Obec Veliš 

jako provozovatel veřejného pohřebiště podle §16 odst. 1 zák. č. 256/2001Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o pohřebnictví)

vydává v souladu s ustanovením § 19 citovaného zákona 

Řád veřejného pohřebiště 

 

 1. Zastupitelstvo obce Veliš  ve smyslu § 102 odst.3 zákona č.128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, schválila tento Řád veřejného pohřebiště obce Veliš dne 19.06.2019.
 2. Řád veřejného pohřebiště Veliš vydává po předchozím souhlasu krajského úřadu Středočeského kraje ze dne 27.05.2019 č.j. 052513/2019/KUSK.

 

Článek 1 

Úvodní ustanovení 

 1. Provozování pohřebiště je nedílnou součástí veřejné infrastruktury a službou ve veřejném zájmu v samostatné působnosti obce. 
 2. Provozovatelem i správcem pohřebiště je obec Veliš se sídlem Veliš 1, 257 06 Louňovice, IČ: 00232921, telefon 326550675, e-mail ouvelis@gmail.com; IDDS: e53wv2.  

 

Článek 2

Působnost řádu pohřebiště

 1. Vysvětlení zkratek a pojmů:
  1. Řád – Řád veřejného pohřebiště 
  2. Provozovatel pohřebiště – vykonává provozování veřejného pohřebiště zejména ve smyslu § 16 odst. 1 zákona o pohřebnictví.  

 

 1. Vymezení často používaných pojmů: 
 2. Hrobka – nemovitá věc, která vznikla stavební nebo montážní technologií, bez zřetele na její stavebně technické provedení, použité stavební výrobky, materiály a konstrukce, na účel využití a dobu trvání. 
 3. Hrobové zařízení – např. pomník, náhrobek, rám, krycí deska, stéla nebo jiná ozdoba hrobu, které mohou být bez znehodnocení od hrobového místa odděleny (zpravidla movitá věc). 

 

 1. Ustanovení tohoto Řádu se vztahují na veřejné pohřebiště ve Veliši, parcelní číslo 120, katastrální území Veliš, jehož součástí jsou:
  1. místa pro ukládání lidských pozůstatků do hrobů 
  2. místa pro ukládání lidských pozůstatků do hrobek 
  3. místa pro ukládání zpopelněných lidských ostatků v urnách 

 

 1. Vnější hranice tohoto pohřebiště jsou vymezeny zdí a oplocením. 

 

 1. Řád je závazný pro provozovatele – obec a dále subjekty, zajišťující pohřební služby, pro obstaravatele pohřebních a jiných úkonů, nájemce hrobových a urnových míst, objednatele a zhotovitele služeb, návštěvníky pohřebiště, včetně osob, které zde s prokazatelným souhlasem provozovatele pohřebiště nebo nájemce provádějí práce a pro ostatní veřejnost. 

 

 1. Pokud bude stejná věc popsána v několika dokumentech a v každém jinak, tak mají přednost v pořadí: samostatná nájemní smlouva, Řád, zákon o pohřebnictví a občanský zákoník. Smlouva i řád nesmějí být v rozporu se zákonem nebo být proti zákonu – speciálnímu i obecnému. Zvláštní ustanovení mají vždy přednost před obecnými, a to i když jsou uvedena v jednom dokumentu. Pokud není v žádném dokumentu nějaká věc upravena, řídíme se pravidly uvedenými v právních předpisech.  

 

 1. Hrob, ve kterém je pohřben zemřelý, jehož činnost byla mimořádně společensky prospěšná a všeobecně uznávaná, je možné rozhodnutím zastupitelstva obce Veliš prohlásit za „Čestný hrob“. Nájemci hrobového místa, na kterém se nachází hrob prohlášený za „Čestný hrob“ přísluší sleva z nájmu a služeb s nájmem spojených ve výši …% u jednohrobu a urnového místa, ve výši ...% u dvojhrobu. Nájemce nesmí bez souhlasu zastupitelstva obce Veliš odstranit hrobové zařízení hrobového místa, na kterém se nachází hrob prohlášený za „Čestný hrob“, neprojeví-li nájemci zájem nebo v případě, že hrobové zařízení vykazuje znaky opuštěnosti, je obec Veliš povinna učinit na své náklady opatření směřující k zachování pietnosti a důstojnosti hrobu. 

 

 1. Náhrobek, vykazující vysoké uměleckořemeslné zpracování, je možné rozhodnutím OZ obce Veliš prohlásit za „Cenný náhrobek“. Nájemce nesmí bez souhlasu OZ obce Veliš odstranit hrobové zařízení hrobového místa. V případě, že o další užívání hrobového místa, na kterém se nachází hrob prohlášený za „Cenný náhrobek“, neprojeví-li zájem nájemci nebo v případě, že hrobové zařízení vykazuje znaky opuštěnosti, je obec Veliš povinna učinit na své náklady opatření směřující k zachování „Cenného náhrobku“. 

