Otevírací doba:
neomezeně

KONTAKT

Telefon: +420 474 667 271

E-mail:
ou.udlice@volny.cz

Číslo účtu: 3528441/0100

Poplatky nájmu hrobových míst vybírá Obecní úřad v Údlicích v úředních hodinách.

                                                                            možnost hotovostních plateb přímo v kanceláři obecního úřadu

                                                                                  každý pracovní den od 08.00hod    v PO a ST do 15.30hod

                                                                                                                                                   v ÚT a ČT do 14.30hod

                                                                                                                                                   v PÁ          do 12.45hod

 

OZNÁMENÍ

o přečíslování hrobů a změně ceníku

Zákon o pohřebnictví ukládá provozovateli  pohřebiště vést řádnou evidenci o nájmech hrobových míst a s tím spojenou evidenci o zemřelých.

V letošním roce (2016) došlo k přečíslování všech hrobových míst na hřbitově Údlice. Tato čísla hrobů  budou shodná s čísly uvedenými v nájemních smlouvách. Zároveň byl změněn ceník za nájem hrobových míst a za služby s nájmem spojených platný od 1.9.2016.

Žádáme proto nájemce ( vlastníky) hrobových míst, aby se neprodleně dostavili na obecní úřad k sepsání nové nájemní smlouvy

_______________________________________________________________________________________________________________________

CENÍK

za nájem hrobových míst a za služby s nájmem spojených na pohřebišti v obci Údlice

platný od 1.9.2016

 

Cena za nájem hrobového místa sestává z nájemného pozemku a ze služeb s nájmem spojených, a je vždy předmětem Smlouvy o nájmu hrobového místa. Cena je splatná jednorázově předem, na dobu 10let.

 

I. Cena za pronájem pozemku – hrobového místa:

Maximální cena za pronájem hrobového místa je stanovena Výměrem MF ČR č.01/2014 ( seznam zboží s regulovatelnými cenami)  pro obce do 25tis.obyvatel ve výši 20,-Kč

Obec Údlice stanovuje cenu ve výši                    20,-Kč/m2/rok

Cena obsahuje činnost spojenou s přípravou smluv, výpočtem poplatků a právních konzultací s uzavíráním smluv o nájmu hrobových míst, výběr úhrad, upozorňování nájemců na skončení sjednané doby nájmu dle  §25 odst. 8 zákona č. 256/2001Sb., vedení evidence podle  §21 zákona č. 256//2001Sb., přidělování hrobových míst, vedení evidence nájemních smluv a hrobových zařízení, ekonomickou činnost včetně vedení účetnictví, poštovné, telefonáty, pasportizace hřbitova vč. elektronického zpracování nájemních smluv a informací, související údržba SW aj..

II. Cena za služby související s nájmem hrobového místa:

Cena služeb spojených s nájmem hrobového místa zahrnuje ekonomicky oprávněné náklady související s provozem, údržbou a správou pohřebiště. Jedná se zejména o zajištění přístupu k hrobovému místu, sečení trávy, údržba zeleně, úklid spadaného listí, likvidace odpadů, odvoz a uložení, vodné, zimní údržba, nákup drobného vybavení, materiálu a nářadí pro opravy a údržbu hřbitova aj.

 

Cena služeb za 1 m2  hrobového místa se stanoví jako podíl celkových výdajů za uplynulý rok a plochy hrobových míst.

Celková plocha hrobových míst  628,67  m2

Celkové náklady za rok 2015 činí   3.434,- Kč.

 

Výpočet služeb spojených s nájmem:

3.434,-Kč  :  628,67 m2 =  5,462                          5,- Kč/m2/rok

 

Celková cena za nájem hrobového místa vč. Služeb s nájmem spojených činí celkem  25,- Kč/m2/rok

 

Ceník je součástí Řádu pohřebiště a byl schválen Zastupitelstvem obce Údlice dne  17.8.2016, č. usnesení 3/2016