Opatření obce Číčovice č. 1/2018

 

OBEC ČÍČOVICE

Obec Číčovice jako provozovatel veřejného pohřebiště podle ust. § 16, odst. 1 zák. č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o pohřebnictví)

 

vydává v souladu s ust. § 19 citovaného zákona

 

 

ŘÁD VEŘEJNÉHO POHŘEBIŠTĚ OBCE ČÍČOVICE

 

 

1.     Zastupitelstvo obce Číčovice, podle ust. § 102 odst. 3 a ve spojení s § 84 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, schválilo dne  28.5.2018 tento Řád veřejného pohřebiště (dále jen řád).

 

2.     Řád veřejného pohřebiště vydává obec po předchozím souhlasu Krajského úřadu Středočeského kraje ze dne 23.4.2018 vydaného pod
čj. 051916/2018/KUSK

 

 

Článek 1

Úvodní ustanovení

 

1.    Řád upravuje provoz na veřejném pohřebišti,  které je ve vlastnictví Římskokatolické farnosti Tuchoměrice, pozemku parc. č. 546 zaps. v katastru nemovitostí pro kat. úz. Malé Číčovice, obec Číčovice, okres Praha-západ na č. LV 126 u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha-západ, způsob využití hřbitov, urnový háj.

 

2.    Provozovatel a správce pohřebiště obec Číčovice, IČO 00241130, sídlem Číčovice 16, 252 68 Středokluky, zastoupené starostou obce, (dále jen „provozovatel pohřebišt졓) zajišťuje   provozování pohřebiště v souladu s § 18 odst. 2 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pohřebnictví“).

 

3.    Vymezení často používaných pojmů:

 

a) Hrobka - nemovitá věc, která vznikla stavební nebo montážní technologií, bez zřetele na její stavebně technické provedení, použité stavební výrobky, materiály a konstrukce, na účel využití a dobu trvání.

 

b) Hrobové zařízení - např. pomník, náhrobek, rám, krycí deska, stéla nebo jiná ozdoba hrobu, které mohou být bez znehodnocení od hrobového místa odděleny (zpravidla movitá věc).

 

4.     Ustanovení tohoto Řádu se vztahují na veřejné pohřebiště uvedené v ust. Čl. 1 odst. 1 tohoto řádu, jehož součástí jsou:

 

          I. místa pro ukládání lidských pozůstatků do hrobů

         II. místa pro ukládání lidských pozůstatků do hrobek

        III. místa pro ukládání zpopelněných lidských ostatků v urnách

 

5.     Vnější hranice tohoto pohřebiště jsou vymezeny  zdí.

 

6.     Řád je závazný pro provozovatele, správce a dále pro subjekty, zajišťující pohřební služby, pro obstaravatele pohřebních a jiných úkonů, nájemce hrobových a urnových míst, objednatele a zhotovitele služeb, návštěvníky pohřebiště včetně osob, které zde s prokazatelným souhlasem správce pohřebiště nebo nájemce provádějí práce a pro ostatní veřejnost.

 

7.     Hrob, ve kterém je pohřben zemřelý, jehož činnost byla mimořádně společensky prospěšná a všeobecně uznávaná, je možné rozhodnutím zastupitelstva obce prohlásit za „Čestný hrob“ na základě pravidel pro udělování čestného občanství, čestných poct a ceny obce. Hrob, který bude prohlášený „Čestným hrobem“ bude opatřen nápisem „Čestný hrob“. Nájemci hrobového místa, na kterém se nachází hrob prohlášený za „Čestný hrob“ přísluší sleva z nájmu a služeb s nájmem spojených ve výši 100 % u jednoho hrobu a urnového místa, ve výši 100 % u dvojhrobu. Nájemce nesmí bez souhlasu zastupitelstva obce odstranit hrobové zařízení hrobového místa. V případě, že o další užívání hrobového místa, na kterém se nachází hrob prohlášený za „Čestný hrob“, neprojeví nájemci zájem nebo v případě, že hrobové zařízení vykazuje znaky opuštěnosti, je obec povinna učinit na své náklady opatření směřující k zachování pietnosti a důstojnosti hrobu.

 

8.     Náhrobek, vykazující vysoké uměleckořemeslné zpracování, je možné rozhodnutím zastupitelstva obce prohlásit za „Cenný náhrobek“. Nájemce nesmí bez souhlasu zastupitelstva obce odstranit hrobové zařízení hrobového místa. V případě, že o další užívání hrobového místa, na kterém se nachází hrob prohlášený za „Cenný náhrobek“, neprojeví zájem nájemci nebo v případě, že hrobové zařízení vykazuje znaky opuštěnosti, je obec povinna učinit na své náklady opatření směřující k zachování „Cenného náhrobku“.

 

 

 

Článek 2

Provozní doba pohřebiště

 

1.     Provozní doba, v jejímž průběhu jsou pohřebiště zpřístupněna veřejnosti, se stanoví  takto:

 

                          1. duben – 31. říjen                 8, 00 - 20, 00 hod.

                          1. listopad - 31. březen            8, 00 - 17, 00 hod.

 

2.     Návštěvníci jsou povinni opustit pohřebiště do konce uzavírací doby bez         upozornění.

 

3.     Mimo vymezenou dobu je pohřebiště uzavřeno.

 

4.     Provozovatel pohřebiště může z oprávněných důvodů přístup veřejnosti na         pohřebiště nebo jeho část dočasně omezit nebo zakázat, např. v době         provádění terénních úprav, manipulování se zetlelými, nezetlelými i         zpopelněnými lidskými ostatky v rámci pohřebiště, exhumací, za sněhu,         náledí apod., pokud nelze zajistit bezpečnost návštěvníků. Provozovatel         zabezpečí v zimním období nezbytnou údržbu hlavních komunikací         pohřebiště v zájmu zajištění bezpečnosti.