 

Článek 3

Rozsah poskytovaných služeb 

1.Na pohřebištích obce Veliš jsou poskytovány zejména tyto základní služby: 

 1. Nájem hrobového místa
  1. pro hroby, hrobky 
  2. pro uložení lidských ostatků v urnách 
 2. správa a údržba pohřebiště včetně inženýrských sítí, zeleně, oplocení a areálu pohřebiště 
 3. údržba zpevněných ploch 
 4. vedení předepsané evidence související s provozováním pohřebiště 
 5. zajišťování sběru, třídění, odvozu a likvidace odpadů včetně biologicky nebezpečných odpadů 
 6. spravování a udržování objektů na pohřebišti 
 7. vykonávání dozoru nad dodržováním tohoto řádu 
 8. údržba a úprava společných hrobů a ve sjednaném rozsahu i čestných hrobových míst 
 9. zveřejňování informací v místě na daném pohřebišti obvyklém pro potřeby veřejnosti j)dodávku vody 

 

2.Na pohřebišti obce Veliš jsou poskytovány doplňkové služby jako např. : 

 1. manipulace se zetlelými, nezetlelými i zpopelněnými lidskými ostatky v rámci pohřebiště 
 2. výkopové práce související s pohřbením nebo exhumací 
 3. pohřbívání 
 4. provádění exhumací 
 5. ukládání lidských ostatků        pouze prostřednictvím objednávek nájemců či vypravitelů pohřbu u pohřebních služeb a nejsou kalkulovány v ceně za služby spojené s nájmem hrobového místa.

 

 1. Při nakládání s hrobovým zařízením jako s věcí bude provozovatel pohřebiště postupovat nejen podle občanského zákoníku. 

 

 1. V souladu se stanoviskem krajské hygienické stanice č.j 5362-219/03/BN/-Zub pro pohřebiště Veliš jena základě zákona o pohřebnictví tímto Řádem pro uložení lidských ostatků do hrobů stanovena tlecí doba v délce minimálně 10 let s možností pohřbívání do prohloubených hrobů hlubokých dva metry, do standardních hrobů hlubokých nejméně jeden a půl metru dle hydrogeologického posudku č. 02 4 02 ze dne 4.2.2002  a dodatku-„Rozboru situace“ ze dne 24.3.2019 pro pohřebiště Veliš . 

 

 1. Všichni zemřelí nezávisle na místě úmrtí mohou být na tomto veřejném pohřebišti pohřbeni, ale pouze se souhlasem provozovatele pohřebiště. Den před přijetím lidských pozůstatků je potřeba předložit správci kopii Listu o prohlídce zemřelého, kterou uloží minimálně po tlecí dobu v příloze hřbitovní knihy. 

 

Článek 4

Doba zpřístupnění pohřebiště, povinnosti návštěvníků, způsob a pravidla užívání zařízení

 1. Pohřebiště je místo veřejně přístupné denně od 7.00 do 21.00 hodin.
 2. Provozovatel je oprávněn povolit odůvodněnou výjimku individuálním povolením. 
 3. Návštěvníci jsou povinni opustit pohřebiště do konce provozní doby bez upozornění. 
 4. Provozovatel pohřebiště může z oprávněných důvodů přístup veřejnosti na pohřebiště nebo jeho část dočasně omezit nebo zakázat, např. v době provádění terénních úprav, manipulování se zetlelými, nezetlelými i zpopelněnými lidskými ostatky v rámci pohřebiště, exhumací, za sněhu, náledí apod., pokud nelze zajistit bezpečnost návštěvníků.  

 

