Otevírací doba:

KONTAKT

Telefon: + 420 724 167 147

E-mail:
obecslustice@obecslustice.cz

Číslo účtu: 11028201 / 0100

Vážení nájemci,

smlouvy o pronájmu hrobového místana hřbitově ve Slušticích
na 10leté období se uzavírají v kanceláři Obecního úřadu Sluštice, Sluštice čp. 21, 250 84.

Úhrada poplatku je možná buď bezhotovostním převodem na účet obce č. 11028201/0100 (var. symbol je číslo smlouvy, spec. symbol číslo HM), nebo hotově do pokladny v kanceláři obecního úřadu
při podpisu smlouvy (smlouvy lze poslat i elektronicky na email).

Cena za nájem hrobového místa se skládá:
- z nájemného a
- z ceny za služby spojené s nájmem.
Cena je splatná předem za celou dobu trvání nájmu.

Cena za 1 m² za nájem a za služby s nájmem spojené je stanovena ve výši:
a) nájemné + související služby: 20 Kč /1rok + 107 Kč /1rok

Cena je stanovena usnesením ZOS č.19/2015 ve výši 635,- za m2 na 5 let.

Před podpisem smlouvy si prosím zjistěte číslo hrobu, a to buď přímo na hřbitově, kde jsou u hrobů umístěné tabulky s čísly (viz mapa hřbitova nahoře), nebo na této internetové stránce:www.ceskehrbitovy.cz/scripts/mapa.php?graveyard=159

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Poplatky nájmu hrobových míst vybírá Obecní úřad ve Slušticích.

 

Úřední hodiny pro občany

Pondělí:   8.00 - 12.00   a   13.00 - 16.00
Středa:     8.00 - 12.00   a   16.00 - 19.00

 

Úřední deska

29.03.2021 13:33

VEŘEJNÁ VÝZVA

vlastníkům hrobových zařízení bez uzavřené nájemní smlouvy
a nevyužívaných hrobových místech

 

Dle ust. § 25. zákona  č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů,  ve znění pozdějších předpisů, lze hrobové místo užívat na základě písemné nájemní smlouvy.

 

Obec, jako provozovatel pohřebiště, upozorňuje vlastníky hrobových zařízení na  hrobových místech číslo:
1, 12, 20, 35, 38, 40, 42, 48, 49, 53, 60, 61, 73, 76, 77, 78, 81, 82, 100, 102, 105, 111, 115, 134, 136, 143, 151, 157, 162, 171, 172, 178, 188, 193, 197, 201, 202, 206, 208, 209, 211, 213, 215, 217, 220, 221, 224, 228, 229, 230, 233, 234, 236, 241, 243, 250, 254, 257, 260, 266, 273, 274, 275, 282, 299, 301, 302, 304, 305, 306, 312, 313, 315, 332, 337, 344, 347, 348, 349, 350, 355, 356, 357, 363, 365, 366, 372, 374, 375, 379, 383, 387, 392, 403, 409, 421, 429, 431, 442na veřejném pohřebišti v obci Sluštice na pozemkové parcele č. 651 a 652 v k. ú. Sluštice, ke kterým není uzavřena příslušná smlouva, že užívací právo k těmto hrobovým místům zaniká.

 

S ohledem na výše uvedené, tímto provozovatel veřejného pohřebiště vyzývá vlastníky

předmětných hrobových zařízení číslo:  1, 12, 20, 35, 38, 40, 42, 48, 49, 53, 60, 61, 73, 76, 77, 78, 81, 82, 100, 102, 105, 111, 115, 134, 136, 143, 151, 157, 162, 171, 172, 178, 188, 193, 197, 201, 202, 206, 208, 209, 211, 213, 215, 217, 220, 221, 224, 228, 229, 230, 233, 234, 236, 241, 243, 250, 254, 257, 260, 266, 273, 274, 275, 282, 299, 301, 302, 304, 305, 306, 312, 313, 315, 332, 337, 344, 347, 348, 349, 350, 355, 356, 357, 363, 365, 366, 372, 374, 375, 379, 383, 387, 392, 403, 409, 421, 429, 431, 442, aby se nejpozději do 1  (jednoho) roku ode dne zveřejnění tohoto oznámení na veřejném pohřebišti přihlásili na OÚ Sluštice za účelem odstranění a převzetí hrobového zařízení (nebo uzavření platné smlouvy).

Provozovatel pohřebiště vlastníky hrobových míst upozorňuje, že zánikem užívacího práva k hrobovému místu vzniká vlastníkovi povinnost veškeré hrobové zařízení umístěné na předmětném hrobovém místě na své náklady ke dni zániku užívacího práva odstranit.  Pokud vlastníci hrobových zařízení i jejich právní nástupci, přesto hrobová místa a zařízení neodstraní a do jednoho roku se o náhrobek a ostatní hrobové zařízení nepřihlásí, bude s věcmi nakládáno jako s věcí opuštěnou, to znamená, že připadnou do vlastnictví obce Sluštice.

Poznámka:Případné nereagování na výzvu, neuzavření a neprodloužení nájemní smlouvy včetně nezaplacení nájmu a služeb na další období, s sebou nese nevratné následky v podobě vyklizení hrobového místa, pohřbení ostatků do společného hrobu a převod náhrobku a dalších součástí hrobového místa do majetku obce včetně dalšího možného prodeje, což jsou již nezvratné kroky, které jsou však v souladu se zákonem o pohřebnictví.


Toto oznámení bude zveřejněno vyvěšením na obvyklém veřejně přístupném  místě na veřejném pohřebišti ve Slušticích po celé období, po které platí výzva k převzetí a odstranění hrobového místa a zařízení,
tj. do 31. 3. 2022.

Po dobu 30 (třiceti) dní, je toto oznámení zveřejněno rovněž na úřední desce a webových stránkách provozovatele pohřebiště, kterým je obec Sluštice (www.obecslustice.cz).

                
Vyvěšeno: 31.3.2021