MĚSTO  CHEB

N A Ř Í Z E N Í  M Ě S T A

5/2008
o stanovení maximální ceny za hřbitovní služby poskytované v souvislosti s pronájmem a užíváním hrobového místa

Rada města Chebu se usnesla dne 11. 12. 2008 vydat na základě Výměru MF č.01/2008 (seznam zboží s regulovanými cenami, položka 8.93.03.11), stanoveného podle odd. B,  zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu  s § 11 odst. 1 a s § 102 odst. 2 písm. d)  zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, toto nařízení  města Chebu:

Čl. 1

Tímto nařízením se stanoví maximální cena za hřbitovní služby poskytované v souvislosti s pronájmem a užíváním hrobového místa na městském hřbitově v Chebu na ppč. 199/3, k.ú. Hradiště u Chebu.

Čl. 2

Hřbitovními službami poskytovanými  v souvislosti s pronájmem a užíváním hrobového místa,  se rozumí  zajištění přístupnosti pronajatých hrobových míst, údržby a úklidu komunikací na hřbitově, údržby a úklidu zeleně a společných ploch na hřbitově včetně dostupnosti funkčních výtoků vody a provozu hygienického zařízení v prostoru hřbitova, oprav a údržby dalšího zařízení hřbitova, včetně oplocení. Součástí těchto služeb je dohled nad dodržováním Řádu veřejného pohřebiště návštěvníky a zabezpečení hřbitova mimo stanovenou návštěvní dobu.

 

Čl. 3

 

Maximální cenaza hřbitovní služby poskytované v souvislosti s pronájmem a užíváním hrobového místa se stanoví  částkou 38,- Kč/1m2/rokbez DPH.

Čl. 4

Účinnost

Toto nařízení města nabývá účinnosti dnem 1. ledna  2009.

 

 

MUDr. Jan Svoboda v. r.

starosta města

 

 

Ing. Michal Pospíšil v. r.

místostarosta

 

Zveřejněno vyvěšením na úřední desce Městského úřadu Cheb dne 12. prosince 2008.

Sejmuto z úřední desky dne ………….

Otevírací doba:
léto 8-20, zima 8-17

KONTAKT

Telefon: p.Kňourek737 234 011

E-mail:
hrbitov@dewolf.cz

Číslo účtu: