HŘBITOVNÍ  ŘÁD  HŘBITOVA RADOŠOV

Vydaný Obcí Kyselka

V souladu se zákonem č. 256/2001 Sb. o pohřebnictví a o změně některých zákonů v platném znění

I.

Úvodní ustanovení

1.1.            Úcta k památce zemřelých a účast na smutku pozůstalých, určených k pietnímu pohřbívání zemřelých, rozloučení se zemřelými nebo ukládání zpopelňovaných ostatků vyžadují, aby hřbitov byl udržován v odpovídajícím stavu, a aby byly dodržovány všechny právní normy

II.

Správa pohřebiště a pojmové vymezení

2.1.            Pozemek p.č. 802/1 v k.ú.Radošov u Kyselky v obci Kyselka, část Radošov a okrese Karlovy Vary, na kterém se nachází Hřbitov v Radošově (dále jen „hřbitov“) je vlastnictvím Obce Kyselka, se sídlem Kyselka 118, IČO: 00254762.

2.2.            Provozovatelem „hřbitova“ je Obec Kyselka, se sídlem Kyselka 118, IČO: 00254762, tel: 353 941 127.

2.3.            „Hřbitovem“ se rozumí prostor určený k pohřbení lidských pozůstatků nebo uložení zpopelněných lidských ostatků v podobě míst pro jednohroby a dvojhrobky, urnová řadová místa sloužící jako úložiště jednotlivých uren a urnový háj.

2.4.            Na „Hřbitově“ se pohřbívají lidské pozůstatky obyvatelů Obce Kyselka a přilehlých obcí.

2.5.            Tento hřbitovní řád je závazný pro provozovatele, nájemce pohřebního místa, všechny návštěvníky hřbitova a dalších osoby vykonávající činnosti související se zajištěním  řádného provozu „Hřbitova“.

III.

Rozsah služeb poskytovaných na veřejném pohřebišti

3.1.            Provozovatel uzavírá smlouvy o pronájmu hrobového místa v souladu se zákonem č. 256/2001 Sb. o pohřebnictví v platném znění, a to tak aby bylo dodržováno ust. Čl. II. bodu 2.3. a dále v souladu s územním rozhodnutím pro zřízení veřejného pohřebiště. Provozovatel seznámí případného zájemce se všemi podmínkami uzavření smlouvy o pronájmu hrobového místa v jeho sídle shora uvedeném.

3.2.            Provozovatel umísťuje v prostorách „Hřbitova“ lavičky. Umísťovat lavičky lze pouze po předchozím souhlasu provozovatele.

3.3.            Provozovatel zajišťuje odvoz odpadu z prostor „Hřbitova“ v souladu v platnými právními předpisy.

3.4.            Provozovatel zabezpečuje údržbu zeleně v prostorách „Hřbitova“. Vysazovat nové stromy a keře v prostorách „Hřbitova“ lze pouze po předchozím souhlasu provozovatele.

IV.

Ukládání lidských ostatků a zpopelněných lidských ostatků a jejich exhumace

4.1.Lidské pozůstatky může do hrobů a hrobek ukládat pouze správce pohřebiště, jiná osoba jen s jeho souhlasem. Obdobně to platí  i o provádění prací spojených se zajišťováním exhumací.

4.2.Zpopelněné lidské ostatky je možné uložit na pohřebišti vždy jen se souhlasem správce pohřebiště a způsobem, který stanoví.

4.3.Všechny rakve určené k pohřbení musí být označeny štítkem obsahujícím minimálně jméno zemřelého, datum narození a den pohřbu. Před spuštěním do hrobu musí víko rakve pevně a trvale spojeno šroubem se spodní částí rakve.

4.4.Při pohřbívání do hrobů musí být použity takové rakve, které ve stanovené tlecí době zetlí spolu s lidskými ostatky, tzn. nesmí obsahovat díly z  PVC a jiných nerozložitelných materiálů, kovové díly jen omezeně, výplň rakví může být pouze z materiálů jako dřevěné piliny, papír a látky, při výrobě rakví a jejich nátěrů nesmí být zjevně použity toxické látky.

4.5.Pro pohřbívání do hrobek je nutno použít rakve s maximálními rozměry 2,15 x 0,85 m, a to: celodubové nebo z jiných tvrdých druhů dřev, do které bude umístěna poloviční zinková vložka, nebo rakve kovové s nepropustným dnem.

V.

Tlecí doba

5.1.Tlecí doba pro lidské ostatky  ukládané do hrobů je 15  let v horní (východní) části hřbitova, v dolní (západní)    části hřbitova se do země nebude pohřbívat.

5.2.Tlecí doba je stanovena na základě výsledků hydrogeologického průzkumu

      a   vyžádaného stanoviska krajské hygienické stanice.

VI.

Povinnosti návštěvníků „Hřbitova“

 6.1.      Za návštěvníka se považuje každý, kdo vstoupí do prostor „Hřbitova“, mimo                        provozovatele, vlastníka „Hřbitova“, nájemce a osoby vykonávající činnost související se zajištěním řádného provozu „Hřbitova“. Dětem do věku 8 let je povolen přístup do prostor „Hřbitova“ pouze v doprovodu dospělé osoby.

