohřbu, nájemce hrobu a majitele hrobového zařízení o otevření hrobu nebo hrobky provozovatelem konkrétní pohřební služby,

b)           doklad o oprávnění k podnikatelské činnosti v oblasti provozování pohřební služby – práce při kopání hrobů na pohřebištích (výpis z živnostenského rejstříku),

c)           prohlášení, že uvedené práce zajistí provozovatel pohřební služby na vlastní náklad, vlastními zaměstnanci a s použitím vlastních pomůcek a nářadí a na vlastní odpovědnost,

d)           osvědčení o získání profesní kvalifikace “Hrobník” nebo potvrzení o absolvování školení hrobníků od zaměstnance provozovatele pohřební služby, který bude hrob nebo hrobku otevírat,

e)           doklad o ověření znalostí předpisů BOZP a PO,

f)            provede protokolování převzetí pracoviště před i po otevření včetně případných fotografií příslušného hrobového místa.

2.     Zaměstnanec pohřební služby, který bude hrob nebo hrobku otevírat, musí být správcem seznámen s Řádem, místními podmínkami a s jinými informacemi nezbytnými pro bezpečné a nezávadné otevření hrobu či hrobky.

 

3.     Provádí-li otevření hrobu nebo hrobky zaměstnanec provozovatele pohřební služby, je správce oprávněn kdykoliv:

a)         zkontrolovat průběh prací, stav výkopu a pažení, dohlédnout na zabezpečení vykopané hrobové jámy proti pádu osob a přítomnost druhého pracovníka provozovatele pohřební služby,

b)         požádat o přerušení prací; v takovém případě je zaměstnanec provozovatele pohřební služby povinen práce neprodleně pozastavit

 

4.     Otevření hrobu, u něhož neproběhla tlecí doba od posledního pohřbení, je možné jen tehdy, pokud příslušná krajská hygienická stanice povolila manipulaci s nezetlelými lidskými ostatky.

 

5.     Správce může odmítnout otevření hrobu nebo hrobky, jsou-li k tomu závažné důvody, např. bezprostřední blízkost vzrostlého stromu, u něhož by musely být přerušeny hlavní kořeny, nebo pokud jsou na pohřebišti v důsledku povětrnostních událostí nevhodné podmínky (porost poškozený vichřicí, sněhem, přívalové srážky, náledí, sněhová kalamita) k otevření hrobu (hrobky).

 

6.     Náklady vzniklé správci v souvislosti s otevřením hrobu nebo hrobky hradí ten, kdo o otevření požádal. Správce má nárok na úhradu přiměřených nákladů za poskytnutí předmětné a souvisejících služeb.

 

 

Článek 12

Dřeviny, lavičky a ostatní

 

 

1.     Dřeviny, vykazující vlastnosti stromů a keřů, lze na pohřebišti vysazovat pouze se souhlasem správce.

 

2.     Dřeviny nesmějí být vysazovány do pohřbívací plochy s výjimkou toho, kdy se nájemce písemně zaváže k tomu, že bude místo užívat pouze k uložení zpopelněných lidských ostatků.

 

3.     Správce může dle svého uvážení a bez souhlasu nájemce odstranit vysazené dřeviny, k jejíž výsadbě nedalsouhlas.

 

4.     Likvidovat vzrostlou zeleň lze jen při dodržení zvláštního předpisu (zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů).

 

5.     Všechna trvalá zeleň, vysazená na pohřebišti, se stává majetkem zřizovatele pohřebiště.

 

6.     Pokud je růstem vzrostlých stromů na pohřebišti způsobována nájemci hrobového místa škoda na majetku, rozhoduje o způsobu řešení nebo náhrady příslušný správní orgán.

 

7.     Nájemce hrobového místa ani návštěvník pohřebiště není oprávněn provádět jakékoli zásahy do vzrostlé zeleně bez předchozího souhlasu správce.

 

8.     Pevné i přenosné lavičky instaluje na pohřebišti výhradně správce, nebo osoba, které k tomu udělí správce souhlas, s určením rozměrů, tvaru a umístěním lavičky. Správce zajišťuje udržování laviček v řádném stavu. Lavičky mohou užívat všichni návštěvníci pohřebiště.

 

 

Článek 12

Sankce

 

 

1.     Porušení tohoto Řádu bude postihováno podle § 5 odst. 1 písm. i) zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, jako přestupek proti veřejnému pořádku, zvláště pokud fyzická osoba poruší podmínky uložené v tomto Řádu při konání pohřbu, nebo pietního aktu.

 

2.       Přestupku se dopustí také ten, kdo dle zákona o pohřebnictví

a)     v rozporu s § 4 odst. 1 písm. f) zachází s lidskými pozůstatky nebo lidskými ostatky na pohřebišti způsobem, dotýkajícím se důstojnosti zemřelého nebo mravního cítění veřejnosti,

b)     v rozporu s § 4 odst. 1 písm. g) neoprávněně otevře na pohřebišti konečnou rakev s lidskými pozůstatky nebo urnu s lidskými ostatky,

c)     v rozporu s § 4 odst. 1 písm. h) neoprávněně otevře na pohřebišti hrob nebo hrobku nebo neoprávněně provádí exhumaci.

          

3.       Za přestupky uvedené v odst. 2 tohoto článku lze uložit pokutu až do výše 100.000 Kč ve smyslu § 26 zákona o pohřebnictví.

 

Článek 13

Ostatní ustanovení

 

 

1.           Právní vztahy neupravené tímto Řádem, vztahující se k provozování pohřebiště, se řídí zákonem o pohřebnictví a příslušnými ustanoveními Občanského zákona č. 89/2014 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

 

2.           Kontrolu dodržování tohoto Řádu provádí a její pověřen příslušný orgán města Chebu, Městská policie města Chebu, MěÚ v Chebu cestouodboru odpovědného za pohřebiště, v době vydání Řádu to je odbor správy majetku a Správce.

 

3.           Výjimky z Řádu dle individuální žádosti může schválit výhradně Rada města Chebu.

 

4.           Pokud pohřebiště, nebo jeho část, včetně hrobových zařízení, jsou zapsány v seznamu kulturních památek, nebo se nacházejí na území památkového zájmu, či jsou v seznamu vojenských hrobů a pohřebišť, civilních válečných hrobů a pohřebišť, vztahují se na péči o ně zvláštní předpisy (viz např. zákon o státní památkové péči, zákon o válečných hrobech).

 

Článek15

Závěrečné ustanovení

 

1.     Řád veřejného pohřebiště je účinný dnem …………………

 

2.     Řád veřejného pohřebiště byl vyvěšen na úřední desce města Chebu po dobu 15ti dnů od_______ do _______ a dále bude vyvěšen po celou dobu své platnosti na Úřední desce pohřebiště.

 

V Chebu dne ………

 

 

 

 

Otisk razítka

Město Cheb

 

 

 

              Ing. Michal Pospíšil                                                                   Mgr. Zdeněk Hrkal

                  místostarosta                                                                                   starosta