 

 

 

 

Článek 3

Pořádek na pohřebišti

 

1.    Návštěvníci pohřebiště jsou povinni zdržet se takového jednání, které by se dotýkalo důstojnosti zemřelých nebo mravního cítění pozůstalých a veřejnosti. Zejména je zakázáno chovat se hlučně, pouštět přenosné nosiče zvuku, požívat alkoholické nápoje, omamné a psychotropní látky, kouřit a odhazovat nedopalky od cigaret, odhazovat odpadky mimo nádoby k tomu určené, užívat prostory pohřebišť a jejich vybavení k jiným účelům, než k jakým jsou určeny.

 

2.    Na pohřebištích je možné se zdržovat pouze v provozní době pohřebiště, stanovené v článku 2 tohoto řádu.

 

3.    Na pohřebiště je zakázán přístup podnapilým osobám, osobám se psy  a jinými zvířaty.

 

4.    Není dovoleno uvazovat psy u vchodů na pohřebiště, ani je ponechat bez dozoru.

 

5.    Děti do 10 let mají přístup na pohřebiště pouze v doprovodu dospělé osoby.

 

6.    Na pohřebišti je zakázáno jezdit motorovými vozidly, na jízdních kolech, koloběžkách, skateboardech a kolečkových bruslích.

 

7.    Není dovoleno ukládat prázdné nádoby na květiny, petrolej, nářadí, hadry a další pomůcky za hroby, do uliček ani do doprovodné zeleně. V opačném případě je provozovatel pohřebiště oprávněn tato místa uklidit a s věcmi, jež se na těchto místech nacházejí, naložit jako s odpadem.

 

8.    Odpadky je třeba odkládat na stanovená místa. Nádoby na odpadky slouží jen pro ukládání odpadu z pohřebiště.

 

9.    Návštěvníci nejsou oprávněni provádět jakékoliv zásahy do zeleně vysazené správcem pohřebiště, včetně nové výsadby zeleně bez jeho souhlasu,  používání chemických prostředků k hubení trávy apod.

 

10.Svítilny a svíčky je možno na pohřebištích rozsvěcovat na jednotlivých hrobových místech pouze tehdy, pokud jsou vhodným způsobem zabezpečeny proti vzniku požáru. V odůvodněných případech může provozovatel pohřebiště používání otevřeného ohně (svíček aj.) omezit nebo zakázat.

 

11.Z hygienických důvodů není dovoleno v areálech pohřebišť pít vodu z vodovodních výpustí a studní. Tato voda je určena k provozním účelům a na zalévání zeleně na pronajatých hrobových místech. Je zakázáno odnášet vodu v náhradních obalech z areálů pohřebiště.

 

12.Pořádání pietních a vzpomínkových akcí na pohřebišti je možné se souhlasem provozovatele pohřebiště. Tím není dotčena povinnost svolavatele předem oznámit shromáždění ve smyslu zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů.

 

13.Na pohřebišti je dovoleno umístění reklam pouze na vyhrazených místech po předchozím souhlasu provozovatele pohřebiště. Není dovoleno umístění reklam na stromech ani zařízeních pohřebiště ani hrobových místech a hrobových zařízeních.

 

14.Na pohřebišti rovněž není dovoleno pořádat presentační akce soukromých subjektů zaměřené na výkon následné služby pro nájemce či prodej jimi nabízeného zboží. Všechny podnikatelské subjekty, které chtějí vykonávat jakékoli práce či služby pro nájemce, mají oznamovací povinnost k této činnosti vůči provozovateli pohřebiště.

 

15.Dozor nad pořádkem na pohřebišti provádí správce pohřebiště.

 

16.Na pohřebišti je povoleno provádět jakékoli činnosti pouze v takovém rozsahu a takovým způsobem, který stanoví tento řád.

 

 

Článek 4

Rozsah služeb poskytovaných na pohřebišti

       

1.       Provozovatel pohřebiště poskytuje zejména následující služby:

 

a)     Pronájem hrobových míst

 

 I. pro hroby, hrobky

II. pro uložení lidských ostatků v urnách

 

 

b) správa a údržba pohřebiště včetně inženýrských sítí, zeleně a mobiliáře

 

c) údržba páteřních komunikací a zpevněných ploch (v létě i v zimě)

 

d) vedení předepsané evidence související s provozováním pohřebiště

 

e) zajišťování sběru, třídění, odvozu a likvidace odpadů včetně biologicky
    nebezpečných odpadů

 

f) vykonávání dozoru nad dodržováním tohoto řádu

 

g) údržba a úprava společných hrobů, kostnic, mezinárodního pohřebiště a
    ve sjednaném rozsahu i čestných hrobových míst

 

h) zveřejňování informací v místě na daném pohřebišti obvyklém pro  
    potřeby veřejnosti

 

2.       V souladu se  stanoviskem  Krajské  hygienické  stanice
         č.j. 1190,1270-219/04/PZ/Sv   je na základě zákona o pohřebnictví tímto
         Řádem pro uložení lidských ostatků do hrobů stanovena na pohřebišti
         tlecí doba v délce minimálně 11 let s možností pohřbívání do standartních
         hrobů dle hydrogeologického  posudku č. 2003-1-234.
       

 

3.       Všichni zemřelí, nezávisle na místě úmrtí, mohou být na tomto veřejném
         pohřebišti pohřbeni, ale pouze se souhlasem provozovatele pohřebiště.   
        Nejpozději den      před přijetím lidských pozůstatků je potřeba předložit
        provozovateli kopii         Listu o prohlídce zemřelého, kterou uloží
        minimálně po tlecí dobu v příloze hřbitovní knihy.

