ŘÁD VEŘEJNÉHO POHŘEBIŠTĚ

 

Obec Hudlice jako provozovatel veřejného pohřebiště (dále jen pohřebiště) podle § 16 odst.1 zák.č. 256/2001 Sb. o pohřebnictví (dále jen zákon) a o změně některých zákonů, ve znění zák.č. 479/2001 Sb. vydává v souladu s ustanovením §19 citovaného zákona řád veřejného pohřebiště (dále jen „řád“)

 

ČLÁNEK 1

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 1. Řád upravuje provoz pohřebiště v Hudlicích
 2. Kontaktní osoba provozovatele pohřebiště: Petr Veselý, tel. 606 666 914

 

 

Článek 2

PROVOZNÍ DOBA POHŘEBIŠTĚ

 

Provozní doba, v jejímž průběhu je pohřebiště zpřístupněno veřejnosti, se stanoví takto:

            Pondělí – neděle: 7,00 – 21,00 hod (celoročně)

 

 

ČLÁNEK 3

POŘÁDEK NA POHŘEBIŠTI

 

 1. Návštěvníci pohřebiště jsou povinni zdržet se takového jednání, které by se dotýkalo důstojnosti zemřelých nebo mravního cítění pozůstalých a veřejnosti, zejména chovat se hlučně, pouštět přenosné nosiče zvuku, používat alkoholické nápoje, omamné a psychotropní látky, odhazovat odpadky mimo nádob k tomu určených a používat prostory pohřebiště a jeho vybavení k jiným účelů než k jakým jsou určeny.
 2. Na pohřebišti je možné se udržovat pouze v provozní době pohřebiště.
 3. Děti do 10 let mají na pohřebiště přístup pouze v doprovodu dospělé osoby.
 4. Na pohřebiště je zakázán přístup podnapilým osobám a osobám se psy, kočkami a jinými zvířaty.
 5. Na pohřebišti je zakázáno jezdit na jízdních kolech, koloběžkách, skateboardech a kolečkových bruslích.

 

 1. Přístup na pohřebiště nebo jeho části může provozovatel pohřebiště z oprávněných důvodů (terénní úpravy, náledí, vichřice, exhumace atd.) na vymezenou dobu omezit nebo zakázat.
 2. Ukládání nádob, nářadí a jiných předmětů na zelené pásy a místa kolem hrobových míst není dovoleno.
 3. Svítilny a svíčky je možno na pohřebišti rozsvěcovat na jednotlivých hrobových místech pouze tehdy, pokud jsou vhodným způsobem zabezpečeny proti vzniku požáru. V odůvodněných případech může provozovatel pohřebiště používání otevřeného ohně (svíček aj.) omezit nebo zakázat.
 4. Z hygienických důvodů není dovoleno v areálu pohřebiště pít vodu z vodovodních výpustí a studní. Tato voda je určena k provozním účelům provozovatele pohřebiště a na zalévaní zeleně při údržbě zeleně na pronajatých hrobových místech. Je zakázáno odnášet vodu v náhradních obalech z areálu pohřebiště.
 5. Odpadky je třeba odkládat na stanovená místa, pokud je na pohřebišti zavedeno třídění odpadu, je nutno toto opatření respektovat.
 6. Návštěvníci nejsou oprávněni provádět jakékoliv zásahy do zeleně vysazené provozovatelem pohřebiště, včetně nové výsadby zeleně, bez jeho souhlasu.
 7. Pořádání pietních a vzpomínkových akcí na pohřebišti je možné se souhlasem provozovatel pohřebiště. Tím není dotčena povinnost svolavatele předem oznámit shromáždění podle zvláštního předpisu (zák.č. 84/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o právu shromažďovacím).
 8. Na pohřebišti je povoleno provádět jakékoliv práce pouze v takovém rozsahu a takovým způsobem, který stanoví tento řád.
 9. Dozor nad pořádkem na pohřebišti provádí provozovatel pohřebiště.