6.2.            Návštěvník je povinen dodržovat tento hřbitovní řád.

6.3.            Návštěvník je povinen vstupovat do prostoru „Hřbitova“ pouze v provozních hodinách dle  čl. VII. tohoto řádu.

6.4.            Návštěvník je povinen chovat se v prostorách „Hřbitova“ s úctou k památce zesnulých a smutku pozůstalých.

6.5.Návštěvník je povinen držet se jakékoliv hluku a používání jakýchkoliv hudebních přehrávačů v prostorách „Hřbitova“.

6.6.            Návštěvník je povinen rozsvěcovat jakákoliv svítidla v prostorách „Hřbitova“ pouze v souladu v platnými právními předpisy a takto rozsvícená světla vhodným způsobem zabezpečovat tak, aby nedošlo k požáru.

6.7.            Návštěvníku je zakázáno vstupovat do prostor „Hřbitova“ s motorovými vozidly,           motocykly, jízdními koly apod.

6.1.            Návštěvníku je zakázáno vodit do prostor „Hřbitova“ psy, kočky či jiná domácí zvířata,  s výjimkou  vodících psů pro tělesně postižené.

6.2.            Návštěvníku je zakázán vstup do prostor „Hřbitova“ pod vlivem alkoholických nápojů či jiné omamné látky a současně mu je zakázáno požívat v prostorách „Hřbitova“ alkoholické nápoje či jiné omamné látky.

6.3.            Návštěvník je povinen udržovat v prostorách „Hřbitova“ čistotu např.:

-                     odhazovat odpadky pouze do odpadových košů a jiných podobných zařízení umístěných v prostorách „Hřbitova“

-                     neodhazovat použité zápalky na zem

-                     neodhazovat znehodnocené kytice, věnce

VII.

Povinnosti provozovatele „Hřbitova“

 7.1.Provozovatel „Hřbitova“ je povinen provozovat „Hřbitov“ v souladu s tímto řádem    zákonem č. 256/2001 Sb. o pohřebnictví v platném znění tímto zákonem a zvláštními  právními předpisy.

7.2.Provozovatel „ Hřbitova“je povinen stanovit stejné podmínky pro sjednání nájmu hrobového místa pro každého nájemce.

7.3. Provozovatel „Hřbitova“ je povinen zdržet se ve styku s pozůstalými chování nešetrného k jejich citům a umožnit při smutečních obřadech účast registrovaných   církví, náboženských společností a jiných osob v souladu s projevenou vůlí osob, které sjednaly pohřbení.

7.4.Provozovatel „Hřbitova“ je povinen vést evidenci související s provozováním „Hřbitova“.

7.5.Provozovatel „Hřbitova“ je povinen v případě, že lidské ostatky nejsou ani po uplynutí stanovené tlecí doby zetlelé, neprodleně zajistit příslušné podklady pro stanovení nové tlecí doby ve smyslu § 22 odst. 2 zákona o pohřebnictví, na  jejich základě navrhnout novou tlecí dobu,  vyžádat si k ní stanovisko krajské hygienické stanice a na základě tohoto stanoviska upravit odpovídajícím způsobem řád „Hřbitova“.

7.6.Provozovatel „Hřbitova“ je povinen v případě zákazu pohřbívání bezodkladně  písemně informovat nájemce hrobových  míst,  pokud  je  mu známa jejich adresa, a současně informovat veřejnost o tomto zákazu v místě na daném veřejném pohřebišti obvyklém.

7.7.Provozovatel pohřebiště je povinen v případě rušení „Hřbitova“

1.                  písemně informovat nájemce hrobových míst o zahájení řízení o zrušení „Hřbitova“, pokud je mu známa jejich adresa, a současně tuto informaci zveřejnit na místě na daném veřejném pohřebišti obvyklém.

2.                  písemně informovat nájemce hrobových míst o vydání rozhodnutí o zrušení „Hřbitova“ a datu, k němuž má být „Hřbitov“ zrušen, pokud je mu známa jejich adresa, a současně tuto informaci zveřejnit na místě na daném „Hřbitova“ obvyklém,

3.                  pokud nájemci  hrobových míst před  zveřejněným dnem zrušení „Hřbitova“ nepřemístí lidské ostatky na jiné veřejné pohřebiště, ponechat nezpopelněné lidské ostatky na místě, urny vybrat a lidské ostatky, které v nich byly      obsaženy, uložit do společného hrobu na jiném veřejném pohřebišti, nebo je volně smísit se zemí,

4.                  informovat vlastníka náhrobku a ostatního hrobového zařízení, které jejich vlastník neodstraní do dne zrušení veřejného pohřebiště, že  pokud se do 1 roku o tyto věci nepřihlásí, bude s nimi naloženo  jako s věcmi opuštěnými; není-li provozovatelem veřejného pohřebiště  obec,  odevzdat obci, spolu s adresou  vlastníka, náhrobky a ostatní hrobové zařízení,  které jejich vlastník neodstraní do dne zrušení veřejného pohřebiště, a o tomto postupu předem  vlastníka informovat  s  tím, že pokud  se do 1 roku o tyto věci nepřihlásí, bude s nimi naloženo jako s věcmi opuštěnými,