 

4.       Zajišťování vrátní služby (otvírání a uzavírání prostor pohřebiště dle čl.2).

 

5.       Uzavírání nájemních smluv s nájemci hrobových míst

 

6.       Provozovatel pohřebiště poskytuje informace o provádění         následujících služeb:

 

    -     výkopové práce související s pohřbením a exhumací

   -      pohřbívání

   -      ukládání a vsyp zpopelněných ostatků

 

7.       Výkopové práce související s pohřbením nebo exhumací, kamenické           práce, stavby hrobek, hrobů a pomníků jsou zajišťovány prostřednictvím           třetích osob.

 

 

 

Článek 5

Povinnosti provozovatele a správce pohřebiště

 

1.       Provozovatel pohřebiště je povinen zejména:

 

a) Všem osobám - zájemcům o nájem stanovit stejné podmínky pro sjednání
     nájmu dle typu hrobového místa.

 

b) Zdržet se ve styku s pozůstalými chování nešetrného k jejich citům a umožnit
    při smutečních obřadech účast registrovaných církví, náboženských
    společností a jiných osob v souladu s projevenou vůlí zemřelé osoby, a pokud
    se tato osoba během svého života ke smutečnímu obřadu nevyslovila, také v
    souladu s projevenou vůlí osob uvedených v ust. § 114 odst. 1 občanského
    zákoníku, je-li provozovateli  známa.

 

c) Vést evidenci související s provozováním pohřebiště v rozsahu dle ust. § 21
    zákona o pohřebnictví formou vázané knihy, nebo v elektronické podobě s
    roční frekvencí výtisku a jejich svázáním. Provozovatel pohřebiště vede
    evidenci související s provozováním pohřebiště formou vázaných hřbitovních
    knih.

 

d) Ukládat Listy o prohlídce zemřelého do spisovny popřípadě i doklady o
     zpopelnění dle archivačního a skartačního řádu obce.

 

e) Vyřizovat stížnosti včetně reklamací souvisejících s provozem a správou
     pohřebiště. Stížnosti vyřizuje provozovatel pohřebiště.

 

f) Současně je povinen udržovat aktuální plán pohřebiště s vedením evidence
    volných hrobových míst. Zájemcům o uzavření nájemní smlouvy je povinen
    na jejich žádost nechat nahlédnout do plánu pohřebiště a evidence volných
    míst.

 

g) V případě zákazu pohřbívání bezodkladně písemně informovat nájemce
     hrobových míst, pokud je mu známa jejich adresa a současně informovat
     veřejnost o tomto zákazu v místě na daném pohřebišti obvyklém.

 

h)  V případě rušení pohřebiště provozovatel postupuje dle ustanovení ust. § 24
     zákona o pohřebnictví a je bezodkladně povinen ve směru k zúčastněným
     osobám a veřejnosti splnit veškerou informační povinnost.

 

2.       Správce pohřebiště je povinen zejména:

 

a) Připravit k pronájmu nová místa pro hroby, hrobky, urnová místa apod. (tzn.
    vytýčit – označit schematickým plánkem, číselně označit, vyčistit) tak, aby se
    minimalizoval negativní dopad na již existující hrobová místa. Pronajímat tato
    místa a provádět obnovu nájmu zájemcům za podmínek, stanovených
    zákonem o pohřebnictví a Řádem tak, aby vznikly ucelené řady, oddíly, či
    skupiny hrobových míst stejného charakteru a rozměrů.

 

b) Zabezpečovat výkopy hrobů a služby související s pohřbíváním, manipulací s
    lidskými ostatky, exhumacemi a ukládáním zpopelněných ostatků (vsypy,
     rozptyly, uložení uren). Tuto povinnost může zajistit i u třetího subjektu po
    protokolárním předání pracoviště a nejbližšího okolí.

 

c) Zajišťovat údržbu veřejné zeleně na pohřebišti podle platných předpisů,
    pokynů příslušného správního orgánu, provádět úklid cest a chodníků,
    společných zařízení a inženýrských sítí v rozsahu stanoveném smlouvou, dbát
    na úpravu pohřebiště a předkládat obci návrhy na rozvoj a modernizaci
    pohřebiště.

 

d)  Zajišťovat sběr,  uskladňování a likvidaci všech odpadů z pohřebiště včetně
     odpadů biologicky nebezpečných.

 

e) Zabezpečovat pořádek a čistotu na pohřebištích včetně údržby veřejných
    travnatých ploch, opuštěných hrobových míst, společných hrobů a
    vyhrazených ploch.

 

f) Umožnit oprávněným osobám manipulaci se zetlelými, nezetlelými i
     zpopelněnými lidskými ostatky v rámci pohřebiště nebo provedení exhumace
    za podmínek stanovených zákonem o pohřebnictví a tímto Řádem.

 

g)  Spolupracovat při provádění evidence a vyřizování stížností včetně reklamací
     souvisejících se správou pohřebiště.

 

h) Písemně upozornit nájemce na skončení sjednané doby nájmu nejméně 90
    dnů před jejím skončením. Není-li mu trvalý pobyt, nebo sídlo nájemce znám,
     uveřejní tuto informaci v místě na daném pohřebišti obvyklém, nejméně 60
    dnů před skončením sjednané doby nájmu.

 

i) Během doby trvání nájmu zajistit k hrobovému místu přístup a zdržet se
    jakýchkoli zásahů do hrobového místa, s výjimkou případů, kdy je nezbytné
    bezodkladně zajistit bezpečný provoz pohřebiště, mimo kopání hrobů nebo
    opravy hrobových zařízení a hrobek v sousedství avšak jen na dobu nezbytně
    nutnou.

 

 

 

 

 

Článek 6

Užívání hrobového místa

 

1.       Žádný zájemce o nájem místa na pohřebišti nemá nárok na okupaci opuštěného hrobového místa, nebo na jiné, individuální umístění hrobu a hrobového zařízení v rámci hrobového místa.

 

2.       Nájem hrobového místa vzniká na základě smlouvy o nájmu hrobového           místa uzavřené mezi pronajímatelem – provozovatelem pohřebiště, který           k doplnění a podpisu smlouvy může zmocnit správce plnou mocí a mezi           nájemcem (dále jen smlouva o nájmu). Smlouva o nájmu musí mít           písemnou formu a musí obsahovat určení druhu hrobového místa, jeho           rozměry, výši nájemného.

 

3.       K uzavření smlouvy o nájmu hrobového místa je zájemce o nájem           povinen poskytnout pronajímateli – správci pohřebiště zejména tyto           údaje:

 

a) jméno a příjmení zemřelé osoby, jejíž lidské pozůstatky nebo ostatky jsou na
   pohřebišti uloženy, místo a datum jejího narození a úmrtí,

 

b) list o prohlídce zemřelého,

 

c) údaje o jiných lidských pozůstatcích v rozsahu identifikace jiných lidských
    pozůstatků, datum uložení lidských pozůstatků nebo lidských ostatků na
    pohřebiště včetně jejich exhumace, určení hrobového místa, hloubky
    pohřbení, druhu rakve, vložky do rakve nebo transportního vaku; u lidských
    ostatků druh a číslo urny a v případě vsypu i místo jejich uložení,

 

d) záznam o nebezpečné nemoci, pokud lidské pozůstatky, které byly uloženy
   do hrobu nebo hrobky, byly touto nemocí nakaženy,

 

e) jméno, příjmení, adresu místa trvalého pobytu a data narození nájemce
    hrobového místa, jde-li o fyzickou osobu, nebo obchodní jméno, název nebo
    obchodní firmu, sídlo a identifikační číslo osoby nájemce hrobového místa,
    jde-li o právnickou osobu,

 

f) datum uzavření nájemní smlouvy a dobu trvání závazku včetně údajů o změně
   smlouvy,

 

g) údaje o hrobce, náhrobku a hrobovém zařízení daného hrobového místa,
    včetně údajů o vlastníku, pokud je znám, není-li vlastníkem nájemce a to
    nejméně v rozsahu jméno, příjmení, trvalý pobyt, datum narození.

 

h) jméno, příjmení, adresu místa trvalého pobytu a další kontakty na osoby,
    které budou po smrti nájemce na základě určené posloupnosti pokračovat
    v nájmu.

 

4.       Změny výše uvedených údajů a skutečností je nájemce povinen bez zbytečného odkladu oznámit provozovateli pohřebiště.

 

5.       V případě, že se jedná o nájem hrobového místa v podobě hrobu, musí být doba, na niž se smlouva o nájmu uzavírá, stanovena tak, aby od pohřbení mohla být dodržena tlecí doba stanovená pro pohřebiště v čl. 4. odst. 2

 

6.       Nájem hrobových míst se sjednává zpravidla na dobu:

 

-        pro hrob na 11 let

-        pro hrobku novou na 11 let

-        pro urnová a epitafní místa na 11 let

 

7.       Provozovatel pohřebiště omezil minimální délku nájmu místa na pohřebišti na dobu 11 let. Osvobození od úhrady nájmu jakož i slevy z cen může učinit pouze provozovatel pohřebiště.

 

8.       Platným uzavřením nájemní smlouvy k hrobovému místu na pohřebišti vzniká nájemci právo zřídit na místě hrob, hrobku, urnové místo, včetně vybudování náhrobku a hrobového zařízení (rám, krycí desky apod.) a vysázet květiny, to vše v souladu s obsahem nájemní smlouvy, tímto Řádem a pokyny provozovatele pohřebiště, s následnou možností uložit v tomto místě lidské pozůstatky a lidské ostatky.

 

9.       Nájemní právo k hrobovému místu lze převést na třetí osobu pouze prostřednictvím provozovatele pohřebiště novou smlouvou. Současně s převodem nájemního práva je dosavadní nájemce a vlastník hrobky, náhrobku nebo hrobového zařízení povinen předložit provozovateli pohřebiště smlouvu o převodu uvedených věcí do vlastnictví jiné osoby, nezůstávají-li i nadále v jeho vlastnictví.

 

10.     Uložení konstrukce pro ukládání vykopané zeminy při výkopu vedlejšího hrobu a nutné kamenické práce na přilehlém hrobovém místě, to vše v odůvodněných případech a na nezbytně nutnou dobu, není omezením práva nájemce ve smyslu ust. § 25 zákona o pohřebnictví. Dojde-li k zásahu do hrobového místa nebo zařízení, a vznikne-li tímto škoda, je povinen hrobové místo uvést do původního stavu, nebo škodu nahradit ten, kdo škodu způsobil. To platí i v případě, že škůdce ke své činnosti přibral třetí osobu.

 

11.     Nájemce je povinen vlastním nákladem zajišťovat údržbu hrobového místa a hrobového zařízení v rozsahu stanoveném smlouvou o nájmu a v následujícím rozsahu a způsobem:

 

a)  nejpozději do 3 měsíců od pohřbení do hrobu zajistit úpravu pohřbívací plochy hrobového místa,

 

b)   zajistit, aby plocha hrobového místa nezarůstala nevhodným porostem, který by narušoval svým vzhledem okolí, průběžně zajišťovat údržbu hrobového místa tak, aby travní porost nedosáhl květenství (vymetání trav), jakož i průběžně zajišťovat údržbu hrobového zařízení na vlastní náklady tak, aby jejich stav nebránil užívání hrobových míst ostatních nájemců a dalších osob,

 

c)   odstranit včas znehodnocené květinové a jiné dary, odpad z vyhořelých svíček a další předměty, které narušují estetický vzhled pohřebiště. Neodstraní-li tyto předměty nájemce hrobového místa, je provozovatel pohřebiště oprávněn tak učinit sám.