 1. Dětem do 10 let věku je dovolen vstup na pohřebiště pouze v doprovodu v dospělých osob. 
 2. Osobám pod vlivem návykových a psychotropních látek je vstup na pohřebiště zakázán, rovněž je zakázáno požívání alkoholických nápojů na pohřebišti. 
 3. Motorová vozidla mohou na pohřebiště vjíždět a zdržovat se jen s prokazatelným souhlasem provozovatel a za podmínek stanovených provozovatelem.  
 4. Na pohřebišti není dovolena jízda i jinými vozidly s výjimkou vozíků invalidních občanů. Plochy na pohřebištích mohou být využívány k odstavení vozidla na nezbytně dlouhou dobu se souhlasem provozovatele a za podmínek stanovených provozovatelem. Na pohřebištích je zakázáno provádět opravy, údržbu a mytí vozidel. 
 5. Na pohřebišti je rovněž zakázáno pohybovat se na kolech, kolečkových bruslích, koloběžkách, skateboardech apod.  
 6. Návštěvníci jsou povinni chovat se na pohřebišti důstojně a pietně s ohledem na toto místo, řídit se Řádem pohřebiště. Zejména není návštěvníkům pohřebišť dovoleno se zde chovat hlučně, používat audio a video přijímače, kouřit, požívat alkoholické nápoje a omamné látky, odhazovat odpadky mimo odpadové nádoby, nechat volně pobíhat psy, kočky a jiná zvířata a používat prostory pohřebiště i jeho vybavení k jiným účelům, než k jakým jsou určeny. 
 7. Z hygienických důvodů není dovoleno na pohřebišti pít vodu z vodovodních výpustí a studní. Rovněž není dovoleno tuto vodu odnášet v náhradních obalech mimo pohřebiště.  
 8. Svítidla mohou návštěvníci a nájemci na pohřebišti rozsvěcovat jen pokud jsou vhodným způsobem zabezpečena proti vzniku požáru. Provozovatel může v odůvodněných případech používání svítidel na pohřebišti omezit nebo i zakázat.   
 9. Ukládání nádob, nářadí, jiných předmětů, včetně dílů hrobového zařízení na zelené pásy a místa kolem hrobových míst není dovoleno. Nádoby na odpadky na pohřebišti slouží jen pro ukládání odpadu z pohřebiště – mimo odpadu stavebního a nebezpečného. Pokud je na pohřebišti zavedeno třídění odpadu, je nutno toto opatření respektovat. 
 10. Návštěvníkům je zakázáno provádět jakékoli zásahy do vzrostlé zeleně na pohřebišti.   
 11. Na pohřebišti je povoleno provádět práce pouze v takovém rozsahu a způsobem, který stanoví tento Řád a provozovatel. 
 12. Na pohřebišti je dovoleno umístění reklam pouze na vyhrazených místech po předchozím souhlasu provozovatel pohřebiště. Není dovoleno umístění reklam na stromech ani zařízeních pohřebiště ani hrobových místech a hrobových zařízeních. 
 13. Na pohřebišti rovněž není dovoleno pořádat presentační akce soukromých subjektů zaměřené na výkon následné služby pro nájemce či prodej jimi nabízeného zboží. Všechny podnikatelské subjekty, které chtějí vykonávat jakékoli práce či služby pro nájemce, mají oznamovací povinnost k této činnosti vůči správci pohřebiště. 
 14. Všechny osoby, vykonávající činnosti, související se zajištěním řádného provozu pohřebiště, jsou povinny tak činit v souladu se zákonem o pohřebnictví a ostatními právními normami, upravujícími takovou činnost, dodržovat tento Řád a to vždy s vědomím provozovatele pohřebiště, nebo s jeho předchozím souhlasem, je-li ho dle tohoto řádu potřeba. 

 

Článek 5

Povinnosti provozovatele pohřebiště

1.Provozovatel pohřebiště je povinen zejména:

 1. Všem osobám a zájemcům o nájem stanovit stejné podmínky pro sjednání nájmu dle typu hrobového místa. 
 2. Zdržet se ve styku s pozůstalými chování nešetrného k jejich citům a umožnit při smutečních obřadech účast registrovaných církví, náboženských společností a jiných osob v souladu s projevenou vůlí zemřelé osoby, a pokud se tato osoba během života nevyslovila, také v souladu s projevenou vůlí osob uvedených v §114 odst. 1 občanského zákoníku, je-li správci známa. 
 3. Vést evidenci související s provozováním pohřebiště v rozsahu dle §21 zákona o pohřebnictví formou vázané knihy, nebo v elektronické podobě s roční frekvencí výtisku a jejich svázáním. 
 4. Ukládat Listy o prohlídce zemřelého do spisovny popřípadě i doklady o zpopelnění dle archivačního a skartačního řádu obce. 
 5. Vyřizovat stížnosti včetně reklamací souvisejících s provozem a správou pohřebiště. Stížnosti vyřizuje provozovatel pohřebiště Obec Veliš. 
 6. Současně je povinen udržovat aktuální plán pohřebiště s vedením evidence volných hrobových míst. Zájemcům o uzavření nájemní smlouvy je povinen na jejich žádost nechat nahlédnout do plánu pohřebiště a evidence volných míst.  
 7. Písemně upozornit nájemce na skončení sjednané doby nájmu nejméně 90 dnů před jejím skončením. Není-li mu trvalý pobyt, nebo sídlo nájemce znám, uveřejní tuto informaci v místě na daném pohřebišti obvyklém, nejméně 60 dnů před skončením sjednané doby nájmu. 
 8. Během doby trvání nájmu zajistit k hrobovému místu přístup a zdržet se jakýchkoli zásahů do hrobového místa, s výjimkou případů, kdy je nezbytné bezodkladně zajistit bezpečný provoz pohřebiště, mimo kopání hrobů nebo opravy hrobových zařízení a hrobek v sousedství avšak jen na dobu nezbytně nutnou. 
 9. Umožnit oprávněným osobám manipulaci se zetlelými, nezetlelými i zpopelněnými lidskými ostatky v rámci pohřebiště nebo provedení exhumace za podmínek stanovených zákonem o pohřebnictví a tímto Řádem. 
 10. V případě zákazu pohřbívání bezodkladně písemně informovat nájemce hrobových míst, pokud je mu známa jejich adresa a současně informovat veřejnost o tomto zákazu v místě na daném pohřebišti obvyklém. 
 11. V případě rušení pohřebiště provozovatel postupuje dle ustanovení §24 zákona o pohřebnictví a je bezodkladně povinen ve směru k zúčastněným osobám a veřejnosti splnit veškerou informační povinnost. 