5.                  pokud má být využito zrušeného veřejného pohřebiště k účelu, při kterém je třeba prohloubit terén, zajistit, aby všechny lidské ostatky byly vyzvednuty a na jiném veřejném pohřebišti  uloženy  do  společného  hrobu,  a  s nalezenými předměty, u nichž se předpokládá, že jsou zhotoveny z drahých    kovů nebo s předměty, které mají kulturně-historickou hodnotu,   ponechanými v hrobech a hrobkách, naložit obdobně jako v bodu 4.

VIII.

Povinnosti nájemce hrobového místa

8.1.Za nájemce je považován ten, kdo má s provozovatel uzavřenou platnou smlouvu o pronájmu u hrobového místa.

8.2.Nájemce je povinen dbát také pokynů dle tohoto řádu platného i pro návštěvníky „Hřbitova“ dle čl. V.

8.3.Nájemce je povinen zejména udržovat své pronajaté místo a také prostor půl cesty od jeho „místa“ před, za i po stranách, a to spolu s jeho příslušenstvím „místa“ v řádném stavu, tj.: nenechávat na něm povadlé květiny či povadlé jednotlivé květy

8.4.Nájemce je povinen veškeré stavební úpravy na „místě“ hlásit pronajímateli nejméně 5 dnů před jejich zahájením. Nájemce je povinen ohlásit ukončení stavebních prací ohlásit provozovateli do 5 dnů po jejich skončení, jako i zajistit v této lhůtě úklid místo jejich provádění. Při stavebních úpravách „místa“ je povinen postupovat nájemce dle platných právních stavebních předpisů a pokynů pronajímatele. (zejména základy pomníků musí být provedeny do nezamrzající hloubky, tj. min. 60 cm pod úrovní trénu, základy pomníku musí být provedeny dle územního rozhodnutí pro „Hřbitov“, stěny jednotlivých „míst“ musí být od sebe vzdáleny nejméně 60 cm, přední a zadní hrany náhrobků musí být umístěny souběžně se sousedními hranami náhrobků, jednotlivé díly náhrobků musí být mezi sebou kotveny a jiné)

8.5.Nájemce nesmí umísťovat na náhrobní kameny hanlivé nápisy. Nápisy na náhrobcích nesmí být v rozporu se všeobecně závaznými právními předpisy.

IX.

Přestupky a sankce

9.1.            Přestupku se dopustí ten, kdo

a)      upravuje lidské pozůstatky osoby, která byla v době úmrtí nakažena nebezpečnou nemocí,

b)      ukládá nebo vystavuje konzervované nebo balzamované lidské pozůstatky do  pohřbení v rozporu s podmínkami stanovenými osobou, která konzervaci nebo balzamaci prováděla,

c)      vystavuje lidské pozůstatky před pohřbením, nejde-li o výjimky stanovené zákonem o pohřebnictví,

d)      odstraňuje z lidských pozůstatků nesnímatelné náhrady,

e)      nakládá s lidskými pozůstatky kontaminovanými radionuklidy v rozporu s pokyny Státního úřadu pro jadernou bezpečnost,

f)        provádí pohřbení jiným způsobem než uvedeným v zákoně o pohřebnictví

g)      přepravuje lidské pozůstatky v  rozporu s požadavky stanovenými zákonem o pohřebnictví

h)      nezajišťuje údržbu hrobového místa i přes písemné upozornění provozovatele pohřebiště,

i)        provede reklamu činností v pohřebnictví v rozporu se zákonem o pohřebnictví

j)        zachází s lidskými pozůstatky nebo lidskými ostatky způsobem dotýkajícím se  důstojnosti zemřelého nebo mravního cítění pozůstalých a veřejnosti.

9.2.Za  přestupky podle odstavce 1  písm. b) a c)  lze uložit pokutu až do výše 20 000 Kč  a za přestupky podle odstavce 1 písm. a), d), e), f), g), h), i) a j) pokutu až do výše 50.000 Kč.

9.3.O  řízení ve věcech přestupků, o podmínkách odpovědnosti za přestupky, jakož i o  příslušnosti k  projednávání přestupků platí obecné předpisy.

9.4.Za přestupek podle odstavce 1 se nepovažuje jednání v něm uvedené, které je správním deliktem postižitelným podle zvláštního právního předpisu.

X.

Provozní doba

10.1.  „Hřbitov“ je přístupný denně v období:

a)      od 01.11. do 30.04. od 8:00 hod do 18:00hod

b)      od 01.05. do 31.10. od 7:00 hod do 21:00 hod

 

10.2.Provozovatel může v případech stanovených platnými právními předpisy omezit přístup do „Hřbitova“.

…………………………………..

Obec Kyselka Zast. starostou  Josefem Janátem