 

12.     Nájemce je povinen neprodleně zajistit opravu hrobového zařízení pokud je narušena jeho stabilita a ohrožuje tím zdraví, životy, nebo majetek dalších osob. Pokud tak nájemce neučiní po uplynutí lhůty uvedené ve výzvě provozovatele, je provozovatel pohřebiště oprávněn zajistit bezpečnost na náklady a riziko nájemce hrobového místa.

 

13.     Je zakázáno odkládat díly hrobového zařízení na sousední hrobová místa, nebo je opírat o sousední hrobová zařízení.

 

14.     Při užívání hrobového místa je nájemci zakázáno manipulovat s lidskými ostatky. Se zpopelněnými lidskými ostatky může nájemce manipulovat a ukládat je na pohřebišti pouze s vědomím provozovatele.

 

15.     Nájemce je povinen strpět číselné označení hrobových míst provedené provozovatelem, tyto čísla nepřemísťovat, nepoškozovat a nepoužívat k jiným účelům. Nájemce je povinen strpět na hrobovém místě vhodně umístěný odkaz na uveřejněnou informaci ve vývěsce týkající se upozornění nájemce na skončení doby nájmu.

 

16.     Pokud se hrobka nebo hrobové zařízení staly opuštěnou po účinnosti zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (tj. od 1. ledna 2014) a jsou zároveň stavbou, bude od 1.ledna 2024 provozovatelem pohřebiště provedena nabídka příslušnému Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.

 

17.     Pokud byla hrobka opuštěna před účinností zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (tj. před 1. lednem 2014), bude zaevidována do majetku obce, která je vlastníkem pozemku (viz ustanovení § 3056 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) nebo obce, která je provozovatelem pohřebiště (viz ustanovení § 996 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník). Oznámení o novém vlastníkovi hrobky, která se tímto postupem stala hrobkou obecní, se zveřejní vhodným způsobem na veřejném pohřebišti (např. ve vývěsní skřínce). U opuštěného hrobového zařízení probíhá postup shodně.

 

18.     Byl-li nájemce hrobového místa prokazatelně vyzván před ukončením nájmu k vyklizení hrobu od movitých i nemovitých věcí v souladu s ust. § 2225 občanského zákoníku při skončení nájmu, předá nájemce hrobové místo vyklizené do 30 dnů od skončení nájmu. Při odevzdání hrobového zařízení nebo hrobky si nájemce vezme vše, kromě uložených lidských ostatků, ať zpopelněných nebo nezpopelněných, protože v souladu s § 493 občanského zákoníku lidské ostatky nejsou věcí.

 

19.     Po zániku nájmu se lidské ostatky nezpopelněné i zpopelněné ponechají na dosavadním místě. Při nájmu hrobového místa novým nájemcem budou tyto lidské ostatky v průběhu nového pohřbení uloženy pod úroveň dna hrobu. Není-li možné využít úroveň dna hrobu, uloží se lidské ostatky do společného hrobu téhož pohřebiště.

 

20.     Při nesplnění povinnosti uložené ust. Čl. 6 bodu 18 tohoto Řádu je hrobové zařízení umístěno na hrobovém místě po zániku nájemní smlouvy bez právního důvodu tedy neoprávněně. Pokud na výzvu není odstraněno, pak má provozovatel pohřebiště možnost obrátit se na soud nebo v rámci svépomoci hrobové zařízení odstranit a uskladnit a následně vyzvat vlastníka ať si zařízení odebere. Náklady na odstranění a uskladnění hrobového zařízení ponese vlastník hrobového zařízení. Pokud na další výzvu vlastník nereaguje a náklady na odstranění a skladné překročí výši odhadované ceny hrobového zařízení, provozovatel hrobové zařízení prodá. Výtěžek použije na úhradu nákladů.

21.     Některá hrobová zařízení nebo hrobky lze provozovateli pohřebiště darovat písemnou darovací smlouvou.

 

 

 

Článek 7

Podmínky zřízení hrobky, náhrobku, hrobového zařízení

 

1.       Ke zhotovení hrobky, náhrobku, hrobového zařízení na pohřebišti, nebo úpravě již existujících je oprávněn pouze vlastník nebo jím zmocněná osoba po prokazatelném předchozím souhlasu nájemce hrobového místa a provozovatele pohřebiště za jím stanovených podmínek.

 

2.       Podmínky ke zřízení hrobového zařízení mimo hrobky určuje provozovatel pohřebiště v rozsahu:

 

a)   Určí rozměry, tvar hrobového zařízení, případně druh použitého materiálu, minimální hloubku základů, odstupňování hrobového zařízení ve svahovitém terénu, šířku uliček mezi hrobovým zařízením, způsob uložení zeminy a odpadu při zřizování hrobového zařízení, jeho opravách a likvidaci. Jednotlivé díly hrobového zařízení musí být mezi sebou pevně kotveny.

 

b)   Základy musí být provedeny do nezamrzající hloubky 80 cm, dimenzovány se zřetelem na únosnost půdy a nesmí zasahovat do pohřbívací plochy.

 

c)   Základy musí odpovídat půdorysným rozměrům díla a podpovrchové hloubce základové spáry, která činí minimálně 80 cm.

 

d)   Základy památníků, náhrobků nebo stél musí být zhotoveny z dostatečně únosného materiálu, odolného proti působení povětrnosti např. z prostého betonu či železobetonu, kamenného, popř. cihelného zdiva.

 

e)   Přední a zadní rámy hrobu nebo hrobky musí být v jedné přímce s rámy sousedních hrobů.

 

f)   Při stavbě na svahovitém terénu musí být hrobové zařízení stejnoměrně odstupňováno.