 

 

ČLÁNEK 4

ROZSAH SLUŽEB POSKYTOVANÝCH NA POHŘEBIŠTI

 

Provozovatel pohřebiště poskytuje zejména následující služby:

a)       pronájem hrobových míst

b)       vedení související evidence o hrobových místech a o uložení lidských ostatků

c)       správu a údržbu pohřebiště včetně komunikací a okolní zeleně v areálu

d)       zajišťování likvidace odpadu

 

 

 

ČLÁNEK 5

POVINNOSTI A ČINNOST PROVOZOVATELE POHŘEBIŠTĚ V SOUVISLOSTI S NÁJMEM HROBOVÝCH MÍST

 

 1. Provozovatel pohřebiště je povinen:

a)       předat nájemci hrobového místa (dále jen „nájemce“) k užívání vyznačené, číselně označené hrobové místo,

b)       umožnit nájemci zřízení hrobového zařízení hrobu nebo hrobky za podmínek stanovených v čl.8,

c)       umožnit nájemci užívání jeho hrobového místa a zařízení pohřebiště, zajistit přístup ke hrobovému místu a zdržet se jakýchkoliv zásahů do hrobového místa nebo hrobového zařízení s výjimkou případů, kdy je nezbytné (např. v důsledku živelné pohromy) zajistit bezpečný a plynulý provoz pohřebiště nebo kdy je třeba provést pohřebení do sousedního hrobu, kamenosochařské práce nebo úpravu pohřebiště. V takovém případě je omezení přístupu ke hrobovému místu možné pouze po nezbytně nutnou dobu. Dojde-li k zásahu do hrobového místa nebo hrobového zařízení vinou provozovatele pohřebiště a vznikne-li škoda, je provozovatel pohřebiště povinen hrobové místo uvést do původního stavu.

 1. Hrobová místa provozovatel pohřebiště zřizuje a připravuje k pronájmu tak, aby vznikly ucelené řady, oddíly či skupiny hrobu a hrobek stejného charakteru a rozměrů. Nikdo nemá nárok na individuální umístění mimo vymezený prostor.

 

ČLÁNEK 6

UKLÁDÁNÍ LIDSKÝCH POZŮSTATKŮ A ZPOPELNĚNÝCH LIDSKÝCH OSTATKŮ A JEJICH EXHUMACE

 

 1. Lidské pozůstatky může do hrobů a hrobek ukládat pouze provozovatel pohřebiště, jiná osoba jen s jeho souhlasem. Obdobně to platí i o provádění prací spojených se zajišťováním exhumací.
 2. Zpopelněné lidské ostatky je možné uložit na pohřebišti vždy jen se souhlasem provozovatele pohřebiště a způsobem, který stanoví.
 3. Všechny rakve určené k pohřbení musí být označeny štítkem obsahujícím minimálně jméno zemřelého, datum narození a den pohřbu. Před spuštěním do hrobu musí víko rakve být pevně a trvale spojeno šroubem se spodní částí rakve.
 4. Pro pohřbívání do hrobů musí být použity takové rakve, které ve stanovené tlecí době zetlí spolu s lidskými ostatky, tzn. nesmí obsahovat díly z PVC a jiných nerozložitelných materiálů, kovové díly jen omezeně, výplň rakví může být pouze z materiálů jako dřevěné piliny, papír a látky, při výrobě rakví a jejich nátěrů nesmí být použity zjevně toxické látky.
 5. Pro pohřbívání do hrobek je nutno použít rakve s maximálním rozměry 2,15 x 0,85 m, a to:

-     celodubové nebo z jiných tvrdých druhů dřev, do které bude umístěna poloviční zinková vložka nebo

-     kovové s nepropustným dnem.

 1. Přímou manipulaci s lidskými ostatky uloženými v hrobkách může provozovatel pohřebiště provádět pouze se souhlasem okresního hygienika.

 

 

ČLÁNEK 7

TLECÍ DOBA

Tlecí doba stanovená pro ukládání lidských pozůstatků do hrobů činí nejméně 15 let.