 

Článek 6

Užívání hrobového místa

 1. Žádný zájemce o nájem místa na pohřebišti nemá nárok na okupaci opuštěného hrobového místa, nebo jiné, individuální umístění hrobu a hrobového zařízení v rámci hrobového místa. 
 2. Nájem hrobového místa vzniká na základě smlouvy o nájmu hrobového místa. 
 3. Pronajímatelem je obec Veliš. Správcem pohřebiště je zaměstnanec obce Veliš, který tuto činnost vykonává na základě pracovní smlouvy a pracovní náplně. 
 4. Smlouva o nájmu musí mít písemnou formu a musí obsahovat určení druhu hrobového místa, jeho rozměry, výši nájemného. 
 5. K uzavření smlouvy o nájmu hrobového místa je zájemce o nájem povinen poskytnout pronajímateli zejména tyto údaje:
  1. jméno a příjmení zemřelé osoby, jejíž lidské pozůstatky nebo ostatky jsou na pohřebišti uloženy, místo a datum jejího narození a úmrtí,  
  2. list o prohlídce zemřelého, 
  3. údaje o jiných lidských pozůstatcích v rozsahu identifikace jiných lidských pozůstatků, datum uložení lidských pozůstatků nebo lidských ostatků na pohřebiště včetně jejich exhumace, určení hrobového místa, hloubky pohřbení, druhu rakve, vložky do rakve nebo transportního vaku, u lidských ostatků druh a číslo urny a v případě vsypu i místo jejich uložení, 
  4. záznam o nebezpečné nemoci, pokud lidské pozůstatky, které byly uloženy do hrobu nebo hrobky, byly touto nemocí nakaženy,  
  5. jméno, příjmení, adresu místa trvalého pobytu a data narození nájemce hrobového místa, jde-li o fyzickou osobu, nebo obchodní jméno, název nebo obchodní firmu, sídlo a identifikační číslo osoby nájemce hrobového místa, jde-li o právnickou osobu, 
  6. datum uzavření nájemní smlouvy a dobu trvání závazku včetně údajů o změně smlouvy,  
  7. údaje o hrobce, náhrobku a hrobovém zařízení daného hrobového místa, včetně údajů o vlastníku, pokud je znám, není-li vlastníkem nájemce a to nejméně v rozsahu jméno, příjmení, trvalý pobyt, datum narození, 
  8. jméno, příjmení, adresu místa trvalého pobytu a další kontakty na osoby, které budou po smrti nájemce na základě určité posloupnosti pokračovat v nájmu. 

 

 1. Změny výše uvedených údajů a skutečností je nájemce povinen bez zbytečného odkladu oznámit provozovateli pohřebiště. 
 2. V případě, že se jedná o nájem hrobového místa v podobě hrobu, musí být doba, na niž se smlouva uzavírá, stanovena tak, aby od pohřbení mohla být dodržena tlecí doba stanovená pro pohřebiště v čl. 3.  
 3. Nájem hrobových míst se sjednává zpravidla na dobu 10 let. 
 4. Platným uzavřením nájemní smlouvy k hrobovému místu na pohřebišti vzniká nájemci právo zřídit na místě hrob, hrobku, urnové místo, včetně vybudování náhrobku a hrobového zařízení (rám, krycí desky apod.) a vysázet květiny, to vše v souladu s obsahem nájemní smlouvy, tímto Řádem a pokyny provozovatele pohřebiště, s následnou možností uložit v tomto místě lidské pozůstatky a lidské ostatky. 
 5. Nájemní právo k hrobovému místu lze převést na třetí osobu pouze prostřednictvím provozovatele pohřebiště novou smlouvou. Současně s převodem nájemního práva je dosavadní nájemce a vlastník hrobky, náhrobku nebo hrobového zařízení povinen předložit provozovateli pohřebiště smlouvu o převodu uvedených věcí do vlastnictví jiné osoby, nezůstávají-li i nadále v jeho vlastnictví.  
 6. Uložení konstrukce pro ukládání vykopané zeminy při výkopu vedlejšího hrobu a nutné kamenické práce na přilehlém hrobovém místě, to vše v odůvodněných případech a na nezbytně nutnou dobu, není omezením práva nájemce ve smyslu §25 a vznikne-li tímto škoda, je povinen hrobové místo uvést do původního stavu, nebo škodu nahradit ten, kdo škodu způsobil. To platí i v případě, že škůdce ke své činnosti přibral třetí osobu.  
 7. Nájemce je povinen vlastním nákladem zajišťovat údržbu hrobového místa a hrobového místa a hrobového zařízení v rozsahu stanoveném smlouvou o nájmu a v následujícím rozsahu a způsobem:
  1. nejpozději do 3 měsíců od pohřbení do hrobu zajistit úpravu pohřbívací plochy hrobového místa,  
  2. zajistit, aby plocha hrobového místa nezarůstala nevhodným porostem, který by narušoval svým vzhledem okolí, průběžně zajišťovat údržbu hrobového místa tak, aby travní porost nedosáhl květenství (vymetání trav), jakož i průběžně zajišťovat údržbu hrobového zařízení na vlastní náklady tak, aby jejich stav nebránil užívání hrobových míst ostatních nájemců a dalších osob, 
  3. Odstranit včas znehodnocené květinové a jiné dary, odpad z vyhořelých svíček a další předměty, které narušují estetický vzhled pohřebiště. Neodstraní-li tyto předměty nájemce hrobového místa, je provozovatel pohřebiště oprávněn tak učinit sám. 
 8. Nájemce je povinen neprodleně zajistit opravu hrobového zařízení pokud je narušena jeho stabilita a ohrožuje tím zdraví, životy, nebo majetek dalších osob. Pokud tak nájemce neučiní po uplynutí lhůty uvedené ve výzvě provozovatele je provozovatel pohřebiště oprávněn zajistit bezpečnost na náklady a riziko nájemce hrobového místa.  
 9. Je zakázáno odkládat díly hrobového zařízení na sousední hrobová místa, nebo je opírat o sousední hrobová zařízení. 
 10. Při užívání hrobového míst je nájemci zakázáno manipulovat s lidskými ostatky. Se zpopelněnými lidskými ostatky může nájemce manipulovat a ukládat je na pohřebišti pouze s vědomím provozovatele.  
 11. Nájemce je povinen strpět číselné označení hrobových míst provedené provozovatelem, tyto čísla nepřemísťovat, nepoškozovat a nepoužívat k jiným účelům. Nájemce je povinen strpět na hrobovém místě vhodně umístěný odkaz na uveřejněnou informaci na vývěsce týkající se upozornění nájemce na skončení doby nájmu. 
 12. Pokud se hrobka nebo hrobové zařízení staly opuštěnou po účinnosti zákona č,89/2012 

