Opatření Zastupitelstva obce Kostelní Lhota č. 1/2012

 

Zastupitelstvo obce Kostelní Lhota vydává na podkladě zákona č. 128/2000 Sb. a v souladu s ustanovením § 61 odst. 2 písmeno a)  a § 84, odst. 3 zák. č. 128/2000 Sb. toto opatření obce.

 

Obec Kostelní Lhota jako provozovatel veřejného pohřebiště podle §16 odst. 1 zák. č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 479/2001 Sb., vydává v souladu s ustanovením § 19 citovaného zákona:

  

Řád veřejného pohřebiště ( dále jen „řád“)

 

1.Úvodní ustanovení

  

Řád upravuje provoz  pohřebišť  v  k.ú. Kostelní Lhota,  parc. č.  916/2 a  parc. č. 192/2 v obci Kostelní Lhota.

 

2. Provozování pohřebiště

 

Provozovatelem  obou pohřebišť je obec. Svými pracovníky pečuje v přiměřeném rozsahu o vnější vzhled

pohřebišť, zejména udržováním pořádku, likvidaci odpadků, pravidelným úklidem, údržbou zeleně, úpravou cest a hřbitovního oplocení, dále příslušenství  a objektu v prostoru pohřebiště.

 

Provozovatel je povinen vést aktuální plán hřbitova a evidenci volných hrobových míst a na požádání umožnit občanům , aby do něj nahlíželi.

 

3. Provozní doba pohřebišť


Provozní doba se stanovuje jako  nepřetržitá.

 

4. Pořádek na pohřebišti

 

1. Návštěvníci pohřebiště jsou povinni zdržet se takového jednání, které by se dotýkalo důstojnosti       

    zemřelých a mravního cítění pozůstalých a veřejnosti. Zejména se zde nesmí chovat hlučně, používat

    přenosné nosiče zvuku, užívat návykové látky a alkoholické nápoje, odhazovat odpad mimo prostor

    k tomu určený, jezdit na kole, vodit psy.

2. Děti do 8 let mají na pohřebiště přístup pouze v doprovodu dospělé osoby.

3. Není dovoleno provádět jakékoliv zásahy do zeleně vysázené provozovatelem pohřebiště.

4. Jakoukoliv práci na pohřebišti za účelem zřízení nebo úpravy hrobů je nutno předem projednat

     provozovatelem pohřebiště.

                       

5.  Rozsah služeb poskytovaných na pohřebišti

 

Zřizovatel pohřebiště poskytuje zejména následující služby:

 

a.  pronájem hrobových míst

b.  vedení evidence o hrobových místech

c.  správu a údržbu areálu včetně zajištění likvidace odpadu.

d.  nejméně 90 dnů před ukončením nájmu písemně upozornit na skončení doby nájmu. Není-li  znám trvalý

     pobyt nájemce, uveřejnit tuto informaci na veřejném pohřebišti a to do 60 dnů před ukončením doby

     nájmu.

 

                6.  Povinnosti a činnost provozovatele pohřebiště

 

a.  předat nájemci hrobové místo

b.  umožnit nájemci zřízení pomníku

c.  hrobová místa správce pohřebiště zřizuje a připravuje k pronájmu tak, aby vznikly ucelené řady, oddíly

     či skupiny hrobů a hrobek stejného charakteru a rozměrů. Nikdo nemá nárok na individuální umístění

     mimo vymezený prostor.

7.  Povinnosti nájemce hrobového místa

 

1.  Hrobové místo zřídit v souladu s ustanovením v bodě  9  a po dohodě s provozovatelem pohřebiště.

2.  Provádět údržbu pronajatého hrobového místa.

3.  Do 3 měsíců od pohřbení do hrobu zajistit úpravu  pohřbívací plochy.

4.  Neprodleně zajistit opravu hrobového zařízení (pomníku), pokud je narušena jeho stabilita a ohrožuje tak

      bezpečnost a majetek druhých osob.

5.  Zajistit na vlastní náklady, nejpozději do dne ukončení nájmu hrobového místa, odstranění hrobového

      zařízení včetně uren.

6.  Oznamovat zřizovateli pohřebiště veškeré údaje a změny údajů potřebných pro vedení evidence

      pohřebiště v souladu s § 21 zák. č. 256/2001 Sb.

7.  Strpět označení hrobů prováděné zřizovatelem pohřebiště.

8.  Uložení lidských pozůstatků a ostatků nebo nakládání s nimi provádět jen způsobem, který je v souladu

      s bodem 8.

  

8.  Ukládání lidských pozůstatků a zpopelněných lidských ostatků a jejich exhumace

 

1.  Lidské pozůstatky může do hrobu ukládat pouze oprávněný provozovatel pohřební služby se souhlasem

      provozovatele pohřebiště. Obdobně  to platí i o provádění prací spojených se zajišťováním exhumací.

     Tato činnost musí být v souladu s § 22 zák. č. 256/2001 Sb.

  

9.  Zřizování hrobového zařízení

 

1. Pro zřízení hrobového zařízení (hrobu, hrobky, náhrobku apod.) je nutný souhlas provozovatele

     pohřebiště.

2. Má-li být zřízena hrobka, předat správci pohřebiště k odsouhlasení dokumentaci obsahující technickou

     zprávu, půdorys, bokorys a řez hrobkou s uvedením jména a adresy realizátora záměru.

    

 10. Tlecí doba

 Tlecí doba stanovená pro ukládání lidských pozůstatku do hrobů činí 10 let

  

11.  Účinnost

  

Toto opatření nabývá účinnosti dne  28.3.2012.

  

 

Miluše Holešovská v.r.                                                                      Tomáš Drobný v.r.

    místostarosta                                                                                             starosta