Otevírací doba:
léto 8-20, zima 8-18 podrobnosti níže

KONTAKT

Telefon: p.Elizeus 737234012

E-mail:
hrbitov@dewolf.cz

Číslo účtu:

Pohřebiště je veřejnosti přístupné denně takto:

od 1. listopadu do 31. března v době od 08:00 do 18:00 hod, od 1. dubna do 31. října v době od 08:00 do 20:00 hod. v den Památky zesnulých, včetně předcházejícíi i následující soboty a neděle v době od 08:00 do 20:00 hod. Návštěvníci jsou povinni opustit pohřebiště do konce výše uvedené doby zpřístupnění pohřebiště bez upozornění. Mimo vymezenou dobu je pohřebiště uzamčeno.

Správa hřbitova kancelář :

Po-Pá- 8.00-15.00

Kontakt na správce.

 

Petr Elizeus      tel.737 234 012

 

Pohřební služba de Wolf GROUP s.r.o.

Adresa: Mánesova 26, 350 02 Cheb
Pohotovostní služba: 737 234 011
Kancelář: 737 234 010
Email: maxova@dewolf.czhrbitov@dewolf.cz

Provozní doba: Po – Pá od 8:00 hod. do 15:00 hod.

A

 

 

Pohřební ústav EXCELENT s.r.o.

Otevírací doba:
Po - Pá
8:30 - 15:30

Telefon/fax:
(+420) 354 426 100

Po pracovní době:
(+420) 774 988 658
(+420) 777 312 960

 

MĚSTO CHEB

 

NAŘÍZENÍ MĚSTA

 

2/2019

 


kterým se stanovují maximální ceny za nájem hrobových míst a maximální ceny za služby hřbitovní poskytované v souvislosti s pronájmem a užíváním hrobového místa

 

 

Rada města Chebu se na své schůzi dne 30. května 2019 usnesením číslo 332/11/2019 usnesla vydat na základě § 4a odst. 1 zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánu České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s výměrem MF č. 01/2019 ze dne 28. 11. 2018, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami a v souladu s § 11 a 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, toto nařízení města Chebu:

 

 

Čl. 1

Tímto nařízením se stanoví maximální cena za pronájem hrobových míst a za hřbitovní služby poskytované v souvislosti s pronájmem a užíváním hrobového místa na městském hřbitově v Chebu na pozemku, parcelní číslo. 199/3, v katastrálním území Hradiště u Chebu, obec Cheb, zapsaného u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, katastrální pracoviště Cheb na listu vlastnictví č. 1 pro město Cheb.

 

 

Čl. 2

Hřbitovními službami poskytovanými v souvislosti s pronájmem a užíváním hrobového místa se rozumí zajištění přístupnosti pronajatých hrobových míst, údržby a úklidu komunikací na hřbitově, údržby a úklidu zeleně a společných ploch na hřbitově včetně dostupnosti funkčních výtoků vody a provozu hygienického zařízení v prostoru hřbitova, oprav a údržby dalšího zařízení hřbitova, včetně oplocení. Součástí těchto služeb je dohled nad dodržováním Řádu veřejného pohřebiště návštěvníky a zabezpečení hřbitova mimo stanovenou návštěvní dobu.

 

Čl. 3

 

Cenaza pronájem hrobového místa a za hřbitovní služby poskytované v souvislosti s pronájmem a užíváním hrobového místa se stanoví takto: 

 

 

 pronájem Kč/ 1 m2/ rok

služby Kč/ 1 m2/ rok

Místo pro hrob a místo pro hrobku, k uložení rakví s lidskými pozůstatky

30,00

45,00

Urnové a epitafní místo pro uložení zpopelněných lidských ostatků (bez ohledu na počet uren)

30,00

45,00

Pronájem kolumbární schránky

30,00

45,00

 (ceny nejsou předmětem DPH)

 

 

Čl. 4

Zrušovací ustanovení

Nařízení města č. 5/2008 se zrušuje.

 

Čl. 5

Účinnost

Toto nařízení města nabývá účinnosti dnem 1. července 2019.

 

 

 

                                                         Mgr. Antonín Jalovec v. r.

starosta města

 

 

 

 

doc. Dr. Ing. Miroslav Plevný v. r.

místostarosta

 

Zveřejněno vyvěšením na úřední desce Městského úřadu Cheb dne 31.05.2019

 

Zveřejnění obecně závazné vyhlášky bylo shodně provedeno způsobem umožňujícím dálkový přístup.