 

3.   Při stavbě hrobky je navíc

 

a)   nutné posoudit okolí plánované stavby (vliv na výsadbu, okolní komunikace, přístup k sousedním hrobovým místům)

 

b)   vytvořit zadání pro projektovou dokumentaci ke stavbě hrobky (např. tvar hrobky a odvětrávání, typ terénu a půdy, prostoru hrobky pro požadovaný počet rakví, výkopu pro požadovaný počet rakví)

 

c)   navrhnout materiály a hlavní konstrukční prvky včetně požadavků pro osazení hrobky hrobovým zařízením kamenickou firmou (základové pasy, beton, výztuže, betonové tvárnice) na základě předloženého statického výpočtu

 

d)   zhotovit jednoduchý rozpočet stavby (ceny stavebních materiálů a stavebních prací, přesunu hmot)

 

e)   provést uložení přebytečné zeminy (zajištění oddělení případných lidských ostatků, naložení, odvoz a uložení zeminy na skládku, dodržování hygienických předpisů a opatření)

 

f) zhotovit základové pasy včetně dodržení technologických postupů a parametrů pro zvolený materiál stavby

 

g)   zhotovit stěny, vložit svislé i vodorovné výztuže, zhotovit otvory pro patra, zalít betonem a zhotovit odvodnění

 

h) ukončit stavbu (betonový věnec, popř. zhotovení vnitřního zakrytí stropnicemi a následná izolace proti povrchové vodě)

 

i)    dodržet minimální světlost otvoru pro spuštění rakve s možností opakovaného otevření bez nutnosti demontáže hrobového zařízení

 

j)    obsypat stěny hrobky, upravit okolní terén

 

k)   protokolárně předat stavbu včetně souhlasu provozovatele pohřebiště tuto stavbu užívat.

 

4.       Při provádění prací směřujících ke zhotovení, údržbě, opravám, nebo odstranění věcí na hrobovém místě je vždy třeba předchozího prokazatelného souhlasu nájemce, neprovádí-li tyto práce sám, přičemž je ten, kdo tyto práce provádí povinen činit tak dle pokynů provozovatele pohřebiště, nájemní smlouvy a tohoto Řádu.

 

5.       V případě, že je místo na pohřebišti určeno ke zřízení hrobky, je nájemce oprávněn zřídit hrobku způsobem, v rozsahu a za podmínek stanovených souhlasem provozovatele ke zřízení hrobky, který je jako příloha nedílnou součástí nájemní smlouvy k předmětnému místu.

 

6.       V průběhu zhotovování, údržby, oprav, nebo odstraňování hrobky, hrobového zařízení na pohřebišti odpovídá nájemce hrobového místa za udržování pořádku, za skladování potřebného materiálu na místech a způsobem určeným provozovatelem pohřebiště. Odstraňovaný stavební materiál, náhrobky, či jejich části, stejně tak i vykopanou zeminu je nájemce povinen nejpozději před přerušením práce téhož dne odvézt na určené místo skládky a případně uložit do příslušného kontejneru. Při těchto pracích nesmí být cesty a uličky na pohřebišti užívány k jinému účelu než ke komunikačním a nesmí být jejich průchodnost omezována.

 

7.       Po skončení uvedených prací je nájemce povinen na svůj náklad uvést okolí příslušného hrobového místa a místa, která při práci znečistil, do původního stavu nejpozději do 48 hodin. Ukončení prací je nájemce povinen ohlásit provozovateli pohřebiště a je povinen uhradit náklady spojené s odvozem a likvidací odpadu, včetně odpadu biologicky nebezpečného, vzniklého při pracích na hrobovém místě, pokud tak neučinil na vlastní náklad sám. Spolu s tím nahlásí změny hrobového zařízení, zakládající povinnost změnit, či doplnit předepsanou evidenci. Totéž platí při likvidaci hrobového zařízení včetně základů a stavby hrobky.

 

8.       Na hrobovém místě lze vysadit strom nebo keř pouze s předchozím písemným povolením provozovatele pohřebiště. Provozovatel může nájemci přikázat odstranění vysazené dřeviny bez jeho souhlasu, případně odstranit takovou výsadbu na náklad nájemce hrobového místa.

 

9.       Vlastník hrobového zařízení je oprávněn odstranit hrobové zařízení z pohřebiště po předchozím projednání s provozovatelem a nájemcem hrobového místa.

 

 

Článek 8

Ukládání lidských pozůstatků a exhumace lidských ostatků

 

1.       Otevřít hrob nebo hrobku na pohřebišti, ukládat do nich lidské pozůstatky nebo provádět exhumaci je oprávněn pouze provozovatel pohřebiště nebo správce pohřebiště nebo provozovatel pohřební služby, který na základě smlouvy s vypravitelem pohřbu hodlá na pohřebišti pohřbít lidské pozůstatky.

2.       Obdobně jako při přijímání lidských pozůstatků k pohřbení provozovatel dbá na to, aby převzetí nezpopelněných lidských ostatků bylo doloženo alespoň úmrtním listem a průvodním dopisem s uvedením, o čí ostatky se jedná, odkud jsou (číslo hrobu a název pohřebiště) a v koho zájmu se exhumace a převoz prováděl (číslo objednávky a smluvní strany); u urny postačí předložit doklad o zpopelnění, který obsahuje údaje shodné s identifikačním štítkem. Tyto dokumenty by měly být podkladem i pro evidenci související s provozováním pohřebiště.

 

3.       Zpopelněné lidské ostatky je možné uložit na pohřebišti vždy jen se souhlasem nájemce hrobového místa a provozovatele pohřebiště, u hrobů zpravidla k nohám do niky, jinak v ochranném obalu.

 

4.       V době po úmrtí nájemce, má-li být tento uložen do hrobu, jehož byl nájemcem, zajistí provozovatel úhradu nájemného na dobu tlecí od vypravitele pohřbu nebo jiné zmocněné osoby. Nepožádá-li nikdo o uzavření nájemní smlouvy k předmětnému místu, zůstává toto hrobové místo po tlecí dobu bez nájemce s povinností provozovatele o toto místo pečovat.

