Otevírací doba:
duben-září 08-19hod. říjen-březen 08-17hod.

KONTAKT

Telefon: 312659128

E-mail:
bratronice@bratronice.cz

Číslo účtu: KB Kladno 1924-141/0100

Úřední deska

12.09.2019 12:37

POSTUP PŘI NAKLÁDÁNÍ S NALEZENÝM A OPUŠTĚNÝM HROBOVÝM ZAŘÍZENÍM OBCE BRATRONICE

 

                                                                           I.

                                         Úvodní ustanovení

Tímto „Postupem“ jsou stanovena pravidla pro:

·         nakládání s nalezeným hrobovým zařízením umístěným na veřejném pohřebišti obce Bratronice, o které se nepřihlásil vlastník po skončení nájemného vztahu k hrobovému místu a vykazuje znaky opuštěnosti

·         nakládání s opuštěným hrobovým zařízením se řídí zákonem č. 256/2001 sb. o pohřebnictví, v platném znění, přičemž nový občanský zákoník č. 89/2012 sb. se o opuštění hrobového zařízení výslovně nezmiňuje

                                                              II.

                                                  Vymezení pojmů

 

1.       Hrobovým zařízením se rozumí zejména pomník, obruby, deska, trvalé ozdoby hrobu. Hrobovým zařízením pro tento účel není hrobka.

2.       Hrobové zařízení se považuje za nalezené pokud:

a)      se dopis zaslaný nájemci 90 dní před ukončením nájemní smlouvy s upozorněním na skončení nájmu vrátí správci s označením adresát neznámý nebo adresát zemřel.

b)      se doručený dopis zaslaný po skončení nájemní smlouvy vrátí správci jako nedoručená zásilka

c)       nájemce převzal doporučený dopis s oznámením o ukončení nájmu nebo s upomínkou o zaplacení nájmu a přesto hrobové zařízení neodstranil v souladu s textem dopisu do jednoho měsíce od jeho doručení.

       3.   Nalezené hrobové zařízení se stává opuštěným, pokud se ve lhůtě do jednoho roku od doby,

              kdy obec Bratronice  vystaví a uveřejní na úřední desce a elektronické úřední desce seznam

              nalezených hrobových zařízení, o ně nepřihlásí vlastník. Po uplynutí této lhůty se stává

·         vlastníkem opuštěných hrobových zařízení obec Bratronice.

                                                                              III.

         Doručování písemností

 

1.       V souladu s ust. § 25 zákona č. 256/2001 Sb. o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zašle správce nájemci nejméně 90 dnů před skončením sjednané doby nájmu písemné „upozornění na skončení doby nájmu“.

2.       Není-li správci znám trvalý pobyt nebo sídlo nájemce, uveřejní informaci o skončení doby nájmu po dobu na pohřebišti, a to 60 dnů před skončením doby nájmu po dobu neméně 90 dnů. Seznamy s údaji o době vyvěšení bude správce archivovat.

3.       Pokud vlastník hrobového zařízení do jednoho měsíce od skončení sjednané doby nájmu neodstraní hrobové zařízení, pošle správce nájemci doporučeně „upomínku na zaplacení nájmu“ se sdělením, že doba nájmu skončila a s uvedením, že pokud hrobové zařízení neodstraní do jednoho měsíce od převzetí upomínky, bude s hrobovým zařízením naloženo jako s věcí opuštěnou.

4.       Po uplynutí lhůty jednoho měsíce po doručení upomínky zašle správce nájemci doporučeně „oznámení o ukončení nájmu“ s uvedením, že pokud hrobové zařízení neodstraní do jednoho měsíce od převzetí upomínky,  bude s hrobovým zařízením naloženo jako s věcí opuštěnou.

 

Vrácené doporučené dopisy nebo dodejky bude správce archivovat.

 

                                                                      IV.

                                                              Nalezená hrobová zařízení       

 

1.       Seznam nalezených hrobových zařízení umístěných na veřejném pohřebišti obce Bratronice, o které se nepřihlásil vlastník po skončení nájemného vztahu k hrobovému místu v souladu se zněním článku II. bodu 2. tohoto „Postupu“ bude obsahovat:

·         číslo hrobového místa, na kterém bylo hrobové zařízení nalezeno

·         jméno a příjmení posledního nájemce hrobového místa

·         datum skončení nájemné smlouvy

2.       Nalezená hrobová zařízení na hrobových místech se skončeným nájmem budou ponechána na původních místech.

3.       Po dobu opatrování nalezeného hrobového zařízení, tj. do jednoho roku od vyvěšení seznamu nalezených hrobových zařízení může být hrobové zařízení vráceno vlastníkům nebo dědicům, popřípadě s nimi uzavřena smlouva o nájmu hrobového místa.

V případě zjištění hrozící havárie provede správce opatření k zabránění vzniku škod na majetku či zdraví.

 

                                                                                V.

                        Připadnutí hrobových zařízení do vlastnictví obce

 

1.       Pokud se nepřihlásí vlastník nalezeného hrobového zařízení ve lhůtě jednoho roku od vyvěšení seznamu nalezených hrobových zařízení, připadá toto hrobové zařízení jako opuštěné do vlastnictví obce Bratronice.

2.       Obec Bratronice ocení opuštěné hrobové zařízení cenou obvyklou v místě a čase a zavede do účetnictví obce a evidence majetku.

3.       Obec jako vlastník opuštěného hrobového zařízení provede jeho odstranění a uložení na místo k tomu určené, případně provede jeho likvidaci.

                                                                       

                                                                                  VI.

                                                               Závěrečné ustanovení

          

1.       Tento „Postup“ nabývá platnosti dnem schválení Zastupitelstvem obce Bratronice.

2.       Tento „Postup“ byl schválen Zastupitelstvem obce Bratronice na zasedání č.

 

                                                                 

 

             Miloslava Knížetová, starostka obce