Sb., občanský zákoník (tj. od 1. ledna 2014) a jsou zároveň stavbou, bude od 1. ledna  2024 provozovatelem pohřebiště provedena nabídka příslušnému Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. 

 1. Pokud byla hrobka opuštěna před účinností zákona č.89/2012., občanský zákoník (tj. před 1. lednem 2014), bude zaevidována do majetku obce, která je provozovatelem pohřebiště (viz ustanovení §996 zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník). Oznámení o novém vlastníkovi hrobky, která se tímto postupem stala hrobkou obecní, se zveřejní vhodným způsobem na veřejném pohřebišti. U opuštěného hrobového zařízení probíhá postup shodně. 
 2. Byl-li nájemce hrobového místa prokazatelně vyzván před ukončením nájmu k vyklizení hrobu od movitých i nemovitých věcí, v souladu s §2225 občanského zákoníku při skončení nájmu předá nájemce hrobové místo vyklizené do 30 dnů od skončení nájmu. Při odevzdání hrobového zařízení nebo hrobky si nájemce vezme vše, kromě uložených lidských ostatků, ať zpopelněných nebo nezpopelněných, protože v souladu s §493 občanského zákoníku lidské ostatky nejsou věcí.  
 3. Po zániku nájmu se lidské ostatky nezpopelněné i zpopelněné ponechají na dosavadním místě. Při nájmu hrobového místa novým nájemcem budou tyto lidské ostatky v průběhu nového pohřbení uloženy pod úroveň dna hrobu. Není-li možné využít úroveň dna hrobu, uloží se lidské ostatky do společného hrobu téhož pohřebiště.  
 4. Při nesplnění bodu 19 je hrobové zařízení umístěno na hrobovém místě po zániku nájemní smlouvy bez právního důvodu tedy neoprávněně. Pokud na výzvu není odstraněno, pak má provozovatel pohřebiště možnost obrátit se na soud nebo v rámci svépomoci hrobové zařízení odstranit a uskladnit a následně vyzvat vlastníka ať si zařízení odebere. Náklady na odstranění a uskladnění hrobového zařízení ponese vlastník hrobového zařízení. Pokud na další výzvu vlastník nereaguje a náklady odstranění a skladné překročí výši odhadované ceny hrobového zařízení, provozovatel hrobové zařízení prodá. Výtěžek použije na úhradu nákladů. 
 5. Některá hrobová zařízení nebo hrobky lze provozovatel pohřebiště darovat písemnou darovací smlouvou.  

 

Článek 7

Podmínky zřízení hrobky, náhrobku, hrobového zařízení

 1. Ke zhotovení hrobky, náhrobku, hrobového zařízení na pohřebišti, nebo úpravě již existujících je oprávněn pouze vlastník nebo jím zmocněná osoba po prokazatelném předchozím souhlasu nájemce hrobového místa a provozovatele za jím stanovených podmínek.  
 2. Podmínky ke zřízení hrobového zařízení mimo hrobky určuje provozovatel v rozsahu: 
 3. Určí rozměry, tvar hrobového zařízení, případně druh použitého materiálu, minimální hloubku základů, odstupňování hrobového zařízení na svahovitém terénu, šířku uliček mezi hrobovým zařízením, způsob uložení zeminy a odpadu při zřizování hrobového zařízení, jeho opravách a likvidaci. Jednotlivé díly hrobového zařízení musí být mezi sebou pevně kotveny. 
 4. Základy musí být provedeny do nezamrzající hloubky 80cm, dimenzovány se zřetelem na únosnost půdy a nesmí zasahovat do pohřbívací plochy. 
 5. Základy musí odpovídat půdorysným rozměrům díla a podpovrchové hloubce základové spáry, která činí minimálně 80cm. 
 6. Základy památníků, náhrobků nebo stél musí být zhotoveny z dostatečně únosného materiálu, odolného proti působení povětrnosti např. z prostého betonu či železobetonu, kamenného, popř. cihelného zdiva.  
 7. Přední a zadní rámy hrobu nebo hrobky musí být v jedné přímce s rámy sousedních hrobů. 
 8. Při stavbě na svahovitém terénu musí být hrobové zařízení stejnoměrně odstupňováno. 

 

Při stavbě hrobky je navíc: 

 

 1. Při provádění prací směřujících ke zhotovení, údržbě, opravám, nebo odstranění věcí na hrobovém místě je vždy třeba předchozího prokazatelného souhlasu nájemce, neprovádí-li tyto práce sám, přičemž je ten, kdo tyto práce provádí povinen činit tak dle pokynů provozovatele pohřebiště, nájemní smlouvy a tohoto Řádu. 
 2. V případě, že je místo na pohřebišti určeno ke zřízení hrobky, je nájemce oprávněn zřídit hrobku způsobem, v rozsahu a za podmínek stanovených souhlasem provozovatele, který je jako příloha nedílnou součástí nájemní smlouvy k předmětnému místu.  
 3. V průběhu zhotovování, údržby, oprav, nebo odstraňování hrobky, hrobového zařízení na pohřebišti odpovídá nájemce hrobového místa za udržování pořádku, za skladování potřebného materiálu na místech a způsobem určeným provozovatelem pohřebiště. Odstraňovaný stavební materiál, náhrobky, či jejich části, stejně tak i vykopanou zeminu je nájemce povinen nejpozději před přerušením práce téhož dne odvézt na určené místo skládky a případně uložit do příslušného kontejneru. Pře těchto pracích je třeba:
  • respektovat důstojnost místa a omezit hlučnost prací,  
  • neomezovat průchodnost komunikací a přístupu k jednotlivým hrobům, 
  • nenarušovat hrobová místa nebo jinak omezovat práva nájemců hrobových míst,  
  • Zajistit ochranu zeleně, kořenového systému zeleně. 

 

 1. Po skončení uvedených prací je nájemce povinen na svůj náklad uvést okolí příslušného hrobového místa a místa, která při práci znečistil, do původního stavu nejpozději do 48 hodin. Ukončení prací je nájemce povinen ohlásit provozovateli pohřebiště a je povinen uhradit náklady spojené s odvozem a likvidací odpadu, včetně odpadu biologicky nebezpečného, vzniklého při pracích na hrobovém místě, pokud tak neučinil na vlastní náklad sám. Spolu s tím nahlásí změny hrobového zařízení, zakládající povinnost změnit, či doplnit předepsanou evidenci. Totéž platí při likvidaci hrobového zařízení včetně základů a stavby hrobky.  
 2. Na hrobovém místě lze vysadit strom nebo keř pouze s předchozím písemným povolením provozovatelem pohřebiště. Provozovatel může nájemci přikázat odstranění vysazené dřeviny bez jeho souhlasu, případně odstranit takovou výsadbu na náklad nájemce hrobového místa.  
 3. Vlastník hrobového zařízení je oprávněn odstranit hrobové zařízení z pohřebiště po předchozím projednání s provozovatelem hrobového místa.  

 