 

5.       Bez ohledu na uplynutí tlecí doby může být s nezpopelněnými i zpopelněnými lidskými ostatky v rámci pohřebiště manipulováno pouze na základě předchozího souhlasu provozovatele pohřebiště.

 

6.       Nezpopelněné i zpopelněné lidské ostatky mohou být exhumovány, tj. přemístěny nebo převezeny na jiné pohřebiště, pouze na písemnou a odůvodněnou žádost nájemce hrobového místa a nájemce nového hrobového místa na jiném pohřebišti, a to jen s písemným souhlasem provozovatele pohřebiště. Převoz exhumovaných nezpopelněných lidských ostatků na jiné pohřebiště musí být předem objednán u provozovatele pohřební služby a objednávka k žádosti přiložena. Nájemce hrobového místa doloží k žádosti o exhumaci vždy skutečnost úmrtí podle ust. § 22 odst. 2 zákona o pohřebnictví a písemný souhlas osoby uvedené v ust. § 114 odst. 1 občanského zákoníku. Před exhumací nezetlelých lidských ostatků musí nájemce hrobového místa písemně požádat o souhlas také krajskou hygienickou stanici.

 

7.       Exhumace nezpopelněných lidských ostatků za účelem jejich zpopelení v krematoriu je zakázáno. Výjimky dle individuální žádosti může schválit pouze provozovatel pohřebiště.

 

8.       Všechny rakve, včetně exhumačních, musí být označeny štítkem nejméně se jménem zemřelého, datem narození, datem úmrtí, dnem pohřbu a názvem provádějící pohřební služby.

 

9.       Rakve, použité pro pohřbívání do země, musí být vyrobeny z takových materiálů, aby ve stanovené tlecí době zetlely spolu s lidskými ostatky. Za zetlelé se považují zbytky rakví (hlavních desek) o maximální velikosti 0,5 m2 držící vcelku. Pro výrobu rakví ukládaných do hrobu na pohřebišti, nesmějí být použity díly z nerozložitelných materiálů. Kovový díl (madla rakve apod.) lze použít jen omezeně.

 

10.     Výplň rakví (vystýlka), transportní vaky vložené do rakví a rubáše mohou být vyrobeny pouze z lehce rozložitelných materiálů jako dřevěné piliny, papír, u vaků rozložitelné plasty a u rubášů látky. Tkanina, ze které je oblečení zemřelého vyrobeno, by měla být nejlépe bez chemických příměsí.

 

11.     K výrobě rakví a jejich nátěrů nesmí být použity barvy, lepidla a tvrdidla, obsahující složky škodlivých látek.

 

12.     Milodary vložené do rakve mohou být vyrobeny také pouze ze snadno rozložitelných materiálů.

 

13.     Pro pohřbívání do hrobek je nutno použít rakve:

 

         a) vyrobené z dřevního materiálu s dlouhou trvanlivostí, do které bude
         umístěna poloviční zinková vložka, nebo

 

         b) kovové, nebo

 

         c) dle ČSN Rakve.

 

14.     Maximální rozměry rakví v hrobkách nesmějí překročit délku 2,15 m a
 šíři 0,85 m.

 

 

Článek 9

Podmínky pro otevření hrobu nebo hrobky provozovatelem pohřební služby

 

1.       Provozovatel pohřební služby smí otevřít hrob nebo hrobku na pohřebišti pro uložení lidských pozůstatků, nebo lidských ostatků, k provedení exhumace, popř. k jiným účelům, pokud provozovatel pohřebiště obdrží v dostatečném předstihu před samotným otevřením hrobu nebo hrobky

 

         a) písemnou žádost vypravitele pohřbu, nájemce hrobu a majitele
          hrobového zařízení o otevření hrobu nebo hrobky provozovatelem
          pohřební služby,

 

           b) kopii té části smlouvy uzavřené mezi provozovatelem pohřební služby
           a vypravitelem pohřbu o vypravení pohřbu, která přikazuje pohřbít do
           příslušného hrobového místa,

 

         c)  doklad o oprávnění k podnikatelské činnosti v oblasti provozování
          pohřební služby a o oprávněnosti vykonávat podnikatelskou činnost
          technické služby - práce při kopání hrobů na pohřebištích (výpis z
          živnostenského rejstříku),

 

          d) prohlášení, že uvedené práce zajistí provozovatel pohřební služby na
          vlastní náklad, vlastními zaměstnanci a s použitím vlastních pomůcek i
          nářadí a na vlastní odpovědnost,

 

         e)  osvědčení o získání profesní kvalifikace Hrobník nebo potvrzení o
          absolvování školení hrobníků od zaměstnance provozovatele pohřební
          služby, který bude hrob nebo hrobku otevírat,

 

         f)  doklad o ověření znalostí předpisů BOZP a PO,

 

         g) návrh na protokolování předání pracoviště před i po pohřební včetně
         fotografií příslušného hrobového místa před jeho otevřením a fotografie
        bezprostředně sousedících hrobů.

 

2.       Zaměstnanec pohřební služby, který bude hrob nebo hrobku otevírat, musí být provozovatelem pohřebiště seznámen s řádem pohřebiště, místními podmínkami a s jinými informacemi nezbytnými pro bezpečné a nezávadné otevření hrobu nebo hrobky.

 

3.       Provádí-li otevření hrobu nebo hrobky zaměstnanec provozovatele pohřební služby, provozovatel pohřebiště je oprávněn kdykoli

 

         a) zkontrolovat průběh prací, stav výkopu a pažení, dohlédnout na
       zabezpečení vykopané hrobové jámy proti pádu třetí osoby a přítomnost
       druhého pracovníka provozovatele pohřební služby,

 

        b) požádat o přerušení prací; v takovém případě je zaměstnanec
      provozovatele pohřební služby povinen práce neprodleně pozastavit.

 

4.       Provozovatel pohřebiště může po dohodě s provozovatelem pohřební služby vybavit jeho zaměstnance pověřeného otevřením hrobu nebo hrobky vhodnými pracovními pomůckami, potřebnými nástroji a nářadím.