 

 

ČLÁNEK 8

ZŘIZOVÁNÍ HROBOVÉHO ZAŘÍZENÍ A PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ PRACÍ NA POHŘEBIŠTI

 

 1. Podmínky pro zřízení hrobového zařízení jsou:

a)    Základy musí odpovídat půdorysným rozměrům díla a hloubce základové spáry, která činí 600 mm.

b)    Základy památníků a náhrobků musí být zhotoveny z dostatečně únosného materiálu, odolného proti působení povětrnostních vlivů, např. z prostého betonu či železobetonu, kamenného příp. cihelného zdiva apod.

c)    Přední a zadní rámy hrobu musí být v jedné přímce s rámy sousedních hrobů.

d)    Vlastní náhrobek a rámy musí být mezi sebou jednotlivě kotveny

 1. Podmínky pro zřízení hrobového zařízení hrobky jsou:

a)    Hloubka výkopu musí odpovídat počtu uvažovaných uložených rakví (maximálně však 260 cm).

b)    Stěny musí být vybudovány z porézních materiálů (např. cihly), pokud bude použit litý beton, musí být vyvedena z hrobky difuzní zátka.

c)    Stěny hrobky z porézních materiálů musí mít šíři nejméně 30 cm, v případě užití litého betonu nejméně 15 cm, a  musí být izolovány přizdívkou, včetně impregnačních nátěrů.

d)    Dno hrobky může být bez betonového pokryvu (pouze kopaná zemina). V případě, že bude dno vybetonováno, musí být zřízen trativod o rozměrech nejméně 40 x 40 a hloubce 50 cm, vyplněný drenáží.

e)    Zdivo musí být umístěno na betonovém základě min. 50 cm vysokém v šíři podle předpokládané vyzdívky.

f)      Do stěn hrobky musí být zabudovány vstupní otvory s madly.

g)    Kovové prvky v hrobce (traverzy pro uložení rakví a stropní nosiče) musí být opatřeny antikorozními nátěry a jejich stav musí být kontrolován nejméně jednou za 10 let.

h)    Zastropení hrobky je nutné provést tak, aby mohly být rakve lehce umístěny na jednotlivá stanoviště s tím, že vstupní otvor a vlastní světlost hrobky musí být nejméně 220 cm (podle velikosti rakví).

i)      Na zastropení a uzavření hrobky musí být použity železobetonové překlady, jejich spáry zality betonem a povrch zaizolován.

j)      Na zastropení je nutno použít 20 cm zeminy sloužící jako pachová zátka nebo umístit krycí desku neprodyšně uzavírající hrobku se spárami vytmelenými trvalými tmely.

k)    Nosnost stropu musí být nejméně 100 kg na m2.

l)      Vlastní hrobové zařízení s výjimkou rámů musí být postaveno mimo hlavní konstrukce hrobky, na samostatném základě.

 1. Provozovatel pohřebiště může ve svém souhlasu se zřízením hrobky stanovit:

-     dobu výstavby hrobky

-     zabezpečení místa z hlediska pádu osob a bezpečnosti návštěvníků hřbitova

-     požadavky na ochranu zeleně v okolí staveniště

-     podmínky používání komunikací pohřebiště

-     způsob skladování materiálů, odpadů a jejich likvidace

-     povinnost dozoru při výstavbě

-     průběžné a závěrečné kontroly postupu prací

 1. Zřízenou hrobku přejímá po technické stránce provozovatel pohřebiště, který může pro trvalé užívání stavby určit:

-     druh používaných rakví pro pohřbení v hrobce

-     způsob a cyklus revizí hrobky

Dokumentaci spojenou se zřízením hrobky je provozovatel pohřebiště povinen archivovat.

 1. Při provádění veškerých prací na pohřebišti je třeba dodržovat podmínky dohodnuté provozovatelem pohřebiště, zejména

-     respektování důstojnosti místa a omezení hlučných prací

-     neomezení průchodnosti komunikací a přístupu k jednotlivým hrobovým místům

-     nenarušování hrobových míst nebo jakékoliv jiné omezování práv nájemců hrobových míst

-     zajištění ochrany zeleně, kořenového systému zeleně

 1. Po ukončení prací na pohřebišti je nutno uvést okolí místa, kde byly práce prováděny, do původního stavu.

 

 

ČLÁNEK 9

ÚČINNOST

Tento řád nabývá platnosti dnem vyhlášení. Současně pozbývají platnosti všechny řády a vyhlášky vydané před účinností tohoto řádu a tohoto se týkající.

 

V Hudlicích 1. 10 2013

 

 

 

 

 

Pavel Hubený                                                                                    Rudolf Hrkal

starosta obce                                                                                 místostarosta obce