Otevírací doba:
léto 8-20, zima 8-18 podrobnosti níže

KONTAKT

Telefon: p.Elizeus 737234011

E-mail:
hrbitov@dewolf.cz

Číslo účtu:

Pohřebiště je veřejnosti přístupné denně takto:

od 1. listopadu do 31. března v době od 08:00 do 18:00 hod, od 1. dubna do 31. října v době od 08:00 do 20:00 hod. v den Památky zesnulých, včetně předcházejícíi i následující soboty a neděle v době od 08:00 do 20:00 hod. Návštěvníci jsou povinni opustit pohřebiště do konce výše uvedené doby zpřístupnění pohřebiště bez upozornění. Mimo vymezenou dobu je pohřebiště uzamčeno.

MĚSTO  CHEB

N A Ř Í Z E N Í  M Ě S T A

5/2008
o stanovení maximální ceny za hřbitovní služby poskytované v souvislosti s pronájmem a užíváním hrobového místa

Rada města Chebu se usnesla dne 11. 12. 2008 vydat na základě Výměru MF č.01/2008 (seznam zboží s regulovanými cenami, položka 8.93.03.11), stanoveného podle odd. B,  zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu  s § 11 odst. 1 a s § 102 odst. 2 písm. d)  zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, toto nařízení  města Chebu:

Čl. 1

Tímto nařízením se stanoví maximální cena za hřbitovní služby poskytované v souvislosti s pronájmem a užíváním hrobového místa na městském hřbitově v Chebu na ppč. 199/3, k.ú. Hradiště u Chebu.

Čl. 2

Hřbitovními službami poskytovanými  v souvislosti s pronájmem a užíváním hrobového místa,  se rozumí  zajištění přístupnosti pronajatých hrobových míst, údržby a úklidu komunikací na hřbitově, údržby a úklidu zeleně a společných ploch na hřbitově včetně dostupnosti funkčních výtoků vody a provozu hygienického zařízení v prostoru hřbitova, oprav a údržby dalšího zařízení hřbitova, včetně oplocení. Součástí těchto služeb je dohled nad dodržováním Řádu veřejného pohřebiště návštěvníky a zabezpečení hřbitova mimo stanovenou návštěvní dobu.

 

Čl. 3

 

Maximální cenaza hřbitovní služby poskytované v souvislosti s pronájmem a užíváním hrobového místa se stanoví  částkou 38,- Kč/1m2/rokbez DPH.

Čl. 4

Účinnost

Toto nařízení města nabývá účinnosti dnem 1. ledna  2009.

 

 

MUDr. Jan Svoboda v. r.

starosta města

 

 

Ing. Michal Pospíšil v. r.

místostarosta

 

Zveřejněno vyvěšením na úřední desce Městského úřadu Cheb dne 12. prosince 2008.

Sejmuto z úřední desky dne ………….