Článek 8

Ukládání lidských pozůstatků a exhumace lidských ostatků 

 1. Otevřít hrob nebo hrobku na pohřebišti, ukládat do nich lidské pozůstatky nebo provádět exhumaci je oprávněn pouze provozovatel pohřebiště nebo provozovatel pohřební služby, který na základě smlouvy s vypravitelem pohřbu hodlá na pohřebišti pohřbít lidské pozůstatky.  
 2. Obdobně jako při přijímání lidských pozůstatků k pohřbení, provozovatel dbá na to, aby převzetí nezpopelněných lidských ostatků bylo doloženo alespoň úmrtním listem a průvodním dopisem s uvedením, o čí ostatky se jedná, odkud jsou (číslo hrobu a název pohřebiště) a v čím zájmu se exhumace a převoz prováděl (číslo objednávky a smluvní strany). U urny postačí předložit doklad o zpopelnění, který obsahuje údaje shodné s identifikačním štítkem. Tyto dokumenty by měly být podkladem i pro evidenci související s provozováním pohřebiště.  
 3. Zpopelněné lidské ostatky je možné uložit na pohřebišti vždy jen se souhlasem nájemce hrobového místa a provozovatele pohřebiště. 
 4. V době úmrtí nájemce, má-li být tento uložen do hrobu, jehož byl nájemcem, zajistí provozovatel úhradu nájemného na dobu tlecí od vypravitele pohřbu nebo jiné zmocněné osoby. Nepožádá-li nikdo o uzavření nájemní smlouvy k předmětnému místu, zůstává toto hrobové místo po tlecí dobu bez nájemce s povinností provozovatele o toto místo pečovat. 
 5. Bez ohledu na uplynutí tlecí doby může být s nezpopelněnými i zpopelněnými lidskými ostatky v rámci pohřebiště manipulováno pouze na základě předchozího souhlasu provozovatele pohřebiště. 
 6. Nezpopelněné i zpopelněné lidské ostatky mohou být exhumovány, tj. přemístěny nebo převezeny na jiné pohřebiště, pouze na písemnou a odůvodněnou žádost nájemce hrobového místa a nájemce nového hrobového místa na jiném pohřebišti, a to jen s písemným souhlasem provozovatele pohřebiště. Převoz exhumovaných nezpopelněných lidských ostatků na jiné pohřebiště musí být předem objednán u provozovatele pohřební služby a objednávka k žádosti přiložena. Nájemce hrobového místa doloží k žádosti o exhumaci vždy skutečností úmrtí podle §22 odst. 2 zákoníku. Před exhumací nezetlelých lidských ostatků musí nájemce hrobového místa písemně požádat o souhlas také krajskou hygienickou stanici. 
 7. Exhumace nezpopelněných lidských ostatků za účelem jejich zpopelnění v krematoriu je zakázáno. Výjimky dle individuální žádosti může podle Čl. 12 schválit pouze provozovatel pohřebiště. 
 8. Rakve, použité pro pohřbívání do země, musí být vyrobeny z takových materiálů, aby ve stanovené tlecí době zetlely spolu s lidskými ostatky. Za zetlelé se považují zbytky rakví (hlavních desek) o maximální velikosti 0,5m2 držící vcelku. Pro výrobu rakví ukládaných do hrobu na pohřebišti, nesmějí být použity díly z nerozložitelných materiálů. Kovový díl (madla rakve apod.) lze použít jen omezeně. 
 9. Výplň rakví (vystýlka), transportní vaky vložené do rakví a rubáše mohou být vyrobeny pouze z lehce rozložitelných materiálů jako dřevěné piliny, papír, u vaků rozložitelné plasty a u rubášů látky. Tkanina, ze které je oblečení zemřelého vyrobeno, by měla být nejlépe bez chemických příměsí. 
 10. K výrobě rakví a jejich nátěrů nesmí být použity barvy, lepidla a tvrdidla, obsahující složky škodlivých látek.  
 11. Milodary vložené do rakve mohou být vyrobeny také pouze ze snadno rozložitelných materiálů 
 12. Pro pohřbívání do hrobek je nutno použít rakve:
  1. vyrobené z dřevního materiálu s dlouhou trvanlivostí, do které bude umístěna poloviční zinková vložka, nebo 
  2. kovové, nebo 
  3. dle ČSN Rakve. 
 13. Maximální rozměry rakví v hrobkách nesmějí překročit délku 2,15 a šíři 0,85m. 

 

Článek 9

Podmínky pro otevření hrobu nebo hrobky provozovatelem pohřební služby  

1.Provozovatel pohřební služby smí otevřít hrob nebo hrobku na pohřebišti pro uložení lidských pozůstatků, nebo lidských ostatků, k provedení exhumace, popř. k jiným účelům, pokud provozovatel pohřebiště obdrží v dostatečném předstihu před samostatným otevřením hrobu nebo hrobky 

 1. písemnou žádost vypravitele pohřbu, nájemce hrobu a majitele hrobového zařízení o otevření hrobu nebo hrobky provozovatelem pohřební služby,  
 2. kopii té části smlouvy uzavřené mezi provozovatelem pohřební služby a vypravitelem pohřbu o vypravení pohřbu, která přikazuje pohřbít do příslušného hrobového místa, 
 3. doklad o oprávnění k podnikatelské činnosti v oblasti provozování pohřební služby a o oprávněnosti vykonávat podnikatelskou činnost technické služby – práce při kopání hrobů na pohřebištích (výpis z živnostenského rejstříku),  
 4. prohlášení, že uvedené práce zajistí provozovatel pohřební služby na vlastní náklad, vlastními zaměstnanci a s použitím vlastních pomůcek i nářadí a na vlastní odpovědnost,  
 5. osvědčení o získání profesní kvalifikace Hrobník nebo potvrzení o absolvování školení hrobníků od zaměstnance provozovatele pohřební služby, který bude hrob nebo hrobku otevírat, 
 6. doklad o ověření znalosti předpisů BOZP a PO, 
 7. návrh na protokolární předání pracoviště před i po pohřbení včetně fotografií příslušného hrobového místa před jeho otevřením a fotografie bezprostředně sousedících hrobů. 
 8. Zaměstnanec pohřební služby, který bude hrob nebo hrobku otevírat, musí být provozovatelem pohřebiště seznámen s řádem pohřebiště, místními podmínkami a s jinými informacemi nezbytnými pro bezpečné a nezávadné otevření hrobu nebo hrobky. 
 9. Provádí-li otevření hrobu nebo hrobky zaměstnanec provozovatele pohřební služby, provozovatel pohřebiště je oprávněn kdykoli 
 10. zkontrolovat průběh prací, stav výkopu a pažení, dohlédnout na zabezpečení vykopané hrobové jámy proti pádu třetí osoby a přítomnost druhého pracovníka provozovatele pohřební služby,  
 11. požádat o přerušení prací, v takovém případě je zaměstnanec provozovatele pohřební služby povinen práce neprodleně pozastavit. 
 12. Provozovatel pohřebiště může po dohodě s provozovatelem pohřební služby vybavit jeho zaměstnance pověřeného otevřením hrobu nebo hrobky vhodnými pracovními pomůckami, potřebnými nástroji a nářadím, 
 13. Otevření hrobu, u něhož neuplynula tlecí doba od posledního pohřbení, je možné provést jen tehdy, pokud příslušná krajská hygienická stanice povolila manipulaci s nezetlelými lidskými ostatky. 
 14. Provozovatel pohřebiště může odmítnout otevření hrobu nebo hrobky, jsou-li k tomu závažné důvody. 
 15. Rakev s lidskými pozůstatky musí být po uložení do hrobu zasypána zkypřenou zeminou ve výši minimálně 1,2m. 
 16. Provozovatel pohřebiště zajistí při otevření hrobu nebo hrobky provoz na pohřebišti tak, aby nebyl narušen veřejný pořádek a aby byl vyloučen přenos možné nákazy. 
 17. Náklady vzniklé provozovateli pohřebiště v souvislosti s otevřením hrobu nebo hrobky hradí ten, kdo o otevření požádal. Provozovatel pohřebiště má nárok na úhradu přiměřených nákladů za poskytnuté výše uvedené a další související služby. 