 

5.       Otevření hrobu, u něhož neuplynula tlecí doba od posledního pohřbení, je možné provést jen tehdy, pokud příslušná krajská hygienická stanice povolila manipulaci s nezetlelými lidskými ostatky.

 

6.       Provozovatel pohřebiště může odmítnout otevření hrobu nebo hrobky, jsou-li k tomu závažné důvody, např. bezprostřední blízkost vzrostlého stromu, u něhož by musely být přerušeny hlavní kořeny (což by vedlo k narušení stability stromu), pokud je pohřebiště a jeho porost v nepříznivém stavu v důsledku vichřic, dešťových srážek, nebo pokrytí povrchu sněhem a ledem.

 

7.       Rakev s lidskými pozůstatky musí být po uložení do hrobu zasypána zkypřenou zeminou ve výši minimálně 1,2 m.

 

8.       Provozovatel pohřebiště zajistí při otevření hrobu a hrobky provoz na pohřebišti tak, aby nebyl narušen veřejný pořádek a aby byl vyloučen přenos možné nákazy.

 

9.       Náklady vzniklé provozovateli pohřebiště v souvislosti s otevřením hrobu nebo hrobky hradí ten, kdo o otevření požádal. Provozovatel pohřebiště má nárok na úhradu přiměřených nákladů za poskytnuté výše uvedené a další související služby.

 

 

Článek 10

Dřeviny a lavičky

 

1.       Dřeviny lze na pohřebišti vysazovat pouze se souhlasem provozovatele. Jedná se o dřeviny, které by v budoucnu vykazovaly znaky vzrostlých stromů a mohly by způsobovat škody na majetku a ohrožovat bezpečnost návštěvníků.

 

2.       Dřeviny nesmějí být vysazovány do pohřbívací plochy s výjimkou toho, kdy se nájemce písemně zaváže k tomu, že bude místo užívat pouze k uložení zpopelněných lidských ostatků.

 

3.       Provozovatel pohřebiště může dle svého uvážení a bez souhlasu nájemce odstranit vysazené dřeviny, k jejíž výsadbě nedal souhlas.

4.       Likvidovat vzrostlou zeleň lze jen při dodržení zvláštního předpisu (viz zákon o ochraně přírody a krajiny).

 

5.       Všechna trvalá zeleň, vysazená na pohřebišti, se stává majetkem provozovatele pohřebiště.

 

6.       Nájemce ani návštěvník pohřebiště není oprávněn provádět jakékoli zásahy do vzrostlé zeleně bez předchozího souhlasu provozovatele.

 

7.       Pevné i přenosné lavičky instaluje na pohřebišti provozovatel nebo osoba, které k tomu udělí provozovatel souhlas s určením rozměrů, tvaru a umístění lavičky a povinnosti udržovat lavičky v řádném stavu.

 

8.       Lavičky mohou užívat všichni návštěvníci pohřebiště.

 

9.       Jednoduché práce nutné k udržování a okrášlování hrobových míst a hrobového zařízení provádějí nájemci nebo podnikající fyzické či právnické osoby nájemcem pověřené.

 

Článek 11

Sankce

 

1.       Porušení tohoto Řádu bude postihováno podle § 5 odst. 1 písm. i) zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích jako přestupek proti veřejnému pořádku, zvláště pokud fyzická osoba poruší podmínky uložené v tomto Řádu při konání pohřbu nebo pietního aktu.

 

2.       Přestupku se dopustí také ten, kdo dle zákona o pohřebnictví

 

a)   v rozporu s § 4 odst. 1 písm. f) cit. zákona zachází s lidskými pozůstatky nebo lidskými ostatky na pohřebišti způsobem dotýkajícím se důstojnosti zemřelého nebo mravního cítění veřejnosti,

 

b)   v rozporu s § 4 odst. 1 písm. g) cit. zákona neoprávněně otevře na pohřebišti konečnou rakev s lidskými pozůstatky nebo urnu s lidskými ostatky,

 

c)   v rozporu s § 4 odst. 1 písm. h) cit. zákona neoprávněně otevře na pohřebišti hrob nebo hrobku nebo neoprávněně provádí exhumaci,

 

3.       Za přestupky uvedené výše lze uložit pokutu až do výše 100 000,- Kč ve smyslu § 26 zákona o pohřebnictví.

 

 

Článek 12

Ostatní ustanovení

 

1.       Právní vztahy neupravené tímto řádem, vztahující se k provozování pohřebiště, se řídí zákonem o pohřebnictví.

 

2.       Pokud se písemný styk provádí doručenkou na adresu nájemce místa na pohřebišti, platí fikce doručení uplynutím posledního dne úložní lhůty u pošty.

 

3.       Kontrolu dodržování tohoto Řádu provádí obec.

 

4.       Výjimky z Řádu pohřebiště dle individuální žádosti může schválit provozovatel pohřebiště.

 

 

 

 

 

Článek 13

Zrušující ustanovení

 

1.       Dnem nabytí účinnosti tohoto schváleného Řádu pohřebiště se zrušuje v celém rozsahu Řád pohřebiště, schválený zastupitelstvem obce ze dne 6.6.2012 pod číslem usnesení 3.

 

 

Článek 14

Závěrečné ustanovení

 

1.       Tento řád je účinný patnáctým dnem  po dni vyhlášení, tedy 15.6.2018.

 

2.       Řád veřejného pohřebiště bude vyvěšen na úřední desce obecního úřadu v Číčovicích po dobu 15 dnů a po celou dobu platnosti tohoto řádu musí být vyvěšen na pohřebišti na místě obvyklém.

 

 

 

 

 

                                                             

 

 

Jaroslava Čtrnáctá                                                     Marie Chuchutová

    starostka obce                                                                místostarostka obce