  

Článek 10

Dřeviny a lavičky 

 1. Dřeviny lze na pohřebišti vysazovat pouze se souhlasem provozovatele. Jedná se o dřeviny, které by v budoucnu vykazovaly znaky vzrostlých stromů a mohly by způsobovat škody na majetku a ohrožovat bezpečnost návštěvníků. 
 2. Dřeviny nesmějí být vysazovány do pohřbívací plochy s výjimkou toho, kdy se nájemce písemně zaváže k tomu, že bude místo užívat pouze k uložení zpopelněných lidských ostatků. 
 3. Provozovatel může dle svého uvážení a bez souhlasu nájemce odstranit vysazené dřeviny, k jejíž výsadbě nedal souhlas. 
 4. Likvidovat vzrostlou zeleň lze jen při dodržení zvláštního předpisu (viz zákon o ochraně přírody a krajiny). 
 5. Všechna trvalá zeleň, vysazená na pohřebišti, se stává majetkem provozovatele pohřebiště. 
 6. Nájemce ani návštěvník pohřebiště není oprávněn provádět jakékoli zásahy do vzrostlé zeleně bez předchozího souhlasu provozovatele.  
 7. Pevné i přenosné lavičky instaluje na pohřebišti provozovatel, nebo osoba, které k tomu udělí provozovatel souhlas s určením rozměrů, tvar a umístění lavičky a povinnosti udržovat lavičky v řádném stavu. 
 8. Lavičky mohou užívat všichni návštěvníci pohřebiště. 
 9. Jednoduché práce nutné k udržování a okrášlování hrobových míst a hrobového zařízení provádějí nájemci nebo podnikající fyzické či právnické osoby nájemcem pověřené. 

 

Článek 11

Sankce

Porušení jednotlivých ustanovení bude postihováno dle zvláštních právních předpisů.

 

Článek 12

Ostatní ustanovení

 1. Právní vztahy neupravené tímto řádem, vztahující se k provozování pohřebiště, se řídí zákonem o pohřebnictví. 
 2. Pokud se písemný styk provádí doručenkou na adresu nájemce místa na pohřebišti, platí fikce doručení uplynutím posledního dne úložní lhůty u pošty. 
 3. Kontrolu dodržování tohoto Řádu provádí obec Veliš. 
 4. Výjimky z Řádu pohřebiště dle individuální žádosti může schválit provozovatel pohřebiště. 
 5. Pokud pohřebiště, nebo jeho část, včetně hrobových zařízení, jsou zapsány v seznamu kulturních památek, nebo se nacházejí na území památkového zájmu, či jsou v seznamu válečných hrobů a pohřebišť vztahují se na péči o ně zvláštní právní předpisy.  

 

Článek 13

Zrušující ustanovení

Dosavadní řád veřejného pohřebiště ze dne 17.12.2003, který byl vydán formou obecně závazné vyhlášky se zrušuje obecně závaznou vyhláškou č.  s účinností ke dni nabytí účinnosti tohoto řádu veřejného pohřebiště.  

 

Článek 14 

Závěrečná ustanovení

 

 1. Tento řád je účinným dnem 15.07.2019.
 2. Řád veřejného pohřebiště bude vyvěšen na úřední desce obecního úřadu ve Veliši po dobu 15-ti dnů a po celou dobu platnosti tohoto řádu musí být vyvěšen na pohřebišti na místě obvyklém.  

 

 

Ve Veliši dne 19.06.2019

 

Starosta obce Veliš

 

 

 

Vyvěšeno:

Sejmuto:

Účinnost: